-A +A

Ereloonovereenkomsten moeten nu ook volgens cassatie getoetst aan de billijke gematigdheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 24/03/2016

Het hof van cassatie diende te oordelen over de toepassing van art. 446 ter Ger.W.niet alleen geldt bij bepaling van de ereloonstaat partijbeslissing, maar of deze bepaling ook geldt wanneer er een voorafgaande ereloonovereenkomst voorligt.

Het Hof van Cassatie oordeelde in haar arrest van 24 maart 2016 ook ereloonovereenkomsten tussen advocaten en ondernemingen (of consumenten) getoetst dienen getoetst te worden aan de billijke gematigdheid.

uittreksel uit het gerechtelijk wetboek:

Art. 446ter

De advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Een beding daaromtrent dat uitsluitend verbonden is aan de uitslag van het geschil, is verboden.

Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de Orde verminderd, met inachtneming onder meer van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen.
Wordt de zaak voor de rechtbank gebracht, dan wordt zij in openbare zitting behandeld, tenzij de partijen eenstemmig vragen dat zij in raadkamer wordt behandeld.

De rechtbank mag daarenboven, op verzoek van de meest gerede partij, bij een met redenen omklede beslissing gelasten dat de zaak in raadkamer wordt behandeld, gedurende de gehele rechtspleging of een gedeelte ervan, in het belang van de goede zeden of van de openbare orde, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé-leven van partijen bij het proces dit vereisen of, in de mate dat dit door de rechtbank onder bepaalde omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van de rechtsbedeling zou schaden.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 

"Het onderdeel dat aanvoert dat de bevoegdheid van de raad om het ereloon te verminderen bepeperkt is tot de hypothese van een partijbeslissing en niet toepasselijk is wanneer de advocaat en de cliënt een ereloonovereenkomst afsloten, zodat de raad van de orde niet bevoegd is om een controle uit te oefenen op grond van art. 446v ter tweede lid gerechtelijk wetboek gaat uit van een verkeerde rechtsopvatting."

 

Noot: 

Wanneer in 2001 een uurloon van 100 euro algemeen aanvaard werd, geldt voor 2012 een uurloon van 125 euro tot 140 euro euro als meer dan aanvaardbaar zoals dit thans in de provincie voor gewone gemiddelde zaken wordt toegepast.

De advocaat begroot bij partijbeslissing zijn ereloon, behoudens andersluidende voorafgaande afspraken. De rechter kan bij een eventuele betwisting een kennelijk overdreven ereloon verminderen maar ter zake zijn er geen vaste tarieven of een vast tarievenboek aan de hand waarvan u een advocaat kan verplichten om te laten werken. Indien een voorafgaande ereloonovereenkomst werd opgesteld is deze niet onderworpen aan het marginale toetsingsrecht van de rechter.

Inkomende briefwisseling brengt kosten mee die bestaan uit de administratieve verwerking mede, die kan begroot worden op 2,5 tot 4 euro.

Wanneer een brief, fax  of een mailbericht binnen komt op een professioneel kantoor wordt zending  niet alleen geopend, maar wordt onmiddellijk de brief in het computersysteem ingebracht. Voor zover de brief niet voorzien is van een referentie, wordt op het secretariaat de referentie aangebracht aan het dossier. Het dossier wordt dan manueel uit het klassement gehaald. Er wordt nagezien wie de verantwoordelijke is voor het dossier. Hiertoe leest het secretariaat oppervlakkig de briefwisseling. Hierna volgt de lectuur van de brief door de behandelende advocaat waarbij de brief wordt opgeslagen in digitale systemen die eveneens gebackupped worden in een archiefsysteem. Het ICT-park voor de behandeling van een gemiddelde van 7.000 dossiers, waarvan 1.500 actieve dossiers, kost ongeveer alleen al een kleine 10.000 € per jaar. Hetgeen wij in rekening brengen is niets meer en niets minder dan de kostprijs hiervan.


• Cassatie 12/04/2013 AR C.13.0134.N, juridat

samenvatting

Uit artikel 446ter, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat de mogelijkheid om een beroep te doen op de raad van de orde van advocaten bij de controle van de erelonen, niet belet dat elk van de partijen, zich tot de burgerlijke rechter kan wenden om het geschil over het ereloon te beslechten.

tekst arrest

1. D D bvba, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1, bus 3,
2. M D, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Paalsteen 5,
3. G D, wonende te 8900 Ieper, Memlingdreef 5,
verzoekers tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een met redenen omkleed verzoekschrift dat op 19 maart 2013 ter griffie van het Hof is ontvangen, vragen de verzoekers dat de rechtspleging hangende voor de raad van de Orde van advocaten te Kortrijk, gekend onder nummer TO 1455, aan die raad zou worden onttrokken wegens gewettigde verdenking en alle handelingen te vernietigen die voor de uitspraak zouden worden verricht. ...

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De verzoekers vragen de zaak te onttrekken aan de raad van de orde van ad-vocaten te Kortrijk en voeren hiertoe een 25-tal gronden aan die samengevat ge-steund zijn op, onder meer, voorgehouden onregelmatige "beraadslaging(-en) en beslissing(-en)" van de raad van de Orde om een "taxateur" aan te stellen, zijn opdracht te omschrijven, of heromschrijven, de verdere briefwisseling en de initiatieven van de aangestelde taxateur/verslaggever.

2. Een vordering tot onttrekking van de zaak houdt in dat de procedure gericht is tegen een rechter in de zin van art. 648 Gerechtelijk Wetboek.

3. Krachtens artikel 446ter, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek begro-ten de advocaten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht.

Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de Orde verminderd, met inachtneming onder meer van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen.

4. Uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling volgt dat de mogelijkheid om een beroep te doen op de raad van de orde bij de controle van de erelonen, niet belet dat elk van de partijen, zich tot de burgerlijke rechter kan wenden om het ge-schil over het ereloon te beslechten.

De tussenkomst van de raad van de orde maakt geen rechterlijke beslissing uit.
Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verklaart het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk.
Veroordeelt de verzoekers tot de kosten.
Bepaalt de kosten op nul euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Conclusie van procureur-generaal J.F. LECLERCQ.

1. Uit artikel 446ter Gerechtelijk Wetboek volgt dat de interventiemogelijkheid van de raad van de orde inzake de controle van de erelonen, geenszins belet dat elk van de partijen, zich tot de justitiële rechter kan wenden om het ereloon in rechte te doen bepalen; deze tussenkomst van de raad die veeleer van bemiddelende aard moet worden geacht, maakt dus geen rechterlijke beslissing uit.

2. Ik adviseer dat het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is.

Conclusie: het verzoek kennelijk niet ontvankelijk verklaren.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 08/04/2016 - 11:35
Laatst aangepast op: vr, 08/04/2016 - 11:41

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.