-A +A

Ereloonovereenkomsten advocaten afdwingbaarheid en dwang

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Vredegerecht
Plaats van uitspraak: Greraardsbergen-Brakel
Datum van de uitspraak: 
woe, 29/08/2012
A.R.: 
11A198

Ereloonovereenkomsten zijn niet onderworpen aan het oordeel van de zogeheten billijke gematigheid.

Verweer inzake bedrog en dwang, is goedkoop wanneer de cliënt met kennis van zaken handelt en akoord en goedkeuring met de werkwijze onderschrijft

Publicatie
tijdschrift: 
niet gepubliceerd
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

VREDEGERECHT
KANTON GERAARDBERGEN-BRAKEL
Zetel Geraardsbergen
Vonnis van 29-08-2012
Rolnummer.: 11A198
Repertoriumnr. : 2012 / /30Q,

VONNIS
Op de buitengewone openbare rechtszitting van woensdag negenentwintig augustus tweeduizend en twaalf in de gerechtszaal van het Vredegerecht KANTON GERAARDSBERGEN-BRAKEL Zetel Geraardsbergen, wordt door Freddy De Smet ,
Vrederechter , bijgestaan door Kathleen Vercruysse, Griffier, het volgende vonnis uitgesproken :

IN ZAKE :
BVBA Advocatenkantoor […]
eisende partij;
TEGEN :
S.V.
verwerende partij;

I. DE PROCEDURE :
[…]

II. VOORWERP VAN HET GESCHIL :
Dit werd reeds besproken in het tussenvonnis van 7 november 2011. Het voorwerp van het geschil is sinds het tussenvonnis niet gewijzigd..

III. BEOORDELING
1. De vordering tot betaling van 975,45 euro.
1.1. De feitelijke situatie
- Mr. [...]trad op als raadsman van V.S. in de periode van april 2008 tot november 2010.
- Bij brief dd. 22.11.2010 maakte mr. [...]zijn staat van kosten en erelonen over aan V.S. De staat van kosten en erelonen werd begroot op 5.473,75 euro.
Aangezien V.S. reeds een provisie van 1.650,00 euro had betaald, werd haar betaling gevraagd van het saldo, namelijk (5.473,75 euro - 1.650,00 euro =) 3.823,75 euro.
- Na ontvangst van de ereloonstaat maakte V.S. een afspraak met mr. […] voor een bespreking van diens staat van kosten en erelonen op 23.12.2010.
- Op 23.12.2010 vond deze bespreking plaats.
Naar aanleiding van de bespreking kwam er tussen mr. [...] en V.S. een overeenkomst tot stand waarbij V.S. aan mr. [...]toestond een bedrag van 2.848,30 euro ontvangen van partij D.V. naar aanleiding van de procedure gevoerd voor de beslagrechter, aan te wenden tot betaling van zijn staat van kosten en erelonen en waarbij mr. [...]aan V.S. toestond het saldo van (3.823,75 euro - 2.848,30 euro =) 975,45 euro af te betalen met maandelijkse afkortingen van 100,00 euro.
- Op 27.01.2011 en 03.02.2011 stelde mr. [...] V.S. in gebreke omdat hij de beloofde maandelijkse afkortingen niet had ontvangen.
— Bij brief dd. 17.02.2011 repliceerde V.S. dat zij niet akkoord ging met de staat van kosten en erelonen omdat deze niet overeenstemde met de mondelinge afspraken gemaakt tussen partijen.
— Mr. [...]antwoordde bij brief dd. 18.02.2011 dat V.S. zich op 23.12.2010 akkoord had verklaard om nog een saldo van 975,45 euro te betalen met afkortingen van 100,00 euro per maand vanaf 12.01.2011.
— Op 17.03.2011 liet eiseres V.S. dagvaarden in betaling van 975,45 euro.
— V.S. betwist de vordering van eiseres stellende :

dat de overeenkomst dd. 23.12.2010 nietig is omdat zij aangetast is door een wilsgebrek in haren hoofde, zij zou bedrogen zijn (dit wil zeggen opzettelijk in dwaling gebracht) door mr. [...] doordat hij het voorstelde alsof de som van 2.848,30 euro dewelke haar toekwam ingevolge de beslagprocedure, aan hem toekwam en hij een toegeving deed door dit bedrag in mindering te brengen van zijn staat van kosten en erelonen.

dat zij met mr. [...]afgesproken had dat hij zijn diensten zou verlenen tegen betaling van een bedrag van 1.500,00 euro provisie meer 150,00 euro per maand en dat mr. [...]deze afspraak niet naleefde.
1.2. Standpunt van de rechtbank

— De rechtbank dient in de eerste plaats te onderzoeken of de overeenkomst dewelke partijen op 23.12.2010 afsloten nietig is of niet.
Pas indien deze overeenkomst nietig is, kan de rechtbank onderzoeken of mr. [...] zijn ereloonstaat opstelde volgens de overeenkomst opstelde volgens de overeenkomst afgesloten tussen partijen en indien er geen overeenkomst bestaat, of de ereloonstaat niet overdreven is.

— V.S. beweert door mr. [...]bedrogen te zijn.
Wie beweert bedrogen te zijn moet het bewijs leveren van zijn bewering. Dit bewijs kan geleverd worden door alle middelen van recht, inclusief getuigen en vermoedens.

De rechtbank stelt vast dat V.S. van haar bewering geen bewijs levert en ook niet aanbiedt dit bewijs te leveren.

— De rechtbank concludeert op basis van de volgende overwegingen dat V.S. op 23.12.2010 wist of minstens had moeten weten dat het bedrag van 2.848,30 euro, een bedrag was dat haar toekwam :
In het beschikkend deel van het vonnis van de beslagrechter dd. 22.09.2010 werd Y.D veroordeeld om aan V.S. een schadevergoeding te betalen

van 1.500,00 euro, wegens tergend en roekeloos geding, meer de gedingkosten begroot op 193,04 euro dagvaarding en rolstelling en 1.200,00 euro rechtsplegingsvergoeding.

Met andere woorden Y.D.diende aan V.S. in totaal 2.893,04 euro te betalen.

In het dossier S/Dd at door eiseres ter griffie werd neergelegd, steekt in de kaft briefwisseling een email dd. 23.09.2010 met de volgende inhoud : " onderwerp : vonnis beslagrechter 22 september

“Beste advocaat,

Wij hebben dit samen tot een goed einde gebracht. Bedankt om mijn belangen zo goed te verdedigen…"

De rechtbank leidt uit dit bericht af dat V.S. op de hoogte was van het vonnis van de beslagrechter.
 

In dezelfde kaft briefwisseling bevindt zich een email dd. 27.10.2010 van V.S. aan mr. [...] waarbij V.S. de vraag stelt binnen welke termijn de tegenpartij de schadevergoeding voortvloeiende uit het vonnis dd. 22.09.2010 diende te betalen en welke stappen zij moest ondernemen indien de tegenpartij weigerde haar te vergoeden.

Mr. [...]antwoordde met een e-mail dd. 02.11.2010 dat de tegenpartij de schadevergoeding ingevolge de procedure principieel onmiddellijk diende te regelen. Ieder wordt geacht de wet te kennen. Het gerechtelijk wetboek voorziet dat de partij die beroep doet op een advocaat en die de zaak wint aanspraak kan maken op een rechtsplegingsvergoeding dit wil zeggen een gedeeltelijke tussenkomst in de staat van kosten en erelonen van de advocaat.

De overeenkomst dd. 23.12.2010 is genoteerd op een kopie van de brief dd. 16.12.2010 waarbij de raadsman van Y.D. aan mr. [...] bevestigde dat hij de som van 2.848,30 euro (= zijnde het bedrag van 2.893,04 opgevorderd door mr. [...] bij brief dd. 28.09.2010 verminderd met 44,74 euro hoofdens terugbetaling door de mutualiteit van de medische kosten van V.S., daar waar deze medische kosten betaald waren door Y.D.) gestort had op de derdenrekening van mr. […].

De inhoud van dit document bevestigt dat het ging om een bedrag dat toekwam aan V.S. want :
• het wordt gestort op de derdenrekening van de advocaat.
• er wordt een bedrag in mindering gebracht dat door V.S. diende betaald aan Youri De Vos.

- Aangezien er geen redenen zijn om de overeenkomst dd. 23.12.2010 nietig te verklaren, strekt deze overeenkomst tot wet tussen partijen en is de rechtbank niet meer gerechtigd om te onderzoeken :
• of de ereloonstaat opgesteld is conform de afspraak tussen partijen.
• of, indien er geen afspraken bewezen kunnen worden, de ereloonstaat niet overdreven is.

2. De vordering tot betaling van de gerechtelijke intrest.

Eiseres kan aanspraak maken op betaling van de gerechtelijke intrest aan de wettelijke rentevoet op 975,45 euro vanaf 17.03.2011.
De gedingkosten Aangezien de vordering van eiseres gegrond is dient verweerster de gedingkosten te betalen.

3. Uitvoeringsmodaliteiten
Aangezien de zaak geen dringend karakter heeft is er geen reden om het vonnis uitvoerbaar te verklaren ondanks de aanwending van enig rechtsmiddel.

OM DEZE REDENEN:

Rechtdoende op tegenspraak.
Verklaart de vordering van eiseres gegrond in de hierna bepaalde mate. Veroordeelt verweerster om aan eiseres te betalen :
- de som van NEGENHONDERD VIJFENZEVENTIG EURO VIJFENVEERTIG EUROCENT (975,45 euro)
- de gerechtelijke intrest aan de wettelijke rentevoet op 975,45 euro vanaf 17.03.2011 tot de datum van integrale betaling.
Veroordeelt verweerster tot de gedingkosten, begroot deze in hoofde van
- eiseres op :
- dagvaarding : 116,92 euro
- rechtsplegingsvergoeding : 440,00 €
- verweerster op : 0,00 euro.
 

 

Noot: 

Wanneer in 2001 een uurloon van 100 euro algemeen aanvaard werd, geldt voor 2012 een uurloon van 125 euro tot 140 euro euro als meer dan aanvaardbaar zoals dit thans in de provincie voor gewone gemiddelde zaken wordt toegepast.

De advocaat begroot bij partijbeslissing zijn ereloon, behoudens andersluidende voorafgaande afspraken. De rechter kan bij een eventuele betwisting een kennelijk overdreven ereloon verminderen maar ter zake zijn er geen vaste tarieven of een vast tarievenboek aan de hand waarvan u een advocaat kan verplichten om te laten werken. Indien een voorafgaande ereloonovereenkomst werd opgesteld is deze niet onderworpen aan het marginale toetsingsrecht van de rechter.

Inkomende briefwisseling brengt kosten mee die bestaan uit de administratieve verwerking mede, die kan begroot worden op 2,5 tot 4 euro.

Wanneer een brief, fax  of een mailbericht binnen komt op een professioneel kantoor wordt zending  niet alleen geopend, maar wordt onmiddellijk de brief in het computersysteem ingebracht. Voor zover de brief niet voorzien is van een referentie, wordt op het secretariaat de referentie aangebracht aan het dossier. Het dossier wordt dan manueel uit het klassement gehaald. Er wordt nagezien wie de verantwoordelijke is voor het dossier. Hiertoe leest het secretariaat oppervlakkig de briefwisseling. Hierna volgt de lectuur van de brief door de behandelende advocaat waarbij de brief wordt opgeslagen in digitale systemen die eveneens gebackupped worden in een archiefsysteem. Het ICT-park voor de behandeling van een gemiddelde van 7.000 dossiers, waarvan 1.500 actieve dossiers, kost ongeveer alleen al een kleine 10.000 € per jaar. Hetgeen wij in rekening brengen is niets meer en niets minder dan de kostprijs hiervan.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 06/09/2012 - 01:35
Laatst aangepast op: di, 27/06/2017 - 14:01

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.