-A +A

Ereloon advocaat advies Raad van Orde is indicatief en ook de rechtbank kan de ereloonstaten toetsen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak: 
din, 06/03/2012
A.R.: 
2009AR3060

Het behoort aan advocaten hun ereloon met een billijke gematigdheid vast te stellen. De adviezen van de Raad van de Orde dienen aangezien te worden als adviezen in de zin van artikel 962 Ger.W. en hebben derhalve geen enkel obligatoir karakter. Uit de redactie van huidig artikel 446ter Ger.W. blijkt bovendien duidelijk dat niet enkel de Raad van de Orde maar ook de rechtbanken toezicht hebben op de ereloonstaten met inachtneming van de belangrijkheid van de zaak, de aard van het werk en het bekomen resultaat.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, eerste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2012/
A.R. nr. 2009/AR/3060

INZAKE VAN :

De heer A. H., wonende te
appellant tegen een vonnis uitgesproken door de uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 17 juni 2009,

1ste kamer
TEGEN :

De naamloze vennootschap L.P. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9600 RONSE, ...

geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Dirk BOURGUIGNON, advocaat te 1740 TERNAT, Statiestraat 38,

 

 

Gelet op de procedurestukken:

• het voor eensluidend verklaard afschrift van het vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Brussel op 17 juni 2009, beslissing waarvan geen akte van betekening wordt overgelegd;
• het verzoekschrift tot hoger beroep neergelegd ter griffie van het hof op 18 november 2009;
• de conclusie van appellant neergelegd ter griffie op 30 juni 2010;
• de syntheseconclusie van geïntimeerde neergelegd ter griffie op 31 augustus 2010.
Gehoord de advocaten van partijen ter openbare terechtzitting van XXX en gelet op de stukken die zij neerlegden.

Het hoger beroep werd regelmatig naar vorm en termijn ingesteld en is bijgevolg ontvankelijk.

I. Voorwerp van de vorderingen.

1.1. De oorspronkelijke eis van appellant strekte ertoe geïntimeerde te horen veroordelen tot betaling van een bedrag van 15.781,49 euro uit hoofde van het saldo van zijn staat van kosten en erelonen van 8 maart 2000 plus de intresten vanaf deze datum.

1.2. De eerste rechter heeft bij tussenvonnis van 21 oktober 2002 de zaak voor advies verzonden naar de Raad van de Franstalige Orde van advocaten bij de balie van Brussel.

1.3. Een advies werd ter griffie neergelegd op 27 januari 2004. Een ‘verbeterend' advies werd neergelegd ter griffie op 27 november 2007.

Hierna herleidde appellant zijn vordering in hoofdsom tot 10.281,49 euro gezien geïntimeerde inmiddels een bedrag had betaald van 5.500 euro "voor slot van alle rekening".

1.4. De eerste rechter verklaarde de vordering ontvankelijk doch ongegrond.

Hij oordeelde dat de staat van appellant in elk geval niet kon worden begroot op een bedrag in hoofdsom en intresten dat het door geïntimeerde reeds betaalde bedrag van 6.506,80 euro zou overstijgen.

1.5. In hoger beroep herneemt appellant zijn vordering zoals ingesteld voor de eerste rechter na de (gedeeltelijke) betaling vanwege geïntimeerde.

1.6. Geïntimeerde vraagt de integrale bevestiging van het bestreden vonnis.

II. De relevante feiten.

2.1. Appellant vraagt betaling van het saldo van zijn ereloonstaat van 8 maart 2000.

De betwisting had betrekking op het verlijden van een authentieke akte. Geïntimeerde had op 19 februari 1997 twee appartementen gekocht van IRD die naliet binnen de voorziene termijn de authentieke akte te verlijden.

IRD ging uiteindelijk failliet en de curator weigerde op zijn beurt over te gaan tot het verlijden van die authentieke akte.

De curator wierp op dat de twee appartementen in kwestie geschat werden op een totaal van 15.650.000 BEF terwijl in de onderhandse verkoopsovereenkomst de koopsom bepaald werd op 14.200.000 BEF. Hij achtte zich - als derde partij - verder niet gebonden door de aangegane overeenkomst omdat deze niet geregistreerd werd.

Bij vonnis van 14 september 1998 bekwam de curator van de rechtbank van koophandel de toelating om de beide appartementen te verkopen aan de geschatte prijs.

2.2. Hierop deed geïntimeerde beroep op appellant als raadsman.

Appellant tekende derdenverzet aan tegen voornoemde machtigingsbeslissing. Dat verzet werd bij vonnis van 23 december 1999 afgewezen en geïntimeerde werd bovendien veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van 50.000 BEF wegens het instellen van een tergend en roekeloos geding.

Geïntimeerde beweert niet op de hoogte te zijn gebracht van de beslissing van 23 december 1999 en dat appellant hoger beroep aantekende zonder uitdrukkelijk hiertoe gemandateerd te zijn.

Zij vroeg hierop aan appellant zijn tussenkomst op te schorten waarop appellant op 28 januari 2000 geïntimeerde liet weten dat hij zijn tussenkomst in dat dossier stop zette. Op 8 maart 2000 volgde een eindfactuur voor een bedrag van 15.781,49 euro .

2.3. Op verzoek van de eerste rechter heeft de Raad op 23 januari 2004 een eerste advies medegedeeld waarin gesteld werd dat de staat van 8 maart 2000 overdreven was en diende herleid te worden met 8.649,99 euro voor wat het ereloon betreft en met 624,69 euro voor wat de kosten betreft. De Raad adviseerde bijgevolg de ereloonstaat te herleiden tot in totaal 6.506,80 euro .

Geïntimeerde betaalde hierop een bedrag van 5.500 euro "tot slot van alle rekening".

2.4. Gezien volgens appellant dit advies foute gegevens bevatte, werd een tweede advies opgesteld op 6 november 2007 waarin tot het besluit werd gekomen dat de staat van 8 maart 2000 niet (meer) overdreven was.

III. Bespreking.

3.1. Uit de stukken van het dossier blijkt o.a. het volgende:

- Op 22 februari 1999 schreef een medewerker aan appellant dat na nazicht van de terzake geldende rechtspraak en rechtsleer gebleken is dat een onderhandse verkoopsovereenkomst - bij gebreke aan overschrijving - niet tegenstelbaar is aan de curator en de gewone schuldeisers omdat zij als derden aangezien worden t.a.v. de koper;
- Hij merkte in diezelfde brief op dat een dergelijke conclusie moeilijk te vertellen zal zijn aan de cliënt en stelde voor een minnelijke regeling aan te gaan met de curator;
- Hierop antwoordde appellant dat er geen sprake was de cliënt op de hoogte te brengen dat zijn zaak "naar de vaantjes" was, dat in die zaak moest "gevochten" worden en dat er bijgevolg conclusies dienden opgesteld te worden;
- Bij schrijven van 6 maart 1999 deelde diezelfde medewerker de gevraagde conclusie mede en herhaalde hij absoluut niet in te zien op welke gronden het derdenverzet zou kunnen ontvangen worden;
- Op 10 mei 1999 schreef de curator aan appellant dat hij betreurde dat er geprocedeerd werd i.p.v. te proberen een minnelijke regeling te treffen; de handelwijze van appellant omschreef hij als "dilatoir en irrationeel";
- Na de melding van appellant dat hij hoger beroep zou instellen tegen het vonnis van 23 december 1999, omschreef de curator in zijn brief van 17 januari 2000 diens beslissing als "perseverare diabolicum";
- Bij schrijven van 27 januari 2000 liet geïntimeerde aan haar raadsman weten ontgoocheld te zijn over de gang van zaken, hem geen opdracht te hebben gegeven om hoger beroep aan te tekenen en inmiddels zelf onderhandelingen aangevat te hebben met de curator.

3.2. Uit wat hieraan voorafgaat, blijkt dat appellant een totaal nutteloze procedure heeft ingesteld als gevolg waarvan zijn cliënt ook nog veroordeeld werd tot het betalen van een schadevergoeding wegens het instellen van een tergend en roekeloos geding.

Kort na de uitspraak van 23 december 1999 is geïntimeerde bovendien zelf tot een akkoord gekomen met de curator wat andermaal aantoont dat geïntimeerde weinig baat had aan de tussenkomst van appellant als professioneel.

Gelet op de bewoordingen van de curator in zijn brief van 17 januari 2000 kan appellant niet ernstig menen dat het door hem - buiten mandaat - ingestelde hoger beroep geïntimeerde in een betere onderhandelingspositie zou geplaatst hebben.

Even onterecht houdt hij - in de gegeven omstandigheden - voor dat de kans dat het vonnis in hoger beroep vernietigd zou worden, minstens m.b.t. het tergend en roekeloos karakter van de vordering, reëel was.

3.3. Voor een dergelijke - weinig professionele tussenkomst - vroeg appellant bijkomend een bedrag van 15.781,49 euro . De uitbetaalde provisie van 1.363,41 euro was reeds in mindering gebracht.

Een dergelijke staat van kosten en ereloon voldoet niet aan wat bepaald is in artikel 446ter Ger.W., met name dat het aan advocaten behoort hun ereloon met een billijke gematigdheid vast te stellen.

3.4. Het gebrek aan billijke gematigdheid werd overigens ook reeds vastgesteld door de Franstalige Raad van de Orde.

In zijn advies neergelegd op 27 januari 2004 werd de ereloonstaat van appellant in totaal herleid tot 6.506,80 euro gezien de ereloonstaat van 8 maart 2000 de grenzen van een billijke gematigdheid overschreed.

Dit bedrag werd inmiddels vereffend door geïntimeerde (1.363,41 euro + 5.500 euro ).

3.5. In een later advies neergelegd op 21 november 2007 besliste de Franstalige Raad van de Orde - anders samengesteld - weliswaar dat de betwiste ereloonstaat wel voldeed aan de vereiste van billijke gematigdheid maar met dit advies kan geen rekening gehouden worden.

Het is niet duidelijk hoe dit "nieuwe" advies tot stand is kunnen komen. Bovendien werd dit neergelegd meer dan 3 jaar na het vorige advies en meer dan 5 jaar na het tussenvonnis van 21 oktober 2002 waarin om advies werd gevraagd.

Volledigheidshalve wordt hierbij nog opgemerkt dat de adviezen van de Raad van de Orde dienen aangezien te worden als adviezen in de zin van artikel 962 Ger.W. en derhalve geen enkel obligatoir karakter hebben.

Uit de redactie van artikel 446ter Ger.W., zoals heromschreven bij wet van 21 juni 2006 , blijkt bovendien duidelijk dat niet enkel de Raad van de Orde maar ook de rechtbanken toezicht hebben op de ereloonstaten met inachtneming van de belangrijkheid van de zaak, de aard van het werk en het bekomen resultaat .

3.6. Het bestreden vonnis wordt dan ook bevestigd in zoverre hierin de staat van kosten en ereloon in totaal begroot wordt op 6.506,80 euro , vastgesteld wordt dat geïntimeerde deze staat in hoofdsom en intresten inmiddels vereffend had en derhalve de vordering ontvankelijk doch ongegrond wordt verklaard.

Alle overige door partijen ingeroepen middelen zijn niet terzake dienend in het licht van wat voorafgaat.

3.7. Beide partijen vragen een rechtsplegingsvergoeding van 1.100 euro wat het basisbedrag uitmaakt gelet op de omvang van het gevorderde.

Na indexatie wordt dit 1.210 euro .

Dit bedrag komt toe aan geïntimeerde als de in het gelijk gestelde partij.

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

Rechtdoende op tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger beroep ontvankelijk doch ongegrond.

Bevestigt het bestreden vonnis.

Veroordeelt appellant in de kosten van hoger beroep, in totaal begroot in hoofde van geïntimeerde op euro 1.210 rechtsplegingsvergoeding.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op
06/03/2012
 

Noot: 

Wanneer in 2001 een uurloon van 100 euro algemeen aanvaard werd, geldt voor 2012 een uurloon van 125 euro tot 140 euro euro als meer dan aanvaardbaar zoals dit thans in de provincie voor gewone gemiddelde zaken wordt toegepast.

De advocaat begroot bij partijbeslissing zijn ereloon, behoudens andersluidende voorafgaande afspraken. De rechter kan bij een eventuele betwisting een kennelijk overdreven ereloon verminderen maar ter zake zijn er geen vaste tarieven of een vast tarievenboek aan de hand waarvan u een advocaat kan verplichten om te laten werken. Indien een voorafgaande ereloonovereenkomst werd opgesteld is deze niet onderworpen aan het marginale toetsingsrecht van de rechter.

Inkomende briefwisseling brengt kosten mee die bestaan uit de administratieve verwerking mede, die kan begroot worden op 2,5 tot 4 euro.

Wanneer een brief, fax  of een mailbericht binnen komt op een professioneel kantoor wordt zending  niet alleen geopend, maar wordt onmiddellijk de brief in het computersysteem ingebracht. Voor zover de brief niet voorzien is van een referentie, wordt op het secretariaat de referentie aangebracht aan het dossier. Het dossier wordt dan manueel uit het klassement gehaald. Er wordt nagezien wie de verantwoordelijke is voor het dossier. Hiertoe leest het secretariaat oppervlakkig de briefwisseling. Hierna volgt de lectuur van de brief door de behandelende advocaat waarbij de brief wordt opgeslagen in digitale systemen die eveneens gebackupped worden in een archiefsysteem. Het ICT-park voor de behandeling van een gemiddelde van 7.000 dossiers, waarvan 1.500 actieve dossiers, kost ongeveer alleen al een kleine 10.000 € per jaar. Hetgeen wij in rekening brengen is niets meer en niets minder dan de kostprijs hiervan.


• Cassatie 12/04/2013 AR C.13.0134.N, juridat

samenvatting

Uit artikel 446ter, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek volgt dat de mogelijkheid om een beroep te doen op de raad van de orde van advocaten bij de controle van de erelonen, niet belet dat elk van de partijen, zich tot de burgerlijke rechter kan wenden om het geschil over het ereloon te beslechten.

tekst arrest

1. D D bvba, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1, bus 3,
2. M D, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Paalsteen 5,
3. G D, wonende te 8900 Ieper, Memlingdreef 5,
verzoekers tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde verdenking,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een met redenen omkleed verzoekschrift dat op 19 maart 2013 ter griffie van het Hof is ontvangen, vragen de verzoekers dat de rechtspleging hangende voor de raad van de Orde van advocaten te Kortrijk, gekend onder nummer TO 1455, aan die raad zou worden onttrokken wegens gewettigde verdenking en alle handelingen te vernietigen die voor de uitspraak zouden worden verricht. ...

II. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De verzoekers vragen de zaak te onttrekken aan de raad van de orde van ad-vocaten te Kortrijk en voeren hiertoe een 25-tal gronden aan die samengevat ge-steund zijn op, onder meer, voorgehouden onregelmatige "beraadslaging(-en) en beslissing(-en)" van de raad van de Orde om een "taxateur" aan te stellen, zijn opdracht te omschrijven, of heromschrijven, de verdere briefwisseling en de initiatieven van de aangestelde taxateur/verslaggever.

2. Een vordering tot onttrekking van de zaak houdt in dat de procedure gericht is tegen een rechter in de zin van art. 648 Gerechtelijk Wetboek.

3. Krachtens artikel 446ter, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek begro-ten de advocaten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht.

Ingeval het ereloon niet met een billijke gematigdheid is vastgesteld, wordt het door de raad van de Orde verminderd, met inachtneming onder meer van de belangrijkheid van de zaak en van de aard van het werk, onder voorbehoud van de teruggave die hij beveelt, indien daartoe grond bestaat, dit alles onverminderd het recht van de partij om zich tot het gerecht te wenden indien de zaak niet aan een scheidsgerecht is onderworpen.

4. Uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling volgt dat de mogelijkheid om een beroep te doen op de raad van de orde bij de controle van de erelonen, niet belet dat elk van de partijen, zich tot de burgerlijke rechter kan wenden om het ge-schil over het ereloon te beslechten.

De tussenkomst van de raad van de orde maakt geen rechterlijke beslissing uit.
Het verzoek is kennelijk niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verklaart het verzoek kennelijk niet-ontvankelijk.
Veroordeelt de verzoekers tot de kosten.
Bepaalt de kosten op nul euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Conclusie van procureur-generaal J.F. LECLERCQ.

1. Uit artikel 446ter Gerechtelijk Wetboek volgt dat de interventiemogelijkheid van de raad van de orde inzake de controle van de erelonen, geenszins belet dat elk van de partijen, zich tot de justitiële rechter kan wenden om het ereloon in rechte te doen bepalen; deze tussenkomst van de raad die veeleer van bemiddelende aard moet worden geacht, maakt dus geen rechterlijke beslissing uit.

2. Ik adviseer dat het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is.

Conclusie: het verzoek kennelijk niet ontvankelijk verklaren.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 17/03/2013 - 14:05
Laatst aangepast op: ma, 26/05/2014 - 14:25

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.