-A +A

Eenzijdige wijziging arbeidscontract verderzetting arbeidsrelatie en stilzwijgende afstand van beëindiging

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 09/11/2015
A.R.: 
S.13.0042.N

Wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst voortzet nadat hij de onmiddellijke beëindiging ervan door de werkgever heeft vastgesteld wegens een belangrijke eenzijdige wijziging van essentiële bestanddelen van de overeenkomst, kan dit inhouden dat door hem afstand werd gedaan van het aanvoeren van de aan de werkgever te wijten onregelmatige beëindiging en dat een stilzwijgend akkoord is bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
Uitgever: 
Intersentia
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. S.13.0042.N
S.D.V.
eiser,
tegen
BRUSSELS AIRLINES nv, met zetel te 1050 Elsene, Jaargetijdenlaan 100-102, bus 30,
verweerster,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Brussel van 6 november 2012.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Krachtens artikel 1134 Burgerlijk Wetboek strekken alle overeenkomsten die wettig zijn aangegaan, degenen die deze hebben aangegaan, tot wet en kunnen zij niet herroepen worden dan met hun wederzijdse toestemming of op gronden door de wet erkend.

2. Wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst voortzet nadat hij de on-middellijke beëindiging ervan door de werkgever heeft vastgesteld wegens een belangrijke eenzijdige wijziging van essentiële bestanddelen van de overeenkomst, kan dit inhouden dat door hem afstand werd gedaan van het aanvoeren van de aan de werkgever te wijten onregelmatige beëindiging en dat een stilzwijgend akkoord is bereikt over de nieuwe arbeidsvoorwaarden.

3. De stilzwijgende afstand wordt niet vermoed en kan slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitleg vatbaar zijn.

De rechter oordeelt in feite of er stilzwijgende afstand van recht is, met dien ver-stande dat het Hof nagaat of de rechter uit de door hem gedane vaststellingen een dergelijke afstand heeft kunnen afleiden.

4. De appelrechters stellen vast dat:
- het verloop van de feiten aantoont dat, na de vaststelling per 22 mei 2009 door de eiser van de verbreking van de overeenkomst door de verweerster ingevolge gewijzigde voorwaarden, geen der partijen zich naar een beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft gedragen;
- de verweerster, die staande hield dat de terugzetting in functie van de eiser als sanctiemaatregel in overeenstemming was met het huishoudelijk reglement en dat ze zich niet schuldig had gemaakt aan een eenzijdige wijziging van de ar-beidsovereenkomst, verder ten volle haar werkgeversgezag uitoefende, de eiser in gebreke stelde zijn verplichtingen na te leven, simulatorsessies reserveerde en hem verlof toestond;
- de door de verweerster aangeboden trainingen en het betaalde loon deze waren voor de gewijzigde functie van First Officer;
- de eiser zich als werknemer bleef gedragen, inging op de ingebrekestellingen van de verweerster, het trainingsprogramma gedeeltelijk afwerkte, aandrong op het beschikbaar stellen van het programma en van de verdere instructies, een verlof om familiale redenen aankondigde en beloofde de training tegen 9 juli 2009 te zullen afwerken om met de simulatorsessies te kunnen starten;
- de eiser ook het loon voor deze prestaties aanvaardde, alsdan geen aanspraak maakte op verbrekingsvergoedingen, vakantiegeld einde dienst en dies meer en zelfs loonachterstallen voor de twee maanden prestaties na 19 mei 2009 opvor-derde;
- de eiser op 28 mei en 11 juni 2009 ook deelnam aan de vergaderingen van de ondernemingsraad;
- de eiser pas opnieuw per 8 juli 2009 de verbreking van de overeenkomst inriep;
- de eiser, die in januari 2009 al een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoor-waarden had aangevoerd naar aanleiding van de opschorting van zijn prestaties, op het ogenblik dat hij zich op 22 mei 2009 op de verbreking van de overeenkomst beriep, reeds de nodige bedenktijd had gehad.

5. Op grond van deze vaststellingen vermochten de appelrechters wettig te oordelen dat de eiser "eraan heeft verzaakt zich nog te beroepen op de op 22 mei vastgestelde verbreking en dat hij zich er kennelijk in geschikt had de arbeids-overeenkomst in de gewijzigde omstandigheden verder te zetten".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

6. De appelrechters oordelen niet alleen dat de overeenkomst door de vaststel-ling van de verbreking per 22 mei 2009 onmiddellijk werd beëindigd, zij oordelen ook dat de arbeidsrelatie nadien werd hervat.

7. Hun oordeel dat "de arbeidsovereenkomst in ieder geval voorlopig herleid [was] tot de verplichtingen i.v.m. de aan de vliegprestaties voorafgaande noodza-kelijke tests", is hiermede niet tegenstrijdig.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiser op 395,19 euro en voor de verweerster op 367,41 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, derde kamer

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 10/10/2016 - 15:42
Laatst aangepast op: ma, 10/10/2016 - 15:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.