-A +A

Dwaling over de zelfstandigheid van de zaak

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 23/01/2014
A.R.: 
C.13.0114.N

Dwaling over de zelfstandigheid van de zaak(begrip):

Tot de zelfstandigheid van de zaak volgens artikel 1110, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, behoort ieder element dat de dwalende partij er hoofdzakelijk heeft toe bewogen om de overeenkomst te sluiten, derwijze dat zonder dit element de overeenkomst niet zou zijn tot stand gekomen; een dwaling hieromtrent leidt enkel tot de nietigheid van de overeenkomst indien de medecontractant van dit element kennis had of hierop redelijkerwijze had moeten bedacht zijn.

Zie Cass. 3 maart 1967, AC 1967, 829; Cass. 27 okt. 1995, AR C.95.0002.F, AC 1995, nr. 456; Cass. 24 sept. 2007, AR C.05.0246.F, AC 2007, nr. 426; Cass. 14 jan. 2013, AR C.10.0661.N, AC 2013, nr. 23.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.13.0114.N
H R,
eiseres,

tegen
1. N D,
2. A B,
verweerders,
 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 12 november 2012.
Afdelingsvoorzitter Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Luc Decreus heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest gehecht is, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. De eiseres voert in essentie aan dat de appelrechters artikel 1110 Burgerlijk Wetboek schenden door de verkoopovereenkomst van het onroerend goed nietig te verklaren wegens dwaling omtrent de zelfstandigheid van de zaak omdat de kopers de bedoeling hadden in het goed een horecazaak uit te baten en dit niet mogelijk bleek, zonder vast te stellen dat de eiseres van deze bedoeling op de hoogte was of hoorde te zijn.

2. Volgens artikel 1110, eerste lid, Burgerlijk Wetboek, is dwaling enkel een oorzaak van de nietigheid van de overeenkomst wanneer zij de zelfstandigheid van de zaak betreft die het voorwerp van de overeenkomst uitmaakt.

Tot de zelfstandigheid van de zaak behoort ieder element dat de dwalende partij er hoofdzakelijk heeft toe heeft bewogen om de overeenkomst te sluiten, derwijze dat zonder dit element de overeenkomst niet zou zijn tot stand gekomen.

Een dwaling hieromtrent leidt enkel tot de nietigheid van de overeenkomst indien de medecontractant van dit element kennis had of hierop redelijkerwijze had moe-ten bedacht zijn.

3. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiseres op 16 december 2008 een onroerend goed te Beerse verkocht aan de verweerders;
- de kopers een krediet hadden aangevraagd met het oog op de uitbating van een horecazaak;
- het onroerend goed het uitzicht heeft van een café-uitbating;
- tot 2004 in het pand ook effectief een horecazaak werd uitgebaat;
- de verweerders op 1 april 2009 aan de eiseres lieten weten van het verlijden van de notariële koopakte af te zien omdat de vereiste vergunningen ontbraken.

4. De appelrechters die vaststellen dat de verweerders het pand hadden aange-kocht met de bedoeling hierin een horecazaak uit te baten en dit niet mogelijk bleek omdat het pand in agrarisch gebied lag en die oordelen dat de omstandig-heid dat het pand het uitzicht had van een horecazaak en tot voor kort ook als dusdanig werd uitgebaat, tot gevolg had dat de eiseres de verplichting had de kopers te informeren over de stedenbouwkundige toestand, geven aldus te kennen dat de eiseres redelijkerwijze diende te weten dat de mogelijkheid het pand als horecazaak uit te baten voor de kopers van doorslaggevend aard kon zijn en verantwoorden hun beslissing dat de overeenkomst nietig is wegens dwaling dan ook naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 896,33 euro en voor de verweerders op 184,71 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Noot: 

Bedrog is meer dan een loutere verkeerde voorstelling.

Bedrog veronderstelt het bewijs van kunstgrepen of listen die door de wederpartij werden aangewend om een partij een verkeerde voorstelling van zaken op te verschaffen dan wel middels kunstgrepen of listen een partij tot contracteren te bewegen.

Dwaling daarentegen 
resulteert in de nietigheid van een overeenkomst, onder volgende cumulatief te vervullen voorwaarden:
[1] de dwaling moet bestaan op het ogenblik van de contractsluiting,
[2] de dwaling moet de zelfstandigheid betreffen van de zaak waarover de overeenkomst
[3] de dwaling moet verschoonbaar zijn voor de dwalende partij. Een dwaling is ondermeer niet verschoonbaar indien de dwalende partij zich niet voldoende geïnformeerd heeft alvorens zijn toestemming te geven.

Rechtsleer

C.L. Vernietiging overeenkomst wegens dwaling: verschoonbaarheid versus informatieplicht, NJW 2011, 581

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 26/05/2014 - 08:22
Laatst aangepast op: wo, 04/10/2017 - 12:28

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.