-A +A

Drukpersmisdrijf vereist uiting van de gedachte via de pers die een misdadig karakter vertoont

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 29/04/2016
A.R.: 
C.15.0052.F

Opdat er sprake kan zijn van een drukpersmisdrijf in de zin van artikel 764, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek is het noodzakelijk dat de uiting van de gedachte via de pers een misdadig karakter vertoont.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.15.0052.F

P. H.,

tegen

O. G.,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Luik van 25 september 2014.

II. CASSATIEMIDDELEN

De eiser voert twee middelen aan.

Eerste middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 25, 149 en, voor zoveel als nodig, 150 van de Grondwet;

- de artikelen 1315 en 1382 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek;

- de artikelen 764, eerste lid, 4°, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek;

- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter gehouden is de rechtsnorm die de voor hem gebrachte vordering regelt, te bepalen en toe te passen;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Bestreden beslissingen

Het bestreden arrest zegt dat "het beroepen vonnis niet hoeft te worden vernietigd op grond van artikel 764, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek", beslist dat de oorspronkelijke vordering rechtsgeldig werd ingesteld tegen de eiser "in diens hoedanigheid van verantwoordelijke uitgever van de krant Le Soir", en, veroordeelt met bevestiging van het beroepen vonnis "de eiser om in de versie van het op 10 november 1994 verschenen artikel ‘Série noire dans le Tournaisis', dat op de website www.lesoir.be staat, en in elke andere databank die onder zijn verant-woordelijkheid staat" verweerders voornaam en naam "te vervangen" door de letter X en "om hem één euro morele schadevergoeding te betalen".

Die beslissing steunt op de onderstaande redenen:

"1. Op de pleitzitting van 22 mei 2014 rees de vraag of de zaak al dan niet aan het openbaar ministerie hoorde te worden medegedeeld en over de gevolgen daarvan betreffende een eventuele nietigheid van het beroepen vonnis met toepassing van artikel 764, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek, aangezien dat vonnis niet vermeldt dat het openbaar ministerie aanwezig was op de pleitzitting, en evenmin dat het openbaar ministerie een advies heeft uitgebracht [...];

Een persmisdrijf vereist verschillende bestanddelen, namelijk een inbreuk op het gemeen recht, de uiting van een ongeoorloofde gedachte of mening, de openbaarheid die eraan wordt gegeven alsook een verspreid schriftelijk stuk [...];

Het persmisdrijf is een gemeenrechtelijke inbreuk dat wordt gekenmerkt door de manier waarop het wordt uitgevoerd (via de pers);

Aldus moet er, opdat er sprake kan zijn van een persmisdrijf, met name een gedraging kunnen worden verweten die door de strafwet strafbaar wordt gesteld zo-als, bijvoorbeeld, laster, eerroof, openbare aanzetting tot het plegen van misdaden [...];

Volgens de bewoordingen van de gedinginleidende dagvaarding wordt [aan de eiser] verweten dat hij het litigieuze artikel vanaf 2008 online heeft gezet, en vooral dat hij dat artikel in zijn oorspronkelijke toestand online heeft laten staan, hoewel [de verweerder] uitdrukkelijk had gevraagd het offline te zetten, of het, ten minste, te anonimiseren. In de conclusie voor de eerste rechter werd uitsluitend die tweede grief in aanmerking genomen;

Anders dan [de eiser] staande houdt, kan de grief afgeleid uit het niet-geanonimiseerde online houden van het litigieuze artikel niet worden gelijkge-schakeld met een aan de kaak stellen van de inhoud zelf van het gepubliceerde ar-tikel;

[De verweerder] heeft op geen enkel ogenblik de inhoud van het in november 1994 in de krant Le Soir gepubliceerde artikel aan de kaak gesteld;

[De verweerder] wijst integendeel uitdrukkelijk erop dat het in 1994 gepubliceerde artikel ‘op zich geen enkel schuldig karakter vertoonde' [...]; voor het overige brengt de inhoud van dat artikel geen enkel strafbaar feit aan het licht;

Zoals het openbaar ministerie terecht in zijn advies vermeldt, vormt het [aan de eiser] verweten schuldige gedrag, namelijk het online plaatsen van het artikel vanaf het jaar 2008 en het in de zelfde toestand online houden ervan sinds het jaar 2010, geen strafbaar feit;

Hieruit volgt dat de door [de verweerder] ingestelde vordering geenszins wegens een persmisdrijf is ingesteld, zodat de zaak niet verplicht aan het openbaar minis-terie hoorde te worden medegedeeld. Die mededeling was facultatief;

Het beroepen vonnis dient bijgevolg niet op grond van artikel 764, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek te worden vernietigd;

2. [De eiser] voert aan, voor het eerst in antwoord op het advies van het openbaar ministerie, dat de tegen hem ingestelde rechtsvordering, die niet op een persmisdrijf steunt, onontvankelijk is, aangezien enkel de naamloze vennootschap Rossel & Cie, in de hoedanigheid van eigenaar van de website waarop het [litigieuze] artikel is gepubliceerd, verantwoordelijk is voor de beslissingen betreffende publicatie, archivering en andere;

Hij kan niet worden gevolgd;

De regels van de trapsgewijze aansprakelijkheid van de pers, bedoeld in artikel 25 van de Grondwet, kunnen niet worden toegepast, aangezien het niet gaat om een probleem van redactie van een artikel:

Integendeel, [de verweerder] is gerechtigd de aansprakelijkheid [van de eiser], in de hoedanigheid van verantwoordelijke uitgever van de krant Le Soir, in het gedrang te brengen, aangezien het al dan niet online houden van een artikel een keuze van de uitgever is;

De tegen [de eiser] qualitate qua ingestelde rechtsvordering is bijgevolg ontvankelijk, zoals hij trouwens toegaf in de bewoordingen van zijn syntheseconclusie in hoger beroep, waarin hij vorderde dat de tegen hem ingestelde rechtsvordering ontvankelijk maar niet-gegrond zou worden verklaard [...];

3. [De verweerder] is gerechtigd zijn rechtsvordering in te stellen tegen de pers-uitgever teneinde de anonimisering te verkrijgen van het artikel dat betrekking op hem heeft. Met die oplossing kan dat artikel verdwijnen uit resultaten van de zoekmachines waarvoor zijn naam en voornaam als zoektermen werden gebruikt."

Grieven

Eerste onderdeel

1. Artikel 764, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vorde-ringen die burgerrechtelijk ingesteld zijn wegens een drukpersmisdrijf op straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie worden meegedeeld. Die bepaling onderging geen "gewestelijke" wijzigingen in de tekst van artikel 764.

Onder persmisdrijf moet worden verstaan het aantasten van de rechten, ofwel van de samenleving, ofwel van de burgers, door het misbruik van de uiting van de ge-dachte of van de meningen in gepubliceerde geschriften. Het verspreiden van ge-schriften die de eer of de goede naam van een persoon aantasten, ongeacht of zulks gebeurt via de traditionele weg van de drukpers of via digitale weg, vormt een persmisdrijf. Opdat er sprake kan zijn van een persmisdrijf is het niet noodzakelijk dat het geschrift dat de eer of de goede naam aantast een mening vormt of dat die mening enige maatschappelijke relevantie of belang vertoont. Het gewone relaas van een gebeurtenis kan een persmisdrijf uitmaken indien het voorkomt in een geschrift en tot stand komt in omstandigheden die de goede naam van een persoon kunnen aantasten.

Om toepassing te kunnen maken van artikel 764, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek is het niet noodzakelijk dat het persmisdrijf strafrechtelijk werd gestraft of nog vervolgd kan worden. De voor het burgerlijk gerecht gebrachte rechtsvordering tot herstel van de schade die voortvloeit uit de verspreiding van geschriften die de eer of de goede naam van een persoon aantasten, valt hoe dan ook binnen het toepassingsbereik van voornoemd artikel 764, eerste lid, 4°. Dit geldt ook voor de rechtsvordering tot herstel van de schade ten gevolge van het schuldig behoud, op een website, van een bericht of van de vermelding van een voornaam en een naam die de eer of de goede naam van een persoon kunnen aan-tasten.

2. Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerder "de fout die hij [aan de eiser] verwijt, nader omschrijft: die fout bestaat in het behoud in dezelfde toestand, sinds 2010, van de elektronische versie van het litigieuze artikel van 10 november 1994, zonder het te anonimiseren of het te voorzien van een noindex-tag, hoewel hij daartoe een redelijk en gemotiveerd verzoek in die zin had ontvangen", en beslist dat "het al dan niet online houden van een artikel een keuze van de uitgever is". Het bestreden arrest beslist bovendien dat de eiser een fout heeft begaan door "verweerders legitieme recht op vergetelheid, een intrinsiek bestanddeel van het recht op eerbiediging van het privéleven" niet te willen eerbiedigen, dat het litigieuze geschrift "van dien aard is dat het op onbeperkte en ernstige wijze schade kan toebrengen aan de goede naam" van de verweerder en dat de aan de eiser verweten fout slechts adequaat kan worden hersteld door de wijziging van de in-houd van het gelaakte artikel, welke wijziging erin bestaat de voornaam en de naam van de verweerder te vervangen door de letter X.

Uit die vaststellingen blijkt dat de vordering die de verweerder bij de rechtbank van eerste aanleg aanhangig had gemaakt een "vordering [was] die burgerrechtelijk ingesteld [is] wegens een drukpersmisdrijf", in de zin die aan het begrip drukpersmisdrijf wordt gegeven door artikel 764, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek. Het bestreden arrest, dat vaststelt dat het beroepen vonnis "niet vermeldt dat het openbaar ministerie aanwezig was op de pleitzitting, en evenmin dat het openbaar ministerie een advies heeft uitgebracht", heeft bijgevolg niet naar recht kunnen beslissen dat voornoemd vonnis niet hoeft te worden vernietigd op grond van artikel 764, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek en heeft dat vonnis niet naar recht in al zijn beschikkingen kunnen bevestigen (schending van de artikelen 764, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, 150 van de Grondwet).

Tweede onderdeel

Wanneer een burgerlijke vordering buiten het toepassingsgebied valt van artikel 25 van de Grondwet, is de rechtsvordering tot herstel slechts ontvankelijk, of, althans, gegrond, indien de verweerder in de rechtsvordering persoonlijk een fout heeft begaan of indien hij moet instaan voor de fout van een andere persoon krachtens een bijzondere regel die een aansprakelijkheidsregeling voor andermans daad instelt. Buiten het toepassingsgebied van artikel 25 van de Grondwet en bij ontstentenis van elke andere grond van aansprakelijkheid voor andermans daad, is de persoon die aangeduid is als verantwoordelijke uitgever van een krant van de geschreven pers slechts aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het online behouden van een artikel indien hij persoonlijk een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband met de schade staat. Het feit dat het online houden van een ar-tikel "een keuze van de uitgever zou zijn", kan derhalve niet volstaan om de ontvankelijkheid of de gegrondheid aan te tonen van een vordering tegen de verantwoordelijke uitgever.

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser staande houdt "dat de tegen hem ingestelde rechtsvordering, die niet op een persmisdrijf steunt, onontvankelijk is, aangezien enkel de naamloze vennootschap Rossel & Cie, in de hoedanigheid van eigenaar van de website waarop het [litigieuze] artikel is gepubliceerd, verantwoordelijk is voor de beslissingen betreffende publicatie, archivering en andere". Het arrest beslist bovendien dat artikel 25 van de Grondwet niet van toepassing is op de zaak.

Bijgevolg kan de vermelding alleen dat "het al dan niet online houden van een ar-tikel een keuze van de uitgever is" niet volstaan om de ontvankelijkheid of de gegrondheid te staven van de tegen de eiser ingestelde herstelvordering. Doordat het bestreden arrest zijn beslissing op die reden grondt, schendt het de artikelen 25 van de Grondwet en 1382 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden arrest miskent bovendien de regels betreffende de bewijslast door de verweerder ervan te ontslaan te bewijzen dat de eiser, verweerder in de herstelvordering voor de bodemrechter, degene is die fout heeft begaan die de verweerder schade heeft berokkend (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek).

Het is althans tegenstrijdig te beslissen, enerzijds, dat, de inhoud van een artikel dat online blijft staan, gewijzigd moet worden om verweerders schade te herstellen (welke wijziging erin bestaat een voornaam en een naam door de letter X te vervangen) en dat "het al dan niet online houden van een artikel een keuze van de uitgever is", anderzijds, dat het niet gaat "om een probleem van redactie van een artikel". Die overwegingen zijn onderling onverenigbaar en vernietigen elkaar wederzijds. Het arrest, dat op die tegenstrijdige redenen steunt, schendt artikel 149 van de Grondwet.

De herstelvordering tegen een persoon van wie niet bewezen is dat hij persoonlijk een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met de schade, is niet gegrond. Bijgevolg ontsloeg de omstandigheid dat de eiser, in zijn aanvullende en syntheseconclusie in hoger beroep, gevraagd heeft dat de door de verweerder tegen hem ingestelde vordering ontvankelijk maar niet-gegrond zou worden verklaard, het hof van beroep er niet van het middel op te werpen volgens hetwelk de verweerder hoorde te bewijzen dat de eiser persoonlijk een fout had begaan die in verband staat met het online houden van het litigieuze artikel (schending van de artikelen 25 van de Grondwet, 1382 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek, schending van de regels betreffende de bewijslast, die bekrachtigd zijn door de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter gehouden is de rechtsnorm die de voor hem gebrachte vordering regelt, te bepalen en toe te passen).

De eiser had althans geen reden om te stellen dat de tegen hem ingestelde vorde-ring niet ontvankelijk was (welke vordering hij oorspronkelijk wel ontvankelijk achtte krachtens artikel 25 van de Grondwet) voordat het openbaar ministerie het advies had uitgebracht dat de vordering niet op een persmisdrijf steunde. In die omstandigheden impliceerde de eerbiediging van het recht van verdediging dat de eiser rechtsgeldig het advies van het openbaar ministerie kon beantwoorden door aan te voeren dat, indien de tegen hem ingestelde vordering niet was aangemerkt als "vordering die burgerrechtelijk ingesteld is wegens een drukpersmisdrijf", dit tot gevolg zou hebben dat artikel 25 van de Grondwet niet zou worden toegepast en dat de vordering bijgevolg niet ontvankelijk zou zijn.

Bijgevolg, indien de reden van het bestreden arrest volgens welke de eiser, in zijn aanvullende en syntheseconclusie in hoger beroep "heeft erkend" dat de tegen hem ingestelde vordering ontvankelijk was, betekent dat hij niet langer die ont-vankelijkheid rechtsgeldig kon aanvechten in zijn nota van antwoord op het advies van het openbaar ministerie, miskent dat arrest, door zijn beslissing op die reden te gronden, het algemeen beginsel van het recht van verdediging.

Tweede middel

Geschonden wettelijke bepalingen

- de artikelen 19, 22, 25 en 149 van de Grondwet;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;

- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek;

- artikel 634 van het Wetboek van Strafvordering;

- de artikelen 8, 10 en 53 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 17 en 19 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, ondertekend te New-York op 19 december 1966 en goedge-keurd bij de wet van 15 mei 1981;

- de artikelen 9, 12, b), en 14, eerste lid, a), van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens;

- de artikelen 3, § 3, a) en c), 8, inzonderheid § 1, en 12, inzonderheid § 1, van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging;

- algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, bekrachtigd door artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;

- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter gehouden is de rechtsnorm die de voor hem gebrachte vordering regelt, te bepalen en toe te passen;

- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk het gemeenschapsrecht voorrang heeft op alle nationale normen;

- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de norm van een internationaal verdrag met directe werking in het interne recht voorrang heeft op alle nationale normen;

- voor zoveel als nodig, de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de koninklijke bibliotheek van België (artikel 1 zoals het werd gewijzigd bij de wet van 19 december 2006).

Bestreden beslissingen

Het bestreden arrest veroordeelt met bevestiging van het beroepen vonnis "de eiser om in de versie van het op 10 november 1994 verschenen artikel ‘Série noire dans le Tournaisis', dat op de website www.lesoir.be staat, en in elke andere databank die onder zijn verantwoordelijkheid staat" verweerders voornaam en naam "te vervangen" door de letter X en "om hem één euro morele schadevergoeding te betalen".

Die beslissing steunt op de onderstaande redenen:

1. "[De verweerder] geeft een nadere omschrijving van de fout die hij [aan de eiser] verwijt: die fout bestaat in het behoud in dezelfde toestand, sinds 2010, van de elektronische versie van het litigieuze artikel van 10 november 1994, zonder het te anonimiseren of het te voorzien van een noindex-tag, hoewel hij daartoe een redelijk en gemotiveerd verzoek in die zin had ontvangen [...]. [De verweerder] is van oordeel dat [de eiser], door te weigeren de elektronische versie van dat artikel te anonimiseren, zijn recht op eerbiediging van het privéleven en meer bepaald zijn recht op vergetelheid aantast en hem zodoende een vaststaande morele schade berokkent [...]. Elke bij het geschil betrokken partij geniet grondrechten, namelijk voor [de eiser] het recht op vrije meningsuiting en voor de [de verweerder] het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven [...]. Artikel 10.2 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-damentele Vrijheden staat beperkingen toe van de vrijheid van meningsuiting als ze bepaald zijn bij wet, een rechtmatig doel beogen en indien ze beantwoorden aan een vereiste van evenredigheid [...];

2. De eiser houdt staande dat het wettigheidscriterium dat vereist is om te kunnen afwijken van het beginsel van vrijheid van meningsuiting hier niet voorhanden is, aangezien het recht op vergetelheid, dat [de verweerder] aanvoert, door geen enkele wet uitdrukkelijk of duidelijk wordt erkend;

Hij kan niet worden gevolgd;

Het recht op vergetelheid wordt door de rechtsleer en de rechtspraak beschouwd als een integraal bestanddeel van het recht op eerbiediging van het privéleven zoals het is neergelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en in de artikelen 22 Grondwet en 17 Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. [...]. Aldus is voldaan aan het wettigheidscriterium dat vereist is om te kunnen afwijken van het beginsel van vrijheid van meningsuiting;

[De eiser] voert bovendien tevergeefs aan dat artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek geen duidelijke en voorzienbare grondslag vormt om het geschil te be-slechten;

Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek vormt het gemene recht van de aansprakelijkheid en is van toepassing op de persorganen, die niet mogen vergeten dat hun aansprakelijkheid in het gedrang kan komen indien de uitoefening van de persvrijheid een schade berokkent die voortvloeit uit de aantasting van ‘rechten van anderen' (bewoordingen die worden gebruikt in artikel 10.2 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden), waaronder het recht op privéleven. Zoals de eerste rechters erop wezen, vormen de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, zoals ze door de Belgische rechtsleer en rechtspraak worden uitgelegd, een wet die voldoende toegankelijk, duidelijk, precies en voorzienbaar is in de zin van artikel 10.2 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-damentele Vrijheden, om eventuele beperkingen van de vrijheid van meningsuiting te verantwoorden;

3. [De eiser] houdt staande dat [de verweerder] niet gerechtigd zou zijn om een recht op vergetelheid aan te voeren, aangezien in deze zaak een van de voorwaar-den ontbreekt die door de hem aangehaalde rechtspraak worden vereist om dat recht te erkennen, namelijk een nieuwe openbaarmaking van gerechtelijke feiten door een nieuwe publicatie waardoor oude feiten opnieuw in het daglicht worden geplaatst. Volgens [de eiser] is die voorwaarde niet vervuld, aangezien het hier uitsluitend gaat om een archivering van het oorspronkelijke artikel dat online op het internet is geplaatst. Zijn redenering kan niet worden gevolgd;

Naast het traditionele aspect van het recht op vergetelheid, dat te maken heeft met de nieuwe openbaarmaking door de pers van het gerechtelijk verleden van een persoon, bestaat er een tweede aspect, dat te maken heeft met het wissen van de digitale gegevens en, inzonderheid, van de gegevens die op het internet beschikbaar zijn;

Het geschil, dat betrekking heeft op de digitalisering van journalistieke archieven, is een probleem dat valt onder het tweede aspect van het recht op vergetelheid, namelijk het recht op digitale vergetelheid. Dat recht op digitale vergetelheid doelt hierop dat een persoon kan vragen dat gegevens worden gewist die betrekking op hem hebben, en meer bepaald op het wissen van online geplaatste gegevens na een welbepaalde periode [...];

4. Het recht op digitale vergetelheid werd heel recent bekrachtigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ, gr. k., 13 mei 2014, zaak C.-131/12). Het Hof heeft in dat arrest overwogen dat de voorwaarde betreffende de nieuwe openbaarmaking van de informatie het gevolg was van het resultaat van de zoekmachine waardoor een informatie die anders niet zichtbaar zou zijn op het web, ‘bovenaan' wordt geplaatst [...]. Dat arrest had weliswaar betrekking op een geschil tussen een Spaanse burger en de exploitant van een zoekmachine (Google). De uit dat arrest afgeleide beginselen kunnen evenwel worden getransponeerd naar deze zaak in zoverre de uitgever ook toestaat dat het litigieuze artikel via de zoekmachine van zijn gratis raadpleegbare website ‘bovenaan wordt geplaatst, ‘een plaats bovenaan' die overigens aanzienlijk verder wordt uitgebreid door de ont-wikkeling van metazoekmachines;

5. [De eiser] voert tevergeefs aan dat enkel zoekmachines zoals Google de hoedanigheid zouden hebben om op de vordering te reageren en dat de rechtsvordering verkeerdelijk tegen hem is ingesteld. De indexering van het litigieuze artikel op de zoekmachines is immers enkel mogelijk omdat het op niet-geanomiseerde wijze zonder enige noindex-tag opgeslagen is in de databanken van Le Soir [...]. [De verweerder] is gerechtigd zijn rechtsvordering tegen de persuitgever in te stellen teneinde de anonimisering te verkrijgen van het artikel dat betrekking op hem heeft. Met die oplossing kan dat artikel verdwijnen uit resultaten van de zoekmachines waarvoor zijn naam en voornaam als zoektermen werden gebruikt [...];

6. Om een recht op vergetelheid te erkennen, is het noodzakelijk dat er een oorspronkelijke geoorloofde openbaarmaking van de feiten is gebeurd, dat de feiten een gerechtelijk karakter hebben, dat er geen hedendaags belang bestaat bij de openbaarmaking, dat de feiten geen historisch belang hebben, en dat er een bepaalde tijdsspanne is verlopen tussen de twee openbaarmakingen (of beter ge-zegd, wanneer het gaat om online-archivering van een artikel dat ten tijde van de feiten is verschenen, een tijdsspanne tussen de eerste verspreiding van het artikel, ongeacht de drager ervan, en het verzoek tot anonimisering ervan), dat de betrokken persoon geen openbaar leven heeft, dat hij er belang bij heeft opnieuw in de maatschappij te worden geïntegreerd en dat hij zijn schuld heeft aangezuiverd [...];

7. [De verweerder] oefent geen enkele openbare functie uit; de hoedanigheid alleen dat hij arts is, verantwoordt geenszins dat hij in het online geplaatste artikel, zowat twintig jaar na de feiten nog bij name wordt genoemd; een dergelijk behoud lijkt ongewettigd en onredelijk, aangezien het geen enkele meerwaarde aan het artikel geeft en van dien aard is dat het op onbeperkte en ernstige wijze schade kan toebrengen aan de goede naam [van de verweerder], doordat er voor hem een virtueel strafblad wordt gemaakt, hoewel hij niet alleen definitief werd veroordeeld voor de litigieuze feiten en hij zijn straf heeft volbracht, maar hij daarenboven werd gerehabiliteerd [...];

8. In strijd met hetgeen [de eiser] staande houdt, verliest het bericht, door [ver-weerders] naam en voornaam te schrappen, zijn belang niet aangezien die schrapping geen enkele weerslag zal hebben op de essentie zelf van het bewuste bericht dat betrekking heeft op een tragisch verkeersongeval dat onder meer te wijten is aan de kwalijke gevolgen van alcohol;

[Eisers] argumenten, die afgeleid zijn uit de plicht om de herinnering levendig te houden en uit de noodzaak om het volledige en getrouwe karakter van zijn archieven te vrijwaren, zijn niet relevant. Er wordt immers helemaal niet gevraagd om de archieven te verwijderen, maar enkel om de elektronische versie van het litigieuze artikel te anonimiseren; de papieren archieven blijven intact terwijl [de eiser] de mogelijkheid behoudt om de integriteit van de oorspronkelijke digitale versie te verzekeren [...];

9. Doordat [de eiser] weigert, in de eigen context van de zaak en zonder redelijke grond, de vordering tot anonimisering van het litigieuze artikel in te willigen, hoewel dat verzoek dat naar behoren was gemotiveerd door de beroeps- en gezinstoestand [van de verweerder], herhaaldelijk schriftelijk werd ingesteld, [...], dat het paste in het kader van een gewettigde aanspraak op het recht op vergetelheid, dat een intrinsiek bestanddeel van het recht op eerbiediging van het privéleven is, en dat het geen buiten verhouding staande inmenging vormde in de vrijheid van meningsuiting van de pers, heeft hij niet gehandeld zoals elke normaal bedachtzame en omzichtige uitgever in de zelfde omstandigheden zou hebben ge-handeld;

Die weigering levert een fout op."

Grieven

De hierboven sub 4 vermelde reden kan de volgende betekenissen hebben:

- de bodemrechters hebben niet nagegaan welke norm(en) van het gemeenschapsrecht het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 13 mei 2014 (zaak C.-131/12) heeft uitgelegd, of hebben aangenomen dat de door dat arrest uitgelegde norm of normen van het gemeenschapsrecht niet toepasselijk was of waren op het geschil tussen de eiser en de verweerder maar hebben niettemin overwogen dat uit het arrest de pretoriaanse erkenning van een subjectief recht op digitale vergetelheid kon worden afgeleid (eerste uitlegging);

- de bodemrechters hebben geoordeeld dat de bepalingen van richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens die door het voornoemde arrest van 13 mei 2014 worden uitgelegd na een prejudiciële verwijzing door een Spaanse rechter, en de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens toepasselijk zijn op het geschil tussen de eiser en de verweerder en de wettelijke grondslag vormen van het door de verweerder aangevoerde recht op digitale vergetelheid (tweede uitlegging).

Eerste onderdeel

1. Artikel 8.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden luidt als volgt: "Eenieder heeft recht op respect voor zijn privé leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn corres-pondentie".

Artikel 10 van dat verdrag bepaalt:

"1. Eenieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio- omroep-, bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen."

Dezelfde rechten worden gewaarborgd respectievelijk door de artikelen 22 (eer-biediging van privé- en gezinsleven), 19 en 25 (vrijheid om zijn mening te uiten en persvrijheid) van de Grondwet.

Het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten waarborgt in vergelijkbare bewoordingen als die van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden het recht op eerbiediging van het privéleven (artikel 17) en het recht op vrije meningsuiting (artikel 19).

Vrijheid van meningsuiting is een van de essentiële grondslagen van een democratische samenleving en de aan de pers toegekende waarborgen zijn bijzonder belangrijk.

Artikel 10 van het EVRM en artikel 19 van het IVBPR waarborgen niet alleen het recht om informatie mee te delen, maar ook, voor het publiek, om informatie te ontvangen. De nationale gerechten moeten, net zoals het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, de grootste voorzichtigheid aan de dag leggen wanneer hun wordt gevraagd om, in het licht van de artikelen 10 van het EVRM en 19 van het IVBPR, maatregelen of sancties te onderzoeken die aan de pers worden opgelegd en die de pers kunnen ontmoedigen om deel te nemen aan het gewettigde debat over problemen van algemeen belang. Elke beperking die de toegang beperkt tot informatie waarvan het publiek het recht heeft ze te ontvangen, moet door dwin-gende redenen worden verantwoord.

Websites dragen dankzij hun toegankelijkheid en hun vermogen om grote hoeveelheden data te bewaren en te verspreiden, ertoe bij de toegang van het publiek tot de actualiteit te verbeteren en, meer algemeen, de informatieverspreiding te vergemakkelijken. Archieven die op websites worden gepubliceerd zijn een waardevolle bron voor onderwijs en historisch onderzoek, met name omdat ze onmiddellijk toegankelijk zijn voor het publiek en meestal gratis zijn. De aanleg van digitale archieven vanuit reeds gepubliceerde informatie en de terbeschikking-stelling ervan voor het publiek zijn een van de functies van de pers in een democratische samenleving en vallen, op die grond, onder de toepassing van de artikelen 10 van het EVRM en 19 van het IVBPR.

Bijgevolg moeten de beperkingen op de aanleg van digitale archieven door de organen van de geschreven pers en het online plaatsen van die artikels beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 10.2 van het EVRM. Die beperkingen moeten aldus "bij de wet zijn voorzien", in de autonome betekenis die het EVRM aan die uitdrukking geeft.

Artikel 19.3 van het IVBPR bepaalt ook dat beperkingen van de vrijheid van meningsuiting bij de wet moeten worden voorzien.

Een inmenging is slechts bij de wet voorzien in de zin van het EVRM en van het IVBPR indien die wet voldoende toegankelijk is voor de rechtzoekende en indien het toepassingsveld en de normatieve inhoud ervan voldoende duidelijk zijn om de redelijkerwijs te voorziene gevolgen ervan te kunnen beoordelen.

Hoewel, in een Staat waar het rechtsstelsel gegrond is op de dwingende kracht van de precedenten, een dergelijk precedent, dat eenparig wordt gerespecteerd door de rechters die naderhand uitspraak moeten doen over dezelfde kwestie, een wet vormt in de zin van artikel 10.2 van het EVRM en 19.3 van het IVBPR, geldt dat niet voor "de rechtsleer en de rechtspraak" in een rechtsstelsel dat, zoals het Belgisch recht, de dwingende kracht van de precedenten niet erkent.

Uit artikel 53 van het EVRM, volgens hetwelk geen enkele bepaling van dat Verdrag kan worden uitgelegd als een beperking van de rechten en vrijheden die door het recht van een verdragsluitende partij worden verzekerd, valt af te leiden dat in een dergelijk stelsel "de rechtsleer en de rechtspraak" niet kunnen worden gelijkgesteld met een wet in de zin van artikel 10.2 van het EVRM.

Volgens artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek mogen de rechters in de zaken die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking. Uit dat beginsel, samengelezen met de artikelen 10.2 van het EVRM en 19.3 van het IVBPR, volgt dat een beperking van de vrijheid van meningsuiting - waarin het recht vervat is om digitale archieven aan te leggen op basis van reeds gepubliceerde informatie en ze, gratis of tegen betaling, ter beschikking te stellen van het publiek -, niet uitsluitend op de rechtspraak mag steunen indien die niet berust op een wet die voldoende toegankelijk, duidelijk, precies is.

2. Het bestreden arrest grondt de veroordeling van de eiser met name op de volgende redenen: - "het recht op vergetelheid wordt door de rechtsleer en de rechtspraak beschouwd als een integraal bestanddeel van het recht op eerbiediging van het privéleven zoals het is neergelegd in artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en in de artikelen 22 Grondwet en 17 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten"; - "het recht op digitale vergetelheid werd heel recent bekrachtigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie"; "de beginselen van dat arrest (zijnde het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak C-131/12) kunnen worden getransponeerd naar het voorliggende geval".

Uit de voornoemde redenen leidt het arrest ten onrechte af dat "aldus voldaan is aan het wettigheidscriterium dat vereist is om te kunnen afwijken van het beginsel van vrijheid van meningsuiting". Doordat het bestreden arrest steunt op het bestaan van een nationale rechtsleer en rechtspraak en op een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie, waarvan het oordeelt dat de beginselen kunnen worden getransponeerd naar het voorliggende geval (in de "eerste uitlegging" van de hierboven, sub 4, weergegeven reden), om een inmenging in het recht op vrijheid van meningsuiting te verantwoorden, miskent dat arrest het beginsel volgens hetwelk inmengingen in de uitoefening van dat recht bij de wet moeten zijn voorzien (schending van de artikelen 10, inzonderheid punt 2, en 53 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 19, inzonderheid punt 3, van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, 6 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de norm van een internationaal verdrag met directe werking in het interne recht voorrang heeft op alle nationale normen).

3. Het arrest steunt weliswaar ook op de reden dat "artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek het gemene recht van de aansprakelijkheid vormt en van toepassing is op de persorganen, die niet mogen vergeten dat hun aansprakelijkheid in het gedrang kan komen indien de uitoefening van de persvrijheid een schade berokkent die voortvloeit uit de aantasting van ‘rechten van anderen' (bewoordingen die worden gebruikt in artikel 10.2, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden), waaronder het recht op privéleven.

Zoals de eerste rechters erop wezen, vormen de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek, zoals ze door de Belgische rechtsleer en rechtspraak worden uitgelegd, een wet die voldoende toegankelijk, duidelijk, precies en voorzienbaar is in de zin van artikel 10.2 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, om eventuele beperkingen van de vrijheid van meningsuiting te verantwoorden [...]. Doordat [de eiser] weigert, in de eigen context van de zaak en zonder redelijke grond, de vordering tot anonimisering van het litigieuze artikel in te willigen, hoewel dat verzoek dat naar behoren was gemotiveerd door de beroeps- en gezinstoestand [van de verweerder], herhaaldelijk schriftelijk werd ingesteld, dat het paste in het kader van een gewettigde aanspraak op het recht op vergetelheid, dat een intrinsiek bestanddeel van het recht op eerbiediging van het privéleven is, en dat het geen buiten verhouding staande inmenging vormde in de vrijheid van meningsuiting van de pers, heeft hij niet gehandeld zoals elke normaal bedachtzame en omzichtige uitgever in de zelfde omstandigheden zou hebben gehandeld.

Die weigering levert een fout op". Echter, om te beslissen dat de eiser "niet heeft gehandeld zoals elke normaal bedachtzame en omzichtige uitgever in de zelfde omstandigheden zou hebben gehandeld", steunt het bestreden arrest op het bestaan van een recht "op het wissen van de digitale gegevens en, inzonderheid, van de gegevens die op het internet beschikbaar zijn" , waarbij het bestaan van dat recht, aldus het hof van beroep, bekrachtigd zou zijn door de nationale "rechtsleer en rechtspraak" en de beslissing van het Hof van Justitie van de Europese Unie die in de voornoemde overwegingen worden aangevoerd.

Uit het geheel van de redenen van het bestreden arrest en met name uit die welke in het middel zijn weergegeven, blijkt dat de fout die ten laste van de eiser in aanmerking wordt genomen, uitsluitend erin bestaat dat hij een subjectief recht dat niet door een duidelijke, precieze en toegankelijke nationale wet, noch door een hogere internationale norm is bekrachtigd, maar uitsluitend door "de rechtsleer en de rechtspraak" niet heeft geëerbiedigd. Artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek kan, volgens de redenering van het hof van beroep, de veroordeling van de eiser slechts verantwoorden omdat de rechters hem verwijten dat hij een reeds bestaand subjectief recht heeft miskend, namelijk het recht op digitale vergetelheid. Bijgevolg vormt artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek niet de werkelijke grondslag van de door het bestreden arrest bekrachtigde inmenging in het recht op vrijheid van meningsuiting. De grondslag van die inmenging is uitsluitend te vinden in de draagwijdte die het bestreden arrest geeft aan de nationale rechtsleer en rechtspraak en aan het eerder aangehaalde arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Doordat het bestreden arrest de veroordeling van de eiser op de voornoemde redenen grondt, miskent het bijgevolg het wettigheidsvereiste dat wordt opgelegd door de in de aanhef van het middel vermelde internationale instrumenten (schending van de artikelen 10, inzonderheid punt 2 en 53 van het Europees Ver-drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 19, inzonderheid punt 3, van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten, 6 van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de norm van een internationaal verdrag met directe werking in het interne recht voorrang heeft op alle nationale normen).

Tweede onderdeel

1. Het recht op privé- en gezinsleven dat gewaarborgd is door artikel 22 van de Grondwet, door artikel 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en door artikel 17 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten omvat het recht voor de persoon die schuldig werd bevonden aan een misdaad of aan een misdrijf, om zich in bepaalde omstandigheden ertegen te verzetten dat zijn verleden in de herinnering van het publiek wordt teruggeroepen naar aanleiding van een nieuwe openbaarmaking van de feiten. Die nieuwe openbaarmaking veronderstelt, ofwel dat een artikel dat de vroegere feiten ter herinnering brengt, wordt gepubliceerd in een latere editie of nummer van een krant of van een tijdschrift (papieren pers of online-pers), ofwel dat de oude feiten worden verteld in een boek dat voor het eerst wordt uitgegeven een bepaalde tijd nadat ze door de geschreven pers of via de radio- of tv-golven openbaar werden gemaakt, ofwel dat ze te berde werden gebracht in een nieuw radio of tv-programma, ofwel in een documentaire of in een langspeelfilm waarvan de inhoud voorts verschilt van de uitzending(en) ten tijde van de gebeurtenis.

Daarentegen, wanneer het om de geschreven pers gaat, verzet het recht op privé- en gezinsleven zich niet ertegen dat de edities van kranten die het verhaal hebben gebracht van een voorval, een misdaad of een misdrijf of de veroordeling van de pleger ervan, die wordt geïdentificeerd door zijn familienaam, worden bewaard in bibliotheken die toegankelijk zijn, ofwel voor het grootste deel van het publiek, ofwel voor breed publiek dat daartoe een specifieke machtiging heeft (ambtenaren, studenten). Betreffende de koninklijke bibliotheek van België houdt de archivering van bepaalde tijdschriften niet alleen een recht maar ook een verplichting in: de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de koninklijke bibliotheek van België verplicht haar om één exemplaar van elk in het rijk gepubliceerd tijdschrift dat minder dan één maal per week verschijnt zonder tijdsbeperking te bewaren en toegankelijk voor het publiek te maken.

In die exemplaren van de tijdschriften mogen geenszins wijzigingen worden aangebracht, noch schrappingen om een element ervan onleesbaar te maken, hoe belachelijk of weinig betekenend dat element ook mag zijn. Inzonderheid heeft de koninklijke bibliotheek niet het recht de namen te schrappen van personen die worden vermeld in rechterlijke rubrieken of "nieuwtjes" van tijdschriften die aan het wettelijk depot zijn onderworpen, en de overige openbare of semi-openbare bibliotheken hebben geen enkele verplichting om dergelijke schrappingen aan te brengen. Geen enkele wettelijke of reglementaire bepaling verbiedt openbare bibliotheken (met inbegrip van de koninklijke bibliotheek) dat bezoekers, eventueel tegen betaling, een volledige fotokopie bestellen van alle en van elk van de artikelen van kranten en tijdschriften die daar worden bewaard.

Met betrekking tot de uitgevers zelf van kranten en tijdschriften verbiedt geen enkele nationale of internationale norm hen om de archieven waarin zij de exemplaren bewaren van hun eigen kranten of tijd-schriften toegankelijk voor het publiek te maken.

In alle in de vorige alinea bedoelde gevallen is er geen nieuwe openbaarmaking en kan er, bijgevolg, geen sprake zijn van miskenning van het recht op vergetelheid dat wordt beschouwd als een bestanddeel van het recht op eerbiediging van het privéleven dat wordt gewaarborgd door artikel 22 van de Grondwet en door de artikelen 8 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 17 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.

De verandering van drager van de archivering, de overgang van papier naar ar-chivering op microfilms, op magneetbanden en, nadien naar digitale archivering kunnen geen wijziging tot gevolg hebben van de beginselen waaraan wij zonet hebben herinnerd. Het rechtmatige belang van het publiek op toegang tot openbare elektronische archieven wordt beschermd door artikel 10 van het EVRM en door artikel 19 van het IVBPR. Het online plaatsen van een oud nummer van een krant of tijdschrift, in het kader van een digitale archivering die voor het publiek, gratis of tegen betaling, toegankelijk is, vormt geen nieuwe openbaarmaking die het recht op vergetelheid kan aantasten van een persoon wiens naam en voornaam in dat oude nummer worden vermeld in verband met feiten die tot een strafrechtelijke veroordeling kunnen leiden.

2. Bijgevolg beslist het bestreden arrest ten onrechte dat er naast "het traditionele aspect van het recht op vergetelheid, dat te maken heeft met de nieuwe open-baarmaking door de pers van het gerechtelijk verleden van een persoon, [...] een tweede aspect [bestaat], dat te maken heeft met het wissen van de digitale gegevens en, inzonderheid, van de gegevens die op het internet beschikbaar zijn; dat het geschil, dat betrekking heeft op de digitalisering van journalistieke archieven, een probleem is dat valt onder het tweede aspect van het recht op vergetelheid, namelijk het recht op digitale vergetelheid; dat dit recht op digitale vergetelheid hierop doelt dat een persoon kan vragen dat gegevens worden gewist die betrekking op hem hebben, en meer bepaald op het wissen van online geplaatste gegevens na een welbepaalde periode [...];[dat het], om een recht op vergetelheid te erkennen, [...] noodzakelijk is dat er een oorspronkelijke geoorloofde openbaarmaking van de feiten is gebeurd, dat de feiten een gerechtelijk karakter hebben, dat er geen hedendaags belang bestaat bij de openbaarmaking, dat de feiten geen historisch belang hebben, en dat er een bepaalde tijdsspanne is verlopen tussen de twee openbaarmakingen (of beter gezegd, wanneer het gaat om online-archivering van een artikel dat ten tijde van de feiten is verschenen, een tijdsspanne tussen de eerste verspreiding van het artikel, ongeacht de drager ervan, en het verzoek tot anonimisering ervan), dat de betrokken persoon geen openbaar leven heeft, dat hij er belang bij heeft opnieuw in de maatschappij te worden geïntegreerd en dat hij zijn schuld heeft aangezuiverd".

Doordat het bestreden arrest, om de voornoemde redenen, het bestaan erkent van een recht op digitale vergetelheid, dat bestaat in de mogelijkheid om de anonimisering te vragen, onder de voorwaarden die het arrest preciseert, van digitale archieven van kranten en tijdschriften van de geschreven pers, en overweegt dat de online-archivering van een artikel dat ten tijde van de feiten verschenen is, gelijkstaat met een "nieuwe openbaarmaking van de feiten", die het recht op digitale vergetelheid miskent, schendt het de artikelen 22 van de Grondwet, 8 van het EVRM en 17 van het IVBPR, door aan het door die bepalingen gewaarborgde recht op eerbieding van het privéleven, gevolgen te hechten die ze niet bevatten (schending van die artikelen en, voor zoveel als nodig, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de norm van een internationaal verdrag met directe werking in het interne recht voorrang heeft op alle nationale normen).

Het bestreden arrest schendt bovendien de artikelen 10 van het EVRM en 19 van het IVBPR, door een ongeoorloofde inmenging te verantwoorden in het recht op vrijheid van meningsuiting die met name het legitieme recht van het publiek be-schermt om toegang te kunnen hebben tot online-archieven waardoor een "identieke" raadpleging mogelijk is van artikels die verschenen zijn in oude nummers van kranten of tijdschriften, zoals ze in het verleden werden gepubliceerd in de fysieke archieven van het persorgaan, zonder enige wijziging noch schrapping, noch wijziging van de inhoud ervan, of het nu gaat om de schrapping van de naam en voornaam van een persoon die in een oud nummer wordt vermeld of van enige andere toevoeging, schrapping of verbetering (schending van de ar-tikelen 10 van het EVRM, 19 van het IVBPR en, voor zoveel als nodig, 19, 22, 25 van de Grondwet, 8 van het EVRM, 17 van het IVBPR, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de norm van een internationaal verdrag met directe werking in het interne recht voorrang heeft op alle nationale normen, schending van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de koninklijke bibliotheek van België, artikel 1 zoals het werd gewijzigd bij de wet van 19 december 2006).

Tot slot schendt het bestreden arrest het wettelijk begrip schuld, in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, door te beslissen dat de eiser "niet gehandeld [heeft] zoals elke normaal bedachtzame en omzichtige uitgever in de zelfde omstandigheden zou hebben gehandeld", doordat hij weigerde, "in de eigen context van de zaak en zonder redelijke grond, de vordering tot anonimisering van het litigieuze artikel in te willigen, hoewel dat verzoek dat naar behoren was gemotiveerd door de beroeps- en gezinstoestand [van de verweerder], herhaaldelijk schriftelijk werd ingesteld, [...], dat het paste in het kader van een ge-wettigde aanspraak op het recht op vergetelheid, dat een intrinsiek bestanddeel van het recht op eerbiediging van het privéleven is, en dat het geen buiten verhouding staande inmenging vormde in de vrijheid van meningsuiting van de pers". In strijd met hetgeen het bestreden arrest beslist, kan de weigering om een vordering in te willigen die steunt op de aanvoering van een subjectief recht op vergetelheid dat strijdig is met het recht op vrijheid van meningsuiting, dat met name het legitieme belang van het publiek op toegang tot de openbare digitale archieven beschermt, niet worden aangemerkt als een schending van een algemene en verplichtende norm, noch als een gedraging die strijdig is met de gedraging van elke normaal bedachtzame en omzichtige uitgever in de zelfde omstandigheden.

Een dergelijke weigering kan bijgevolg geen aquiliaanse fout uitmaken (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, samengelezen met de artikelen 19, 22, 25 van de Grondwet, 8, 10 van het EVRM, 17, 19 van het IVBPR en, voor zoveel als nodig, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de norm van een internationaal verdrag met directe werking in het interne recht voorrang heeft op alle nationale normen, schending van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de koninklijke bibliotheek van België, artikel 1 zoals het werd gewijzigd bij de wet van 19 december 2006).

3. De bestreden beslissing wordt niet naar recht verantwoord door de redenen die in de aanhef van het middel onder de nummers 7 en 8 zijn weergegeven. Het gaat er immers niet om een afweging te maken van, enerzijds het recht van de verweerder om zich te verzetten tegen een "onbeperkte" aantasting van zijn goede naam en, anderzijds, het belang van de vermelding van zijn naam en zijn voornaam in het licht van de aard "het bewuste bericht". Het belang dat in deze zaak hoort te worden gevrijwaard, heeft te maken met het begrip online archivering zelf, dat een "letter per letter"-overeenstemming veronderstelt, zonder toevoeging, schrapping, of wijziging, tussen het artikel dat in de papieren versie ervan is gepubliceerd en het artikel dat online staat. Iedere wijziging, hoe klein ook, in vergelijking met het oorspronkelijke gearchiveerde artikel, vormt een "herschrijving" die onverenigbaar is met het principe van de archivering.

Het bestreden arrest, dat de eiser veroordeelt om in de versie van het op 10 november 1994 verschenen artikel "Série noire dans le Tournaisis", dat op de website www.lesoir.be staat, en in elke andere databank die onder zijn verantwoordelijkheid staat" verweerders voornaam en naam "te vervangen" door de letter X, tast het recht aan van het persorgaan waarvan de eiser de verantwoordelijke uitgever is om online-archieven aan te leggen die getrouw, letter per letter, de artikelen reproduceren die in het verleden zijn gepubliceerd. Aldus tast het bestreden arrest op onwettige wijze een bestanddeel aan van de vrijheid van meningsuiting (schending van de artikelen 19, 22, 25 van de Grondwet, 8, 10 van het EVRM, 17, 19 van het IVBPR en, voor zoveel als nodig, 1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1, 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de koninklijke bibliotheek van België - artikel 1 zoals het werd gewijzigd bij de wet van 19 december 2006 - en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de norm van een internationaal verdrag met directe werking in het interne recht voorrang heeft op alle nationale normen).

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

Eerste onderdeel

Luidens artikel 764, eerste lid, 4°, Gerechtelijk Wetboek, in de versie ervan die van toepassing is op het geschil, worden, uitgenomen voor de vrederechter, voor de rechter zitting houdend in kort geding en voor de beslagrechter, de vorderingen die burgerrechtelijk ingesteld zijn wegens een drukpersmisdrijf op straffe van nie-tigheid aan het openbaar ministerie meegedeeld.

Opdat er sprake kan zijn van een persmisdrijf is het noodzakelijk dat de uiting van de gedachte via de pers een misdadig karakter vertoont.

Het bestreden arrest stelt vast dat "volgens de bewoordingen van de gedinginlei-dende dagvaarding [aan de eiser] wordt verweten dat hij het litigieuze artikel vanaf 2008 online heeft gezet, en vooral dat hij dat artikel in zijn oorspronkelijke toestand online heeft laten staan, hoewel [de verweerder] uitdrukkelijk had gevraagd het offline te zetten, of het, ten minste, te anonimiseren" en dat, in de conclusie voor de eerste rechter, "uitsluitend die tweede grief in aanmerking [werd] genomen".

Het bestreden arrest, dat overweegt dat "het persmisdrijf een gemeenrechtelijke inbreuk is dat wordt gekenmerkt door de manier waarop het wordt uitgevoerd (via de pers)", dat "de grief afgeleid uit het niet-geanonimiseerde online houden van het litigieuze artikel niet [kan] worden gelijkgeschakeld met een aan de kaak stellen van de inhoud zelf van het gepubliceerde artikel", dat "[de verweerder] op geen enkel ogenblik de inhoud van het in november 1994 in de krant Le Soir ge-publiceerde artikel aan de kaak [heeft] gesteld", dat hij "integendeel uitdrukkelijk erop [wijst] dat het in 1994 gepubliceerde artikel ‘op zich geen enkel schuldig ka-rakter' [vertoonde]", dat "voor het overige [...] de inhoud van dat artikel geen enkel strafbaar feit aan het licht [brengt]" en dat "het [aan de eiser] verweten schuldige gedrag [...], geen strafbaar feit [vormt]", verantwoordt naar recht zijn beslissing dat "de door [de verweerder] ingestelde vordering geenszins wegens een persmisdrijf is ingesteld, zodat de zaak niet verplicht aan het openbaar minis-terie hoorde te worden medegedeeld", en dat "het beroepen vonnis [...] bijgevolg niet op grond van artikel 764, eerste lid, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek [dient] te worden vernietigd".

Tweede onderdeel

Het bestreden arrest stelt vast dat de eiser "staande houdt [...] dat de tegen hem ingestelde rechtsvordering, die niet op een persmisdrijf steunt, onontvankelijk is, aangezien enkel de naamloze vennootschap Rossel & Cie, in de hoedanigheid van eigenaar van de website waarop het [litigieuze] artikel is gepubliceerd, verant-woordelijk is voor de beslissingen betreffende publicatie, archivering en andere".

Het overweegt dat, hoewel "de regels van de trapsgewijze aansprakelijkheid van de pers, bedoeld in artikel 25 van de Grondwet, [...] niet [kunnen] worden toege-past, aangezien het niet gaat om een probleem van redactie van een artikel", "[de verweerder] gerechtigd [is] de aansprakelijkheid [van de eiser], in de hoedanig-heid van verantwoordelijke uitgever van de krant Le Soir, in het gedrang te bren-gen, aangezien het al dan niet online houden van een artikel een keuze van de uit-gever is".

Het bestreden arrest vermocht, zonder zichzelf tegen te spreken, te overwegen, enerzijds, en zodoende een samenvatting te geven van de redenen die weergege-ven zijn in het antwoord op het eerste onderdeel waarmee het hof van beroep het bestaan van een persmisdrijf had uitgesloten, dat genoemd hof niet te maken had met "een probleem van redactie van een artikel", anderzijds, dat de aan de eiser verweten fout "een keuze van de uitgever" is.

Met laatstgenoemde, feitelijke, overweging, verantwoordt het bestreden arrest, dat te kennen geeft dat er door de eiser een fout kan zijn gemaakt in "een keuze van de uitgever", ook al konden andere aansprakelijkheden in het gedrang komen, naar recht zijn beslissing dat de rechtsvordering die tegen hem is ingesteld in zijn hoedanigheid van verantwoordelijke uitgever van Le Soir ontvankelijk is.

Daarentegen doet het bestreden arrest zijn beslissing om verweerders vordering gegrond te verklaren niet steunen op voornoemde overweging, waaruit niet volgt dat de verweerder niet dient te bewijzen dat de eiser diegene is die de fout heeft begaan die schade heeft veroorzaakt waarvan hij het herstel vordert.

De overige overwegingen van het bestreden arrest waartegen het onderdeel op-komt, zijn ten overvloede gegeven.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste onderdeel

Het bestreden arrest overweegt dat "elke [...] partij grondrechten [geniet], name-lijk voor [de eiser] het recht op vrije meningsuiting en voor de [de verweerder] het recht op eerbiediging van het privé- en gezinsleven"; dat "die twee rechten [...] noch absoluut noch gehiërarchiseerd zijn"; dat "artikel 10.2 EVRM [...] be-perkingen van de vrijheid van meningsuiting [toestaat], als ze bepaald zijn bij wet, een rechtmatig doel beogen en als ze beantwoorden aan een vereiste van evenredigheid"; dat de eiser "staande [houdt] dat het wettigheidscriterium dat vereist is om te kunnen afwijken van het beginsel van vrijheid van meningsuiting hier niet voorhanden is, aangezien het recht op vergetelheid, dat [de verweerder] aanvoert, door geen enkele wet uitdrukkelijk of duidelijk wordt erkend", maar dat "hij [...] niet [kan] worden gevolgd", "aangezien het recht op vergetelheid door de rechtsleer en de rechtspraak wordt beschouwd als [een] integraal bestanddeel van het recht op eerbiediging van het privéleven zoals het is neergelegd in artikel 8 EVRM en in de artikelen 22 Grondwet en 17 IVBPR".

Het voegt daaraan toe dat er "naast het traditionele aspect van het recht op verge-telheid, dat te maken heeft met de [nieuwe] openbaarmaking door de pers van het gerechtelijk verleden van een persoon, [...] een tweede aspect [bestaat], dat te maken heeft met het wissen van de digitale gegevens en, inzonderheid, van de gegevens die op het internet beschikbaar zijn"; dat het geschil "[dat] het tweede as-pect van het recht op vergetelheid betreft, namelijk het recht op digitale vergetelheid", dat "doelt op de mogelijkheid voor een persoon om te vragen dat de [on-line]gegevens die op hem betrekking hebben, worden gewist" en dat "heel recent werd bekrachtigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie in arrest C-131/12 van 13 mei 2014 waarvan "de principes [...] kunnen worden getranspo-neerd naar het voorliggende geval".

Uit de redenen volgt, enerzijds, dat het bestreden arrest het recht op digitale vergetelheid, zoals het dat trouwens vermeldt, aanmerkt als een "intrinsiek bestanddeel van het recht op eerbiediging van het privéleven" en overweegt dat de inmenging in het recht op vrijheid van meningsuiting die voornoemd recht kan rechtvaardigen, niet op de rechtsleer en de rechtspraak, waarvan het niet erkent dat ze een algemene en reglementaire draagwijdte hebben, maar wel op de artikelen 8 EVRM, 17 IVBPR en 22 Grondwet gegrond is, anderzijds, dat het slechts verwijst naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie om de draagwijdte te staven die het toekent aan dat recht op vergetelheid.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede onderdeel

Hoewel de artikelen 10 EVRM en 19 IVBPR, die de vrijheid van meningsuiting, en dus de persvrijheid, beschermen, aan de organen van de geschreven pers het recht toekennen om digitale archieven online te zetten, en aan het publiek om toe-gang te hebben tot die archieven, kunnen die rechten niet absoluut zijn maar kunnen ze, binnen de strikte perken waarin die verdragsbepalingen voorzien, in be-paalde omstandigheden wijken voor andere rechten die evenzeer geëerbiedigd horen te worden.

Het recht op eerbiediging van het privéleven, gewaarborgd door de artikelen 8 EVRM, 17 IVBPR en 22 Grondwet, dat, zoals het onderdeel aanvaardt, het recht op vergetelheid bevat voor een persoon die schuldig is bevonden aan een misdaad of een misdrijf om zich in bepaalde omstandigheden ertegen te verzetten dat het publiek wordt herinnerd aan zijn gerechtelijk verleden naar aanleiding van een nieuwe openbaarmaking van de feiten, kan een inmenging in het recht op vrijheid van meningsuiting verantwoorden.

De digitale archivering van een oud artikel uit de geschreven pers dat, ten tijde van de feiten, op wettige wijze het verhaal heeft gebracht van gebeurtenissen uit het verleden die thans gedekt zijn door het in die zin begrepen recht op vergetel-heid, wordt niet onttrokken aan de inmengingen in het recht op vrijheid van me-ningsuiting die voornoemd recht op vergetelheid kan verantwoorden.

Die inmengingen kunnen bestaan in een verandering van de gearchiveerde tekst waardoor een aantasting van het op vergetelheid kan worden voorkomen of her-steld.

Nadat het bestreden arrest heeft vermeld, zoals werd gezegd in het antwoord op het eerste onderdeel dat het geschil " een [...] aspect" betreft van het recht op vergetelheid dat hierop doelt "dat een persoon kan vragen dat gegevens worden gewist die betrekking op hem hebben, en meer bepaald op het wissen van online geplaatste gegevens na een welbepaalde periode", "waarbij het er niet langer om draait het aan het licht brengen van oude feiten te beletten of te straffen, maar wel om de verwijdering van op het internet beschikbare informatie te verkrijgen", overweegt het dat [de eiser], door het litigieuze artikel online te plaatsen, "[het mogelijk heeft gemaakt dat [genoemd] artikel via de zoekmachine van zijn gratis raadpleegbare website ‘bovenaan [werd] geplaatst, ‘een plaats bovenaan' die overigens aanzienlijk verder wordt uitgebreid door de ontwikkeling van meta-zoekmachines".

Het bestreden arrest beslist aldus naar recht dat de online-archivering van het liti-gieuze artikel een nieuwe openbaarmaking vormt van het gerechtelijk verleden van de verweerder die zijn recht op vergetelheid kan aantasten.

Het bestreden arrest, dat op grond van - feitelijke - vermeldingen, aan de hand waarvan het met name, enerzijds, verweerders recht op vergetelheid, anderzijds, het recht van de eiser om archieven aan te leggen die stroken met de historische waarheid en het recht van het publiek om die te raadplegen tegen elkaar afweegt, daaraan toevoegt dat "[de verweerder] voldoet aan de voorwaarden om een recht op vergetelheid te genieten", dat "het online houden van het litigieuze niet-geanonimiseerde artikel, heel veel jaren na de feiten die het weergeeft, hem een schade kan toebrengen die buiten verhouding staat tot de voordelen verbonden aan strikte eerbiediging van [eisers] vrijheid van meningsuiting" en dat "in deze zaak is voldaan aan de door artikel 10.2 EVRM opgelegde wettigheids-, legitimiteits- en evenredigheidsvoorwaarden voor elke beperking van de vrijheid van me-ningsuiting" verantwoordt naar recht zijn beslissing dat de eiser, "door te weige-ren, in de eigen context van de zaak en zonder redelijke grond, in te gaan op het verzoek tot anonimisering van het litigieuze artikel" een fout heeft begaan.

Bijgevolg veroordeelt het hem wettig om "in de versie van het op 10 november 1994 verschenen artikel ‘Série noire dans le Tournaisis', dat op de website www.lesoir.be staat, en in elke andere databank die onder zijn verantwoordelijk-heid staat" verweerders voornaam en naam "te vervangen" door de letter X en om hem één euro morele schadevergoeding te betalen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser tot de kosten.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, en in openbare terechtzitting van 29 april 2016 uitgesproken

C.15.0052.F

Conclusions du premier avocat général Henkes:

I. La procédure devant la Cour

1. Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Liège (2013/RG/393).

Rapporteur: M. le président de section Christian Storck.

II. Exposé des faits de la cause et des antécédents de la procédure

2. On se bornera à rappeler que le litige oppose Monsieur P. H., en sa qualité d'éditeur responsable du journal Le Soir (demandeur en cassation), à Monsieur O. G. (défendeur en cassation), à propos du refus, opposé par le premier à la demande du second, de supprimer toute référence à son identité ou, à tout le moins, de rendre anonyme la version électronique d'un article de presse publié dans le journal Le Soir du 10 novembre 1994 et mis en ligne, parmi les archives électroniques du journal, en juin 2008, relatant les circonstances du grave accident de la route que le défendeur a causé le 6 novembre 1994 alors qu'il se trouvait en état d'ivresse, accident pour lequel il fut condamné en 2000 et réhabilité en 2006.

3. Par un jugement du 25 janvier 2013, le tribunal de première instance de Neufchâteau a fait droit à l'essentiel des demandes du défendeur, notamment en condamnant le demandeur à remplacer, dans la version électronique de l'article litigieux figurant sur le site internet du journal Le Soir et toute autre banque de données placée sous la responsabilité du demandeur, le nom et le prénom du défendeur par la lettre "X.

4. Sur l'appel du demandeur, la cour d'appel de Liège confirma, par l'arrêt attaqué du 25 septembre 2014(1), le jugement entrepris.

5. Le pourvoi est dirigé contre cette décision. Il comporte deux moyens de cassation.

III. Examen des moyens

A. Premier moyen

6. Le premier moyen est pris de la violation - des articles 25 et 149 de la Constitution, - des articles 1315 et 1382 à 1386 du Code civil, - des articles 764, alinéa 1er, 4°, et 870 du Code judiciaire, - du principe général du droit suivant lequel le juge est tenu de déterminer et d'appliquer la norme juridique qui régit la demande portée devant lui, - du principe général du droit du respect des droits de la défense, - pour autant que de besoin, de l'article 150 du la Constitution.

7. Il est dirigé contre l'arrêt attaqué en ce qu'il (1) dit qu' "Il n'y a pas lieu à annulation du jugement entrepris sur base de l'article 764, alinéa 1, 4°, du Code judiciaire"; (2) décide que la demande originaire a été valablement intentée à l'encontre du demandeur, "en sa qualité d'éditeur responsable du quotidien Le Soir"; (3) par confirmation du jugement rendu en première instance, condamne "le demandeur à remplacer, dans la version de l'article 'Série noire dans le Tournaisis' paru le 10 novembre 1994 figurant sur le site www.lesoir.be et toute autre banque de données placée sous sa responsabilité", le prénom et le patronyme du défendeur par la lettre X et "à payer (au défendeur) un euro à titre de dommage moral". (Requête en cassation, 3ème feuillet).

8. Le moyen formule à l'encontre des motifs de cette décision les griefs suivants, articulés en deux branches.

1. Première branche

a) Exposé

9. En cette branche, le moyen soutient qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que (requête en cassation, 6ème feuillet): "La demande dont le défendeur avait saisi le tribunal de première instance était une "demande en matière civile, mue en raison d'un délit de presse", au sens donné à la notion de délit de presse par l'article 764, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire. Dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate que le jugement du premier juge "ne contient nullement la mention de la présence du ministère public à l'audience de plaidoiries pas plus que la mention d'un avis rendu par celui-ci" (arrêt, p. 4 in fine et 5), n'a pu légalement décider qu'il n'y avait pas lieu à annulation du jugement entrepris sur base de l'article 764, alinéa 1, 4 °, du Code judiciaire et n'a pu légalement confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions (violation de l'article 764, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, violation de l'article 150 de la Constitution)".

10. En vertu de l'article 764, alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire, "les demandes en matière civile, mues en raison d'un délit de presse" sont, à peine de nullité, communicables au ministère public.

Selon le demandeur (requête en cassation, 5ème feuillet): "Constitue un délit de presse la diffusion d'écrits attentatoires à l'honneur ou à la réputation d'une personne, que ce soit par un procédé traditionnel d'imprimerie ou par voie numérique. II n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait délit de presse, que l'écrit attentatoire à l'honneur ou à la réputation constitue une opinion, ni que cette opinion présente une quelconque pertinence ou importance sociale. La simple relation d'un événement peut constituer un délit de presse, si elle figure dans un écrit et intervient dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la réputation d'une personne" (nous soulignons).

Il s'ensuit que (requête en cassation, 5ème feuillet):

"L'action en réparation du dommage résultant de la diffusion d'écrits attentatoires à l'honneur ou à la réputation d'une personne, portée devant la juridiction civile, entre en toute hypothèse dans le champ d'application de l'article 764, alinéa 1er, 4°, précité. II en va de même de l'action en réparation du dommage résultant du maintien fautif, sur un site web, d'une information ou de la mention d'un prénom et d'un patronyme susceptibles de porter atteinte à l'honneur ou à la réputation d'une personne" (nous soulignons).

b) Discussion

11. En ce qu'il affirme que le seul maintien fautif de la simple relation d'un événement susceptible de porter atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne serait constitutif d'un délit de presse au sens de l'article 764 alinéa 1er, 4°, du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Il résulte en effet d'une jurisprudence constante de la Cour que le délit de presse suppose "une atteinte aux droits de la société ou des citoyens, commis en exprimant abusivement des opinions [...]"(2).

S'il peut suffire d'une opinion rudimentaire, voire implicite, il faut une opinion, le délit de presse étant, par définition, un délit d'opinion(3).

12. De surcroît, comme le relève le défendeur (mémoire en réponse, 2ème et 3ème feuillets, et les références citées), sur le fondement d'une jurisprudence constante de la Cour(4): "Pour qu'il y ait délit de presse, il faut nécessairement qu'il y ait une infraction de droit commun"(5). Le délit de presse n'est en effet qu'un délit ordinaire "qui se différencie des autres par sa matérialité, c'est-à-dire par son mode d'exécution" (6) ou, pour reprendre la formule de la Cour, "une infraction de droit commun commise par la voie de la presse"(7).

13. En conclusion, selon la jurisprudence de la Cour, pour qu'il y ait délit de presse, il faut donc au moins une infraction ainsi qu'un abus dans la manifestation des opinions(8).

14. S'il est exact, comme le relève le demandeur, que l'arrêt attaqué énonce que l'écrit litigieux "est de nature à porter indéfiniment et gravement atteinte à la réputation" du défendeur (arrêt attaqué, p. 10, in fine), il précise cependant:

- qu'"à aucun moment l'intimé n'a mis en cause le contenu de l'article publié" (arrêt attaqué, p. 5, al. 8);

- que "l'intimé relève au contraire expressément que l'article publié en 1994 "en lui-même ne revêtait aucun caractère fautif";

- que "pour le surplus, le contenu de cet article ne révèle aucune infraction pénale" (arrêt attaqué, p. 5, al. 9);

- et que "le comportement fautif imputé [au demandeur], à savoir sa mise en ligne de l'article à partir de l'année 2008 et son maintien en ligne dès l'année 2010, n'est pas constitutif d'infraction pénale" (arrêt attaqué, p. 5, dernier al.).

Au regard des motifs qui précèdent, il ne se déduit nullement des éléments qui précèdent que l'action civile du défendeur, fondée sur l'article 1382 du Code civil, aurait été mue en raison d'un délit de presse.

2. Seconde branche

15. En sa seconde branche, le moyen formule quatre griefs distincts à l'encontre de l'arrêt attaqué, en tant qu'il décide (p. 6): "Certes, les règles de la responsabilité en cascade de la presse, telles que prévues par l'article 25 de la Constitution, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il ne s'agit pas d'un problème de rédaction d'article. Par contre, [le défendeur] est recevable à mettre en cause la responsabilité [du demandeur], en sa qualité d'éditeur responsable du quotidien Le Soir, dès lors que le maintien ou non d'un article en ligne relève d'un choix éditorial. L'action dirigée à l'encontre [du demandeur], qualitate qua, est en conséquence recevable" (nous soulignons).

a) Premier rameau

(i) Exposé

16. Le moyen soutient d'abord que la seule considération que "le maintien ou non d'un article en ligne relève d'un choix éditorial" ne peut suffire à justifier la recevabilité ou le fondement de l'action en réparation dirigée contre le demandeur, de sorte qu'en fondant sa décision sur ce motif, l'arrêt attaqué viole les articles 25 de la Constitution et 1382 à 1386 du Code civil (nous soulignons; requête en cassation, 7ème feuillet).

(ii) Discussion

17. Ce grief nous paraît manquer en fait.

La décision critiquée de l'arrêt attaqué ne porte que sur la recevabilité de l'action du défendeur contre le demandeur. Elle ne porte en revanche nullement, contrairement à ce que le moyen prétend, sur le fondement de cette action en responsabilité.

En tant qu'il soutient que l'arrêt attaqué aurait justifié le fondement de la demande par la seule considération que "le maintien ou non d'un article en ligne relève d'un choix éditorial", le moyen, en cette branche, repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué.

Comme le relève le défendeur, la décision de l'arrêt attaqué, de déclarer fondée la demande du défendeur, repose sur les motifs énoncés aux pages 7 et suivantes de l'arrêt, qui établissent la faute personnelle du demandeur, au sens de l'article 1382 du Code civil, que lui reprochait précisément le défendeur, et qui consistait à avoir maintenu en l'état la version électronique de l'article litigieux ou, à tout le moins, d'avoir refusé de la rendre anonyme.

18. Pour le surplus, en ce qu'il fait grief à la décision de l'arrêt attaqué sur la recevabilité de la demande, le moyen nous paraît ne pas pouvoir être accueilli.

En application de l'article 25 de la Constitution et de la responsabilité en cascade qu'institue cette disposition, lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, "le demandeur doit l'assigner d'abord, sous peine d'irrecevabilité"(9) (nous soulignons).

Dans ses répliques à l'avis du ministère public (pp. 3 et 4), le demandeur a, pour la première fois, précisément postulé l'irrecevabilité de l'action du défendeur, aux motifs que si c'est l'acte de maintenir accessibles les archives qui est mis en cause, seule la responsabilité de la S.A. Rossel & Cie aurait dû être engagée en tant que propriétaire du site web et en tant que responsable des décisions de publication et d'archivage.

Après avoir considéré que les règles de la responsabilité en cascade ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors "qu'il ne s'agit pas d'un problème de rédaction d'article", les juges d'appel ont rejeté l'exception soulevée par le demandeur en considérant que "le maintien ou non d'un article en ligne relève d'un choix éditorial" (arrêt attaqué, p. 6).

A vrai dire, on n'aperçoit pas sur quel autre fondement les juges d'appel auraient pu repousser l'exception du demandeur. Dès lors que la recevabilité de l'action du défendeur n'était pas soumise au respect des principes de la responsabilité en cascade, il nous paraît qu'à l'instar de toute action en justice, la recevabilité de l'action en responsabilité, fondée sur l'article 1382 du Code civil, était subordonnée à la seule condition que le demandeur à l'action ait intérêt et qualité à agir au sens des articles 17 et 18 du Code judiciaire. Certes, la responsabilité de l'éditeur ne peut être engagée et l'action en responsabilité dirigée à son encontre déclarée fondée, conformément au droit commun de la responsabilité civile, que s'il a personnellement commis une faute en relation causale avec le dommage. Mais au stade préalable de la recevabilité de cette action, il n'est nullement nécessaire de démontrer la réunion de ces conditions d'application et de justifier la recevabilité de l'action par la preuve d'une faute dans le chef de l'auteur du dommage.

En constatant, de manière souveraine que le maintien en ligne de l'article litigieux relevait d'un choix éditorial, ce que ne conteste d'ailleurs pas le moyen nous semble-t-il, les juges d'appel nous paraissent avoir légalement justifié leur décision de déclarer recevable l'action du défendeur à l'encontre du demandeur.

b) Deuxième rameau

(i) Exposé

19. Le moyen, en cette branche, fait également valoir que "L'arrêt attaqué viole en outre les règles relatives à la charge de la preuve, en dispensant le défendeur de la charge de prouver que l'actuel demandeur en cassation, défendeur dans l'action en réparation portée devant les juges du fond, est l'auteur de la faute ayant causé préjudice au défendeur (violation des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) (requête en cassation, 7ème feuillet),

(ii) Discussion

20. Sur la base des développements qui précèdent, et qui sont fondés sur la distinction que les juges d'appel ont très nettement opéré entre la recevabilité de l'action en responsabilité d'une part et son fondement d'autre part, il nous paraît que ce grief est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué relative au (non-)fondement de la demande.

Or, on a déjà pu relever que par les motifs formulés aux pages 7 à 13 de l'arrêt attaqué, les juges d'appel ont examiné le bien-fondé de la demande du défendeur et ont considéré que sa responsabilité était établie sur pied de l'article 1382 du Code civil, les conditions posées à l'application de cette disposition, dont la faute, étant réunies.

L'arrêt attaqué énonce d'ailleurs très clairement, "quant au fond", que:

- "[Le défendeur] fonde son action sur pied de l'article 1382 du Code civil. Sur cette base, il lui appartient, conformément aux articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil, d'apporter la preuve d'une faute imputable à l'appelant en relation causale avec le préjudice dont il postule indemnisation" (pp. 6-7);

- "[Le demandeur] n'a pas agi comme aurait agi tout éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Ce refus est constitutif de faute" (p. 12).

En conséquence, en ce qu'il soutient que les juges d'appel auraient dispensé le défendeur d'établir la faute du demandeur, le moyen manque en fait.

c) Troisième rameau

(i) Exposé

21. Le moyen allègue encore que l'arrêt attaqué serait fondé sur des motifs contradictoires et violerait, partant, l'article 149 de la Constitution "en décidant d'une part que pour réparer le préjudice subi par le défendeur, le contenu d'un article maintenu en ligne doit être modifié (la modification consistant dans le remplacement d'un prénom et d'un patronyme par la lettre X) et que "le maintien ou non d'un article en ligne relève d'un choix éditorial" et, d'autre part, qu'il ne s'agit pas en l'espèce "d'un problème de rédaction d'article" (nous surlignons; requête en cassation, 7ème feuillet).

(ii) Discussion

22. Il nous semble que les motifs prétendument contradictoires justifient en réalité deux décisions distinctes.

Comme le relève le défendeur (mémoire en réponse, 5ème feuillet): "Le motif selon lequel "Il ne s'agit pas d'un problème de rédaction d'article" soutient la décision de l'arrêt selon laquelle l'article 25 de la Constitution ne trouve pas à s'appliquer (arrêt, p. 6, al. 5) et doit être lu en combinaison avec l'ensemble des motifs justifiant la décision de non-application de l'article 25 de la Constitution (arrêt, p. 5). Ce motif renvoie en réalité à l'absence d'infraction pénale réalisée par le contenu de l'article. Lu en ce sens, ce motif n'est en rien inconciliable avec la considération que pour réparer le préjudice subi par le défendeur, le contenu d'un article maintenu en ligne doit être modifié et que "le maintien en ligne relève d'un choix éditorial".

Au demeurant, on n'aperçoit pas en quoi il serait contradictoire de considérer d'une part que le maintien (formel) en ligne d'un article relève d'un choix éditorial et, dans le même temps, de constater que l'article litigieux ne fait l'objet d'aucune critique en ce qui concerne sa rédaction, c'est-à-dire, en d'autres termes, son contenu.

Par conséquent, ce grief ne saurait être accueilli.

d) Quatrième rameau

(i) Exposé

23. Le moyen prétend enfin (requête en cassation, 8ème feuillet), que: "si le motif de l'arrêt attaqué selon lequel le demandeur "a convenu", dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, que la demande dirigée contre lui était recevable signifie que le demandeur ne pouvait plus valablement contester cette recevabilité dans sa note en réplique à l'avis du ministère public, l'arrêt, en fondant sa décision sur ce motif, a violé le principe général du droit du respect des droits de la défense".

(ii) Discussion

24. D'abord, on observera que contrairement à ce que soutient le demandeur (requête en cassation, 7ème feuillet), les juges d'appel ont bien soulevé le moyen selon lequel il appartenait au défendeur d'établir que le demandeur avait personnellement commis une faute en relation avec le maintien en ligne de l'article litigieux. Statuant sur le fondement de l'action en responsabilité introduite par le défendeur contre le demandeur, les juges d'appel ont pris soin de rappeler (p. 7), qu'il "appartient au défendeur, demandeur à l'action originaire, conformément aux articles 870 du Code judiciaire et 1315 du Code civil, d'apporter la preuve d'une faute imputable [au demandeur] en relation causale avec le préjudice dont il postule indemnisation", la faute consistant précisément, selon le défendeur, à avoir maintenu en ligne, sans l'anonymiser, la version électronique de l'article litigieux (p. 13).

Par ailleurs, le motif de l'arrêt attaqué (p. 6), selon lequel le demandeur "a convenu", dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, que la demande dirigée contre lui était recevable, ne peut être interprété en ce sens que le demandeur ne pouvait plus valablement contester cette recevabilité dans sa note en réplique à l'avis du ministère public. Les juges d'appel ont d'ailleurs examiné l'exception d'irrecevabilité soulevée par le défendeur en termes de répliques à l'avis du ministère public et l'ont rejetée pour le motif, vainement critiqué ci-dessus, que "le maintien ou non d'un article en ligne relève d'un choix éditorial" et que, par conséquent, l'action dirigée contre le demandeur, en sa qualité d'éditeur responsable, était bien recevable.

Ce grief est donc dirigé à l'encontre d'un motif qui nous paraît surabondant ("du reste") ou, à tout le moins, la décision de déclarer recevable l'action du défendeur est légalement justifiée par un autre motif, vainement critiqué par le moyen.

Le moyen nous paraît dès lors, dans un cas comme dans l'autre, irrecevable à défaut d'intérêt.

B. Second moyen

25. Le second moyen est pris de la violation: - des articles 19, 22, 25 et 149 de la Constitution; - des articles 1382 et 1383 du Code civil;- de l'article 6 du Code judiciaire;- de l'article 634 du Code d'instruction criminelle; - des articles 8, 10 et 53 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi belge du 13 mai 1955 (ci-après, la C.E.D.H.); - des articles 17 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi beige du 15 mai 1981 (ci-après, le P.I.D.C.P.); - des articles 9, 12, sous b), et 14, premier alinéa, sous a) de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après, la Directive); - des articles 3, §3, a et c, 8, spécialement §1er et 12, spécialement §1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel; - du principe général du droit du respect des droits de la défense; - du principe général du droit dit principe dispositif, consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire; - du principe général du droit suivant lequel le juge est tenu de déterminer et d'appliquer la norme juridique qui régit la demande portée devant lui; - du principe général du droit de la primauté du droit communautaire sur toutes les normes nationales; - du principe général du droit de la primauté de la norme d'un traité international ayant un effet direct en droit interne sur toutes les normes nationales;

Pour autant que de besoin: - des articles 1er et 2 de la loi du 8 avril 1965 instituant le dépôt légal à la Bibliothèque royale de Belgique (l'article 1er tel qu'il a été modifié par la loi du 19 décembre 2006).

26. Il est dirigé contre l'arrêt attaqué en ce que, "par confirmation du jugement rendu en première instance, il condamne "le demandeur à remplacer, dans la version de l'article 'Série noire dans le Tournaisis' paru le 10 novembre 1994 figurant sur le site www.lesoir.be et toute autre banque de données placée sous sa responsabilité", le prénom et le patronyme du défendeur par la lettre X et "à payer (au défendeur) un euro à titre de dommage moral" (requête en cassation, 9ème feuillet).

27. Les griefs formulés par le second moyen à l'encontre des motifs qui fondent cette décision sont structurés en huit branches.

28. Le moyen identifie neuf motifs (distincts) sur lesquels se fonde, selon le demandeur, la décision attaquée (requête en cassation, feuillets 9 à 11 et 25ème feuillet).

Parmi ceux-ci, le motif (4) occupe une place centrale dans l'argumentation du demandeur (requête en cassation, 9ème feuillet): "(4) Le droit à l'oubli numérique a été tout récemment consacré par la Cour de justice de l'Union européenne (C.J.U.E. - Gr.Ch.-, 13 mai 2014, Aff. C-131/12). Dans cet arrêt, la Cour a considéré que la condition liée à la redivulgation de l'information se déduisait de l'effet de l'outil de recherche qui met 'en une' une information qui, sinon, serait invisible sur la toile... Certes, cet arrêt concernait un litige opposant un citoyen espagnol à l'exploitant d'un moteur de recherche (Google). Les principes dégagés par cet arrêt peuvent toutefois être transposés en l'espèce dans la mesure où l'éditeur permet également une mise en une de l'article litigieux via le moteur de recherche de son site consultable gratuitement, mise en une qui est par ailleurs multipliée considérablement par le développement des logiciels d'exploration des moteurs de recherche du type Google".

Il s'agit donc, en substance, des considérations émises par les juges d'appel pour justifier, selon le demandeur, l'application au présent litige de l'enseignement qu'ils ont cru pouvoir dégager de l'arrêt rendu en grande chambre par la Cour de Justice de l'Union européenne le 13 mai 2014, dans l'affaire Google Spain(10) (ci-après, l'arrêt de la Cour de Justice).

La particularité du motif (4) est qu'il serait, selon le demandeur, susceptible de deux interprétations (requête en cassation, 26ème feuillet) respectivement et distinctement critiquées par le moyen en sa première branche d'une part, et en ses troisième, cinquième et sixième branches d'autre part (requête en cassation, 26ème et 27ème feuillets).

1. Première branche

a. Exposé

29. La première branche invoque en substance que l'arrêt attaqué n'aurait pas respecté le principe, consacré par les articles 10.2 de la C.E.D.H. et 19.3 du P.I.D.C.P., selon lequel les restrictions à la liberté d'expression doivent être prévues par la loi (nous soulignons; requête en cassation, 27ème feuillet).

30. Selon le demandeur (requête en cassation, 28ème feuillet): "Il ressort de l'ensemble des motifs de l'arrêt attaqué que la faute retenue à charge du demandeur consiste uniquement à ne pas avoir respecté le droit à l'oubli informatique, qui n'est consacré ni par une loi interne, claire, précise et accessible, ni par une norme internationale supérieure mais uniquement par la "doctrine et la jurisprudence". L'article 1382 du Code civil ne constitue donc pas le fondement véritable de l'ingérence consacrée par l'arrêt attaqué dans le droit à la liberté d'expression. Le fondement de cette ingérence se trouve uniquement dans la portée donnée par l'arrêt attaqué à la doctrine et à la jurisprudence nationales, ainsi qu'à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne. Le moyen en déduit que l'arrêt attaqué n'a pas respecté l'exigence de légalité qui découle des articles 10.2 de la C.E.D.H. et 19.3 du P.I.D.C.P" (nous soulignons).

b. Discussion

31. Selon le défendeur (mémoire en réponse, 7ème feuillet), au contraire: "Les juges d'appel indiquent en page 7, alinéas 5 et 6 de l'arrêt attaqué que la cause qu'ils ont à trancher concerne un conflit entre le droit à la liberté d'expression du demandeur et le droit au respect de la vie privée et familiale du défendeur. Les dispositions légales consacrant ces droits fondamentaux sont également précisées. II ressort donc de ces motifs que les juges d'appel considèrent dès le début de leur analyse que l'ingérence au droit à la liberté d'expression qui sera éventuellement acceptée trouvera son fondement dans le droit à la vie privée du défendeur tel qu'il est consacré par les articles 8 de la C.E.D.H., 22 de la Constitution et 17 du P.I.D.C.P".

Pour décider que le demandeur n'a pas agi comme aurait agi tout éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, l'arrêt attaqué se fonde d'ailleurs sur la méconnaissance du droit à l'oubli du défendeur, "composante intrinsèque du droit au respect de la vie privée" (arrêt, p. 12, al. 4).

En indiquant que "le droit à l'oubli est considéré par la doctrine et la jurisprudence comme faisant partie intégrante du droit au respect de la vie privée tel qu'il est consacré par l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et par les articles 22 de la Constitution et 17 du Pacte international relatif au droit civil et politique" (arrêt, p. 8, al. 4), les juges d'appel indiquent qu'ils fondent l'ingérence au droit à la liberté d'expression du demandeur, non pas sur la doctrine et la jurisprudence [comme le soutient le demandeur], mais bien sur les articles 8 de la C.E.D.H, 22 de la Constitution et 17 du P.I.D.C.P.

Les articles 10, spécialement alinéa 2, 53 de la C.E.D.H, 19, spécialement 3, du P.I.D.C.P. et le principe général du droit de la primauté de la norme d'un traité international ayant un effet direct en droit interne sur toutes les normes nationales n'ont donc pas été violés" (nous soulignons).

32. Avec le défendeur, il nous paraît qu'il est en effet permis d'interpréter l'arrêt attaqué en ce sens que sa décision de consentir, en l'espèce, à une ingérence dans le droit à la liberté d'expression du demandeur, est bien justifiée par le respect dû à la vie privée du défendeur en vertu des dispositions nationale et supranationales précitées, dont découle le droit à l'oubli, selon la lecture (non critiquée par le demandeur) qu'ont fait les juges d'appel de la doctrine et de la jurisprudence.

Il en résulte que cette exception à la liberté d'expression est bien prévue par une loi, comme le requiert l'article 10.2 de la C.E.D.H., et qu'elle ne résulte nullement ni de la doctrine et de la jurisprudence, ni de l'arrêt précité de la Cour de Justice.

C'est d'ailleurs au terme de l'examen de la portée des articles 8 de la C.E.D.H, 22 de la Constitution et 17 du P.I.D.C.P. à laquelle ils se sont livrés, que les juges d'appel énoncent clairement que "le critère de légalité requis pour pouvoir déroger au principe de la liberté d'expression est rencontré" (arrêt attaqué, p. 8).

En tant qu'il soutient que le fondement de l'ingérence dans la liberté d'expression du demandeur se trouve uniquement dans la portée donnée par l'arrêt attaqué à la doctrine et à la jurisprudence nationales, ainsi qu'à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne, le moyen, en cette branche, manque en fait.

2. Deuxième branche

33. En cette branche, le moyen invoque que l'arrêt attaqué a commis une ingérence illicite dans le droit à la liberté d'expression, en condamnant le demandeur à remplacer, dans la version d'un article figurant sur le site www.lesoir.be et toute autre banque de données placée sous sa responsabilité, le nom et le patronyme du défendeur par la lettre X (nous soulignons; requête en cassation, 28ème feuillet).

La portée des critiques formulées par la deuxième branche à l'encontre de la décision critiquée n'est pas aisée à saisir. Les griefs suivants nous semblent, à tout le moins, pouvoir être identifiés.

a. Premier rameau

(i) Exposé

34. D'abord, le demandeur soutient que l'archivage numérique d'un ancien numéro d'un article de presse ne constitue pas une nouvelle divulgation susceptible de porter atteinte au droit à l'oubli d'une personne dont le nom est mentionné dans cet ancien article de sorte que, en considérant que le demandeur a violé le droit à l'oubli du défendeur, considéré comme un élément du droit au respect de la vie privée garanti par les articles 22 de la Constitution, 8 de la C.E.D.H. et 17 du P.I.D.C.P., les juges d'appel ont violé ces dispositions (nous soulignons; requête en cassation, 17ème feuillet).

En substance, le moyen, en cette branche, prétend que "la mise en ligne d'un article qui avait été régulièrement publié au moment des faits ne constitue pas une nouvelle divulgation, autorisant la personne mentionnée dans l'article à se prévaloir de son "droit à l'oubli" pour exiger l'anonymisation de la version numérique" (requête en cassation, 28ème feuillet).

(ii) Discussion

35. Pour répondre aux conclusions du demandeur, qui soutenait que le défendeur ne pouvait bénéficier d'un droit à l'oubli puisque la condition de la redivulgation des faits, nécessaire à la reconnaissance de ce droit, faisait défaut, les juges d'appel ont considéré que le présent litige, relatif à la numérisation d'archives journalistiques, relevait de la seconde facette du droit à l'oubli, étant le droit à l'oubli numérique, consacré par la Cour de Justice dans son arrêt du 13 mai 2014, et sur le fondement duquel le défendeur avait droit à la suppression d'informations le concernant disponibles sur internet (arrêt attaqué, p. 9).

36. Contrairement à ce que soutient le moyen, en cette branche, les juges d'appel n'ont pas considéré que l'archivage en ligne équivalait à une redivulgation des faits.

Ils ont considéré, ce qui n'est pas tout à fait la même chose selon nous, prenant appui sur l'enseignement qu'ils ont cru pouvoir dégager, se basant sur la doctrine citée, de l'arrêt de la Cour de Justice du 13 mai 2014, que la redivulgation pouvait se déduire, en l'espèce, "de l'effet de l'outil de recherche qui met en "une" une information qui, sinon, serait invisible sur la Toile" et que, dans la mesure où le demandeur, en sa qualité d'éditeur, permettait également "une mise en une de l'article litigieux via le moteur de recherche de son site consultable gratuitement, il convenait de considérer que la redivulgation des faits ainsi définie était établie" (nous soulignons; arrêt attaqué, p. 9).

Les juges d'appel nous paraissent ainsi avoir consacré une conception spécifique (et non critiquée par le demandeur) de la notion de "redivulgation des faits". Ainsi, au moment d'examiner si les conditions (de fond) posées à la reconnaissance d'un droit à l'oubli était rencontrées, les juges d'appel ont précisé (p. 10), "La redivulgation des faits, entendue dans le sens précisé ci-avant, [...]" (nous soulignons).

En tant qu'il soutient que les juges d'appel ont considéré que l'archivage en ligne équivalait à une redivulgation des faits, il ne nous paraît dès lors pas déraisonnable de soutenir que le moyen, en cette branche, repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué et manque, partant, en fait.

37. Au demeurant, si l'arrêt attaqué devait être interprété en ce sens qu'il aurait considéré que l'archivage en ligne équivalait à une redivulgation des faits de nature à méconnaître le droit à l'oubli du défendeur, il faudrait en tout état de cause constater que cette décision est légalement justifiée au regard de la portée que la doctrine(11) a pu attribuer, sur cette question, à l'arrêt de la Cour de Justice du 13 mai 2014.

On relèvera d'ailleurs que le moyen, en cette branche, ne critique pas l'interprétation que (la doctrine et) les juges d'appel ont fait de l'arrêt de la Cour de Justice mais se borne à soutenir que l'archivage en ligne ne peut être assimilé à une nouvelle divulgation des faits.

Certes, la Cour de Justice se prononce, dans cette affaire, sur la question (différente de celle posée en l'espèce) de savoir si l'activité d'un moteur de recherche, qui consiste à trouver des informations publiées sur Internet et à les mettre à disposition des internautes selon un ordre de préférence donné, doit être qualifiée de traitement de données à caractère personnel au sens de la Directive (considérant n° 21).

A cet égard, la Cour de Justice considère que "cette activité des moteurs de recherche joue un rôle décisif dans la diffusion globale desdites données en ce qu'elle rend celles-ci accessibles à tout internaute effectuant une recherche à partir du nom de la personne concernée, y compris aux internautes qui, autrement, n'auraient pas trouvé la page web sur laquelle ces mêmes données sont publiées" (n° 36) et que ces activités "sont susceptibles d'affecter significativement et de manière additionnelle par rapport à celles des éditeurs de sites web les droits fondamentaux de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel" (n° 37).

Il se déduit de ces motifs, par analogie et a fortiori nous semble-t-il, que la mise en ligne d'archives par l'éditeur responsable d'un journal peut être considérée comme une redivulgation des faits nécessaire à une reconnaissance d'un droit à l'oubli (numérique).

b. Deuxième rameau

(i) Exposé

38. L'arrêt attaqué violerait aussi, selon cette branche du moyen, les articles 10 de la C.E.D.H. et 19 du P.I.D.C.P., "en justifiant une ingérence illicite dans le droit à la liberté d'expression, laquelle protège notamment l'intérêt légitime du public à pouvoir accéder à des archives en ligne permettant la consultation "à l'identique" d'articles parus dans les numéros anciens de quotidiens ou périodiques, tels qu'ils ont été publiés dans le passé et figurent dans les archives physiques de l'organe de presse, sans aucune altération ni caviardage ni modification de leur contenu, qu'il s'agisse de la suppression des nom et prénom d'une personne citée dans un numéro ancien ou qu'il s'agisse de tout autre ajout, retranchement ou rectification" (nous soulignons; requête en cassation, 18ème feuillet).

(ii) Discussion

39. Ce grief nous semble pouvoir être rapproché de celui, réciproque si l'on peut dire, qui reproche aux juges d'appel d'avoir porté "atteinte au droit de l'organe de presse dont le demandeur est éditeur responsable à constituer des archives en ligne reproduisant fidèlement, trait pour trait, les articles publiés dans le passé" (nous soulignons; requête en cassation, 20ème feuillet).

40. Contrairement à ce qu'affirme le demandeur, il nous paraît difficile de déduire de l'examen de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur laquelle repose sa thèse (requête en cassation, 29ème au 32ème feuillets), que le droit de l'organe de presse de mettre en ligne les archives d'un journal ne puisse faire l'objet de la moindre restriction et que, par conséquent, aucune modification ne puisse apportée à l'article initialement publié.

Certes, comme le rappelle le demandeur, dans l'arrêt Times Newspapers Limited c. Royaume-Uni du 10 mars 2009(12), la Cour européenne a considéré (n° 45) que: "La mise à disposition d'archives sur internet contribue grandement à la préservation et à l'accessibilité de l'actualité et des informations. Les archives en question constituent une source précieuse pour l'enseignement et les recherches historiques, notamment en ce qu'elles sont immédiatement accessibles au public et généralement gratuites. En conséquence, la Cour estime que si la presse a pour fonction première de jouer le rôle de 'chien de garde' dans une société démocratique, la fonction accessoire qu'elle remplit en constituant des archives à partir d'informations déjà publiées et en les mettant à la disposition du public n'est pas dénuée de valeur".

Mais la Cour de Strasbourg a également pris soin d'ajouter, dans le même considérant, ce qui nuance fortement le caractère absolu que la Cour européenne aurait reconnu au droit de la presse de constituer des archives identiques, que "Cela étant, les Etats bénéficient probablement d'une latitude plus large pour établir un équilibre entre les intérêts concurrents lorsque les informations sont archivées et portent sur des événements passés que lorsqu'elles ont pour objet des événements actuels" (nous soulignons).

Si la Cour reconnaît donc, dans cet arrêt, que les archives internet relèvent des contenus protégés par l'article 10 de la C.E.D.H. et que la mise à disposition d'archives en ligne contribue grandement à faciliter la communication de l'information au public (n° 27), elle rappelle aussi que le rôle de la presse de maintenir accessibles au public des archives est secondaire par rapport à sa fonction principale.

41. De surcroît, il paraît difficile de souscrire à l'analyse que le demandeur prétend pouvoir faire et d'adhérer à l'enseignement qu'il croit pouvoir déduire de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme prononcé le 16 juillet 2013 dans une affaire Wergrzynowski et Smolczenwski c. Pologne(13), dès lors que, dans cette affaire, le requérant postulait ni plus ni moins que le retrait pur et simple (et non une simple modification résultant, par exemple, d'une anonymisation) de l'article jugé diffamatoire qui demeurait consultable, en ligne, dans sa version initiale. En outre, dans l'affaire précitée, la mise en ligne de l'article diffamatoire avait eu lieu simultanément à la publication dans les éditions papier du quotidien, et non plusieurs années après comme dans l'espèce qui fait l'objet du présent pourvoi et où, comme le relèvent les juges d'appel, l'information relatée est précisément devenue préjudiciable par l'écoulement du temps (p. 12) (nous soulignons; requête en cassation, 30ème feuillet, note de bas de page (2)).

C'est dans ce contexte factuel et procédural bien précis que la Cour européenne a considéré, à juste titre nous semble-t-il, que le retrait pur et simple de l'article ("l'enlèvement du domaine public de toutes traces de publications") se serait apparenté à une réécriture de l'histoire, et aurait constitué une ingérence disproportionnée dans un droit garanti par l'article 10 de la C.E.D.H.

En revanche, il ne se déduit nullement de cet arrêt que toute modification, aussi légère soit-elle, d'un article mis en ligne par rapport à l'article initial, doive être assimilée à une réécriture de l'histoire contraire au droit à la liberté d'expression et inconciliable, comme le soutient le demandeur, avec le principe de l'archivage(14).

Bien au contraire, la Cour européenne relève précisément, dans son arrêt Wergrzynowski et Smolczenwski c. Pologne (n° 66 et 67), que la violation alléguée par le requérant de l'article 8 de la C.E.D.H. pourrait être adéquatement réparée par des remèdes existants en droit interne(15), notamment par l'ajout d'un commentaire à l'article publié en ligne, informant le public de la procédure diligentée et de la condamnation prononcée (traduction libre) ou, aurait pu ajouter la Cour, par l'anonymisation des données relatives à la personne concernée(16).

Les juges d'appel se sont d'ailleurs montrés particulièrement attentifs à cette gradation dans les mesures qui peuvent être prises à l'égard d'un article de presse en relevant qu'il n'était nullement exigé du demandeur qu'il supprime les archives, que les archives papiers demeureraient évidemment intactes et que l'anonymisation de la version en ligne de l'article n'aurait aucune incidence sur le contenu et l'essence de l'information livrée, qui demeurait, par conséquent, pertinente (arrêt attaqué, p. 11).

42. Il est du reste de jurisprudence et de doctrine constantes qu'aucun des droits fondamentaux dont il est question dans la présente affaire n'est absolu(17).

Ces limitations apportées aux droits fondamentaux résultent traditionnellement d'une pondération opérée par le juge ou d'une mise en balance, à l'aune du critère de proportionnalité, des droits concernés(18).

Ainsi par exemple, dans un arrêt Aleksey Ovchinnikov c. Russie du 16 décembre 2010(19), la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que "dans certains cas, il peut être justifié de limiter la reproduction d'informations déjà entrées dans le domaine public, par exemple pour empêcher que continuent d'être diffusés les détails de la vie privée d'une personne hors de tout débat politique ou public portant sur un sujet d'intérêt général" (traduction libre, n° 50)(20).

L'arrêt de la Cour de Justice précité du 13 mai 2014 décide également que dans certaines circonstances, le droit à la vie privée doit prévaloir sur l'intérêt du public à trouver une information en ligne (n° 97).

C'est précisément au terme de ce test de légalité, de légitimité et de proportionnalité imposé par l'article 10.2 de la C.E.D.H. à toute limitation au droit à la liberté d'expression, que les juges d'appel ont considéré que la mesure imposée au demandeur était de nature à maintenir un équilibre entre les droits fondamentaux en présence.

On observera d'ailleurs qu'en ce qu'il procède, aux pages 10 et 11, à l'examen de ces différents critères posés à toute limitation de la liberté d'expression, l'arrêt attaqué n'est pas critiqué par le demandeur, le moyen se bornant, en cette branche, à critiquer l'arrêt en tant qu'il met en balance les droits fondamentaux précités alors que selon le demandeur, le droit de l'organe de presse et l'intérêt légitime réciproque du public ne peuvent, semble-t-il, souffrir la moindre exception.

43. En conclusion des développements qui précèdent, en tant qu'il soutient que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur à anonymiser la version en ligne de l'article litigieux, porterait atteinte illégalement à un élément de la liberté d'expression, étant le droit de l'organe de presse à constituer des archives en ligne reproduisant trait pour trait les articles publiés dans le passé, le moyen ne saurait être accueilli.

44. La même conclusion mérite d'être tirée, mutatis mutandis, à l'égard de l'intérêt légitime du public à pouvoir accéder à des archives en ligne en tous points identiques aux anciens articles.

En effet, pas plus que le droit de la presse de constituer des archives en ligne, le droit du public de consulter des versions identiques d'articles précédemment publiés ne saurait être absolu mais doit, au contraire, s'accommoder de certaines limitations, dans le respect de certaines conditions et de l'équilibre qui doit présider entre les droits et libertés fondamentaux que sont la liberté d'expression et le droit à la vie privée.

Dès lors, en tant qu'il soutient que l'arrêt attaqué, en condamnant le demandeur à anonymiser la version en ligne de l'article litigieux, porte atteinte illégalement à un élément de la liberté d'expression, qui protège notamment l'intérêt légitime du public à pouvoir accéder à des archives en ligne permettant la consultation en ligne et à l'identique d'anciens articles, le moyen ne saurait davantage, pour les raisons qui précèdent, être accueilli.

c. Troisième rameau

(i) Exposé

45. Le moyen, en cette branche, soutient enfin que (requête en cassation, 19ème feuillet): "Les juges d'appel ont méconnu la notion légale de faute, au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, en ce qu'il décide que le demandeur "n'a pas agi comme aurait agi tout éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances", en refusant "dans le contexte propre à la cause et sans motif raisonnable, d'accéder à la demande d'anonymisation de l'article litigieux" dès lors que, "Contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, le refus d'accéder à une demande fondée sur l'allégation d'un droit subjectif à l'oubli contraire au droit à la liberté d'expression, laquelle protège notamment l'intérêt légitime du public à l'accès aux archives numériques publiques, ne saurait être considéré, ni comme la violation d'une norme générale et obligatoire, ni comme un comportement contraire à celui qu'adopterait tout éditeur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Un tel refus ne saurait dès lors être constitutif de faute aquilienne" (nous soulignons).

(ii) Discussion

46. Dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les articles 1382 et 1383 du Code civil constituent une restriction légitime à la liberté d'expression au sens de l'article 10.2 de la C.E.D.H.(21). Encore faut-il, pour que la responsabilité (de l'éditeur en l'espèce) soit retenue, que le préjudice dont se prévaut la victime ait été causé par une faute au sens de l'article 1382 du Code civil. A cet égard, il est généralement admis, en droit commun de la responsabilité civile, que la violation du droit au respect de la vie privée, dont découle le droit à l'oubli, est constitutive d'une faute résultant de la méconnaissance d'une norme de comportement écrit(22).

47. Sur la base des considérations critiquées par le moyen, en cette branche, et compte tenu de l'interprétation que nous défendons de l'arrêt attaqué, les juges d'appel nous paraissent avoir légalement justifié leur décision que le refus opposé par le demandeur à la requête du défendeur était constitutif d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil.

En tant qu'il soutient le contraire, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

3. Troisième, cinquième et sixième branches

a. Exposé

48. Ainsi que le précise le demandeur (requête en cassation, 33ème feuillet), les troisième, cinquième et sixième branches du moyen soutiennent que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié dans l'hypothèse où il serait fondé sur la seconde interprétation du motif (4) suggérée par le demandeur, selon laquelle, en substance, les juges d'appel auraient estimé que les dispositions de la Directive qui sont interprétées par l'arrêt de la Cour de Justice du 13 mai 2014 et/ou les dispositions de sa loi de transposition, sont applicables en l'espèce et constituent le fondement légal du droit à l'oubli numérique invoqué par le défendeur (requête en cassation, 12ème feuillet).

b. Discussion

49. Avec le défendeur, et comme nous avons tenté de le démontrer ci-dessus, il nous paraît que les juges d'appel n'ont nullement entendu faire application de la Directive précitée ou de sa loi de transposition, ni pour en déduire une reconnaissance prétorienne d'un droit subjectif à l'oubli numérique, ni pour considérer qu'elles constituaient le fondement légal du droit à l'oubli numérique du défendeur.

Comme on a pu l'énoncer ci-dessus (n° 32 et s.), il nous paraît, à l'analyse des motifs de l'arrêt attaqué, que les juges d'appel ont considéré que l'ingérence au droit à la liberté d'expression trouvait son fondement dans le droit à la vie privée du défendeur, dont découle son droit à l'oubli, tel qu'il est consacré par les articles 8 de la C.E.D.H., 22 de la Constitution et 17 du P.I.D.C.P. mais nullement, donc, ni dans la Directive précitée, ni dans sa loi de transposition, ni, du reste, dans l'arrêt précité de la Cour de Justice.

La référence que contient l'arrêt attaqué à cet arrêt de la Cour de Justice ne poursuit d'ailleurs d'autres buts que d'examiner dans quelle mesure les enseignements de cet arrêt, prononcé dans le cadre différent d'un litige qui opposait, comme le précisent les juges d'appel, un citoyen espagnol au moteur de recherche Google(23), peuvent être transposés en l'espèce, par analogie, notamment en ce qui concerne les notions de droit à l'oubli numérique et de "redivulgation d'information", ainsi que les critères qui peuvent être utilisés par le juge lorsqu'il se penche sur le maintien d'un équilibre entre les droits fondamentaux consacrés par les articles 8 et 10 de la C.E.D.H. (arrêt attaqué, pp. 9 et 10).

En revanche, il paraît difficile de déduire de ce renvoi à l'arrêt du 13 mai 2014 une quelconque application de la Directive précitée ou de sa loi de transposition.

En ce qu'il repose sur l'interprétation précitée du motif (4), le moyen, en ces branches, manque en fait.

4. Quatrième branche

a. Exposé

50. A lire le demandeur (requête en cassation, 27ème feuillet): "La quatrième branche du moyen formule une critique qui est indépendante de l'interprétation à donner au motif (4): [elle] invoque que, quelle que soit la portée de la référence faite par l'arrêt attaqué à la décision rendue par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-131/12, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur cette décision, rendue après que les deux parties en cause dans le présent litige aient déposé leurs dernières conclusions, sans ordonner la réouverture des débats" (nous soulignons); "Dès lors, en fondant sa décision sur le motif que cet arrêt a consacré "le droit à l'oubli numérique" et que "les principes dégagés par cet arrêt peuvent être transposés en l'espèce", sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur la portée dudit arrêt, la décision attaquée a violé le principe général du droit du respect des droits de la défense" (requête en cassation, 22ème feuillet).

b. Discussion

51. Dès lors que la décision attaquée trouve son fondement exclusif dans le droit à la vie privée du défendeur, dont découle son droit à l'oubli, tel qu'il est consacré par les articles 8 de la C.E.D.H., 22 de la Constitution et 17 du P.I.D.C.P (voy. supra, n° 32 et s.), le moyen, en tant qu'il soutient que l'arrêt attaqué fonderait sa décision sur le motif que l'arrêt de la Cour de Justice a consacré le droit à l'oubli numérique, repose sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué et manque, partant, en fait.

52. Au demeurant, même si l'arrêt précité de la Cour de Justice a effectivement été rendu après que les parties aient déposé leurs dernières conclusions, il n'en demeure pas moins, comme le fait observer le défendeur (mémoire en réponse, 13ème feuillet), que le demandeur a eu l'occasion de s'exprimer sur la portée de l'arrêt litigieux et l'a d'ailleurs fait dans ses répliques à l'avis du ministère public (pp. 15 et 16), du 26 juin 2014, postérieures donc à l'arrêt rendu par la Cour de Justice le 13 mai 2014. L'arrêt attaqué prend d'ailleurs soin de répondre à l'argument développé à cette occasion par le demandeur, selon lequel le défendeur disposait d'un recours suffisant contre les moteurs de recherche (répliques précitées, p. 16; arrêt attaqué, p. 9).

En ce qu'il repose sur l'affirmation que les parties n'auraient pas eu la possibilité de conclure sur la portée de l'arrêt de la Cour de Justice, le moyen, en cette branche, manque en fait.

53. En tout état de cause, on sait qu'aux termes de la jurisprudence de la Cour relative à l'office du juge, ce dernier n'est tenu de rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer que lorsqu'il soulève d'office un moyen, c'est-à-dire, par exemple, l'application d'une règle de droit à laquelle aucun des plaideurs n'avait songé, ou qu'il procède d'initiative à la requalification d'une prétention et qu'il surprend, ce faisant, les parties.

Dès lors, en se bornant à citer, par analogie, l'arrêt de la Cour de Justice du 13 mai 2014, les juges d'appel n'ont pas relevé un moyen d'office et n'ont par conséquent pas pu surprendre les parties en appliquant au litige une règle de droit qu'elles n'avaient pas invoquées, l'arrêt de la Cour de Justice ayant été lui-même cité dans l'avis du ministère public.

54. A supposer même qu'on considère cette référence à l'arrêt de la Cour de Justice comme un "moyen", il faudrait, en tout état de cause, sinon constater que ce moyen est dépourvu d'incidence déterminante sur la décision, à tout le moins considérer qu'il s'agit d'éléments "dont les parties pouvaient s'attendre, au vu du déroulement des débats, à ce que le juge les inclue dans son jugement, et qu'elles ont pu contredire"(24).

Au regard des développements qui précèdent, le moyen qui, en cette branche, soutient que l'arrêt attaqué viole les droits de la défense, ne saurait être accueilli.

5. Septième branche

a. Exposé

55. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution.

Il soutient que "Si la Cour estime que le motif de l'arrêt attaqué reproduit supra, (4), justifie légalement la décision entreprise dans l'une des deux interprétations dont il est susceptible et ne la justifie pas dans l'autre, l'arrêt attaqué est entaché d'une ambiguïté qui met la Cour dans l'impossibilité d'en contrôler la légalité. Pareille ambiguïté de motifs équivaut à l'absence de motifs" (requête en cassation, 24ème feuillet).

b. Discussion

56. Comme on a pu l'énoncer ci-dessus (n° 32 et s.), il nous paraît, à l'analyse des motifs de l'arrêt attaqué, que la décision critiquée trouve son fondement dans le droit à la vie privée du défendeur, dont découle son droit à l'oubli, tel qu'il est consacré par les articles 8 de la C.E.D.H., 22 de la Constitution et 17 du P.I.D.C.P. mais nullement, donc, ni dans la Directive précitée, ni dans sa loi de transposition, ni dans aucune autre norme de droit communautaire.

La décision attaquée n'est donc nullement justifiée par une des deux interprétations du motif (4) que propose le demandeur, mais bien par un motif distinct et indépendant que critique, d'ailleurs, vainement, la deuxième branche du moyen.

Le moyen, en cette branche, ne saurait dès lors entraîner la cassation et, étant dénué d'intérêt, est, partant, irrecevable.

6. Huitième branche

a. Exposé

57. Cette branche soutient que (requête en cassation, 25ème feuillet): "La décision entreprise n'est pas légalement justifiée par la considération que le maintien de l'article litigieux, non-anonymisé, dans les archives du journal Le Soir "est de nature à porter indéfiniment et gravement atteinte à la réputation (du défendeur), lui créant un casier judiciaire virtuel, alors qu'il a non seulement été définitivement condamné pour les faits litigieux et a purgé sa peine mais qu'en outre, il a été réhabilité. En fondant sa décision sur le motif précité, l'arrêt attaqué a conféré à la réhabilitation du défendeur des effets que celle-ci ne peut avoir (violation de l'article 634 du Code d'instruction criminelle)".

b. Discussion

58. A nouveau, on rappellera (voy. supra n° 32 et s.) que l'arrêt attaqué ne fonde pas sa décision de condamner le demandeur à anonymiser l'article litigieux sur la réhabilitation dont a bénéficié le défendeur, mais bien, après avoir considéré qu'il bénéficiait d'un droit à l'oubli, découlant de son droit à la vie privée, en vertu des articles 8 de la C.E.D.H., 22 de la Constitution et 17 du P.I.D.C.P., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.

Le motif critiqué par le moyen, en cette branche, tend ainsi à rencontrer un des critères permettant de reconnaître un droit à l'oubli au défendeur, étant plus précisément la condition que la personne concernée ait apuré sa dette et l'intérêt qu'elle doit avoir à la resocialisation (arrêt attaqué, p. 10).

La condamnation à l'anonymisation dont a fait l'objet le demandeur ne repose donc nullement sur le motif que le défendeur aurait été réhabilité, mais bien sur le droit à l'oubli dont il bénéficie notamment parce qu'il a "apuré ses dettes".

Par conséquent, se fondant sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen, en cette branche, manque en fait.

IV. Conclusion

Rejet.

____________________________________

(1) L'arrêt attaqué a fait l'objet, à notre connaissance, de deux notes d'observations par E. CRUYSMANS, "Liberté d'expression, archives numériques et protection de la vie privée: la conciliation de trois réalités divergentes grâce au droit à l'oubli", J.L.M.B., 2014, p. 1972 et s. et par P. VAN EECKE et M. LE BOUDEC, "Recht op vergetelheid ook van toepassing op krantarchieven", NjW, 2015, p. 32.

(2) Cass. (2ème ch.), 22 février 1864, Pas. 1864, I, p. 102 et les concl. de M. le premier avocat général C. FAIDER; Cass. (2ème ch.), 23 janvier 1894, Pas. 1894, I, p. 88 et les concl. de M. le procureur général MESDACH DE TER KIELE; Cass. (2ème ch.), 21 décembre 1903, Pas. 1904, I, p. 85 et les concl. de M. le procureur général R. JANSSENS; Cass. (2ème ch.), 9 novembre 1925, Pas. 1926, I, p. 51; Cass. (2ème ch.), 22 octobre 1941, Pas. 1941, I, p. 388; Cass. (2ème ch.), 25 septembre 1950, Pas. I, 1951, p. 12; Cass. (2ème ch.), 2 mars 1964, Pas. 1964, I, p. 697; Cass. (2ème ch.), 24 janvier 1966, Pas. 1966, I, p. 666; Cass. (2ème ch.), 18 septembre 1967, Pas. 1967, I, p. 69 (et les références citées en notes (1) et (2)); Cass. (2ème ch.), 11 décembre 1979, Pas. 1980, I, p. 452; Cass. (2ème ch.), 21 octobre 1981, Pas. 1981, I, p. 259, n° 1902 et les concl. de M. l'avocat général JANSSENS DE BISTHOVEN (spéc. p. 262 et les références citées à la note (4)); Cass. (2ème ch.), 9 octobre 1985, Pas. 1985, I, p. 131, n° 77; Cass. (2ème ch.), 17 janvier 1990, Pas. 1990, I, p. 582, n° 306; Cass. (2ème ch.), 7 février 1995, Pas. 1995, I, p. 146, n° 73; Cass. (2ème ch.), 6 mars 2012, Pas. 2012, p. 527, n° 153 et les concl. de M. le premier avocat général M. DE SWAEF (spéc. n° 3 et 4).

(3) S. HOEBEKE et B. MOUFFE, Le droit de la presse, 2ème édition, Bruxelles, Academia-Bruylant, 2005, p. 697, n° 990 et p. 702, n° 1007.

(4) Cass. (2ème ch.), 22 février 1864, Pas. 1864, I, p. 102 et les concl. de M. le premier avocat général C. FAIDER; Cass. (2ème ch.), 21 décembre 1903, Pas. 1904, I, p. 85 et les concl. de M. le procureur général R. JANSSENS; Cass. (2ème ch.), 9 novembre 1925, Pas. 1926, I, p. 51; Cass. (2ème ch.), 24 janvier 1966, Pas. 1966, I, p. 666; Cass. (2ème ch.), 21 octobre 1981, Pas. 1981, I, p. 259, n° 1902 et les concl. de M. l'avocat général JANSSENS DE BISTHOVEN; Cass. (2ème ch.), 7 février 1995, Pas. 1995, I, p. 146, n° 73; Cass. (2ème ch.), 6 mars 2012, Pas. 2012, p. 527, n° 153 et les concl. de M. le premier avocat général M. DE SWAEF (spéc. n° 3 et 4).

(5) En ce sens, voy. également H. BOSLY, D. VANDERMEERSCH et M.-A. BEERNAERT, Droit de la procédure pénale, 6ème édition, Bruges, La Charte, 2010, p. 963.

(6) S. HOEBEKE et B. MOUFFE, Le droit de la presse, 2ème édition, Bruxelles, Academia-Bruylant, 2005, p. 696, n° 988.

(7) Cass. (2ème ch.), 22 février 1864, Pas. 1864, I, p. 102 et les concl. de M. le premier avocat général C. FAIDER.

(8) S. HOEBEKE et B. MOUFFE, Le droit de la presse, 2ème édition, Bruxelles, Academia-Bruylant, 2005, p. 695, n° 986.

(9) B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. DE CONINCK et G. GATHEM, La responsabilité civile. Chronique de Jurisprudence 1996-2007, Vol. 1, Le fait générateur et le lien causal, coll. Dossiers du J.T., n° 74, Bruxelles, Larcier, 2009, p. 994, n° 1286.

(10) C.J.U.E. (grande chambre), 13 mai 2014, C-131/12, Google Spain SL, Google Inc. c. Agencia Esapnola de Protection de Datos, Mario Costeja Gonzalez et les conclusions de M. l'avocat général N. JÄÄSKINEN. Voy., à son égard, les observations de A. STROWEL, "Censure! Vous avez dit censure? A propos de l'arrêt Google sur le "droit à l'oubli", Auteurs & Média, 2014, p. 311 et s.; J. AUSLOOS et B. VAN ALSENOY, Auteurs & Média, 2014, p. 411 et s.; E. CRUYSMANS et A. STROWEL, "Un droit à l'oubli face aux moteurs de recherche: droit applicable et responsabilité pour le référencement de données "inadéquates, non pertinentes ou excessives", J.T., 2014, p. 457 et s.; A. CASSART et J.-Fr. HENROTTE, "Arrêt Google Spain: la révélation d'un droit à l'effacement plutôt que la création d'un droit à l'oubli", J.L.M.B., 2014, p. 1183 et s.; E. DEFREYNE et R. ROBERT, "L'arrêt "Google Spain": une clarification de la responsabilité des moteurs de recherche...aux conséquences encore floues", R.D.T.I., 2014, p. 73 et s.

(11) Notamment, commentant cet important arrêt, A. STROWEL, "Censure! Vous avez dit censure? A propos de l'arrêt Google sur le "droit à l'oubli", Auteurs & Média, 2014, p. 311; E. CRUYSMANS et A. STROWEL, "Un droit à l'oubli face aux moteurs de recherche: droit applicable et responsabilité pour le référencement de données inadéquates, non pertinentes ou excessives", J.T., 2014, p. 458, n° 9.

(12) C.E.D.H., 10 juin 2009, requêtes n° 3002/03 et 23676/03, Times Newspapers LTD c. Royaume-Uni.

(13) C.E.D.H., 16 juillet 2013, requête n° 33846/07, Wergrzynowski et Smolczenwski c. Pologne.

(14) Voy. cependant, en sens contraire, les conclusions (contraires) de l'avocat général JÄÄSKINEN précédant l'arrêt de la C.J.U.E. du 13 mai 2014, n° 129.

(15) Pour une illustration, voy. S. HOEBEKE et B. MOUFFE, Le droit de la presse, 3ème édition, Limal, Anthemis, 2012, p. 517.

(16) E. DEFREYNE et R. ROBERT, "L'arrêt "Google Spain": une clarification de la responsabilité des moteurs de recherche...aux conséquences encore floues", R.D.T.I., 2014, p. 94, n° 39.

(17) Voy. not., s'agissant des conditions auxquelles l'exercice de la liberté d'expression peut être restreint, Cass. (1ère ch.), 2 juin 2006, Pas. 2006, p. 1302, n° 309, et les concl. de M. l'avocat général Ph. DE KOSTER (spéc. p. 1337); Cass. (2ème ch.), 1er décembre 2004, Pas. 2004, p. 1892, n° 581.

(18) S'agissant du droit à l'oubli, voy. not. A. STROWEL, "Censure! Vous avez dit censure? A propos de l'arrêt Google sur le "droit à l'oubli", Auteurs & Média, 2014, p. 311. Voy. aussi C.E.D.H., 17 février 2014, Von Hannover c. Allemagne, requête n° 8772/10, n° 42 et s.

(19) C.E.D.H., 16 décembre 2010, requête 24061/04, Aleksey Ovchinnikov c. Russie.

(20) Voy. aussi, dans le même sens, C.E.D.H., 19 septembre 2013, requête n° 8772/10, Von Hannover c. Germany, auquel la Cour se réfère.

(21) Voy. not., en ce sens, les conclusions de M. l'avocat général Ph. DE KOSTER précédant Cass. (1ère ch.), 2 juin 2006, Pas. 2006, p. 1314, n° 72.

(22) B. DUBUISSON, V. CALLEWAERT, B. De CONINCK et G. GATHEM, La responsabilité civile. Chronique de Jurisprudence 1996-2007, Vol. 1, Le fait générateur et le lien causal, coll. Dossiers du J.T., n° 74, Bruxelles, Larcier, 2009, pp. 963-964, n° 1237-1238.

(23) Pour plus de précisions sur le cadre du litige et les questions préjudicielles posées à la Cour de Justice, voy. les conclusions (contraires) de l'avocat général JÄÄSKINEN précédant l'arrêt précité, n° 18 et s. et, s'agissant de l'existence d'un droit à l'oubli qui se déduirait de la Directive, n° 101 et s.

(24) Cass. (1ère ch.), 29 septembre 2011, Pas. 2011, p. 2107, n° 514 et les concl. de M. l'avocat général Ch. VANDEWAL; R.C.J.B., 2013, pp. 201 et s., obs. J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, "Faire économie de la contradiction?".

 

 

Noot: 

• Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht [T.B.H.] CLINCK, Jan; Noot 'Het recht om (digitaal) vergeten te worden erkend door het Hof van Cassatie' 2017, nr. 2, p. 206-221.

Nieuw Juridisch Weekblad [NJW] BREWAEYS, Eric; Noot 'Identificatie van een moordenaar' 2016, nr. 350, p. 778-781.

Journal des tribunaux [JT] CRUYSMANS, Edouard; Observations 'Le droit à l'oubli devant la Cour de cassation' 2016, n° 6662, p. 609-620.

Bulletin Juridique et Social [B.J.S.] LAMBINET, France; Note 'La liberté de la presse vs droit à l'oubli numérique' 2017, n° 579, p. 5.

De Juristenkrant GEUENS, Maaike; Noot 'Cassatie breidt Europese rechtspraak over recht op vergetelheid gevoelig uit' 2016, nr. 333, p. 5.

• Traité ou Convention internationale / 1950-11-04 / Art. 10 / /

Code Judiciaire / 1967-10-05 / Art. 764, al. 1er / /

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 26/06/2018 - 19:16
Laatst aangepast op: ma, 02/07/2018 - 17:39

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.