-A +A

Deskundigenonderzoek is louter advies verbod tot uitspraak over aansprakelijkheidsvraag of becijfering aan de hand van indicatieve tabel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Politierechtbank
Plaats van uitspraak: Brugge
Datum van de uitspraak: 
maa, 21/02/2011

De deskundige verschaft een louter technisch advies, spreekt zich niet uit over de aansprakelijkheidsvraag en gaat niet over tot de begroting van de schade aan de hand van de indicatieve tabel.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2011-2012
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

De W.N. t/ Gemeente Aalter en NV A.

...

Voorts poneerde de gerechtsdeskundige totaal buiten zijn opdracht op p. 11 en p. 13 van zijn verslag dat de geleden pijnen (verwijzend naar de zogenaamde Indicatieve Tabel) als volgt konden worden begroot:

– 5 op 7 in de periode van 8 september 2005 tot 31 oktober 2005;

– 4 op 7 van 1 november 2005 tot 30 november 2005;

– minder dan 4 op 7 vanaf 1 december 2005.

...

B. Morele schade periode tijdelijke arbeidsongeschiktheid

Bij de begroting van de morele schade periode tijdelijke arbeidsongeschiktheid baseert eiser zich op het zogenaamde “quantum doloris”, zoals door de door de rechtbank aangestelde gerechtsdeskundige louter cijfermatig aangehaald zonder enige toelichting of motivering in zijn verslag en zulks volledig buiten de gedetailleerde opdracht omschreven door de Politierechtbank te Brugge bij vonnis van 16 september 2008.

In bedoeld vonnis heeft de rechtbank nochtans op een zeer gedetailleerde en uitvoerige wijze de opdracht van de gerechtsdeskundige omschreven en bedoelde opdracht kan geenszins door een van de partijen en nog minder door de gerechtsdeskundige zelf worden uitgebreid of aangepast.

Bovendien blijft een deskundigenopdracht, zij het ingevolge een aanstelling in het raam van een minnelijke medische expertise, zij het in het raam van een gerechtelijke expertise, steeds een advies aan de rechtbank over de medische en technische aangelegenheden en kan, noch vermag de gerechtsdeskundige zich uit te spreken over de aansprakelijkheden van deze of gene partij en al evenmin over de omvang en de begroting van de door de rechtbank zelf te bepalen schadeloosstelling (zie o.a.: P. Taelman, “Het deskundigen onderzoek in burgerlijke zaken” in Gerechtelijk deskundigenonderzoek, Brugge, die Keure, 78 e.v.).

Het voorwerp van de opdracht van de rechtbank ware trouwens niet wettig geweest en het zou tegen de openbare orde indruisen, indien de rechtbank in strijd met art. 11 Ger.W. aan de deskundige haar rechtsmacht zou overdragen om in een geschil in haar plaats te treden en het geschil cijfermatig te beslechten.

De zogenaamde “Indicatieve Tabel”, waarnaar de deskundige in zijn verslag louter cijfermatig verwijst tot bepaling van het zogenaamde “quantum doloris”, betreft de verwijzing naar cijfermatige begrotingen van schadeloosstelling bij lichamelijke schade, welke begroting louter tot de bevoegdheid van de rechtbank behoort.

Bovendien kan aan die zogenaamde Indicatieve Tabel geen enkele wettelijke waarde worden gehecht en evenmin enige medische waarde, laat staan dat de louter cijfermatige vermelding op een fictieve schaal van 7 conform die Indicatieve Tabel een deskundige zou toelaten om de omvang van de schadeloosstelling te gaan ramen.

De vermelding door de deskundige in zijn verslag van loutere cijfers overeenkomstig de Indicatieve Tabel zonder enige nadere toelichting druist bijgevolg in tegen de openbare orde en kon door de deskundige geenszins rechtsgeldig naar voor worden gebracht, omdat hij zich diende te houden aan de wettelijke grenzen van zijn opdracht en deze niet mocht overschrijden door antwoord te geven op juridische vragen of door zelf een juridisch element naar voor te schuiven, dat louter tot de bevoegdheid van de rechtbank behoort (zie o.a. Cass. 14 september 1992, Arr.Cass. 1991-92, 1099; Cass. 12 december 1985, Pas. 1986, I, 466; A. Cloquet, Deskundigenonderzoek in APR, p. 49 e.v., nrs. 100 e.v.).

Krachtens art. 962 Ger.W. kan de rechtbank ter oplossing van een voor haar gebracht geschil een deskundige louter gelasten om vaststellingen te doen of een technisch advies te geven, maar niet om aansprakelijkheden te bepalen, laat staan om een begroting van schadeloosstelling te maken van een door een partij beweerdelijk geleden schade.

De zuivere vermelding van een cijfer, dat rechtstreeks verwijst naar een niet eens bindende suggestie (“Indicatieve Tabel”) nopens de hoegrootheid van dagvergoeding aan een slachtoffer kan geenszins kaderen in de opdracht van een gerechtsdeskundige. Bedoeld onderdeel van het deskundigenverslag dient bijgevolg uit het debat te worden geweerd.

Het geschil raakt de openbare orde en de rechtbank is verplicht om het ambtshalve in te roepen (zie eveneens: Cass. 12 december 1995, RW 1996-97, 267, Bestendig Handboek Deskundigenonderzoek, III, Gerechtelijk deskundigenonderzoek, p. 172 e.v., evenals p. 191 e.v., met aldaar vermelde rechtspraak en rechtsleer).

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 31/10/2011 - 18:07
Laatst aangepast op: ma, 31/10/2011 - 18:07

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.