-A +A

Deskundige dient te antwoorden op de opmerkingen op zijn ontwerp deskundigenonderzoek maar deze antwoorden dienen niet opgenomen in het eindverslag

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 20/03/2015
A.R.: 
C.14.0346.N

Uit de bepalingen van artikel 978, eerste lid, (oud) en 979, tweede lid, (oud) Gerechtelijk Wetboek volgt dat de gerechtsdeskundige gehouden is de opmerkingen van partijen op zijn voorverslag op te tekenen en te beantwoorden en dat zijn eindverslag op straffe van nietigheid moet worden voorzien van de eedformule en door hem moet worden ondertekend, maar niet dat de opmerkingen van partijen en het antwoord van de deskundige op straffe van nietigheid moeten worden opgenomen in het eindverslag zelf en niet als bijlage bij dit eindverslag mogen worden gevoegd.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2015-2016
Pagina: 
1616
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.14.0346.N
VERELST INDUSTRIEBOUW nv, met zetel te 2580 Putte, KMO-zone Klein Boom 15,
eiseres,

tegen

1. DYMKA BESCHUTTENDE WERKPLAATS ZAVENTEM vzw, met zetel te 1930 Zaventem, Sterrebeekstraat 137,

2. GILLEMAN nv, met zetel te 9680 Maarkedal (Maarke Kerkem), Leideveld 26,

3. INTER-BETON nv, met zetel te 1170 Brussel, Terhulpsesteenweg 185,
verweersters.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel van 1 augustus 2013.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste middel

1. Krachtens artikel 979, tweede lid, (oud) Gerechtelijk Wetboek wordt, op straffe van nietigheid, het verslag door de deskundige ondertekend en gaat de wettelijke eedformule zijn handtekening vooraf.

Krachtens artikel 978, eerste lid, (oud) Gerechtelijk Wetboek geeft de deskundige na afloop van zijn verrichtingen aan de partijen kennis van zijn bevindingen, van wie hij de opmerkingen aantekent.

2. Uit deze bepalingen volgt dat de gerechtsdeskundige gehouden is de opmer-kingen van partijen op zijn voorverslag op te tekenen en te beantwoorden en dat zijn eindverslag op straffe van nietigheid moet worden voorzien van de eedformu-le en door hem moet worden ondertekend, maar niet dat de opmerkingen van par-tijen en het antwoord van de deskundige op straffe van nietigheid moeten worden opgenomen in het eindverslag zelf en niet als bijlage bij dit eindverslag mogen worden gevoegd.

3. De appelrechter stelt vast dat de gerechtsdeskundige zijn eindverslag heeft ondertekend na de eedformule en oordeelt dat:

- de eedformule heeft op al de verrichtingen van de gerechtsdeskundige, dus ook op het beantwoorden van de opmerkingen op het voorverslag;

- het misschien niet gebruikelijk is om het antwoord te voegen als afzonderlijke bijlage in plaats van het in de tekst van het verslag zelf op te nemen;

- er geen nietigheid valt af te leiden aangezien de handtekening en de eedformu-le al de verrichtingen van de gerechtsdeskundige omvat, ook deze die in de bijlage zijn weergegeven.

Door aldus te oordelen verantwoordt de appelrechter zijn beslissing naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Tweede middel

Eerste en tweede onderdeel samen

4. De appelrechters stellen vast dat de prijs werd berekend op basis van de overeengekomen hoeveelheid beton. Voorts oordelen zij dat een samenwerking te goeder trouw meebrengt dat de eiseres aan de verweerster had moeten signaleren dat een belangrijke hoeveelheid beton minder werd geleverd dan oorspronkelijk berekend en dat zij correctheidshalve de niet geleverde hoeveelheid in mindering had moeten brengen van haar prijs.

Zij oordelen dat de regels van goed vakman-schap werden nageleefd en er geen sprake is van een gebrek in de werken of van een minderwaarde, maar dat wel duidelijk is dat het werk niet werd voltooid of geleverd overeenkomstig de afspraak.
In het licht hiervan is het niet tegenstrijdig om enerzijds te oordelen dat de dikte van de betonlaag kan afwijken van de afgesproken norm en dat dit moet worden getolereerd, hetzij op contractuele basis, hetzij overeenkomstig de gebruiken in de sector, en anderzijds dat dit niets verandert aan de gemaakte afspraak, dat de eiseres contractueel gehouden was tot het leveren van de overeengekomen betondiktes, dat de gebruiken in de sector, namelijk richtlijnen van het WTCB niet dienend zijn en dat hetgeen tussen partijen contractueel werd overeengekomen in elk geval moest worden uitgevoerd.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Derde middel

5. Met de reden dat de verwijzingen naar de richtlijnen van het WTCB niet dienend zijn omdat de betwisting over de geleverde betondikte verband houdt met de naleving van de contractuele plicht om uit te voeren wat overeengekomen werd, verwerpen en beantwoorden de appelrechters het verweer van de eiseres met betrekking tot de door de gerechtsdeskundige gehanteerde technische normen.

Het middel mist feitelijke grondslag.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Bepaalt de kosten voor de eiseres op 1154,64 euro.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Noot: 

onder dit arrest in het RW B. Van den Bergh, Het voorwerp en de draagwijdte van de deskundigeneed

• Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed [TBO] TOREMANS, Tom; Noot 'Enkele beschouwingen over de volledigheid van het deskundig verslag, de eedformule en de controle van de rechter op de antwoordplicht van de deskundige' 2015, nr. 4, p. 208-212.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 12/06/2016 - 16:01
Laatst aangepast op: wo, 08/03/2017 - 12:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.