-A +A

Definitieve oplevering overheidsopdrachten

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 04/12/2015
A.R.: 
C.13.0616.F

Is geen substantieel vormvereiste dat niet kan worden vervangen door een stilzwijgende definitieve oplevering, de vaststelling van de definitieve oplevering bij schriftelijk proces-verbaal, zoals bepaald in artikel 43, § 3, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

De feitenrechter dient op grond van de feitelijke omstandigheden van de zaak te beoordelen of een handeling van de bouwheer een stilzwijgende oplevering van de werken vormt.

 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
22
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.13.0616.F
EURAVIA BELGIUM nv,
tegen
GEMEENTE GERPINNES, vertegenwoordigd door haar college van burge-meester en schepenen,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Bergen van 29 april 2013.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift, dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Het middel

Eerste onderdeel

Eerste subonderdeel

Het arrest vermeldt dat "het proces-verbaal van [definitieve] oplevering niet als substantieel vormvereiste is voorgeschreven" en dat "de [eiseres] ten onrechte aanvoert dat de rechtspleging niet schriftelijk is gevoerd, terwijl de stilzwijgende oplevering wordt aanvaard wanneer ze duidelijk uit de omstandigheden blijkt, wat te dezen het geval is", op grond dat, "in voorliggend geval, de werken werden uitgevoerd, de vastgestelde fouten werden gecorrigeerd en de waarborgtermijn van twee jaar is verlopen zonder dat er nieuwe klachten werden ingediend, noch wat betreft de oorspronkelijke werken uit 2005, noch wat betreft de herstellingen uit 2006" en dat "de datum van voorlopige oplevering en de duur van de waar-borgtermijn van twee jaar bekende en vaststaande gegevens zijn, zodat de rechts-zekerheid niet in het gedrang is gebracht en de termijn van verval niet met terug-werkende kracht is beginnen te lopen, zoals [de eiseres] ten onrechte beweert".

Het arrest antwoordt aldus, door het tegen te spreken, op het middel van de eiseres betreffende de in de overeenkomst tussen de partijen bepaalde uitsluiting van de stilzwijgende oplevering en de toepasselijke reglementering.

Het subonderdeel mist feitelijke grondslag.

Tweede subonderdeel

Het subonderdeel is volledig gegrond op de schending van artikel 43, § 3, van de algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken.

Krachtens die bepaling wordt, binnen vijftien kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, naargelang van het geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.

De vaststelling van de definitieve oplevering bij schriftelijk proces-verbaal, zoals bepaald in dat artikel, is geen substantieel vormvereiste dat niet kan worden ver-vangen door een stilzwijgende definitieve oplevering.

Het subonderdeel, dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.

Tweede onderdeel

De feitenrechter dient op onaantastbare wijze, op grond van de feitelijke omstan-digheden van de zaak, te beoordelen of een handeling van de bouwheer een stil-zwijgende oplevering van de werken vormt.

Het onderdeel, dat berust op de bewering dat het handhaven van de borgtocht kon worden uitgelegd als een wilsuiting van de verweerster om de definitieve oplevering niet toe te staan, zou het Hof, voor het onderzoek ervan, verplichten de feitelijke draagwijdte te beoordelen van een omstandigheid waaruit het arrest de stilzwijgende definitieve oplevering niet afleidt.

Het onderdeel is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres tot de kosten.
Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, eerste kamer, te Brussel, en in openbare terechtzitting van 4 december 2015 uitgesproken 

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 01/09/2017 - 13:28
Laatst aangepast op: vr, 01/09/2017 - 13:28

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.