-A +A

Definitie geluidshinder maximaal geluidsniveau in decibels

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg Burgerlijke rechtbank
Plaats van uitspraak: Brugge
Datum van de uitspraak: 
don, 12/03/1981

Rechtspraak: Brugge 12/03/1981, RW 1982-1983, 1327

Abstract-inzet

Belgen hebben een baksteen in hun maag. Bouwen ze niet voor zichzelf, dan bouwen ze maar konijnenkoten die ze willen verhuren aan hen die geen geld hebben om een huis te kopen, of door tegenslag getroffen geen eigen huis meer kunnen bewonen.

Gelukkig worden de meeste huizen gezet op vrijgekomen stadsgedeelten, oude fabrieken, verkavelingen, losstaande appartementsgebouwen. Er wordt nog wel eens een kleine verbouwing uitgevoerd naast een bewoond huis, doch de gemiddelde Belg ziet hier meer en meer va af, nu hij inmiddels weet welke sinisters dit kan opleveren, met procedures die enkel advocaten rijker maken en hele gezinnen onvermogend maken. Gevels die verzakken, daken die scheuren, halve achterkeukens die instorten, stofwolken, als het al geen asbestwolken zijn, stilgelegde bouwwerven wegens trillingen of lawaaihinder. Meer dan één bouwheer is zijn laatste cent kwijt geraakt in dit soort miseries, temeer daar er gewerkt wordt met het geld van anderen in een wet Breyne constructie.
Verstandige bouwheren beginnen niet meer aan bouwprojecten zonder ook eerst eigenaar te zijn van omliggende woningen die ze overlast kunnen "aandoen". De Belg is overigens ook mondiger geworden en kent de vorderingen in krotgeding evenals de strafprocedures waarmee een bouwwerk voor onbepaalde tijd kan stilgelegd.

In deze bijdrage gaan we op zoek naar wat geluidsoverlast is. Kan deze gemeten worden. Hoe ernstig moet de geluidshinder zijn om werken te laten stopzetten. Wie een drietal weken grote werken uitvoert bij een kleine verbouwing mag rekenen op een zekere tolerantie van een nabuur. Maar wanneer de werken bij een buur een bijna volledige afbraak inhouden, laat staan de transformatie van een oud herenhuis waarbij de gevel wordt behouden om hierachter onleefbare dure konijnenkoten in beton op te trekken van 100 m² betekent dit vaak de onleefbaarheid gedurende meer dan een jaar van de woning van de ernaast (nog) levende buur voor een periode tussen de 1 en 3 jaar. En nee dat dient niet alleen niet langer getolereerd, het is zelfs een strafbaar, mits met betrekking tot het geluid de geluidsnorm wordt overtreden.

In deze reeks bijdrages bespreken we louter de geluidsoverlast, op zoek naar meetbare normen en laten we de andere overlast zoals trillingsoverlast, stofoverlast, chemische schade en andere overlast nog even terzijde.
 

De eigenaar die geen voorzorgsmaatregelen neemt opdat het lawaai van een motor de buur niet zou hinderen begaat een fout. Lawaai dat 25 tot 35 dB (A) overschrijdt, is onverenigbaar met het normaal genot van een erf. Eerstingebruikneming ontslaat de eigenaar van de motor niet van het nemen van voorzorgsmaatregelen.

RECHTSKUNDIG WEEKBLAD  1982(83)(P.1327-1330)
RECHTSKUNDIG WEEKBLAD STASSIJNS,E. 1982(83)(P.1330-1331)
Burgerlijk Wetboek / / 544 / /
Burgerlijk Wetboek / / 1382 / /
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-19810312-1&idxc_id=4875&lang=NL

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Jaargang: 
1982-1983 (83)
Pagina: 
1327
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

S. t/ DeS.

Overwegende dat de vordering strekt tot veroordeling van verweerder om onmiddellijk het hinderlijk lawaai stop te zetten en om aan eisers een bedrag te betalen van 67.978 frank (omvattend 26.500 frank schadevergoeding, de kosten van kort geding, namelijk 1.510 frank dagvaarding en 2.000 frank rechtsplegingsvergoeding en de kosten van het deskundig verslag, namelijk 37.968 frank) te vermeerderen met de gerechtelijke interesten en de kosten van het geding;

Overwegende dat eisers hun huidige woonplaats te M. naast een bedrijf van verweerder hebben gebouwd en zijn gaan betrekken in april 1975; dat zij ondervonden hebben dat van de kant van verweerder, hun onmiddellijke buur, veel lawaai voortkwam, dat zeer hinderlijk was ; dat dit geluid veroorzaakt werd door de dieselmotor «Deutz» die een molen aandrijft van de in de hangaar gevestigde maalderij;

Overwegende dat eisers hun vordering gronden op deartikelen 544 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek en dit willen staven aan de hand van vaststellingen van gerechtsdeurwaarder D. en de bevindingen van ingenieur De H. die als deskundige was aangesteld bij beschikking van 14 juni 1977 van de voorzitter van de rechtbank in kort geding ;

Overwegende dat de deskundige in zijn verslag, dat hij afgesloten heeft op 16 oktober 1978, tot de conclusie is gekomen dat het door de motor van verweerder voortgebrachte lawaai niet verenigbaar is met het normaal genot van het erf van eisers ;

Dat hij op bladzijde 8 van zijn expertise erop wijst dat als voorwaarden voor wonen, rusten en slapen de grenswaarde 25 a 35 decibels bedraagt; dat uit de metingen die gedaan werden door het Laboratorium voor Elektro-magnetisme en Acustica van de Rijksuniversiteit te Gent, blijkt dat het maximumniveau decibels bij het stilleggen van de maalderij 32 bedraagt bij gesloten vensters en 38 bij open vensters, terwijl, als de maalderij in werking is, het aantal 43 decibels is bij gesloten en 62 bij open vensters ;

dat daarenboven het voortgebrachte geluid een eentonig, afstompend terugkeren van knallen is, te vergelijken met het heien van funderingspalen ;

Dat de expert tevens middelen aangeeft ten einde deze toestand te verhelpen enerzijds om het gebouw zelf te isoleren en anderzijds om het gerucht van de motor te dempen ;

Overwegende dat verweerder opwerpt dat de maalderij reeds meer dan vijftig jaar bestaat; dat de motor eerst  draaide op kolen, vervolgens op elektriciteit, en hij zich sedert 1965 een dieselmotor heeft aangeschaft ; dat de maalderij er was gevestigd voor de woning van eisers werd opgetrokken; dat de hinder die door die maalderij veroorzaakt wordt, gering is en dat de door de deskundige voorgestelde aanpassingswerken te duur zijn;

dat voor eisers nooit iemand een klacht heeft geuit ;

dat de motor slechts een beperkte activiteit heeft;

Overwegende dat uit de reeds aangehaalde vaststellingen van de expert voldoende blijkt dat de geluidshinder die voortkomt van de maalderij van verweerder, niet in overeenstemming is te brengen met een normaal genot dat eisers van hun eigendom mogen verwachten ;

dat eisers derhalve schade lijden door die situatie;

Dat artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek waarop eisers steunen, een fout veronderstelt die de oorzaak is van de schade; dat deze fout bij verweerder blijkt uit bet verwekken van de vastgestelde overlast aan geluid ten gevolge van het doen werken van die dieselmotor;

dat tevens vaststaat dat verweerder geen administratieve exploitatievergunning voor die motor heeft aangevraagd, hoewel het toch duidelijk is, vooral sedert eisers zich hierover beklagen, dat die maalderij hinderlijk is voor de buurt ; dat, zo eisers al de enigen zijn die klacht hebben ingediend dit het gevolg kan zijn van de passiviteit van de buren, maar in casu wellicht omdat eisers het dichtst bij de maalderij wonen en vermoedelijk de enigen zijn die erg te lijden hebben
onder het lawaai ;

dat de overlast niet van bestendige aard moet zijn om de normale ongemakken te buiten te gaan ;

dat ook tijdelijke hinder die de maat overschrijdt voldoende is om aansprakelijkheid uit te Iokken (Derine, Vanneste en Vandenberghe, Zakenrecht, I, A, biz. 450);
Overwegende dat de omstandigheid dat de motor geplaatst was voor eisers hun woning hebben opgetrokken, niet uitsluit dat verweerder toch aansprakelijk is nu hij geen administratieve vergunning heeft en de hinder niet noodzakelijk moet zijn zoals werd vastgesteld daar hij kan worden verholpen ;

dat eisers trouwens aanvoeren dat de motor niet werkte toen zij bet huis hebben gebouwd, wat verweerder loochent; dat bet echter waarschijnlijker is dat de maalderij is blijven werken, maar dat eisers op bet hinderlijk karakter pas zijn beginnen letten toen zij er hun intrek hebben genomen en er, zoals normaal is, ook rust hebben willen vinden;

Overwegende dat, nu de fout van verweerder vaststaat, hij ook voor de schadelijke gevolgen ervan heeft in te staan ; dat een vergoeding van 500 frank per kalendermaand gevorderd wordt en dit gedurende 53 maanden, blijkbaar te beginnen van april 1975 tot oktober 1979;

Overwegende dat echter niet blijkt dat eisers de verweerder van het hinderlijk karakter in kennis hebben gesteld voor de dagvaarding in kort geding, dit is op 13 mei 1977;

dat een schadevergoeding voor geluidshinder van ex aequo et bono 300 frank per kalendermaand is toe te kennen van mei 1977 tot oktober 1979 of 30 x 300 frank = 9.000 frank;

Overwegende dat, alvorens te beslissen over de vraag tot stopzetting van het hinderlijk lawaai, aan verweerder nog de gelegenheid verleend moet worden zich administratief in orde te stellen en de lawaaioverlast zelf weg te werken; dat ten einde dit te controleren de aanstelling van de reeds in kort geding benoemde expert aangewezen is met de beperkte opdracht zoals hierna · wordt bepaald ;

Overwegende dat nu uit de opdracht tot expertise van ingenieur De H. blijkt dat deze ook betrekking had op de schade veroorzaakt aan de woning van eisers en de bevindingen op dit punt negatief waren en trouwens ook niet het voorwerp van bet proces zijn, er reden is om een deel van deze expertisekosten, namelijk 113 door eisers zelf te Iaten dragen;

Om die redenen,

De rechtbank,. recht doende op tegenspraak ;

Gelet ook op het ten dele overeenkomstig schriftelijk advies van de beer G. Coppieters, eerste-substituut-procureur des Konings ;

Verklaart de vordering ontvankelijk en veroordeelt verweerder om als schadevergoeding wegens geluidshinder 9.000 frank te betalen, met de gerechtelijke interesten;

En alvorens over de vordering tot stopzetting van het lawaai veroorzaakt door de maalmolen van verweerder te beslissen:

1. Beveelt verweerder, voor zover hij dit inmiddels niet reeds gedaan heeft, zo spoedig mogelijk bij de bevoegde administratieve overheidsdiensten, een vergunning tot exploitatie van de bedoelde dieselmotor aan te vragen ;

2. Geeft verweerder vanaf heden zes weken tijd om de geluidshinder weg te werken overeenkomstig de door ingenieur De H. in zijn expertise van 16 oktober 1978 voorgestelde aanpassingswerken aan motor en gebouw of door middel van andere werken met een gelijkaardig gunstig gevolg;

3. Stelt ingenieur De H. als deskundige aan teneinde binnen een maand na afloop van de onder 2 bedoelde zes weken, op verzoek van een der partijen zich opnieuw ter plaatse te begeven en na te gaan of de door verweerder op het nabijgelegen erf gebruikte dieselmotor nog steeds de vroeger vastgestelde storende geluidshinder voortbrengt dan wei of deze verminderd is en mogelijk verenigbaar is met een normaal genot van bet eigendom van eisers ;

Noot: 

Eric Stassijns, Vrederechter Eeklo, Geluidsoverlast

De auteur wijst erop dat dit vonnis gesteund is op 1382 BW, niettegenstaande de eisers zich zowel op 544 als op 1382 BW hadden gesteund.

De weerhouden fout bestond enerzijds uit het uitvoeren va werken zonder vergunning, maar anderzijds en los daarvan het niet nakomen van de plicht tot het nemen van voldoende voorzorgsmaatregelen om de nabuur niet te niet te hinderen.

In de noot wordt ook een strikte objectieve definitie gegeven van lawaaihinder onder verwijzing naar de expert:

De grenswaarde voor aanvaardbare geluid om het «wonen, rusten en werken van een buur mogelijk en leefbaar te houden bedraagt  25 a 35 decibels
bedraagt».

Te dezen werd een eerst het achtergrondgeluidsniveau van de woning gemeten. Dit is een meting van het gemiddelde geluid zonder het hinderlijke lawaai. Dit bedroeg tussen de 32 tot 38 dB afhankelijk van het gegeven of de ramen gesloten of open waren. Met de geluidsoverlast bedroeg het geluidsniveau tussen de 43 tot 62 dB.

Belangrijke vaststelling van de auteur bij deze noot was dat de expert en later de rechter zich heeft Iaten inspireren door dezelfde criteria als deze die als norm gebruikt worden voor muziek in openbare en prive inrichtingen (K.B. 24 januari 1977).

Interessant in deze uitspraak is ook dat bijna alle klassieke verweermiddelen van veroorzakers van geluidsoverlast aan bod kwamen en stuk voor stuk weerllegd worden:

• De andere buren klagen niet. (dit ontslaat geen aansprakelijkheid ten aanzien van de klager)
• De woning van de eisers komt het meest in aanmerking voor hinder (dit heeft geen repercutie inzake verantwoordelijkheid).
• De klagers hebben pas gebouwd nadat de geluidsoverbelastende onderneming er al lang stond

Door eerst een perceel in gebruik te nemen krijgt men geen recht om hinder te veroorzaken waartegen bewoners die zich later vestigen op een aangrenzend perceel geen verhaal meer zouden hebben.

Rechtsleer:

• R. Derine, Zakenrecht, I, A., Antwerpen, 1974, p. 499;

•H. Bocken, Het aansprakelijkheidsrecht als sanctie tegen de verstoring van het leefmilieu, Brussel, 1979, p. 133 vv.).

Het feit dat de hinder niet voortdurend is en zelfs niet door iedereen als hinder wordt aanzien, is geen argument. Voortdurende, dan wel terugkerende, dan wel pieksgewijze hinder, dan wel een voortdurende ruis, al dan niet afgewisseld met slagen en intense geluiden,  wordt jennend en onverdraaglijk, meer zelfs werkt in op de psyché en de gezondheid van de mens. Mensen hebben recht op rust en kunnen niet voordurend nu eens intens, dan weer zwak, dan weer een tijdje niet, en dan weer opnieuw in alle hevigheid door lawaai verzuurd te worden waardoor de leefbaarheid in hun woning hen wordt ontnomen.

De sanctie bestaande uit een schadevergoeding en een voorafgaandelijke stopzetting lijkt zacht, doch kan ongemeen hard worden indien de buur er niet zou inslagen de hinder te stoppen. Overigens te dezen werd nog maar één facet van de hinder behandeld, zijnde het lawaai en nog niet het (al dan niet gevaarlijke) stof), detrillingen, de verzakkingen...

In de noot werd gesteld dat dit tussenvonnis een eindvonnis werd omdat de verweerder inderdaad alle maatregelen zou hebben genomen om de overlast stop te zetten.

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 01/05/2018 - 15:51
Laatst aangepast op: di, 01/05/2018 - 16:44

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.