-A +A

Deelname in het verkeer - gedekte aansprakelijkheid

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 26/09/2016
A.R.: 
C.15.0315.N

De WAM-verzekering dekt de schade die is veroorzaakt door een motorrijtuig dat in het verkeer is op een van de in de wet bepaalde plaatsen; de zinsnede 'in het verkeer' moet ruim begrepen worden, zodat niet in beweging zijnde motorrijtuigen daardoor alleen niet van dekking worden uitgesloten; vereist is dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en enig gebruik van het motorrijtuig in het verkeer, hetzij door de plaats die het inneemt, zijn staat of enige beweging.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
576
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.15.0315.N

Stad Peer t/ CVBA P&V V.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 12 november 2014.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

Derde onderdeel

1. Krachtens art. 2, § 1 WAM worden motorrijtuigen alleen toegelaten tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een verzekeringsovereenkomst die aan de bepalingen van deze wet voldoet en waarvan de werking niet is geschorst.

Overeenkomstig art. 3, § 1, eerste lid WAM van dezelfde wet moet de verzekering waarborgen dat benadeelden schadeloos worden gesteld in geval van burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de eigenaar, van iedere houder en van iedere bestuurder van het verzekerde motorrijtuig, alsmede van degenen die daarin worden vervoerd, van de werkgever van bovengenoemde personen, wanneer dezen van alle aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens art. 18 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en van de organisatie die bovengenoemde personen inzet als vrijwilligers, wanneer dezen van alle aansprakelijkheid zijn ontheven krachtens art. 5 van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers, zulks met uitzondering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het motorrijtuig hebben verschaft.

2. Uit een en ander blijkt dat de WAM-verzekering de schade dekt die is veroorzaakt door een motorrijtuig dat in het verkeer is op een van de in de wet bepaalde plaatsen.

3. De zinsnede «in het verkeer» moet ruim begrepen worden, zodat niet in beweging zijnde motorrijtuigen daardoor alleen niet van dekking worden uitgesloten. Vereist is dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en enig gebruik van het motorrijtuig in het verkeer, door de plaats die het inneemt, door zijn staat of door enige beweging.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de verzekerde van de eiseres zijn vrachtwagen parkeerde op een hellende berm waardoor diesel in de riolering terechtkwam en waardoor de verweerster verplicht was tot het uitvoeren van saneringswerken.

5. De appelrechter stelt vast en oordeelt dat:

– er zich in concreto geen risico heeft voorgedaan waaraan men zich blootstelt of waaraan men anderen blootstelt wegens het gebruik van de weg om zich te verplaatsen;

– de bestuurder van de vrachtwagen noch de benadeelde de weg immers gebruikten om zich te verplaatsen;

– een risico van het wegverkeer veronderstelt dat minstens één van de bij het ongeval betrokken personen of voertuigen gebruikmaakt van de weg met het oog op een verplaatsing.

6. De appelrechter die op deze gronden beslist dat het schadeverwekkende feit geen verband houdt met de risico’s van het wegverkeer, zodat het schadegeval geen schadegeval is dat binnen de dekking van de WAM-verzekering van de tot bindendverklaring opgeroepen partij valt, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 05/12/2017 - 07:13
Laatst aangepast op: di, 05/12/2017 - 07:13

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.