-A +A

De vennootschap onder bewindvoering wordt bestuurd door de bewindvoerder en niet door de vennootschapsorganen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 10/09/2015
A.R.: 
C.14.0514.N

De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder met een algemene opdracht heeft tot gevolg dat de gewone bestuursorganen tijdens de duur van dit mandaat hun vertegenwoordigingsbevoegdheid verliezen.

Wanneer in een vennootschap in vereffening een voorlopig bewindvoerder met algemene opdracht is aangesteld, kunnen betekeningen aan deze vennootschap, tijdens de duur van het mandaat van de voorlopig bewindvoerder, bij gebrek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid in hun hoofde, niet meer rechtsgeldig aan de persoon of op de woonplaats van één van de vereffenaars worden gedaan.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.14.0514.N
ACCOUNTANTSKANTOOR VERCAMMEN bvba, in vereffening, met zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 191, vertegenwoordigd door haar voorlopig be-windvoerder, Jozef Jespers, advocaat, met kantoor te 2018 Antwerpen, Paleis-straat 24,
eiseres,

tegen
ALASKA ANTWERPEN-WAASLAND bv onder de vorm van een bvba, met zetel te 9220 Hamme, Zwaarveld 41 D,
verweerster,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 30 juni 2014.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

1. Krachtens het hier toepasselijk artikel 1051, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek is de termijn om hoger beroep aan te tekenen één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis of de kennisgeving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid.

2. Krachtens artikel 42, 7°, Gerechtelijk Wetboek worden de betekeningen aan in vereffening zijnde vennootschappen gedaan op hun maatschappelijke zetel of op de woonplaats van één der vereffenaars of, indien er geen vereffenaar is, aan de procureur des Konings in wiens rechtsgebied de laatste maatschappelijke zetel was gevestigd.

3. De aanstelling van een voorlopig bewindvoerder met een algemene opdracht heeft tot gevolg dat de gewone bestuursorganen tijdens de duur van dit mandaat hun vertegenwoordigingsbevoegdheid verliezen.

4. Wanneer in een vennootschap in vereffening een voorlopig bewindvoerder met algemene opdracht is aangesteld, kunnen betekeningen aan deze vennoot-schap, tijdens de duur van het mandaat van de voorlopig bewindvoerder, bij ge-brek aan vertegenwoordigingsbevoegdheid in hun hoofde, niet meer rechtsgeldig aan de persoon of op de woonplaats van één van de vereffenaars worden gedaan.

5. De appelrechters oordelen dat:
- geen enkel artikel in het Gerechtelijk Wetboek voor onderhavig geval in een afwijking op de artikelen 32 e.v. en 42, 7°, Gerechtelijk Wetboek voorziet;
- artikel 57, laatste lid, Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, tenzij de wet anders bepaalt, de termijn om hoger beroep tegen onbekwamen aan te tekenen, eerst bij de betekening van de beslissing aan hun wettelijke vertegenwoordigers be-gint;
- de verweerster terecht benadrukt dat het begrip "onbekwaam" moet bepaald worden in overeenstemming met de principes van het burgerlijk recht;
- anders dan in het Burgerlijk Wetboek - zoals bepaald bij artikel 488bis, k) - er in het Wetboek van Vennootschappen geen enkele wetsbepaling is die uitdruk-kelijk voorschrijft dat wanneer er een voorlopig bewindvoerder is aangesteld, enkel aan deze voorlopig bewindvoerder zou kunnen worden betekend;
- het feit dat de figuur van de voorlopige bewindvoering in het vennootschaps-recht door de rechtspraak werd ontwikkeld, de toepasselijkheid van de artike-len 32 e.v. en 42, 7°, Gerechtelijk Wetboek niet ongedaan kan maken;
- zolang de wet niet uitdrukkelijk bepaalt dat in geval van een voorlopig be-windvoerder bij een vennootschap in vereffening de betekening enkel rechts-geldig ten aanzien van de voorlopige bewindvoerder kan geschieden, een derde conform de wettelijke bepalingen mag betekenen;
- dit laatste zelfs niettegenstaande bij beschikking in kort geding van de voorzit-ter van de rechtbank van koophandel van 7 december 2011, gewezen tussen één van de vereffenaars en de vennootschap in vereffening, een voorlopig be-windvoerder werd aangesteld om het bestuur van de vennootschap in vereffe-ning waar te nemen gelet op de interne problemen;
- in tegenstelling tot wat de eiseres beweert uit de beschikking van de kortge-dingrechter van 7 december 2011 niet kan worden afgeleid dat vanaf die datum Karl Coux niet langer vereffenaar van de vennootschap was;
- daaruit dan ook voortvloeit dat overeenkomstig artikel 42, 7°, Gerechtelijk Wetboek aan Karl Coux, vereffenaar, kon worden betekend.

6. De appelrechters die op deze gronden oordelen dat de termijn om hoger be-roep aan te tekenen begon te lopen op 3 april 2011(lees: 2012), datum van de be-tekening aan Karl Coux in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de eiseres, en verstreek op 3 mei 2011 (lees 2012), zodat het hoger beroep van de eiseres bij verzoekschrift van 4 mei 2011 (lees:2012) laattijdig is, verantwoorden hun beslis-sing niet naar recht.

7. Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het hof van beroep te Gent.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer

Noot: 

• B. Van Den Bergh, De voorlopig bewindvoerder als volwaardig vennootschapsorgaan: procesrechtelijke implicaties voor betekeningen aan de vennootschap in vereffening, RW 2016-2017, 220
• Nico Clijmans, De betekening aan een vennootschap in vereffening met een voorlopige bewindvoerder., RABG 2015/17, 1221

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 28/10/2016 - 16:46
Laatst aangepast op: vr, 15/09/2017 - 15:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.