-A +A

Datum poststempel bepaalt datum van verzending van bericht van wijziging

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 12/09/2014
Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2015/10
Pagina: 
750
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

I. RECHTSPLEGING VOOR HOF
(…)

II. CASSATIEMIDDEL
(…)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
3. Krachtens artikel 251, derde lid WIB 1964, zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1991, kan de belastingplichtige, wanneer hem door de administratie een bericht van wijziging is toegezonden, binnen de termijn van een maand na de verzending van dat bericht, welke termijn wegens wettige redenen kan worden verlengd, schriftelijk zijn opmerkingen inbrengen.

De aanslag mag niet worden gevestigd voor die, eventueel verlengde, termijn verstreken is, behoudens indien de belastingplichtige met de wijziging van zijn aangifte schriftelijk instemt of indien de rechten van de schatkist in gevaar verkeren wegens een andere oorzaak dan het verstrijken van de aanslagtermijn.

4. De appelrechters oordelen, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat uit de leer van de arresten van het Grondwettelijk Hof van 2 juni 2010 en 28 juni 2012 volgt dat de aanslag voor het aanslagjaar 1991 kon worden gevestigd na het verstrijken van de wachttermijn voor de administratie van een maand vanaf de dag na die van de verzending van het bericht van wijziging.

Zij stellen vast dat:

het bericht van wijziging van aangifte en de door de administratie opgestelde postvordering beiden zijn gedagtekend op 25 november 1993;
het niet ter betwisting staat dat de postdiensten van het postsorteercentrum Brussel X op 25 november 1993 om 15u30 de aangetekende brief, bevattende het bericht van wijzing van aangifte, op het kantoor van de administratie hebben opgehaald voor verzending aan de verweerster;
op vrijdag 26 november 1993 in het postsorteercentrum Brussel X een niet te voorziene staking uitbrak waardoor vertraging werd opgelopen en de aangetekende brief en het afgiftebewijs van aangetekende zending slechts op 30 november 1993 werden afgestempeld en op die datum aan de verweerster werden verzonden.
5. De appelrechters mochten op grond van die vaststellingen oordelen dat de verzending plaatsgreep op 30 november 1993, zodat de op 31 december 1993 gevestigde aanslag werd gevestigd zonder de wachttermijn van één maand te eerbiedigen en bijgevolg nietig is.

Het middel kan niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

(…)

 

Noot: 

Cass. 12/09/2014, RABG, 2015/10 p. 749 met noot Sas, T., « Datum poststempel bepaalt datum van verzending van bericht van wijziging », R.A.B.G., 2015/10, p. 750-754 (Ingevolge art. 7 van de wet van 19 mei 2010 houdende fiscale en diverse bepalingen (BS 28 mei 2010 (ed. 2), err. BS 1 juli 2010 (ed. 2)) werd art. 346, derde lid WIB 1992 gewijzigd in die zin dat de antwoordtermijn pas begint te lopen vanaf de 3de werkdag volgend op de verzending van het bericht van wijziging.)

• P. Van Eysendeyk, “Na het Grondwettelijk Hof nemen nu ook het Hof van Cassatie en de wetgever (gedeeltelijk) afstand van de verzendingstheorie” (noot onder Cass. 12 november 2009), TFR 2010, afl. 386, 711-712;

• P. Van Eysendeyk, “Grondwettelijk Hof neemt afstand van de verzendingstheorie”, TFR 2008, afl. 341, 477-478;

• J.-F. Van Drooghenbroeck, “Revirement spectaculaire: détermination de la date de la notification par application de la théorie de la réception” (noot onder Cass. 17 december 2003), JT 2004, 46-47;

• N. Vanhaleweyck, “Vertrekpunt termijnen: verzenddatum of ontvangstdatum?”, Fiscoloog 2004, afl. 926, 1.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 09/07/2017 - 12:53
Laatst aangepast op: zo, 09/07/2017 - 12:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.