-A +A

Collectieve ongevallenverzekering en subrogatierecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Politierechtbank
Plaats van uitspraak: Brugge
Datum van de uitspraak: 
maa, 20/12/2010
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2011-2011
Pagina: 
1815
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

J.D. e.a. t/ P. Van C.

...

II. Nopens de beweerde onontvankelijkheid van de vordering van NV A.I., voorheen NV F.

NV A.I. treedt op als verzekeraar Collectieve Individuele Ongevallen van B.M.I., toenmalige werkgever van het slachtoffer. Zij betaalde gedurende één jaar inkomensvervangende vergoedingen uit tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (vanaf 3 maart 2003 tot 2 maart 2004), alsook medische kosten, die zij thans als gesubrogeerde in de rechten van het slachtoffer terugvordert van verweerder.

Verweerder laat opmerken dat NV A.I. niet bewijst dat zij conventioneel gesubrogeerd is in de rechten van het slachtoffer. NV A.I. brengt daartegen in dat de voorliggende polis als een indemnitaire verzekering moet worden beschouwd, wat ertoe leidt dat zij gesubrogeerd is in de rechten van haar verzekerde (waarbij zij zich dan impliciet beroept op art. 41 Wet Landverzekeringsovereenkomst). Verweerder betwist het indemnitair karakter van de verzekering. Hij beschouwt ze als een sommenverzekering of een verzekering tot uitkering van een vast bedrag. En omdat in de polis (clausule 649) geen contractueel subrogatierecht is bedongen, zou NV A.I. zich niet op de indeplaatsstelling kunnen beroepen (art. 49 Wet Landverzekeringsovereenkomst).

B.M.I. sloot destijds (13 november 2002) een polis arbeidsongevallen af met NV F.A. In het raam van die polis werd een bijkomende waarborg voor het personeel bedongen, namelijk “clausule 649: Verzekering van het privéleven”. Het betreft een waarborg voor dekking van schade ontstaan uit een ongeval in het privéleven, die, volgens de bepalingen van de clausule, analoog vergoed wordt als ware het een arbeidsongeval. Dit volgt heel duidelijk uit onder andere de artikelen 3, 4 en 5 van clausule 649 waarin schadevergoeding wordt bedongen in geval van tijdelijke ongeschiktheid, blijvende ongeschiktheid en overlijden van het slachtoffer. De vergoeding wordt niet vastgelegd op basis van een vooraf overeengekomen forfait, los van elk schadebegrip, maar wordt afhankelijk gesteld van het “jaarlijks beroepsinkomen”. Bovendien waarborgt de verzekeraar “per dag van tijdelijke ongeschiktheid het percentage, bepaald in de polis, van 1/365 van het verzekerd jaarlijks beroepsinkomen” (art. 3). Blijkens art. 4 zal in geval van blijvende ongeschiktheid “het uit te keren kapitaal gelijk zijn aan het verzekerd jaarlijks beroepsinkomen vermenigvuldigd met de coëfficiënt aangeduid in de polis voor een totale blijvende ongeschiktheid, en in de andere gevallen aan een kapitaal dat met de in aanmerking genomen graad van blijvende ongeschiktheid overeenstemt”.

Een persoonsverzekering, andere dan een levensverzekering, is slechts forfaitair indien de prestatie van de verzekeraar bestaat in een vooraf bepaalde som, zonder relatie met de geleden schade (Cass. 31 oktober 1966, RW 1966-67, 1067; M. Fontaine, “l’Assurance collective contre les accidents et la distinction entre assurances de choses et assurance de personnes”, RCJB 1969, 175-178). Wanneer de bedoeling van de verzekeringnemer erin bestaat om de verzekerde te beschermen tegen de risico’s van arbeidsongevallen of om de bescherming van de Arbeidsongevallenwet van toepassing te maken op zijn persoon die niet aan de Arbeidsongevallenwet is onderworpen, wijst dit op het indemnitair karakter van de verzekering (H. Vanparys, “Art. 48-50 Wet Landverzekeringsovereenkomst” in Comm.Verz., voetnoot 4, met verwijzing naar M. Fontaine, o.c., RCJB 1969, 172). Niets verzet zich ertegen dat partijen beslissen om aan een persoonsverzekering een vergoedende aard toe te kennen. Het is wat de praktijk sedert lang heeft toegepast in sommige formules van ongevallenverzekeringen (M. Fontaine, Verzekeringsrecht, Brussel, Larcier, 1999, 294). In de mate waarin de persoonsverzekering een referentie inhoudt naar een daadwerkelijk geleden schade, staat men voor een schadeverzekering in de zin van art. 1.G Wet Landverzekeringsovereenkomst (L. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch Verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 533). “Men denke aan de arbeidsongevallenverzekering en aan de collectieve en individuele ongevallenverzekeringen, wanneer de verzekeringsprestatie afhankelijk is van de schade die vastgesteld wordt op grond van bepaalde objectieve criteria zoals loon, invaliditeitsgraad, werkelijk geleden gezondheidskosten, leeftijd, gezinstoestand enz. De regels eigen aan schadeverzekeringen zijn dan mede van toepassing” (P. Colle, Algemene beginselen van het Belgisch verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 201; zie ook: Cass. 8 september 1983, RW 1983-84, 2630).

In onderhavige zaak is dit niet anders. Het is de wil van de werkgever van het slachtoffer geweest om hem niet in de kou te laten staan in geval van een ongeval in de privésfeer en hem een schadevergoeding toe te kennen bij een tijdelijke en blijvende invaliditeit of zelfs overlijden. De polis heeft duidelijk een indemnitair karakter.

Dit betekent dat ook alle gevolgen inherent aan het bestaan van een schadeverzekering van toepassing zijn op deze verzekering, waaronder het verbod van vergoedingscumulatie en de subrogatie van de verzekeraar (L. Schuermans, o.c., 533), dit laatste uiteraard op basis van art. 41 Wet Landverzekeringsovereenkomst.

NV A.I. is wel degelijk gesubrogeerd in de rechten van haar verzekerde, zodat haar vordering tot het verkrijgen van terugbetaling van haar uitgaven ten laste van verweerder zeker ontvankelijk is. Voor het bepalen van de vergoeding die aan eiser toekomt, zal bijgevolg niet alleen rekening moeten worden gehouden met de tussenkomst van het ziekenfonds (burgerlijke partij LCM), maar ook met de betalingen die reeds gedaan zijn door NV A.I.

...
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 03/06/2012 - 20:26
Laatst aangepast op: zo, 03/06/2012 - 20:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.