-A +A

Cliënteel en leveranciers zijn vrij door principe vrijheid van handel - afwerven is slechts uitzonderlijk onrechtmatig

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
woe, 27/01/2016

De vrijheid van handel en concurrentie impliceert dat cliënteel vrij is alsook de leveranciers. Noch cliënteel noch leveranciers zijn gebonden aan een onderneming. De concurrent kan zowel het cliënteel als de leveranciers benaderen en afwerven.

Afwerving is wel onrechtmatig als zij gepaard gaat met bijzondere bijkomende omstandigheden.

Aan de vrijheid tot het benaderen van cliënteel en leveranciers wordt slechts in beperkte mate grenzen gesteld en de aangeklaagde praktijken dienen in concreto beoordeeld.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2017/5
Pagina: 
348
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(X. / Y. en Z. in aanwezigheid van A., B., C.)

Voorwerp van de vordering
De vordering strekt ertoe:

(…)

4. Voor wat betreft het onrechtmatig benaderen van leveranciers en klanten
Overeenkomstig artikel 1382 BW en artikel VI.104 WER, de heer (…) en de BVBA (…) solidair, in solidum, de ene bij gebreke van de andere, te bevelen dat verboden wordt leveranciers te benaderen met het verzoek om op exclusieve wijze aan de heer (…) of de BVBA (…) te leveren, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk per leverancier te rekenen vanaf de 5e kalenderdag van het tussen te komen vonnis;

Overeenkomstig artikel 1382 BW en artikel VI.104 WER, de heer (…) en de BVBA (…) solidair, in solidum, de ene bij gebreke van de andere, te bevelen dat verboden wordt klanten te benaderen met het verzoek om op exclusieve wijze van de heer (…) of de BVBA (…) af te nemen, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per inbreuk per leverancier te rekenen vanaf de 5e kalenderdag van het tussen te komen vonnis;

Overeenkomstig artikelen 2.22, 4. BVIE, de trimesteriële btw-listing en de jaarlijkse btw-listing per 31 maart 2015, mee te delen, hetzij rechtstreeks aan ATA, hetzij aan een expert gehouden tot het beroepsgeheim;

Te bevelen dat binnen de 5 dagen nadat ATA respectievelijk de expert heeft vastgesteld welke leveranciers en klanten in de jaarlijkse btw-listing per 31 maart 2013 en per 31 maart 2014 van ATA, enerzijds, en tegelijkertijd in de jaarlijkse btw-listing per 31 maart 2015 en de trimesteriële btw-listing per 31 maart 2015, 30 juni 2015 en 30 september 2015, figureerden, deze klanten en leveranciers aan te schrijven als volgt, in de taal van de leveranciers/klantrelatie:

“Geachte leverancier, geachte klant,

Wij delen u mee dat overeenkomstig het vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent d.d. *, u wordt verzocht uw leveringen/aankopen aan ATA verder te zetten, desgevallend te hernemen.

Met vriendelijke groeten,”

dit alles onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 EUR per dag vertraging, te rekenen vanaf de 5e kalenderdag na ontvangst van de lijst als opgesteld door ATA respectievelijk de aan te wijzen expert.

5. Met betrekking tot de kosten
Verweerders hoofdelijk, de ene bij gebreke van de andere, te veroordelen tot de kosten, hierbij inbegrepen de rechtsplegingsvergoeding.

Feiten
De BVBA [ATA] werd opgericht op 1 juli 2011 met als aandeelhouders de heren (…).

De heer (…) werd aangeduid als (enige) zaakvoerder van ATA.

ATA verhandelt wijn en bier en een aantal randproducten. Zij baat een wijn- en bierwinkel uit op de maatschappelijke zetel en heeft ook een onlineshop.

ATA heeft de handelszaak “…” van de BVBA (…) overgenomen en zou voltijds werken binnen ATA.

Volgens eiseres kwam (…) te kort in de uitvoering van zijn mandaat, zo zou hij zich o.m. bloot hebben gesteld aan misbruik van vennootschapsgoederen en slecht beheer.

Rond de jaarwisseling 2013-2014 bereikten de incidenten een hoogtepunt en op 11 januari 2014 heeft (…) ontslag genomen.

Volgens eiseres werden voor het vertrek van (…) de hierna volgende elektronische bestanden gekopieerd:

op 3 januari 2014, van 15u50 tot en met 5 januari 2014 9u02 (met andere woorden nog vóór datum van ontslag) de volledige subdirectory van ATA via Teamviewer;
op 7 januari 2014:
bestelbonnen;
poging om de back-up van de Mac Book van (…) te kopiëren doch is hierin niet geslaagd;
op 7 januari 2014 (7u50): kopie van de handleiding tot opstarten van het softwareprogramma Factura;
op 7 januari 2014 (23u15): kopie van recente bestelbonnen;
op 8 januari 2014 (19u38): kopie van de access-database [vrije vertaling: “databank”] van het systeem “Factura”.
Na het vertrek van (…) werden de heren (…) aangesteld als zaakvoerder van ATA.

Op 24 januari 2014 ging (…) over tot registratie van de website van zijn nieuwe wijnzaak (…) sinds 24 september 2014 met uitbatingszetel te (…).

Teneinde afgifte te bekomen van een aantal meegenomen goederen, documenten, paswoorden en logins liet eiseres overgaan tot dagvaarding in kort geding. Bij beschikking van 14 maart 2014 heeft de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent verweerders veroordeeld tot afgifte onder verbeurte van een dwangsom.

Er volgden een procedure voor de beslagrechter, een procedure in beroep en procedures ten gronde i.v.m. de aandelenoverdracht, concurrentieverbod, betaling van facturen, betaling van loon, …

Verweerders betwisten huidige vordering.

Beoordeling
(…)

Het benaderen van klanten en leveranciers
Eiseres stelt dat verweerders op onrechtmatige wijze haar leveranciers en klanten benadert en ze zich bijgevolg schuldig maken aan artikel VI.104 WER. Eiseres verwijst naar de erkenning van de heer (…) dat hij alle bestanden van ATA heeft gekopieerd; de plotse gewijzigde leveringsmodaliteiten van leveranciers van ATA; de verklaringen van leveranciers van ATA; de leveringen door leveranciers van ATA aan (…) (handelsnaam van de heer …), en stopzetting van leveringen door die leveranciers aan ATA.

De vrijheid van handel en concurrentie impliceert dat cliënteel vrij is alsook de leveranciers. Noch cliënteel noch leveranciers zijn gebonden aan een onderneming. De concurrent kan zowel het cliënteel als de leveranciers benaderen en afwerven.

Afwerving is wel onrechtmatig als zij gepaard gaat met bijzondere bijkomende omstandigheden.

Uit de door eiseres neergelegde stukken blijkt dat mogelijk een aantal leveranciers door verweerders bewerkt werden waardoor ze aarzelden/weigerden aan eiseres te leveren.

Dat dit zou geleid hebben tot een desorganisatie van eiseres of dat dit door verweerders systematisch zou zijn aangewend als tactiek om eiseres te benadelen is op grond van de neergelegde stukken niet aangetoond.

Aan de vrijheid tot het benaderen van cliënteel en leveranciers wordt slechts in beperkte mate grenzen gesteld en de aangeklaagde praktijken dienen in concreto beoordeeld.

Gelet op wat voorafging tussen partijen is het ongetwijfeld mogelijk dat verweerders zich richten tot dezelfde leveranciers en tot dezelfde afnemers. Dit geldt des te meer nu beiden hun activiteiten voeren in een zelfde regio. De periode waarin een verbod tot concurrentie werd opgelegd is verstreken.

Dit onderdeel van de vordering komt ongegrond voor.

OP DIE GRONDEN, Wij Greta Kips, ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Gent, de voorzitter en afdelingsvoorzitter wettelijk belet vervangende, zetelend op de wijze van het kort geding, bijgestaan door Alwin Bruynooghe, griffier.

Melding makende dat de artikelen 2 en 30 tot 42 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken werden nageleefd.

Rechtdoende op tegenspraak.

(…)

Ontvangen de overige vorderingen en verklaren deze ongegrond.

Geven akte aan de vrijwillig tussenkomst van de heren (…)

Veroordelen eiseres tot de kosten, begroot als volgt:

dagvaarding en rolstelling: 294,97 EUR;
rechtsplegingsvergoeding: 1.320 EUR.
Laten de kosten van de vrijwillig tussenkomende partijen ten hunnen laste.

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 20/07/2017 - 10:47
Laatst aangepast op: do, 20/07/2017 - 10:57

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.