-A +A

Causaal verband afwezig tussen fout die schade toebrengt aan voertuig en verplichting tot terugbetaling lening

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Correctionele Rechtbank
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
vri, 23/03/2001

Door een fout (bv. een verkeersmisdrijf veroorzaakt door een derde) is er aan een voertuig schade toegbracht. Deze fout staat in oorzakelijk verband tot de schade.

De verplichting tot terugbetling van de lening voor de aanschaf van dit voertuig staat niet in oozakemijk band met de schade

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2004-2005
Pagina: 
148
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

D. en NV De V.V. t/ van den D.

Het hoger beroep behelst enkel burgerlijke belangen; zowel het hoofdberoep (uitgaande van enkel de vrijwillig tussenkomende partij) als het incidentele hoger beroep (uitgaande van de burgerlijke partij) zijn regelmatig naar vorm en termijn;

De betwisting blijft bovendien beperkt tot de financieringskost met betrekking tot de wagen van de burgerlijke partij, die verloren is gegaan door het ongeval waarvoor beklaagde op strafgebied definitief is veroordeeld, en als gevolg daarvan, de interestvoet die inzake de vergoedende interest door de eerste rechter werd toegepast;

De burgerlijke partij heeft – met het oog op de aanschaf van de wagen waarmede hij reed op het ogenblik van het ongeval – eertijds met een kredietinstelling een overeenkomst aangegaan waarbij deze laatste hem de aankoopsom voor de wagen leende;

Hij was dus wel eigenaar van de wagen geworden, maar hij diende in termijnen aan zijn kredietgever een som terug te betalen ter vergoeding van diens commerciële terbeschikkingstelling van een geldsom;

Het ongeval heeft aan de burgerlijke partij diens eigendom van zijn wagen ontnomen;

Het ongeval heeft niet de minste invloed gehad op – en dus geen oorzakelijk verband mét – de contractuele verplichtingen die de burgerlijke partij eertijds vrij heeft aangegaan ten opzichte van zijn kredietgever, welke verbintenissen ook na het ongeval zijn blijven doorlopen, volledig onafhankelijk van de gebeurtenis van het ongeval;

Billijkheid en rechtvaardigheid kunnen in rechte geen redenen vormen tot het toekennen van vergoeding voor niet-bestaande schade, hoe onbillijk en onrechtvaardig deze vaststelling ook moge voorkomen;

De feitenrechter beoordeelt onaantastbaar de rentevoet van de vergoedende interest, weliswaar in de mate dat de rentevoet bijdraagt tot het samenstellen van de vergoeding voor werkelijk geleden schade;

De te late uitbetaling van de verschuldigde schadevergoeding wordt hersteld door het toekennen van interest voor enerzijds de tijdelijke derving van de som en anderzijds de muntontwaarding die zich in de tussentijd voordeed;

De rechtbank is van oordeel dat de toekenning van een interestvoet gelijk aan de wettelijke interestvoet in gerechtszaken, beide hogerop vermelde gegevens indekt en aldus de berekende hoofdsom aanpast tot op de dag van de uitspraak om aldus de volledige schade te vergoeden;

De rechtbank stelt vast dat de eerste rechter kwam tot een totale hoofdsom van 477.754 fr. buiten de problematiek van de financieringskosten, maar wat betreft de interestvoet vergoedende intrest tegen 17,5% toekende op `slechts‘ een basis van 344.495 fr. (en de andere vergoedende intresten op andere basis tegen de wettelijke interestvoet);

Het incidentele hoger beroep van de burgerlijke partij is ongegrond om dezelfde reden als uit oorzaak van de ongegrondverklaring van het principale hoger beroep van de vrijwillig tussenkomende partij: de vertraging behelst de uitkering van zijn autoschade, heeft geen betrekking op de financieringskosten;

Er is ten slotte geen hoger beroep van beklaagde zelf, zodat het eerste vonnis te zijnen opzichte definitief werd op zowel strafrechtelijk als burgerlijk gebied.

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 23/04/2016 - 11:37
Laatst aangepast op: do, 07/09/2017 - 07:10

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.