-A +A

Buitenlands vonnis op eenzijdig verzoekschrift vereist exequatuur alvorens tot uitvoering in België kan worden overgegaan

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
din, 04/11/2008
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009-2010
Pagina: 
746
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Hof van Beroep te Brussel

8e Kamer – 19 maart 2008

Krachtens art. 19, tweede lid, Ger. W. kan de rechter, alvorens recht te doen, in elke stand van de rechtspleging, een voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken of een tussengeschil te regelen dat betrekking heeft op een dergelijke maatregel, dan wel de toestand van de partijen voorlopig te regelen.

T. heeft het verzoekschrift van 8 januari 2008 neergelegd naar aanleiding van het feit dat O. is overgegaan tot de uitvoering van het vonnis van 4 oktober 2007. Blijkbaar heeft hij op 11 december 2007 ten laste van T. uitvoerend beslag op roerende goederen gelegd om betaling te verkrijgen van een bedrag van 22.118,16 euro, vermeerderd met de uitvoeringskosten en de interest vanaf 6 december 2007, nadat hij reeds op 3 december 2007 een bevel tot betalen had laten betekenen.

T. vraagt in hoofdorde dat O. zou worden veroordeeld om een zekerheid te stellen teneinde beschermd te zijn tegen diens insolvabiliteit en de garantie te hebben dat, wat door hem wordt gepresteerd in uitvoering van het bestreden vonnis, ongedaan zou worden gemaakt in geval van een latere hervorming van deze beslissing. Hij voert aan dat een zekerheidstelling een recht is wanneer er een reëel risico bestaat dat de uitvoerbare titel zal worden vernietigd.

Voorts voert hij aan dat er sterke vermoedens zijn dat O. zijn vermogen dermate zal herschikken dat uitvoering in geval van hervorming niet meer mogelijk zal zijn, teneinde hem alzo een hak te zetten.

Het hof stelt echter vast dat T. geen enkel stuk, noch concreet gegeven aanreikt, waaruit zou blijken dat er voldoende aanwijzingen zijn dat O. niet solvabel zou blijken op het ogenblik dat en indien het hof het bestreden vonnis zou tenietdoen of hervormen. Er zijn evenmin aanwijzingen dat O. zich insolvabel zou willen maken.

Bovendien werpt T. zelf op dat hij het recht had en heeft om de bedragen, waartoe hij werd veroordeeld, te kantonneren, wat hem toch de zekerheid biedt van terugbetaling, indien de bestreden beslissing zou worden tenietgedaan of hervormd.

De eis tot zekerheidstelling moet bijgevolg als ongegrond worden afgewezen.

Wat het recht om te kantonneren betreft, volstaat het vast te stellen dat de eerste rechter dit recht niet heeft uitgesloten en dat O. hierover geen betwisting voert.

Er bestaat geen betwisting over het feit dat T. het recht had om de bedragen, waartoe hij werd veroordeeld, te kantonneren, maar dat hij tot 19 februari 2008 nooit had aangeboden over te gaan tot kantonnement.

Voorts reikt hij geen stukken, noch elementen aan die erop zouden wijzen dat O. niet solvabel zou zijn, indien het bestreden vonnis zou worden tenietgedaan of hervormd, of dat deze zich insolvabel zou willen maken.

In die omstandigheden oordeelt het hof dat het verzoekschrift op grond van art. 19, tweede lid, Ger. W. minstens op lichtzinnige wijze werd neergelegd en dat T. zich niet heeft gedragen zoals een normale zorgvuldige procespartij zou hebben gedaan in dezelfde concrete omstandigheden. T. dient dan ook veroordeeld te worden om de hierdoor veroorzaakte schade te vergoeden, die bij gebrek aan concrete elementen die een meer precieze begroting zouden mogelijk maken, billijkheidshalve dient te worden bepaald op het bedrag van 500 euro, vermeerderd met de interest tot de datum van huidig arrest inbegrepen.
 

Gerelateerd
Modellen: 
Aangemaakt op: di, 05/01/2010 - 18:31
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.