-A +A

Bijzondere verjaringstermijn WIB na aanwijzing door rechtsvordering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 15/12/2011

Artikel 358, § 1, 3° WIB 1992 bepaalt dat de belasting of aanvullende belasting mag worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel 354 bepaalde termijn is verstreken ingeval een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één van de vijf jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld.

Deze bepaling houdt niet in dat uit de rechtsvordering zelf het bestaan van niet-aangegeven belastbare inkomsten moet volgen. Het volstaat dat de rechtsvordering feiten aan het licht brengt die het bestuur toelaten om met de wettelijke bewijsmiddelen waarover het beschikt, te bewijzen dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven.

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2013/19
Pagina: 
1386
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(D.R., C.D. / Belgische Staat)

(Advocaten: Mr. G. Poppe en Mr. A. De Bruyn)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 25 mei 2010.

Advocaat-generaal D. Thijs heeft op 21 juni 2011 een schriftelijke conclusie neergelegd.

Eerste voorzitter Gh. Londers heeft verslag uitgebracht.

Advocaat-generaal D. Thijs heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat de appelrechters artikel 327 WIB 1992 schenden door te beslissen dat uit de voorliggende stukken niet kon afgeleid worden dat inzage van de strafdossiers zou genomen zijn vooraleer de procureur-generaal toelating heeft verleend.

2. Het middel verplicht het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, en is mitsdien niet ontvankelijk.

Tweede middel
3. Artikel 358, § 1, 3° WIB 1992 bepaalt dat de belasting of aanvullende belasting mag worden gevestigd, zelfs nadat de in artikel 354 bepaalde termijn is verstreken ingeval een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in één van de vijf jaren voor het jaar waarin de vordering is ingesteld.

Deze bepaling houdt niet in dat uit de rechtsvordering zelf het bestaan van niet-aangegeven belastbare inkomsten moet volgen. Het volstaat dat de rechtsvordering feiten aan het licht brengt die het bestuur toelaten om met de wettelijke bewijsmiddelen waarover het beschikt, te bewijzen dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven.

In zoverre het middel van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt het naar recht.

4. In zoverre het middel een onwettige opstapeling van vermoedens aanvoert maar de artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek en artikel 340 WIB 1992 niet als geschonden aanwijst, is het niet ontvankelijk.

Derde middel
5. Het middel is geheel afgeleid uit de vergeefs in het tweede middel aangevoerde kritiek en is mitsdien niet ontvankelijk.

Vierde middel
6. Anders dan waarvan het middel uitgaat, laat het arrest de beslissing dat de administratie terecht voor elk aanslagjaar een belastingverhoging van 50% heeft toegepast, niet steunen op de berichten van wijziging die aan de eisers werden gestuurd maar op een eigen onderzoek van de elementen van de zaak.

Het middel dat berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest, mist feitelijke grondslag.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

(…).

Noot: 

Jaecques, D., « Bijzondere aanslagtermijn: Cassatie bevestigt ruim toepassingsgebied artikel 358, § 1, 3° WIB 1992 », R.A.B.G., 2013/19, p. 1390-1391

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 06/07/2017 - 11:41
Laatst aangepast op: do, 06/07/2017 - 11:41

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.