-A +A

Bewijs van aanneming door uitvoering

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 14/04/2016
A.R.: 
C.15.0111.N

Het bestaan van een overeenkomst kan geleverd worden door uitvoering.

Het bewijs van de krachtens een overeenkomst geleverde prestaties betreft het bewijs van feiten en kan geleverd worden met alle middelen rechtens, vermoedens inbegrepen (1). (1) Het OM concludeerde tot vernietiging. Het was van oordeel dat beide onderdelen van het cassatiemiddel gegrond waren. Met betrekking tot het eerste onderdeel was het OM van mening dat de appelrechters, die vaststelden dat de werken werden uitgevoerd in regie en dat de desbetreffende factuur van de verweerster werd betwist, en die oordeelden dat de eiseres bezwaarlijk nog de uitgevoerde hoeveelheid kan betwisten gelet op de door de eiseres uitgevoerde controle ter plaatse, en dat de door de eiseres voorgelegde berekening van het grondverzet uitgevoerd door de aanbestedende overheid aan de verweerster niet tegenstelbaar is, aldus de bewijslast inzake de door verweerder aangerekende hoeveelheden op de eiseres lieten rusten en daarmee hun beslissing niet naar recht verantwoordden. Met betrekking tot het tweede onderdeel was het OM van mening dat de appelrechters, die oordeelden dat de verweerster de werken heeft uitgevoerd die aan haar mondeling werden opgedragen door de eiseres, dat dit niet wordt betwist door de eiseres en dat om die reden geen rekening kan worden gehouden met het protest van de eiseres, een uitlegging gaven van de appelconclusie van de eiseres die met de bewoordingen ervan niet verenigbaar is en derhalve de bewijskracht ervan miskenden, nu hierin op uitdrukkelijke wijze was aangevoerd dat de posten 6, 7, 133 en 134 door de verweerster werden gefactureerd doch door haar niet werden uitgevoerd.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.15.0111.N

SHANKS VLAANDEREN, met zetel te 9042 Gent (Desteldonk), John Kennedylaan 4410,
eiseres,
 

tegen

GROND- EN KRAANWERKEN MARTENS ANDRE bvba, met zetel te 8490 Jabeke (Zerkegem), Bekegemstraat 34,
verweerster,
 

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Gent van 27 juni 2014.
Afdelingsvoorzitter Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL

De eiseres voert in haar verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

III. BESLISSING VAN HET HOF

Beoordeling

Eerste onderdeel

1. Het bewijs van de krachtens een overeenkomst geleverde prestaties betreft het bewijs van feiten en kan geleverd worden met alle middelen rechtens, vermoedens inbegrepen.

2. De appelrechters stellen vast dat:
– de verweerster in maart 2006 grondwerken uitvoerde in opdracht van de eiseres;
– tussen de partijen geen schriftelijke overeenkomst werd opgemaakt;
– de werken door de eiseres aan de verweerster “mondeling werden opgedragen zonder dat [de verweerster] in het bezit was van enige meetstaat, bestekboek, lastenboek of andere plannen”;
– de werken meteen werden aangevat aangezien de eiseres in tijdsnood zat;
– de werken werden uitgevoerd “op aanwijzen en onder toezicht van de werfconducteur van [de eiseres]” en andere betrokkenen waaronder de opdrachtgever;
– de werken op 11 april 2006 werden goedgekeurd en er geen betwisting was nopens de kwaliteit.

3. De appelrechters die oordelen dat de eiseres “bezwaarlijk nog de uitgevoerde hoeveelheid m³ grondverzet kan betwisten gelet op de door [de eiseres] uitgevoerde controle ter plaatse” en op die gronden de vordering ter zake van de door de verweerster in regie uitgevoerde werken gegrond verklaren, miskennen de regels inzake de bewijslastverdeling uit de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

Tweede onderdeel

4. Het onderdeel voert in eerste instantie aan dat de appelrechters het protest van de eiseres van de factuur ongegrond hebben verklaard met miskenning van de artikelen 1315 Burgerlijk Wetboek en 870 Gerechtelijk Wetboek die aan de ver-weerster de bewijslast opleggen dat de factuurposten beantwoorden aan de over-eenkomst tussen de partijen en deze door de verweerster ook effectief werden uit-gevoerd.

5. Het bewijs van het bestaan van een overeenkomst kan worden geleverd door zijn uitvoering. Het bewijs van deze uitvoering betreft het bewijs van feiten en kan geleverd worden met alle middelen rechtens, vermoedens inbegrepen.

6. De appelrechters die op grond van de in het antwoord op het eerste onder-deel weergegeven vaststellingen oordelen dat de door de verweerster gefactureer-de werken beantwoorden aan werken die door de verweerster “in regie” werden uitgevoerd op grond van door de eiseres gegeven aanwijzingen en aldus de vorde-ring van de verweerster gegrond verklaren, verantwoorden hun beslissing naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.

7. De appelrechters die oordelen dat de door de verweerster uitgevoerde wer-ken door de eiseres werden opgedragen, spreken daarmee niet de bewering van de eiseres in haar appelconclusie tegen dat bepaalde werken niet werden uitgevoerd.

Het onderdeel kan, in zoverre het de miskenning van de bewijskracht van de ap-pelconclusie van de eiseres aanvoert, niet worden aangenomen.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep

Veroordeelt de eiseres in de kosten

Bepaalt de kosten voor de eiseres op 904,31 euro.

Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, en in openbare rechtszitting van 14 april 2016 uitgesproken

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 29/01/2018 - 15:53
Laatst aangepast op: ma, 29/01/2018 - 15:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.