-A +A

Bevoegdheid rechtbank van Koophandel voor onrechtmatige daad ondernemer als een handeling verricht in de verwezenlijking van het economisch doel

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Arrondissementsrechtbank
Plaats van uitspraak: West-Vlaanderen
Datum van de uitspraak: 
maa, 20/02/2017

Een onopzettelijke daad van een aannemer bij de uitvoering van werken, waardoor hij schade veroorzaakt aan een andere onderneming, kan ten aanzien van de betrokken aannemer worden beschouwd als een handeling die verricht is in de verwezenlijking van het economisch doel dat hij nastreeft.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1117
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

BVBA T. t/ NV S.

...

2. Feiten en gegevens van de vorderingen

De vordering, zoals gesteld in de dagvaarding van 12 november 2015, strekt tot veroordeling van verwerende partij om aan eisende partij een bedrag te betalen van 1.481,89 euro, vermeerderd met de intresten uit hoofde van kabelbeschadiging naar aanleiding van graafwerken, uitgevoerd door verwerende partij.

Blijkens de bewoordingen van de dagvaarding is de vordering gebaseerd op de artt. 1382 en 1384, derde lid BW.

In zijn vonnis van 8 november 2016 heeft de verwijzende rechter ambtshalve zijn materiële bevoegdheid in twijfel getrokken op basis van art. 573, 1o Ger.W. Meer bepaald vroeg de vrederechter zich af of de onrechtmatige daad, die verwerende partij of haar aangestelde zou hebben gesteld, al of niet beschouwd kan worden als een handeling die verricht werd in de verwezenlijking van haar economisch doel.

3. Beoordeling

De materiële bevoegdheid is van openbare orde, zodat de vrederechter desnoods ambtshalve zijn bevoegdheid dient te onderzoeken.

Er wordt niet betwist dat beide partijen ondernemingen zijn in de zin van art. 573 Ger.W.

Verwerende partij is bovendien een handelsvennootschap. Een dergelijke vennootschap is per definitie een onderneming, zoals bedoeld in art. 573 Ger.W.

De enige vraag die rijst, is of ook een onopzettelijke daad van een aannemer bij de uitvoering van werken, waardoor hij schade veroorzaakt aan een andere onderneming, ten aanzien van de betrokken aannemer kan worden beschouwd als een handeling die verricht is in de verwezenlijking van het economisch doel dat hij nastreeft.

Voor een handelsvennootschap, zoals verwerende partij er een is, gelden alle verplichtingen van deze vennootschap als commerciële verbintenissen die zijn verricht in het kader van de verwezenlijking van het economisch doel.

Ook vorderingen, gebaseerd op art. 1382 BW, kunnen dus voor de rechtbank van koophandel worden gebracht indien de verwerende partij een handelsvennootschap/onderneming is. Een handelsonderneming heeft geen privéverbintenissen. Al haar verbintenissen zijn per definitie handelsdaden. Dit geldt zelfs voor verbintenissen met een quasi-delictuele of quasi-contractuele rechtsgrond. Een vennootschap, die daden van koophandel in haar statutair doel heeft ingeschreven, zoals verwerende partij die een aannemingsbedrijf is, wordt onweerlegbaar vermoed enkel handelsdaden te stellen. Alle verbintenissen worden vermoed te zijn aangegaan in het raam van haar maatschappelijk doel (B. Van Den Bergh, «Commerciële vennootschappen hebben geen «dubbelleven»: de puntjes op de «i» over de algemene bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel voor ondernemingen – rechtspersonen» (noot onder Arrondrb. Antwerpen 13 januari 2015), TBBR 2016, 364-368).

De vordering is bijgevolg gebaseerd op een handeling die verricht is in het kader van de verwezenlijking van het economisch doel van de verwerende partij, die een onderneming is, waardoor de rechtbank van koophandel conform art. 573 Ger.W. bevoegd is.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 07/03/2018 - 21:41
Laatst aangepast op: wo, 07/03/2018 - 21:41

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.