-A +A

Bevoegde rechtbank bij verkoop of ruil van dieren

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Koophandel
Plaats van uitspraak: Turnhout
Datum van de uitspraak: 
woe, 13/01/2016

De rechtbank van koophandel is bevoegd inzake vorderingen betreffende de verkoop en de ruil van dieren tussen landbouwers onderling of tussen landbouwers enerzijds en veehandelaars anderzijds (573 1° Ger. W.

De vrederechter is bevoegd inzake vorderingen betreffende de verkoop en de ruil van dieren tussen bij koop of ruil van dieren door de consument

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
272
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 Z.I. t/ BVBA P.

Standpunt van partijen

1. Eisende partij vordert de betaling van een schadevergoeding van 895,67 euro, vermeerderd met de interesten en de kosten. Eisende partij zet uiteen dat hij bij verwerende partij een hond aankocht, die snel ziek bleek en twaalf dagen na aankoop overleed. Eisende partij betoogt in haar dagvaarding letterlijk als volgt: “Gelet op het verlies van de hond en de gemaakte dierenartskosten wenst verzoeker een schadevergoeding van hierna gedaagde te bekomen wegens verborgen gebreken waarmee het aangekochte goed is behept”.

Ter zitting wordt door eisende partij ingestemd met een verzending naar het Vredegerecht te Arendonk.

2. Verwerende partij laat verstek en laat geen argumenten gelden.

...

Beoordeling van de bevoegdheid

3. Overwegende dat art. 591, 15o Ger.W. als volgt luidt: “Ongeacht het bedrag van de vordering neemt de vrederechter kennis: ... 15o van de vorderingen tot koopvernietiging en de vorderingen tot nietigverklaring op grond van een gebrek van de zaak, bij verkoop of ruiling van dieren”

Dat oorspronkelijk dit artikel werd verantwoord door de verwijzing naar het feitelijk gegeven dat zulke vorderingen zich meestal afspeelden in de landbouw en de veeteelt en dat deze economische activiteiten zich buiten het toepassingsgebied van de handel bevonden in de zin van het Wetboek van Koophandel en de vroegere bevoegdheid van de rechtbanken van koophandel. Dat ter zake mag worden verwezen naar de wetten van 28 januari 1850 en van 25 augustus 1885, waarbij gesproken wordt over de vordering tot vernietiging van de verkoop of ruiling van “paarden, ezels, muilezels en andere huisdieren die behoren tot de soort van schaap, rund of varken”.

Dat bij de totstandkoming van de wet van 25 augustus 1885 werd overwogen dat de toekenning van de bevoegdheid aan de vrederechter verantwoord was: “Hierdoor wordt de bescherming van de landbouwer tegen de kuiperijen van weinig eerlijke kooplui verbeterd. Het slachtoffer krijgt de mogelijkheid zich tot de best bereikbare magistraat te wenden” (A. Fettweis, Handboek gerechtelijk recht, II, Bevoegdheid, Antwerpen-Utrecht, Standaard Boekhandel, 1971, p. 152, nr. 276).

Dat bepaalde rechtsleer en rechtspraak in de beide vorige eeuwen hieruit de conclusie trokken dat de vrederechter bevoegd was in zaken van landbouw en veeteelt, maar dat dit artikel niet van toepassing was op de verkoop en ruil van andere dieren (zie: M. Verrycken, “De materiële bevoegdheid van de vrederechter” in M. Verrycken e.a., Taak en bevoegdheid van de vrederechter, Brussel, Ced.Samsom, 1979, 44; F. Vranken, Koop en ruil van dieren in APR, 1979, p. 58, nrs. 88-89).

4. Overwegende dat de rechtbank de mening is toegedaan dat deze visie uit de vorige eeuwen niet langer gehandhaafd kan worden in het licht van de wet van 26 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties met het oog op de toekenning van bevoegdheid aan de natuurlijke rechter in diverse materies, die krachtens art. 17 van deze wet, in werking trad op 1 juli 2014, zodat deze nieuwe wetsbepalingen dienen te worden toegepast.

Dat in het kader van deze nieuwe wetsbepalingen de rechtbank van koophandel kennisneemt van “de geschillen tussen ondernemingen, namelijk tussen alle personen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven, die betrekking hebben op een handeling welke verricht is in het kader van de verwezenlijking van dat doel en die niet onder de bijzondere bevoegdheid van andere rechtscolleges vallen”.

Dat algemeen wordt aanvaard dat landbouw een economische activiteit is, zodat vorderingen die betrekking hebben op verkoop en ruiling van dieren tussen landbouwers onderling of tussen landbouwers aan de ene zijde en veehandelaars aan de andere zijde, of meer in het algemeen tussen ondernemingen en ondernemers, juist wel behoren tot de natuurlijke bevoegdheid van de rechtbank van koophandel, in tegenstelling tot de verkoop en ruiling van dieren die valt onder het consumentenrecht, zoals in casu.

Dat in het licht van de gewijzigde wetsbepalingen de interpretatie van art. 591, 15o Ger.W., dat overigens nergens spreekt over het begrip landbouw of veeteelt, ook dient gewijzigd te worden in die zin dat de rechtbank van koophandel bevoegd is bij verkoop of ruil van dieren tussen ondernemingen of ondernemers en in het kader van een economisch doel, en dat de vrederechter bevoegd is in die gevallen waarin een particulier of consument een dier koopt of ruilt.

Dat het in casu duidelijk is dat eisende partij het dier niet heeft aangekocht in het kader van zijn professionele of economische activiteit, maar dat eiser zich integendeel beroept op zijn hoedanigheid als consument.

Dat derhalve gevolg kan worden gegeven aan het verzoek van eisende partij tot verzending van de zaak naar het Vredegerecht te Arendonk, zijnde de plaats van de zetel van verwerende partij.

Noot: 

Tijl De Jaeger, Materiële bevoegdheen en hun natuurlijke rechter: werk aan de (dieren)winkel NJW 2016, 786 onder de publicatie van dit vonnis in NJW 2016, 785

Rechspraak

• Cass. 17 maart 2016, AR nr. C.15.0234.N., juridat

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 22/10/2016 - 13:35
Laatst aangepast op: wo, 23/05/2018 - 17:26

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.