-A +A

Beslag op een zeeschip - Voorwaarde - Zeevordering voor leveranties

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 26/09/2016
A.R.: 
C.16.0107.N

Krachtens artikel 1468 Gerechtelijk Wetboek kan het verzoek om beslag op een zeeschip slechts worden toegestaan om een zeevordering te waarborgen; volgens littera k) van deze bepaling worden als zeevordering onder meer beschouwd de vorderingen die voortvloeien uit de leveranties, waar ook, van waren of materiaal aan een schip voor het beheer of het onderhoud ervan; een zeevordering voor leveranties aan het schip moet steunen op een verbintenis aangegaan door de bevrachter of de scheepseigenaar of die hen kan worden toegerekend krachtens de vertrouwensleer; dit gewettigd vertrouwen van de leverancier dient te worden beoordeeld op het ogenblik van het ontstaan van de schuldvordering.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2017-2018
Pagina: 
1022
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

AR nr. C.16.0107.N

NV O.I. t/ R.A.A.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 26 oktober 2015.

...

Beoordeling

1. Volgens art. 1467, eerste lid Ger.W. kan de rechter toestaan dat bewarend beslag wordt gelegd op zeeschepen en binnenschepen die zich in het rechtsgebied van de rechtbank bevinden.

2. Krachtens art. 1468 Ger.W. kan het verzoek om beslag op een zeeschip slechts worden toegestaan om een zeevordering te waarborgen. Volgens littera k) van deze bepaling worden als zeevordering onder meer beschouwd de vorderingen die voortvloeien uit de leveranties, waar ook, van waren of materiaal aan een schip voor het beheer of het onderhoud ervan.

Een zeevordering voor leveranties aan het schip moet gebaseerd zijn op een verbintenis aangegaan door de bevrachter of de scheepseigenaar of die hen kan worden toegerekend krachtens de vertrouwensleer. Dit gewettigd vertrouwen van de leverancier dient te worden beoordeeld op het ogenblik van het ontstaan van de schuldvordering.

3. De appelrechters stellen vast dat:

– de verweerster de eigenaar is van het ms R.;

– de verweerster bunkers bestelde voor haar schip bij de Deense vennootschap O.W. B. & T.;

– tussen de verweerster en O.W. B. & T. een koopovereenkomst tot stand kwam;

– O.W. B. & T. het order heeft doorgegeven aan O.W. B. (Rotterdam), een Nederlandse vennootschap die de handelsnaam O.W. B.A.T. voert en die op haar beurt de brandstof heeft besteld bij de eiseres;

– de bunkers door de eiseres werden geleverd aan boord van het schip op 23 oktober 2014;

– de eiseres een factuur zond naar O.W. B. (Rotterdam) die onbetaald is gebleven;

– deze factuur als bestemmeling vermeldt: «Masters and/or owners and/or charterers and/or operators of mv R. and/or O.W. B.A.T.» in vrije vertaling: «kapitein/eigenaars en/of bevrachters/operatoren van het ms R. en/of O.W. B.A.T.»;

– O.W. B. & T. op 23 oktober 2014 een factuur zond aan de verweerster en deze factuur werd voldaan;

– O.W. B. & T. op 7 november 2014 failliet werd verklaard door de Deense rechtbank;

– O.W.B. (Rotterdam) op 21 november 2014 failliet werd verklaard;

– de eiseres op 6 november 2014, nadat zij kennis had van de betaling door de verweerster aan O.W. B. & T., rechtstreeks contact opnam met de verweerster met het verzoek niet aan O.W. B. & T. te betalen, maar aan de eiseres;

– de eiseres op 11 december 2014 een verzoekschrift neerlegde tot het leggen van bewarend beslag op het ms R.;

– de eiseres krachtens de beschikking van de Antwerpse beslagrechter van 11 december 2014 op 13 december 2014 te Antwerpen bewarend beslag heeft gelegd op het ms R., eigendom van de verweerster.

4. De appelrechters die niet vaststellen dat de eiseres noch bij de bestelling, noch bij de facturatie, O.W.B. (Rotterdam) als uitsluitende schuldenaar heeft beschouwd m.b.t. de op 23 oktober 2014 geleverde brandstof en die hun beslissing hierop baseren dat, nadat de eiseres kennis had gekregen van de betaling door de verweerster aan O.W.B. (Rotterdam) omstreeks 5 november 2014, zij «prima facie dus wist of behoorde te weten dat zij op 11 december over geen afdoende zeevordering beschikte», verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.

Noot: 

• J. Van Doninck, De zeevordering vereist voor bewarend scheeps­beslag: een koerswijziging, RW 2017-2018, 1022

• Rechtspraak Antwerpen Brussel Gent [RABG] VAN SCHEL, Stijn; Noot 'Bewarend beslag op zeeschepen: naar een nuancering van de beruchte Omala-doctrine?' 2016, nr. 17-18, p. 1336-1344.

• SV Schuldeiser bij bewarend beslag: wees op uw hoede! NJW 237, 140

• E. Dirix, «Bewarend beslag op zeeschepen en op scheepsdocumenten. Actuele ontwikkelingen» in De bank en de zee, Brussel Bruylant, 1998, 46

• C. Van Aerde, «Art. 1468 Ger.W.» in P. Dauw et al. (eds.), Burgerlijk Procesrecht, Deel 2, Wet & Duiding, Gent, Larcier, 2011, p. 707, nr. 13;

• F. Stevens, «Beslag op zeeschepen: over bunkerleveranciers, bewijslast, revindicatie en derdenverzet», TBH 2014, 905

• G. Van Haegenborgh, «Over de draagwijdte van artikel 9 Verdrag Scheepsbeslag» (noot onder Cass. 1 oktober 1993), TBH 1994, 545

• E. Dirix en K. Broeckx, Beslag in APR, Mechelen, Kluwer, 339;

• C. Van Aerde, «Art. 1469 Ger.W.» in P. Dauw et al. (eds.), Burgerlijk Procesrecht, Deel 2, Wet & Duiding, Gent, Larcier, 2011, 710

• W. Den Haerynck en T. Van Achter, «Scheepsbeslag is een dwangmiddel», IHT 2015, (143) 151-152;

• M. Cornette en V. Beeckx, «Het beslag op het schip waarop de vordering betrekking heeft», IHT 2015, 346 e.v.;

• F. Stevens, «Beslag op zeeschepen: over bunkerleveranciers, bewijslast, revindicatie en derdenverzet», TBH 2014, 904

Rechtspraak:

• Cass. 10 mei 1976, Arr.Cass. 1976, 1008 (ms Omala);

• Cass. 1 oktober 1993, Arr.Cass. 1993, 788, conclusie advocaat-generaal D’Hoore (ms Heinrich);

• Cass. 23 mei 2003, Arr.Cass. 2003, 1253 (ms Atlantic Island);

• Cass. 31 oktober 2008, Arr.Cass. 2008, 2450 (ms Blanc

Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 21/02/2018 - 21:12
Laatst aangepast op: vr, 30/03/2018 - 17:46

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.