-A +A

Beslag inzake namaak - Aanwezigheid van partijen bij beschrijving - Machtiging door de beslagrechter - Vertegenwoordiger van een partij - Aanduiding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
vri, 05/11/2010
A.R.: 
C.09.0398.N

De beslagrechter die de vertegenwoordiger aanduidt van een partij, aan wie hij machtiging geeft om aanwezig te zijn bij de beschrijving in het kader van beslag inzake namaak, vermag in het kader van de beoordeling van de afweging van enerzijds de belangen van de eiser die een beweerde inbreuk op zijn intellectueel eigendomsrecht moet kunnen bewijzen en anderzijds de belangen van de beweerde inbreukmaker die zijn bedrijfsgeheimen ter gelegenheid van de beschrijving moet kunnen beschermen, die vertegenwoordiger nominatim aan te duiden of minstens op een wijze die zijn identificatie mogelijk maakt (1) (2). (1) Art. 1484 Ger.W. voor de opheffing ervan bij art. 33, 5° W. 10 mei 2007. (2) Het O.M. concludeerde eveneens tot vernietiging, doch op het tweede onderdeel van het enig cassatiemiddel.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. C.09.0398.N
1. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AUSTRALIA PTY Ltd., vennootschap naar buitenlands recht, met kantoor te Lan Cove (Australië), NSW 2066, Longueville Road 71,
2. ARISTOCRAT INTERNATIONAL PTY Ltd., vennootschap naar buitenlands recht, met kantoor te Lane Cove (Australië), NSW 2066, Longueville Road 71,
3. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES EUROPE Ltd., vennootschap naar buitenlands recht, met kantoor te London (Verenigd Koninkrijk), Plumtree Court 12, EC4A 4 HT,
4. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES Inc., vennootschap naar buitenlands recht, met kantoor te Carson City (Verenigde Staten van Amerika), Nevada 89706, 502 East John Street,
5. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES AFRIKA (PTY) Ltd., vennootschap naar buitenlands recht, met kantoor te Linbro Park (Zuid-Afrika), Galaxy Avenue 40, Linbro Business Park,
eiseressen,
tegen
ATMO, naamloze vennootschap, met kantoor te 9000 Gent, Koopvaardijlaan 28,
verweerster,

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 november 2008 gewezen door het hof van beroep te Gent.

II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel

1. Het te dezen toepasselijke artikel 1481 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de houders van octrooien, de houders van een aanvullend beschermingscertificaat, de houders en aanvragers van kwekerscertificaten, hun rechthebbenden, de houders van het auteursrecht en de houders van een naburig recht, daaronder begrepen het recht van de producenten van databanken, met toelating van de rechter, die zij op verzoekschrift verkregen hebben, door een of meer deskundigen, die deze magistraat aanwijst, kunnen doen overgaan tot de beschrijving van de toestellen, machines, werken, rassen, teeltmateriaal en alle voorwerpen en werkwijzen waarvan beweerd wordt dat zij nagemaakt zijn, evenals van de plans, documenten, berekeningen, geschriften, gewassen of delen van gewassen waaruit de beweerde namaak kan blijken en van de gereedschappen die rechtstreeks gediend hebben om de aangeklaagde vervaardiging te plegen.

Deze bepaling biedt, teneinde het bewijs van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten te vergemakkelijken en de omvang ervan vast te stellen, aan de titularis van intellectuele eigendomsrechten de mogelijkheid om, met toelating van de beslagrechter, over te gaan tot beschrijving door een of meer deskundigen van de nagemaakte voorwerpen en van de plans, documenten, berekeningen of geschriften die hiermee verband houden.

2. Het te dezen toepasselijke artikel 1484 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de partijen aanwezig of vertegenwoordigd mogen zijn bij de beschrijving indien zijn daartoe bijzonder door de beslagrechter gemachtigd zijn.

De beslagrechter verleent deze bijzondere machtiging na een afweging van, enerzijds, de belangen van de eiser die een beweerde inbreuk op zijn intellectueel eigendomsrecht moet kunnen bewijzen en, anderzijds, de belangen van de beweerde inbreukmaker die zijn bedrijfsgeheimen ter gelegenheid van de beschrijving moet kunnen beschermen.

In het kader van die beoordeling vermag de rechter te beslissen de vertegenwoordiger van een partij, aan wie hij voormelde machtiging verleent, nominatim aan te duiden of minstens op een wijze die zijn identificatie mogelijk maakt.

3. Het arrest dat oordeelt dat de persoon aan wie overeenkomstig artikel 1484 van het Gerechtelijk Wetboek machtiging wordt verleend om aanwezig te zijn bij de beschrijving in de beschikking van de beslagrechter identificeerbaar moet zijn en, dat wanneer dit niet het geval is, de vaststellingen onregelmatig zijn en niet mogen gebruikt worden in het kader van de procedure ten gronde, schendt de in het onderdeel aangevoerde wetsbepalingen.

Het onderdeel is gegrond.

Overige grieven

De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum

Het Hof,

Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het de vordering van de verweerster wegens tergend en roekeloos beroep afwijst.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het hof van beroep te Antwerpen.
Dit arrest is gewezen te Brussel door het Hof van Cassatie, eerste kamer, en in openbare terechtzitting van 5 november 2010 uitgesproken

Noot: 
Aansprakelijkheid voor beslag inzake namaak, Jan Diederik Lindemans en Anke De Boeck, RABG 2011/0116
Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 17/08/2017 - 15:53
Laatst aangepast op: do, 17/08/2017 - 15:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.