-A +A

Beroep tegen overplaatsing gevangenins

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak: 
maa, 08/03/2010
A.R.: 
2010qr19

De beslissing tot plaatsing/overplaatsing van een gedetineerde behoort bijgevolg tot de discretionaire bevoegdheid van de uitvoerende macht.
Er bestaat een algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen toepassing mag maken van een beslissing waarbij een hogere bepaling geschonden wordt.

Krachtens dit algemeen beginsel mag de rechter geen toepassing maken van algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen waarbij een algemeen beginsel, waaronder het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, geschonden wordt

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Nr.:HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL
1e kamer, 
 
zetelend in burgerlijke zaken,
Rep. nr.: 2010/na beraad, wijst volgend arrest:
 
 
A.R. NR.: 2010/QR/19
 
 
INZAKE VAN:
 
 
De heer X geboren te Jalawla (Irak) op 7 janauri 1986, thans verblijvende in de gevangenis te Tilburg, wonende te  Ringbaan Zuid 500, 5026PA TILBURG -NEDERLAND,
 
appellant tegen een beschikking uitgesproken door de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven op 12 februari 2010,
 
 
in aanwezigheid van:
 
 
 
 
De BELGISCHE STAAT, Minister van Justitie, waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1000 BRUSSEL, Waterloolaan, 115,
 
vrijwillig tussenkomende partij
 
 
 
I.Procedurele antecedenten:
 
1.1. Verzoekende partij vroeg, gelet op de bijzondere ernst en uitzonderlijke hoogdringendheid, aan de minister van Justitie op te leggen om de beslissing tot zijn overplaatsing van de gevangenis van Leuven - Centraal naar de gevangenis te Tilburg in Nederland onmiddellijk te vernietigen onder verbeurte van een dwangsom van 500  euro  per dag vertraging vanaf de betekening van de tussen te komen beschikking .
 
1.2. De eerste rechter heeft bij beschikking van 12 februari 2010 dit verzoek ontvankelijk doch ongegrond verklaard.
 
1.3. In hoger beroep vraagt verzoekende partij (1) de beslissing van het Directoraat - Generaal Penitentiaire Inrichtingen van de Federale Overheidsdienst Justitie te vernietigen onder verbeurte van een dwangsom van 500  euro  per dag vertraging, (2) hem een schadevergoeding toe te kennen van 500  euro  per dag dat hij verblijft in de gevangenis te Tilburg en (3) de tussen te komen beslissing in hoger beroep uitvoerbaar te verklaren op de minuut.
 
1.4. Bij verzoekschrift neergelegd op 26 februari 2010 kwam de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Minister van Justitie, vrijwillig tussen en vroeg (1) de vordering in vrijwillige tussenkomst toelaatbaar te verklaren, (2) zich zonder rechtsmacht te verklaren t.a.v. de vordering van verzoekende partij en (3) minstens het verzoek ongegrond te verklaren.
 
 
II.Feitelijke antecedenten:
 
2.1. Verzoekende partij werd op 26 november 2008 door het Hof van Assisen te Antwerpen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar uit hoofde van mededaderschap aan gijzeling met lichamelijke foltering. Voorheen liep hij ook nog andere correctionele en criminele gevangenisstraffen op.
 
Verzoekende partij is sedert 28 juli 2006 van zijn vrijheid beroofd en verbleef tot 15 februari 2010 in de penitentiaire inrichting van Leuven Centraal. Eerder verbleef hij ook al in de penitentiaire instellingen te Antwerpen, te Oudenaarde en te Brugge.
 
2.2. Op 10 februari 2010 - bevestigd op 11 februari 2010 - werd aan verzoekende partij ter kennis gebracht dat hij met ingang van 15 februari 2010 overgebracht zou worden naar de gevangenis in Tilburg (Nederland) in het kader van het Verdrag afgesloten tussen het Koningrijk België en het Koningrijk der Nederlanden op 31 oktober 2009 over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidstraffen.
 
Dit Verdrag werd door België goedgekeurd op 30 december 2009 en door Nederland op 21 januari 2010.
 
Dit Verdrag vond zijn oorsprong in de structurele overbevolking van bepaalde penitentiaire instellingen in België.
 
2.3. Verzoekende partij verzet zich tegen deze overplaatsing omdat zijn vriendin - die in West - Vlaanderen zou wonen - meer kilometers zou moeten afleggen om hem in Tilburg te komen bezoeken en omdat hij zijn psychosociale begeleiding, die opgestart werd in Leuven Centraal, niet wenst te onderbreken.
 
Hij is van oordeel dat de beslissing waarbij hij overgeplaatst wordt een schending met zich meebrengt van het recht op bescherming van zijn privé - en gezinsleven en dus een inbreuk uitmaakt op artikel 8 E.V.R.M.
 
 
III.Bespreking:
 
3.1. Artikel 40 GW bepaalt dat de rechterlijke macht wordt uitgeoefend door de hoven en rechtbanken en dat de arresten en vonnissen ten uitvoer worden gelegd in de naam van de Koning, dus door de uitvoerende macht.
 
De uitvoering van de straffen die bij vonnissen en arresten worden opgelegd, behoren bijgevolg tot de bevoegdheid van de uitvoerende macht.
 
In het licht hiervan bepaalt artikel 30 Sw. expliciet dat de Koning de inrichtingen aanwijst waar de tot een vrijheidsstraf veroordeelden hun straf moeten ondergaan. In uitvoering hiervan bepaalt artikel 3 van het K.B. houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen van 21 mei 1965 dat de Minister beslist over de opening van penitentiaire inrichtingen en over welke gedetineerden er worden in ondergebracht.
 
De beslissing tot plaatsing/overplaatsing van een gedetineerde behoort bijgevolg tot de discretionaire bevoegdheid van de uitvoerende macht.
 
3.2. Er bestaat een algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter geen toepassing mag maken van een beslissing waarbij een hogere bepaling geschonden wordt.
 
Krachtens dit algemeen beginsel mag de rechter geen toepassing maken van algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen waarbij een algemeen beginsel, waaronder het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur, geschonden wordt .
 
Het bestuur dat op grond van zijn discretionaire bevoegdheid een beslissing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die het de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop het zijn bevoegdheid uitoefent en beschikt over diezelfde vrijheid bij het kiezen van  de meest geschikt lijkende oplossing binnen de door de wet gestelde grenzen.
 
De rechterlijke macht is eveneens bevoegd om een door het bestuur bij de uitoefening van zijn niet - gebonden bevoegdheid begane onrechtmatige aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden, maar mag daarbij aan het bestuur zijn beleidsvrijheid niet ontnemen en zich niet in de plaats stellen van het bestuur. De rechter in kort geding mag dit evenmin doen .  
 
3.3. De beslissing om verzoekende partij over te plaatsen, is een beslissing waarbij het bestuur rechtstreeks meewerkt aan de uitvoering van vonnissen en arresten van de justitiële rechter en betreft een zuivere discretionaire bevoegdheid van de uitvoerende macht.  
 
Zich inmengen in een dergelijke beslissing zou inhouden dat de rechterlijke macht zich in de plaats stelt van de uitvoerende macht en alzo onrechtstreeks zou meewerken aan de tenuitvoerlegging van haar eigen vonnissen en arresten wat neerkomt op een schending van de scheiding der machten.
 
3.4. Bijgevolg beschikt het hof niet over de vereiste rechtsmacht om uitspraak te doen in huidige aangelegenheid.
 
Het bestreden vonnis wordt op dit punt hervormd.
 
 
OM DEZE REDENEN,
 
 HET HOF, 
 
 
Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken,
 
Hervormt de bestreden beschikking en opnieuw recht doende,
 
Verklaart zich zonder rechtsmacht in huidige aangelegenheid.
 
Laat de kosten ten laste van de verzoekende partij.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus gevonnist en uitgesproken in openbare te¬rechtzitting van de burgerlijke eerste kamer  van het hof van beroep te Brussel, 
op 8 maart 2010
 
 

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 01/07/2013 - 18:28
Laatst aangepast op: ma, 01/07/2013 - 18:28

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.