-A +A

Bepaling van het loon is een geldigheidsvereiste bij een arbeidscontract

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
maa, 17/12/2012
A.R.: 
S.12.0072.F

Het bestaan van een overeenkomst vereist de instemming van de partijen over de essentiële elementen ervan; de vaststelling van het door de werkgever te betalen loon is een dergelijk element.

Publicatie
tijdschrift: 
jurdat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. S.12.0072.F
1. F. D.B.,
2. PA PRINT pvba,

tegen
1. V. E.
2. P. E.
3. C.F.
4. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEI-TEN.

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het arbeidshof te Bergen van 14 februari 2012.
Voorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean Marie Genicot heeft geconcludeerd.

II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren een middel aan dat luidt als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeenkomsten;
- de artikelen 1 en 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- artikel 1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Aangevochten beslissingen

Het arrest heeft 1. aangenomen dat het leercontract gesloten tussen de eiseres en de eerste verweerder beëindigd werd op 8 juni 2001, 2. erop gewezen dat, als zou zijn aangetoond dat laatstgenoemde na die datum en tot op de dag van het ongeval arbeidsprestaties tegen loon zou zijn blijven leveren in dienst van de eiseres, die prestaties zijn geleverd in het kader van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in de zin van de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van artikel 1 van de wet van 27 juni 1969 en van de artikelen 1 en 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 en 3. geoordeeld dat in casu de voortzetting van de werkrelatie bewezen is, en beslist vervolgens dat die arbeidsprestaties geleverd werden tegen loon zodat de consti-tutieve elementen van de arbeidsovereenkomst bewezen zijn tot op de dag van het ongeval, dat moet worden omschreven als een arbeidsongeval, op grond van alle motieven, die hier beschouwd worden integraal te zijn weergegeven, en in het bijzonder op grond dat:

"[De eerste verweerder] heeft aan de inspectiedienst tabellen overhandigd met de sommen die als loon werden geïnd en de sommen [die werden] uitgegeven tijdens de maanden juli tot december 2003 en tijdens de maand februari 2004; het unilateraal karakter van die documenten, die overigens heel nauwkeurig zijn, belet niet zij als aanwijzing in aanmerking worden genomen;
[...] [De eiseres]heeft ruimschoots profijt getrokken van de situatie (karig loon vrij van alle sociale lasten)".

Grieven

Krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, vereist het bestaan van een arbeidsovereenkomst, die de onderwerping aan de sociale zekerheidswetgeving voor werknemers ten gevolge heeft in de zin van artikel 1 van de wet van 27 juni 1969 en met toepassing van de wet van 10 april 1971, de instemming van de partijen over een loon.

Eerste onderdeel
De rechter mag niet besluiten dat er een arbeidsovereenkomst is zonder het bestaan van een akkoord over een loon vast te stellen. Met geen enkel motief stelt het arrest vast dat de partijen een loon zijn overeengekomen. Bijgevolg schendt het de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 en de artikelen 1 van de wet van 27 juni 1969, 1 en 7 van de wet van 10 april 1971.
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeenkomsten, is de arbeidsovereenkomst de overeenkomst waarbij een werknemer, zich verbindt, tegen loon, onder gezag van een werkgever hoofdarbeid te verrichten.

Het bestaan van een overeenkomst vereist de instemming van de partijen over de essentiële elementen ervan; de vaststelling van het door de werkgever te betalen loon is een dergelijk element.

Uit het arrest volgt dat de eiser het bestaan betwist van een arbeidsovereenkomst tussen de eiseres, waarvan hij de zaakvoerder is, en de eerste verweerder.
In verband met het loon, stelt het arrest vast dat de eerste verweerder "aan de inspectiedienst tabellen heeft overhandigd met de sommen die als loon werden geïnd en de sommen [die werden] uitgegeven tijdens de maanden juli tot december 2003 en tijdens de maand februari 2004" en oordeelt dat "het unilateraal karakter van die documenten, die overigens heel nauwkeurig zijn, niet belet dat zij als aanwijzing in aanmerking kunnen worden genomen" en dat de eiseres "ruimschoots profijt heeft getrokken van de situatie (karig loon vrij van alle sociale lasten)".

Aangezien uit die elementen niet blijkt dat er een overeenkomst tussen de partijen bestond over het bedrag van het loon of over de elementen die dat loon kunnen bepalen, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht dat de eerste verweerder, op het ogenblik dat hij het slachtoffer werd van het litigieuze ongeval, met de eiseres verbonden was door een arbeidsovereenkomst en dat dat ongeval bijgevolg een arbeidsongeval is.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-tigd arrest.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het arbeidshof te Brussel.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 18/01/2014 - 00:19
Laatst aangepast op: za, 28/10/2017 - 13:38

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.