-A +A

Behoorlijk bestuur niet toepasselijk op jurisdictonele beslissingen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
din, 12/03/2013

Als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur is het zorgvuldigheidsbeginsel niet van toepassing op jurisdictionele beslissingen, zoals het bestreden arrest. Wel kan de Raad van State als administratieve cassatierechter het middel onderzoeken waarin wordt opgeworpen dat de annulatierechter bij de beoordeling van de aanvankelijk bestreden beslissing de inhoud van dat beginsel zou hebben geschonden, zonder dat de Raad van State zich daarbij echter in de plaats van de annulatierechter kan stellen om zelf te oordelen of het bestuur al dan niet zorgvuldig heeft gehandeld.

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien verstande dat de aanvrager van een vergunning alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet om de gevraagde vergunning te krijgen.
 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
739
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Belgische Staat, staatssecretaris voor Asiel en Migratie t/ X

Arrest nr. 222.809

I. Voorwerp van het beroep

1. Het cassatieberoep, ingesteld op 6 juni 2012, strekt tot de vernietiging van het arrest nr. 80.254 van 26 april 2012 van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.

...

IV. Onderzoek van de middelen

Eerste middel

...

Beoordeling

7. Als algemeen beginsel van behoorlijk bestuur is het zorgvuldigheidsbeginsel niet van toepassing op jurisdictionele beslissingen, zoals het bestreden arrest. Wel kan de Raad van State als administratieve cassatierechter het middel onderzoeken waarin wordt opgeworpen dat de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen als annulatierechter bij de beoordeling van de aanvankelijk bestreden beslissing de inhoud van dat beginsel zou hebben geschonden, zonder dat de Raad van State zich daarbij echter in de plaats van de annulatierechter kan stellen om zelf te oordelen of het bestuur al dan niet zorgvuldig heeft gehandeld.

Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt in dat een bestuur zich op afdoende wijze dient te informeren over alle relevante elementen om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, met dien verstande dat de aanvrager van een vergunning alle nuttige elementen moet aanbrengen om te bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet om de gevraagde vergunning te krijgen.

Te dezen heeft de verweerster een aanvraag voor een verklaring van inschrijving “als werknemer of werkzoekende” ingediend. De verweerster is er aldus toe gehouden alle relevante gegevens bij te brengen om aan te tonen dat zij de gestelde voorwaarden vervult, hetzij als werknemer, hetzij als werkzoekende. Zij betwist overigens niet dat zij daartoe overeenkomstig art. 50, § 2 KB van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (hierna: Vreemdelingenbesluit) drie maanden de tijd kreeg vanaf het indienen van de aanvraag.

In het bestreden arrest wordt de huidige verweerster “globaal gevolgd” in haar betoog dat de huidige verzoekende partij is tekortgeschoten in de zorgvuldigheidsplicht door de zaak niet zorgvuldig te hebben onderzocht en door op geen enkel ogenblik rekening te hebben gehouden met de argumenten die de huidige verweerster had kunnen opwerpen indien zij daartoe de kans zou hebben gehad, meer bepaald wat haar inschrijving als werkzoekende betreft. Volgens het bestreden arrest kwam het de huidige verzoekende partij toe om aan de verweerster, die wel arbeidsovereenkomsten en loonfiches had ingediend, na het einde van de laatste tewerkstelling “de mogelijkheid te bieden dat zij nog werk zoekt” en moest de verzoekende partij de in art. 50, § 2, 3o, a) en b) van het Vreemdelingenbesluit bedoelde stukken opvragen bij de verweerster.

Zoals de verzoekende partij terecht laat gelden, geeft de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen daarmee een te ruime invulling aan het zorgvuldigheidsbeginsel. De verweerster heeft een aanvraag ingediend “als werknemer of werkzoekende” en zij was er dus toe gehouden aan te tonen dat zij aan de ene of de andere hoedanigheid voldeed om de gevraagde vergunning te krijgen. Indien haar actuele toestand wijzigde, kwam het aan de verweerster toe om daarvan het bewijs te leveren. Het blijkt niet, en de verweerster maakt ook niet aannemelijk, dat zij niet in de mogelijkheid was om de nodige stukken bij te brengen, noch dat zij niet moest weten dat zij die stukken moest bijbrengen. De verzoekende partij merkt terecht op dat de verweerster op 14 september 2011, op het ogenblik dat zij geen werknemer meer was maar werkzoekende, een loonfiche van de maand voordien heeft ingediend en dat zij zeker de gelegenheid had ook een bewijs van inschrijving als werkzoekende of andere dienstige stukken bij te brengen, omdat de weigeringsbeslissing uiteindelijk pas op 13 december 2011 werd genomen. Het zorgvuldigheidsbeginsel houdt niet in dat het bestuur er steeds toe gehouden is bijkomende stukken aan de betrokkene te vragen wanneer blijkt dat de door hem ingediende stukken niet meer actueel zijn en wanneer de betrokkene ook moet weten dat die stukken niet meer actueel zijn, omdat zij op zijn eigen toestand betrekking hebben. In zoverre de eerste rechter beslist dat het bestuur in die omstandigheden toch bijkomende stukken aan de betrokkene moet vragen alvorens een beslissing te nemen, is de inhoud van het zorgvuldigheidsbeginsel geschonden. Het eerste middel is in die mate gegrond en die vaststelling volstaat voor de vernietiging van het bestreden arrest.

...
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 17/03/2014 - 21:51
Laatst aangepast op: ma, 17/03/2014 - 21:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.