-A +A

Behoorlijk bestuur en waan dat onderhandelingen worden in stand gehouden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
vri, 03/02/2017

Tot de fair play die van een bestuur mag worden verwacht, behoort dat het bestuur open en eerlijk optreedt en de betrokkenen adequaat informeert.

Dit houdt in dat het belanghebbenden niet aan het lijntje houdt en geen informatie achterhoudt. Het recht om de onderhandelingen stop te zetten, staat buiten kijf, maar het bedrieglijk in stand houden van de waan dat de onderhandelingen nog voortgaan, is niet geoorloofd.

De publicatie van een gemeentelijk belastingreglement op de website van de gemeente moet op een voldoende transparante wijze gebeuren.

Wanneer men om kennis te nemen van het bestreden reglement op de gemeentelijke website, dient te weten op welke datum de gemeenteraad de belasting goedkeurde, is er geen sprake van een stransparante communcatie.

Te dezen was een dubbele bekendmaking voorgeschreven, namelijk door aanplakking en door plaatsing op de website van de gemeente. Hierdoor begint de termijn voor een annulatieberoep bij de Raad van State pas te lopen als de bekendmaking op de twee voorgeschreven manieren is gebeurd.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
1628
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

NV I.O.&W. t/ Gemeente Sint-Agatha-Berchem

Arrest nr. 237.284

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 13 november 2014, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van de gemeenteraad van Sint-Agatha-Berchem van 19 juni 2014 tot vaststelling voor het dienstjaar 2014 van een belasting op gebouwen bestemd voor kantoren.

...

IV. Ontvankelijkheid ratione temporis

...

Beoordeling

8. Art. 112 van de Nieuwe Gemeentewet, zoals vervangen door de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 5 maart 2009, schrijft voor dat de reglementen en verordeningen van onder meer de gemeenteraad, zoals de bestreden belasting er een is, moeten worden bekendgemaakt door middel van een aanplakbrief en door plaatsing op de website van de gemeente.

Aangezien een dubbele bekendmaking is voorgeschreven, vangt de beroepstermijn slechts aan nadat de bekendmaking op de twee manieren is gebeurd.

9. Volgens de verzoekende partij kan hoe dan ook de beroepstermijn te dezen niet eerder geacht worden een aanvang te hebben genomen dan begin oktober 2014. Pas dan, zo is de zienswijze van de verzoekende partij, werd haar duidelijk dat haar door de verwerende partij een rad voor de ogen was gedraaid. De gemeente had namelijk met de verzoekende partij onderhandelingen aangeknoopt over een belastingreglement van 24 oktober 2013 waartegen de verzoekende partij een annulatieberoep had ingesteld, terwijl de gemeente ondertussen in alle stilte, en om welke reden dan ook, dat belastingreglement verving en die stilte vervolgens nog drie maanden lang aanhield.

10. Zoals uit het feitenrelaas [...] blijkt, heeft de verwerende partij inderdaad besprekingen met het oog op een minnelijke regeling voorgesteld aan de verzoekende partij en is er daarvoor zelfs in de gemeentelijke kantoren samengekomen. Na het tegenvoorstel dat de verzoekende partij op 14 mei 2014 formuleerde, onthoudt de verwerende partij zich plots van elke reactie. Ook de herinneringen aan dat tegenvoorstel, van 18 en 22 juli 2014, laat zij onbeantwoord.

Wat er de reden van is dat de gemeente hierover van 14 mei 2014 tot 3 oktober 2014 taal noch teken jegens de verzoekende partij heeft gegeven, wordt door de verwerende partij niet verduidelijkt. Alleszins is daarvoor geen verklaring het feit dat de gemeente beweerdelijk het recht had om bij de onderhandelingen af te haken omdat de verzoekende partij te hoge eisen stelde. Het recht om de onderhandelingen stop te zetten is één zaak; een andere zaak is het bedrieglijk in stand houden van de waan dat de onderhandelingen nog voortgaan.

Tot de fair play die van een bestuur mag worden verwacht, behoort dat het bestuur open en eerlijk optreedt en de betrokkenen adequaat informeert. Dit houdt in dat het belanghebbenden niet aan het lijntje houdt en geen informatie achterhoudt. De verwerende partij is daar te dezen schromelijk aan tekortgekomen.

11. Of de misleiding door de verwerende partij gebeurlijk te beschouwen is als een geval van onoverwinnelijke dwaling van de verzoekende partij die verantwoordt dat de beroepstermijn tegen de bestreden beslissing van 29 juni 2014 in elk geval niet kan ingaan vóór 3 oktober 2014, laat de Raad van State buiten beschouwing, omdat hoe dan ook niet blijkt dat vóór die datum genoegzaam is voldaan aan de vereiste dubbele bekendmaking van de bestreden belasting.

Meer bepaald kan de verwerende partij er niet van overtuigen dat zij vóór 3 oktober 2014 het belastingreglement naar behoren online heeft geplaatst en bekendgemaakt op de website van de gemeente.

12. Zoals de verzoekende partij terecht beklemtoont, is in die plaatsing voorzien “[t]eneinde de toegang van de burger tot de rechtshandelingen met algemene strekking die de gemeenteoverheden aannemen te bevorderen” (ontwerp dat tot de ordonnantie “tot wijziging van de nieuwe gemeentewet” van 5 maart 2009 heeft geleid, Parl.St. Brussels Hoofdstedelijk Parlement 2008-09, A-512/1, p. 20).

Daarbij sluit noodzakelijk aan dat, zoals de verzoekende partij eveneens opmerkt, de publicatie op de website op een voldoende transparante wijze dient te gebeuren.

13. De plaats waarop de bestreden belasting volgens (...) de verwerende partij op de website van de gemeente was gezet en kon worden gevonden, beantwoordt daar in het geheel niet aan.

Om van de bestreden beslissing kennis te kunnen nemen moet de betrokkene niet het tabblad “Publicaties” openen, maar het tabblad “Sint-Agatha-Berchem”, en vervolgens doorklikken via “Politieke leven” en “Gemeenteraad” naar “Gemeenteraad van 19 juni 2014”. Wie kennis wil nemen van het bestreden reglement op de gemeentelijke website, moet dus blijkbaar al weten op welke datum de gemeenteraad de belasting goedkeurde. Dat is noch evident, noch wordt het verantwoord.

Een dergelijke “bekendmaking” op de website van de gemeente beantwoordt niet aan wat, gelet op het doel ervan, vereist is opdat ze redelijkerwijze in aanmerking kan worden genomen, samen met de aanplakking, als aanvangspunt van de termijn van beroep tegen de reglementen en verordeningen.

14. De verwerende partij staaft niet de juistheid van haar exceptie dat het op 13 november 2014 ingestelde beroep buiten de beroepstermijn is ingesteld.

De exceptie wordt verworpen.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 11/06/2017 - 14:15
Laatst aangepast op: zo, 11/06/2017 - 14:15

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.