-A +A

Bedrieglijke verduistering door incassokantoren

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
din, 24/01/2012

Het is onbegrijpelijk waarom nog zovele handelaars beroep doen op incassokontoren. Bij de totstandkoming van de wet tot minnelijke invordering van de schulkden van de consument werd in het parlement meer dan eens overwogen deze tussenpersonen buiten de wet te stellen; In dit arrest komt pijnlijk tot uiting hoe incassokantoren voor een sinister kunnen zorgen en onvoldoende waarborgen bieden tot betaling aan hun klanten. Dit in tegenstelling tot advocaten die ondermeer door het vernieuwde reglement op de derdenrekeningen aan de strenge controle onderworpen worden van hun beroepsorde.

Er mag stilaan verwacht woprden dat bij de burger, handelaar, onderneming en overheidsinstelling een bewustzijnsproces ontstaat waardoor deze actoren van de markt verdwijnen, bij gebrek aan vertrouwen en resultaten en waarbij ook elke handelaar, onderneming of consument inmiddels weet dat wanneer hij wordt aangeschreven, opgebeld of opgezocht wordt door een incassokantoor, hij niet in vertrouwen kan betalen en dat de tussenkomst eigenlijk goed nieuws is, met name dat er niets meer met de vordering wordt gedaan dan geblaft, geschreeuwd, bedreigd. Blaffende honden bijten niet, bijtende honden blaffen niet en miauwende katten vangen geen muizen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2012-2013
Pagina: 
1070
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Openbaar ministerie en BVBA M.V.O.V.F. e.a. t/ V.C.

...

Op grond van de gegevens van het gerechtelijk onderzoek en het onderzoek ter terechtzitting van het hof zijn de onderscheiden onderdelen van de telastlegging tegen de beklaagde V. bewezen gebleven.

De beklaagde V. was aandeelhouder van de BVBA M.V.O.V.F., een incassobureau waarin zij verantwoordelijk was voor de administratie, met name het verwerken van de dossiers en het opmaken van de facturen. De klanten van de BVBA M.V.O.V.F. waren handelaars die de invorderingen op hun debiteuren overlieten aan de BVBA M.V.O.V.F. Deze laatste werd bij vonnis van 16 maart 2007 door de Rechtbank van Koophandel te Gent op bekentenis failliet verklaard.

Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat diverse debiteuren hun schulden (of een gedeelte ervan) betaalden aan de BVBA M.V.O.V.F., die de bedragen evenwel niet steeds doorstortte aan haar klanten die haar de opdracht tot invordering hadden gegeven, maar vaak aanwendde voor haar eigen werking, in het bijzonder voor de betaling van haar eigen schulden aan RSZ en bedrijfsvoorheffing. De onderscheiden onderdelen van de telastlegging A, gekwalificeerd als misbruik van vertrouwen (art. 194 Sw.), hebben betrekking op onderscheiden dossiers waarin er door de BVBA M.V.O.V.F. gelden werden geïnd ten bate van de in de telastleggingen vermelde klanten “ten nadele van ...”, die aan deze laatste niet werden doorbetaald.

Door twee klanten van de BVBA M.V.O.V.F., namelijk (...), werd er in dit verband klacht met burgerlijke partijstelling neergelegd in handen van de onderzoeksrechter, waarna het openbaar ministerie aanvullend een uitbreiding van het gerechtelijk onderzoek vorderde met betrekking tot andere gedupeerden.

De beklaagde V. betwist niet dat de door de BVBA M.V.O.V.F. geïnde gelden de vennootschap, als incassobureau, niet toekwamen maar haar integendeel slechts te precairen titel werden overhandigd door de debiteuren van haar klanten, meer in het bijzonder om vervolgens te worden doorgestort naar die klanten. Door de gelden die zij aldus voor de klanten van het incassobureau heeft geïnd op een bedrieglijke wijze ten behoeve van de werking van het incassobureau aan te wenden en aldus op een wederrechtelijke wijze niet aan de klanten van dit laatste door te storten, heeft de beklaagde V. zich schuldig gemaakt aan misbruik van vertrouwen, waarvoor overigens ook de gefailleerde vennootschap in het bestreden vonnis definitief werd veroordeeld.

De verdediging van de beklaagde V. kan niet worden gevolgd in haar mondelinge verweer zoals ontwikkeld voor het hof, namelijk in zoverre daarin werd aangevoerd dat de beklaagde V. niet bedrieglijk zou hebben gehandeld en hoe dan ook niet samen met de vennootschap strafrechtelijk zou kunnen worden veroordeeld. Als belangrijkste verantwoordelijke binnen de BVBA M.V.O.V.F. voor de afhandeling van de dossiers, heeft de beklaagde V. zich immers persoonlijk schuldig gemaakt aan de verduistering van de gelden, die door haar toedoen werden afgewend van hun contractuele bestemming, nl. de doorstorting ervan aan de onderscheiden klanten. De beklaagde V. heeft zich aldus gedragen als ware zij de eigenaar van die gelden, die zij binnen de vennootschap voor andere doeleinden heeft aangewend.

In haar mondelinge pleidooi ter terechtzitting verwees de verdediging niet pertinent naar de aandeelhouder-zaakvoerder van de BVBA M.V.O.V.F., de heer P. De S. Het optreden van deze laatste, die overigens zowel door de raadkamer als in hoger beroep door de kamer van inbeschuldigingstelling buiten vervolging werd gesteld, kan immers hoe dan ook geen afbreuk doen aan de persoonlijke schuld van de beklaagde V.

Voorts voert de verdediging van de beklaagde V. in haar mondelinge pleidooi voor het hof evenmin pertinent aan dat haar handelwijze louter zou zijn ingegeven uit haar bezorgdheid om de vennootschap boven water te houden, waarbij zij naar eigen zeggen de bewuste gelden heeft aangewend voor het betalen van de meest dringende schulden van de BVBA M.V.O.V.F., zonder zich hiermee persoonlijk te verrijken. De feitelijke beweegreden van het wederrechtelijke handelen van de beklaagde is immers irrelevant en doet geen afbreuk aan haar bedrieglijke intentie om – op welke wijze en met welke finale bedoeling ook – te beschikken over gelden die haar niet toekwamen.

...
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 22/02/2013 - 21:48
Laatst aangepast op: vr, 22/02/2013 - 21:48

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.