-A +A

Bedrieglijk onvermogen schadevergoeding is verlies kans op recuperatie

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
woe, 23/02/2005
A.R.: 
P041517F

Het feit dat een derde een schuldenaar helpt diens vermogen aan het onderpand van de schuldeisers te onttrekken heeft nooit tot gevolg dat dit hun van rechtswege, jegens die derde, een titel verleent die gelijkwaardig is aan deze waarover zij reeds ten aanzien van de schuldenaar beschikken.

De schade die door de schuld van een mededader aan het misdrijf bedrieglijk onvermogen wordt veroorzaakt, kan worden afgezonderd van de onbetaalde schuld van de hoofddader, maar bestaat in het verlies van een kans voor de schuldeisers om van deze laatste de betaling van de hen verschuldigde sommen te verkrijgen (1). (1) Zie Cass., 20 feb. 2001, AR P.99.0480.N, nr 102; Gent, 3 april 1979, R.W., 1979-1980, 849-851 en noot A. VANDEPLAS; COLLIN J.P., Organisation frauduleuse de l'insolvabilité, in 'Droit pénal et procédure pénale', Kluwer, 2002, nr 48 en 49.

Publicatie
tijdschrift: 
juridat
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Nr. P.04.1517.F.-
1. M. A. en
2. D. O.,

tegen
1. V. F.,
2. D. V.,

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, dat op 27 oktober 2004 is gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof

III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren een middel aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

IV. Beslissing van het Hof

A. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen op de tegen V. D. ingestelde civielrechtelijke vordering :

Overwegende dat de appèlrechters de vordering verwerpen tot veroordeling van die verweerster tot betaling van 21.984,56 euro voor materiële schade veroorzaakt door het misdrijf waaraan zij als mededader schuldig is bevonden ;

Overwegende dat de verwerping van die vordering gegrond is op de vaststelling van het arrest dat de schade veroorzaakt door het bewerken van bedrieglijk onvermogen niet bestaat in de schuldvordering tot betaling waarvan F.V. en L.V. bij vonnis van 24 januari 1995 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel waren veroordeeld, maar wel in het verlies van een kans om vóór het faillissement van de schuldenaar inning van voormelde schuldvordering te verkrijgen ;

Dat de appèlrechters aldus hun beslissing om de mededader aan dat wanbedrijf niet tot betaling van het gevorderde bedrag te veroordelen, regelmatig met redenen omkleden ;

Overwegende dat, voor het overige, het feit dat een derde een schuldenaar helpt diens vermogen aan het onderpand van de schuldeisers te onttrekken nooit tot gevolg heeft dat dit hun van rechtswege, jegens die derde, een titel verleent die gelijkwaardig is aan deze waarover zij reeds ten aanzien van de schuldenaar beschikken ;

Dat het arrest noch artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek schendt, noch het rechtsbeginsel "fraus omnia corrumpit" miskent door te beslissen dat de schade die door de schuld van de mededader aan het misdrijf bedrieglijk onvermogen is veroorzaakt kan worden afgezonderd van de onbetaalde schuld van de hoofddader, maar bestaat in het verlies van een kans voor de schuldeisers om van deze laatste de betaling van de hen verschuldigde bedragen te verkrijgen ;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen ;
B. (...)

OM DIE REDENEN,
HET HOF,

Verwerpt de cassatieberoepen ;

Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

Aldus geoordeeld door het Hof van Cassatie, tweede kamer, te Brussel, en in openbare terechtzitting van drieëntwintig februari tweeduizend en vijf uitgesproken 

Noot: 

 • A. De Nauw, Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2010, p. 342, nr. 427.

• C. De Roy, “Bedrieglijk onvermogen” in Comm.Straf., Mechelen, Kluwer, losbl., p. 8-9, nr. 23.

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 26/12/2017 - 13:31
Laatst aangepast op: di, 26/12/2017 - 13:31

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.