-A +A

Auteursrecht Format TV programma rechtspraak

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Brussel Hof van Beroep
Datum van de uitspraak: 
din, 13/11/2007
Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009-2010
Pagina: 
627
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 

Hof van Beroep te Brussel

8e Kamer – 13 november 2007

samenvatting:

Art. 6, tweede lid, van de Auteurswet van 30 juni 1994, stelt een vermoeden in dat  eenieder als auteur wordt aangemerkt wiens naam of letterwoord waarmee hij te identificeren is als zodanig op het werk wordt vermeld, tenzij het tegendeel wordt bewezen. Dit vermoeden geldt niet alleen voor de oorspronkelijke auteur, maar ook voor een rechtverkrijgende van het auteursrecht, zelfs indien dit een rechtspersoon is.

Een format van een TV programma is auteursrechtelijk beschermd in de mate waarin de idee die eraan ten grondslag ligt voldoende concreet en op een originele wijze is uitgewerkt.

tekst van het arrest

Vennootschap naar Engels recht Ltd. T.-M.F. t/ NV V.R.T.

...

III. Beoordeling

6. Appellante voert aan dat zij auteursrechtelijke bescherming geniet voor de format en het programma «Come and Have a Go!». Geïntimeerde zou door de productie en exploitatie van het programma «De Thuisploeg» een inbreuk maken op haar auteursrechten (inbreuk op art. 1, § 1 en § 2, Auteurswet). Het programma geïntimeerde zou zijn gebaseerd op de format en tevens de kenmerkende elementen van het programma «Come and Have a Go!» hebben overgenomen.

7. Geïntimeerde betoogt dat appellante geen houder is van de beweerde auteursrechten op de format en het programma «Come and have a Go!». Enkel de natuurlijke persoon die het werk heeft gecreëerd is de auteursrechthebbende (art. 6, eerste lid, Auteurswet). Appellante zou niet aantonen dat de auteursrechten aan haar werden overgedragen. Om die reden zou de vordering onontvankelijk moeten worden verklaard.

8. In zoverre appellante inroept dat zij houder is van de auteursrechten op de format en het programma «Come and Have a Go!» en geïntimeerde inbreuk pleegt op deze rechten, heeft zij de nodige hoedanigheid en het vereiste belang om te vorderen dat deze schending ophoudt.

De vraag of appellante daadwerkelijk houder van de auteursrechten is en haar auteursrechten effectief worden geschonden, betreft de grond van de zaak.

Het beroepen vonnis heeft de vordering van appellante terecht ontvankelijk verklaard.

9. Appellante claimt auteursrechten op de format en het programma «Come and Have a Go!». Zij beroept zich op het vermoeden van art. 6, tweede lid, Auteurswet. Tenzij het tegendeel is bewezen, wordt eenieder als auteur aangemerkt wiens naam of letterwoord waarmee hij te identificeren is als zodanig op het werk wordt vermeld.

Dit vermoeden geldt niet alleen voor de oorspronkelijke auteur, maar ook voor een rechtverkrijgende van het auteursrecht, ook al is dat een rechtspersoon (Cass. 12 juni 1998, Juridat).

De naam van appellante wordt duidelijk vermeld op de format (bijlagen 5 en 6 bij «Deal Agreement – Come and Have a Go!» van 30 juli 2004). Door deze naamvermelding wordt zij geacht de auteur van de format te zijn. Geïntimeerde moet aantonen dat de auteursrechten bij de fysieke persoon zijn gebleven. Zij levert dit bewijs echter niet.

Het televisieprogramma zou in de aftiteling ook duidelijk aangemerkt worden als zijnde van appellante. Dit wordt door geïntimeerde betwist. Omdat appellante geen stukken neerlegt, kan dit niet worden nagegaan. De vermeldingen op een website en in de pers – die evenmin worden bijgebracht – kunnen uiteraard niet als vermeldingen op het werk worden aangemerkt. Het staat dan ook niet vast dat appellante zich voor het televisieprogramma op het vermoeden van art. 6, tweede lid, Auteurswet kan beroepen.

Appellante verwijst in haar conclusie nog naar een verklaring van BBC waarin wordt bevestigd dat «zowel BBC als Tailor Made Films Limited rechthebbende zijn van de serie». Hiermee wordt echter niet aangetoond over welke rechten appellante beschikt. Het kan niet worden uitgemaakt of appellante beschikt over de rechten op het televisieprogramma die zij in onderhavige procedure wil afdwingen ten aanzien van geïntimeerde.

10. Beide partijen zijn het erover eens dat de format van een televisieprogramma auteursrechtelijke bescherming geniet in de mate waarin het idee dat eraan ten grondslag ligt voldoende concreet en op een originele wijze is uitgewerkt.

Geïntimeerde betoogt dat het idee van het brengen van een interactieve televisiequiz op zichzelf niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen.

Een dergelijke bescherming wordt door appellante ook niet nagestreefd. Zij vraagt auteursrechtelijke bescherming voor de format «Come and Have a Go!».

Deze format geeft een uitgewerkte beschrijving van de interactieve televisiequiz. De verschillende vormelementen, zoals onder meer het aantal deelnemers en de selectie ervan, het spelverloop, de wijze en de aard van de vraagstelling en de interactie met de kijker thuis, worden op een concrete wijze beschreven en op een originele wijze samengebracht. Het is het geheel van deze elementen en de wijze waarop zij gecombineerd zijn in de format die getuigen van originaliteit en auteursrechtelijk dienen te worden beschermd.

11. Naar appellante beweert, heeft geïntimeerde deze karakteristieke combinatie gekopieerd in haar programma «De Thuisploeg». Het totaalbeeld dat wordt opgeroepen door de format enerzijds en het programma «De Thuisploeg» anderzijds zou geheel gelijksoortig zijn. Appellante erkent wel dat er verschillen tussen beide zijn. Deze verschillen zouden echter details zijn en van ondergeschikt belang, zodat ze geen afbreuk doen aan de kenmerkende gelijkenissen en de combinatie ervan.

Geïntimeerde werpt tegen dat de verschillen zo substantieel zijn dat van een gelijkend totaalbeeld geen sprake kan zijn en daarom ook niet van een auteursrechtelijke inbreuk.

12. Het hof overweegt als volgt.

«De Thuisploeg» is een interactieve televisiequiz waarbij de winnende ploeg in de studio het in de finale opneemt tegen een thuisploeg. Het gaat om een spelprogramma waaraan wordt deelgenomen zowel door ploegen in de studio als door de kijkers thuis op interactieve wijze en waarin het beste team van de studioploegen en de thuisploeg het in een finale tegen elkaar opnemen. In die zin vertrekt het programma «De Thuisploeg» van hetzelfde idee als de format «Come and Have a Go!».

Aan dit idee wordt op een substantieel verschillende wijze vorm gegeven in «De Thuisploeg».

De format «Come and Have a Go!» splitst het programma, dat live wordt uitgezonden, op in twee delen die van elkaar worden gescheiden door een onderbreking van negentig minuten. In het eerste deel wordt er gespeeld door vier teams met telkens vier teamleden. De vragen zijn meerkeuzevragen met vier mogelijke antwoorden. Het gaat om algemene vragen en vragen op basis van video- en geluidsfragmenten. Na drie speelrondes blijft nog één team over. Tegelijkertijd kunnen de kijkers thuis meespelen via gsm, interactieve TV of internet. Zij moeten zich wel vooraf registreren. De kijkers worden nog niet in beeld gebracht. Tijdens de onderbreking wordt het winnende team van de thuisspelers bepaald en wordt een televisieploeg ter plaatse gestuurd. Dit winnende team, dat ook uit vier spelers moet bestaan, speelt dan de finale tegen het winnende team in de studio en wordt in beeld gebracht. Het team dat de finale wint, neemt de volgende week opnieuw deel aan de quiz en neemt het op tegen drie andere teams die willekeurig worden geselecteerd uit de beste interactieve thuisspelers van de avond.

«De Thuisploeg» bestaat uit slechts één deel zonder onderbreking en wordt niet live uitgezonden. De quiz start met twaalf ploegen van elk drie mensen. Na drie voorrondes blijft één winnende ploeg over. Vanaf het begin wordt de quiz ook gespeeld door de thuisploeg die vanop de thuislocatie in beeld wordt gebracht. Deze ploeg speelt niet tegen de andere twaalf ploegen maar haar antwoorden op de vragen bepalen wel het prijzengeld dat kan worden gewonnen in de aflevering. De winnende studioploeg neemt het in de finale op tegen de thuisploeg. De vragen zijn meerkeuzevragen met vier mogelijke antwoorden en van algemene aard. De kijkers thuis kunnen tijdens de drie voorrondes meespelen via een teletekstpagina en door middel van de kleurtoetsen van hun tv-afstandsbediening. Er is geen voorafgaande registratie nodig. Uit de kijkers die meer dan de helft van de vragen juist hebben beantwoord worden twaalf deelnemers geselecteerd die een ploeg voor deelname mogen samenstellen. Uit de kijkers met de hoogste scores wordt de thuisploeg geselecteerd. Deze thuisploeg wordt in de week die voorafgaat aan het programma, bezocht en gecast door de redactie. Het programma wordt gepresenteerd door twee presentatoren: één in de studio en één op de thuislocatie. Daarnaast is er ook nog een verteller, namelijk een stem die aan de kijker feiten en weetjes vertelt die niemand anders weet.

Deze beschrijving volstaat al om vast te stellen dat er van een gelijkend totaalbeeld geen sprake kan zijn. Het opgeroepen totaalbeeld is wezenlijk verschillend. De bewering van appellante dat de gelijkenissen treffend zijn en de verschillen miniem, kan niet worden bijgevallen.

...

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 14/12/2009 - 02:45
Laatst aangepast op: vr, 15/01/2010 - 18:59

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.