-A +A

Arbitrage exceptie van rechtsmacht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Rechtbank van Eerste Aanleg Burgerlijke rechtbank
Plaats van uitspraak: Gent
Datum van de uitspraak: 
woe, 20/02/2013
A.R.: 
13/47/A

Wanneer een overeenkomst in de geschillenregeling een arbitrageclausule bevat is deze bindend. De rechter die gevat wordt en vaststelt dat er geen arbitrage plaatsvond is verplicht conform art. 568 Ger.W. zijn gebrek aan rechtsmacht vast te stellen en de zaak uit handen te geven aan een arbiter.

De exceptie van gebrek aan rechtsmacht raakt niet de openbare orde en dient voor elk verweer te worden ingeroepen.(zie ook J.P. Fléron, 23 januari 2014, T. Vred. 2014, 563)

Publicatie
tijdschrift: 
niet gepubliceerd
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT - DERTIENDE KAMER OPENBARE TERECHTZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013

A.R. 13/47/A

In de zaak van :

1. M.L, zonder gekend beroep, en

2. G.B, zonder gekend beroep, samen wonende […]

eisers, vertegenwoordigd door Meester Filip Van der Veken, advocaat met kantoor te 2018 Antwerpen, Desguinlei 6,

tegen :

L.G.
verweerder, vertegenwoordigd door Meester Elfri De Neve, advocaat met kantoor te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 29,

Verleent de rechtbank het hiernavolgend vonnis :

I. PROCEDURE
De zaak werd ingeleid bij dagvaarding, regelmatig betekend op 27 december 2012.

Op de openbare terechtzitting van 9 januari 2013 werden de partijen bij monde van hun raadsman gehoord, waarna het debat werd gesloten en de zaak in beraad werd genomen.

De rechtbank heeft kennis genomen van het dossier van de rechtspleging, meer in het bijzonder van de door verweerder neergelegde conclusies en van de door de eisers neergelegde stavingsstukken.

II. DE VORDERING VAN EISERS De vordering van eisers strekt er toe om :

- verweerder te horen veroordelen tot betaling aan eisers van de som van 121.506,85 euro, te vermeerderen met de conventionele en gerechtelijke rente sedert 15 december 2012 tot en met de dag van volledige betaling;

- verweerder te horen veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 5.500,00 euro;

- het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te horen verklaren, niettegenstaande elke voorziening, zonder borgstelling en met uitsluiting van het vermogen tot kantonnement.

III. FEITELIJKE VOORGESCHIEDENIS

Eisers stellen dat zij in de periode tussen 19 januari 2007 en 27 januari 2010 een bedrag van 760.000,00 euro overhandigd hebben aan verweerder en diens vennootschappen.

Hiervoor werden telkens "overeenkomsten / --kredietovereenkomsten" afgesloten, die nu eens in eigen naam werden opgesteld, in naam van de nv PROMAD (op 8 mei 2012 in staat van faillissement verklaard), dan weer in hoofde van de bvba PHIDEAS BOUWMAATSCHAPPIJ.

In deze overeenkomsten werd volgens eisers steeds een opbrengst van 10 °á vooropgesteld en veelal een winstdeelname van 5 % van de voorgespiegelde projecten.

Uiteindelijk is er aan verweerder in persoonlijke naam op 23 oktober 2007 een bedrag betaald van 100.000,00 euro (zie stuk 1 dossiers eisers, in tegenstelling tot de in de dagvaarding vermelde datum van 23 oktober 2010).

Eisers houden voor dat zij dienden vast te stellen dat verweerder geen enkele afspraak is nagekomen en dat er van de voorgestelde projecten niets is terecht gekomen. Zij stellen dat verweerder hen bewust een project heeft voorgehouden, zonder dat het ooit de bedoeling was hier ooit enig concreet gevolg aan te geven. Zij stellen dat verweerder nooit van plan was om over te gaan tot betaling van de 10 % rente en winstdeelname, zodat zij verklaren dat zonder het voorhouden van dit project, zij nooit zouden overgegaan zijn tot het sluiten van de overeenkomst.

Eisers verwijzen naar het meermaals via mail en per sms aanschrijven van verweerder met de vraag om contact op te nemen en klaarheid te brengen, doch er werd volgens eisers nooit enige beloofde terugbetaling doorgevoerd noch kwam er enige duidelijke uitvoering of realisatie van het beloofde project.

Eisers stellen dat alle minnelijke pogingen tot regeling tevergeefs gebleken zijn, zodat zij overgingen tot dagvaarding.

IV. BEOORDELING Met betrekking tot de exceptie van arbitrage :
In zijn conclusie, neergelegd op de inleidingszitting d.d. 9 januari 2013, werpt de verweerder in limine litis de exceptie van arbitrage op, overeenkomstig artikel 1679 Ger.W.
Aldus bepaalt artikel 5 het volgende :

5. Geschillen

Deze overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle geschillen die tussen partijen over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering van deze overeenkomst eventueel zouden kunnen rijzen, zullen zoveel mogelijk worden beslecht op minnelijke wijze.

Slagen zij er niet in een minnelijke oplossing te vinden, dan zullen zij een beroep doen op één scheidsrechter, gezamenlijk aan te duiden, of aan te duiden door de bevoegde rechtbanken te Gent die als opdracht zal hebben de partijen te aanhoren, kennis te nemen van hun schriftelijke conclusies en voorstellen, en een poging te ondernemen om partijen te verzoenen binnen een periode van drie maanden na zijn aanstelling.

Slaagt hij er binnen deze termijn niet in de partijen te verzoenen, zal het aan de partijen vrij staan hun geschil voor te leggen aan de normaal bevoegde rechtbanken te Gent."

In tegenstelling tot wat verweerder voorhoudt, wordt er in de eerste plaats geen minnelijke bijeenkomst vooropgesteld, doch wel de afspraak om te proberen de geschillen op minnelijke wijze te beslechten.

De rechtbank is van oordeel dat er vanwege de eisers diverse pogingen ondernomen werden om tot een minnelijke regeling te komen, en verwijst hiervoor naar de door de eisers voorgelegde emails en sms-berichten (stuk 4, dossier eisers).

De verweerder werpt wel terecht op dat de partijen contractueel bedongen hebben dat, indien zij er niet in slagen een minnelijke oplossing te vinden, zij een beroep zullen doen op één scheidsrechter.

De rechtbank dient aldus vast te stellen dat zij geen rechtsmacht heeft om over de door eisers ingestelde vordering te oordelen, zodat zij overeenkomstig artikel 568 Ger.W. verplicht is de zaak uit handen te geven.

Het komt de rechtbank evenwel gepast voor dat de eiseres standpunt zou innemen over de identiteit van de aan te duiden arbiter, nu artikel 5 bepaalt dat partijen een beroep zullen doen op één scheidsrechter, gezamenlijk aan te duiden.

De debatten dienen te dien einde heropend te worden.

OP DEZE GRONDEN

DE RECHTBANK, recht doende OP TEGENSPRAAK,

Alle strijdige en meeromvattende conclusies verwerpende als ongegrond, niet ter zake dienend en/of overbodig.

Zegt voor recht dat de rechtbank geen rechtsmacht heeft om over voorliggende vordering te oordelen;

Geeft, overeenkomstig artikel 568 Ger.W. en gelet op artikel 5 van de tussen partijen gesloten kredietovereenkomst d.d. 23 oktober 2007 de zaak uit handen aan een arbiter;

Beveelt de heropening van de debatten teneinde de eisers toe te laten schriftelijk standpunt in te nemen omtrent de identiteit van de aan te duiden arbiter, gelet op artikel 5 van de overeenkomst dat bepaalt dat partijen een beroep zullen doen op één scheidsrechter, gezamenlijk aan te duiden.

Stelt de zaak in voortzetting op de openbare terechtzitting van deze rechtbank en kamer van woensdag 24 april 2013 om 9.00 uur.

Verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Houdt de beslissing over de kosten aan.

Aldus gewezen en uitgesproken op de openbare terechtzitting van de dertiende burgerlijke kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent op twintig februari tweeduizend en dertien, alwaar aanwezig waren;

 

 

Noot: 

R. Steennot, exceptie van gebrek aan rechtsmacht, noor onder rb. Kh Tongeren 22 oktober 2013, NJW 2014/312, 903, bevestigend dat de exceptie van gebrek aan rechtsmacht voor elk verweer dient ingeroepen.

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 01/03/2013 - 13:05
Laatst aangepast op: wo, 06/09/2017 - 15:49

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.