-A +A

Afwezigheid derdenverzet gevolgen en gewijsde

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
don, 12/05/2016
A.R.: 
C.14.0561.N

Uit het gegeven dat een persoon geen derdenverzet heeft aangetekend nadat een rechterlijke beslissing hem werd betekend, volgt in beginsel niet dat deze beslissing ten aanzien van die derde de bewijswaarde heeft van een onweerlegbaar vermoeden dat de rechter bindt.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
620
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

Belgische Staat, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid t/ VZW C.P.D.C.D.K.

I. Rechtspleging voor het Hof

Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 24 juni 2014.

...

III. Beslissing van het Hof

Beoordeling

...

7. Krachtens art. 23 en 26 Ger.W. strekt het gezag van het rechterlijk gewijsde zich niet verder uit dan tot wat het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt. Vereist wordt dat de gevorderde zaak dezelfde is, dat de vordering op dezelfde oorzaak berust, dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat en door hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid is ingesteld. Het gezag van het rechterlijk gewijsde blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is gemaakt.

Art. 1122 Ger.W. bepaalt dat ieder die niet behoorlijk is opgeroepen of niet in dezelfde hoedanigheid in de zaak is tussengekomen, derdenverzet kan doen tegen een, zij het voorlopige, beslissing die zijn rechten benadeelt en die gewezen is door een burgerlijk gerecht.

Volgens art. 1124 Ger.W. brengt het niet instellen van derdenverzet voor de derde geen verlies mee van de hem toebehorende rechten, rechtsvorderingen en excepties.

8. Uit de omstandigheid dat een persoon geen derdenverzet heeft aangetekend nadat de beslissing hem werd betekend, volgt in beginsel niet dat deze beslissing ten aanzien van die derde de bewijswaarde heeft van een onweerlegbaar vermoeden dat de rechter bindt.

9. Uit de vaststellingen van de appelrechter blijkt dat:

– de verweerster werd veroordeeld ten aanzien van de RSZ voor achterstallige loonmatigingsbijdragen bij arrest van het Arbeidshof te Gent van 14 februari 2003;

– in dit arrest tevens werd geoordeeld dat de toepasselijke reglementering getuigt van onzorgvuldige wetgeving en de verweerster “een vordering [zou] kunnen instellen tegen de Belgische Staat [de eiser] om rechtstreeks herstelling van de schade te vragen”;

– het arrest van het arbeidshof op 1 april 2003 werd betekend aan de eiser;

– door de eiser geen derdenverzet werd ingesteld;

– de verweerster op 25 juli 2003 de eiser op grond van art. 1382 en 1383 BW heeft gedagvaard teneinde haar te vrijwaren voor alle loonmatigingsbijdragen die zij aan de RSZ diende te betalen;

– de verweerster voor de appelrechter aanvoerde dat de fout van de eiser niet meer het voorwerp kan zijn van enige betwisting, gelet op het arrest van het Arbeidshof te Gent waartegen geen derdenverzet werd ingesteld.

10. De appelrechter die de vordering van de verweerster gegrond verklaart en de aansprakelijkheid van de eiser aanneemt om reden dat “aangezien [de eiseres] geen derdenverzet heeft ingediend en de termijn tot het instellen van derdenverzet heeft laten verlopen, [...] ervan uitgegaan [moet] worden dat het arrest van 14 februari 2003 dezelfde bewijswaarde heeft ten opzichte van de derde als het tussen partijen geldende gezag van gewijsde, meer bepaald een onweerlegbaar vermoeden” en bijgevolg “met alle overige door [de eiser] aangevoerde feiten geen rekening kan worden gehouden”, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Noot: 

Cass. 21 januari 2011, RW 2012-13, 1624.

Gerelateerd
Aangemaakt op: za, 04/02/2017 - 13:44
Laatst aangepast op: za, 04/02/2017 - 13:44

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.