-A +A

Advocaat zonder mandaat kan geen afstand doen van geding

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
din, 11/10/2016

De afstand van geding is een daad van beschikking die de grenzen van het mandaat van de advocaat overschrijdt. De advocaat moet derhalve over een uitdrukkelijk mandaat beschikken om afstand te doen.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
951
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

B.K. t/ Belgische Staat, minister van Justitie

Arrest nr. 236.063

I. Voorwerp van het beroep

1. Het beroep, ingesteld op 22 januari 2016, strekt tot de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitvoerlegging van “de tuchtbeslissing CB nr. 124 gewezen op 16.01.201[6] door de Directeur van de Strafinrichting Hasselt”.

Verzoeker vraagt tevens een schadevergoeding tot herstel.

...

IV. Regelmatigheid van de rechtspleging – Woonplaatskeuze

4. Luidens art. 84, § 2, vierde lid van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 “tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State” wordt elke wijziging van de woonplaatskeuze uitdrukkelijk geformuleerd en bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de hoofdgriffier, met vermelding van het volledige rolnummer van het beroep waarop de wijziging betrekking heeft.

Verzoeker koos in zijn verzoekschrift woonplaats op het adres van het kantoor van zijn raadsman. Met een schrijven van 13 mei 2016 deelt verzoekers raadsman mee dat hij “zonder instructies zit” en “genoodzaakt [is] om afstand van geding te doen”. Met een schrijven van 17 mei 2016 herhaalt verzoekers raadsman dat hij zonder instructies is en “vanaf heden niet meer op[treedt] als raadsman van [verzoeker]” en “hem dan ook niet [zal] vertegenwoordigen op de zitting”. Uit dit alles blijkt niet dat de uitdrukkelijke woonplaatskeuze wordt gewijzigd.

5. Uit het bovenstaande volgt dat geen uitdrukkelijke wijziging van de in het eerste processtuk gedane woonplaatskeuze voorligt en dat derhalve nog steeds de oorspronkelijke woonplaatskeuze geldt.

V. Afstand van het geding

6. Zoals hiervoor is gesteld, meldt verzoekers raadsman met een brief van 13 mei 2016 aan de Raad van State dat, “daar [hij] zonder instructies zit, [hij] genoodzaakt [is] om een afstand van geding te doen. Is dit bij deze in orde?”

7. De afstand van geding is een daad van beschikking die de grenzen van het mandaat van de advocaat overschrijdt. De advocaat moet derhalve over een uitdrukkelijk mandaat beschikken om afstand te doen.

Hoewel de advocaat m.b.t. de draagwijdte van zijn mandaat wordt geloofd op zijn bevestiging, blijkt te dezen uit zijn voormelde brief dat de raadsman in wezen afstand van geding doet – zich zelfs daartoe “genoodzaakt” voelt – “daar [hij] zonder instructies zit”. Dit spreekt duidelijk tegen dat hij aldus over een mandaat zou beschikken om een dergelijke beschikkende proceshandeling te stellen.

8. In deze omstandigheden stelt de Raad van State vast dat er geen geldige afstand van geding voorligt.

...

Noot: 

Claudia Van Severen, Honorarium advocaat, NJW 2014/304, 513

Rechtsleer:

• A. VAN OEVELEN, "Het mandaat van de advocaat wanneer hij niet in rechte optreedt", RW 2009-10, (1586) 1588, nr. 3).

• S. SOBRIE, "Ontkentenis van proceshandeling: enkele aandachtspunten" (noot onder Brussel 21 september 2010), RW 2011-12, (1389) 1391).

• J. STEVENS en I. VANDEVELDE, "Commentaar bij art. 440 Ger.W." in Comm.Ger. 2010, afl. 77, 147, nr. 17 

•  B. LAMBRECHT en I. SAMOY, "Schijn van berust en ontkentenis van proceshandeling" (noot onder Brussel 10 juni 2002 P&B 2002(207) 309, nr 6

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 10/03/2017 - 13:53
Laatst aangepast op: vr, 10/03/2017 - 13:53

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.