-A +A

Administratieve beslissing dient integraal aan de betrokken ter kennis gebracht zonder enige weglating of inkorting

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Raad van State
Datum van de uitspraak: 
maa, 04/03/2013
A.R.: 
224.551

Een administratieve beslissing dient integraal ter kennis gebracht aan de betrokkene en niet bij wijze van uitreksel of middels een stuk waarbij elementen ontbreken. De betrokkene dient immers de gelegenheid te hebben kennis te krijgen van elk element van de beslissing om zijn recht van verdediging te kunnen voeren bij de betwisting van deze beslissing. Deze onregelmatigheid bestaande uit de gedeeltelijke mededeling van een administratieve beslissing is een schending van de motiveringsplicht in bestuurszaken.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2013-2014
Pagina: 
1178
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

O.M. t/ S.-L. A.

Arrest nr. 224.551

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 30 augustus 2013, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de raad van bestuur van de vzw S.-L. A. van 23 juli 2013 om de over O.M. delibererende klassenraad niet opnieuw samen te roepen en tot het opleggen van voorlopige maatregelen.

...

VII. Ernst van de middelen

...

B. Eerste middel

...

Beoordeling

...

12.1. Slechts ter terechtzitting is bij het neerleggen van het administratief dossier als stuk 11 een afschrift van de beslissing van het schoolbestuur neergelegd.

Het proces-verbaal telt vier bladzijden. De Raad van State stelt vast dat de raad van bestuur niet, zoals begrepen kon worden uit de kennisgeving van 22 augustus 2013, zich ertoe beperkt heeft kennis te nemen van het gemotiveerd advies van de beroepscommissie en zich die motieven zonder meer heeft eigen gemaakt. Het schoolbestuur heeft zich inderdaad die motieven eigen gemaakt, maar ze ook uitgewerkt en aangevuld. Het wordt niet betwist dat verzoeker hiervan geen kennis had ten tijde van het instellen van zijn vordering.

Waarvan verzoeker ook geen kennis had, is het gegeven dat de beslissing waarover op 22 augustus 2013 is gecommuniceerd, reeds genomen is op 23 juli 2013.

12.2. De formele-motiveringsverplichting strekt ertoe de betrokkene in kennis te stellen van de redenen waarom een voor hem ongunstige beslissing is genomen, zodat hij zich, met de ter beschikking staande rechtsmiddelen, tegen dat besluit kan verweren door aan te tonen dat de tot uiting gebrachte motieven niet gegrond zijn.

Betreft de onvolkomenheid weliswaar enkel de kennisgeving van de beslissing en niet de beslissing zelf, feit is wel dat verwerende partij met het overleggen van dat stuk 11 het onmiskenbaar bewijs levert dat zij aan verzoeker geen volledig zicht heeft gegeven op de besluitvorming, zodat verzoeker zich enkel op basis van onvolledige informatie tegen het weigeringsbesluit heeft kunnen verzetten.

De vaststelling dat verzoeker aldus niet de gelegenheid heeft gehad in zijn verzoekschrift de motivering met volledige kennis van zaken inhoudelijk te betwisten, terwijl nochtans het verzoek tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid alle middelen dient te bevatten die een schorsing kunnen rechtvaardigen en het een verzoeker niet toegelaten is in de loop van de schorsingsprocedure zijn middelen aan te vullen, brengt mee dat de Raad van State het onderdeel van het middel ernstig bevindt. Verzoeker moest immers, in strijd met het oogmerk van de formele-motiveringsverplichting, zich over het instellen van het beroep beraden en hij heeft het moeten instellen zonder adequate kennis te hebben van de motieven.

...
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: ma, 07/04/2014 - 20:54
Laatst aangepast op: ma, 07/04/2014 - 20:54

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.