-A +A

Abstracte verbintenis is geen concreet bewijs van een onderliggende verbintenis

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak: 
vri, 25/04/2008
A.R.: 
2006/AR/1949

Een niet handelaar vordert een geldsom in waarvoor wissels werden uitgeschreven. Indien de begunstigde van deze wisselbrief zijn vordering tot betaling van de in de wisselbrief vermelde som niet steunt op de wissel maar op op de onderliggende verhouding (een contract van lening), dan dient hij het bewijs van zijn schuld-vordering tegenover de betrokkene niet-handelaar te leveren volgens de principes van het burgerlijk recht (artt. 1326 en 1341 B.W).

Een wisselbrief is niets meer dan een abstract betaalinstrument dat niet beantwoordt aan de vereisten van art. 1326 B. W In de mate dat de wisselbrief kan worden aangezien als een begin van bewijs door geschrift volstaat hij op zich niet om het bestaan van de lening te bewijzen, maar moet hij worden aangevuld met andere bewijsmiddelen. Maar de wisselbrief als abstracte verbintenis kan juist veel meer. Als hij evenwel wordt aangewend als bewijs van een betalingsverbintenis is, bewijst hij door het abstract karakter zelfs niet het bestaan van een overeenkomst

Publicatie
tijdschrift: 
DAOR
Jaargang: 
2088/87
Pagina: 
217
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(WG. t. G.P.)

[ ... ]

Beoordeling

W. G. vordert de terugbetaling van twee geldleningen die hij en zijn echtgenote M. B. in 1993 aan G. P. zouden hebben verleend tot beloop van respectievelijk 1 363,41 EUR en 5 949,44 EUR.

Hiervoor werden volgens W.G. twee wissels uitgeschreven voor de hoger vermelde bedragen. De eerste wissel verviel op 1 september 1993 en de tweede wissel op 1 december 1993. Op de vervaldag werden de beide wissels niet betaald.

W G. steunt zijn vordering niet op de wisselbrieven zodat de wisselbriefwet niet van toepassing is. Volgens hem gelden de wisselbrieven slechts als bewijs van de lening.

G. P. betwist de lening en dat zij de kwestieuze wisselbrieven heeft ondertekend.

Zij heeft klacht neergelegd tegen W. G. wegens valsheid in geschriften doch deze klacht werd zonder gevolg gerangschikt.

De bewijslast rust op W. G. dat G. P. de sommen van 1 363,41 EUR en 5 949,44 EUR heeft ontvangen ten titel van lening en zich heeft verbonden om deze bedragen terug te betalen.

Dit bewijs dient overeenkomstig art. 1341 B.W schriftelijk te worden geleverd vermits de rechtshandeling de waarde van 3 7 5 EUR overschrijdt en G. P. geen handelaar is.

Bovendien moet dit geschrift voldoen aan de eisen van art. 1326 B.W vermits een lening een eenzijdige overeenkomst is.

Te dezen legt W G. geen enkel geschrift voor waaruit zou blijken dat G. P. erkent de litigieuze som ontvangen te hebben en zich verbindt om deze terug te betalen.

W. G. meent het bewijs van de lening te kunnen leveren door zich te steunen op de twee wisselbrieven ten bedrage van 1 363,41 EUR en 5 949,44 EUR.

Hij stelt dat deze wisselbrieven onderhandse akten zijn die krachtens art. 1319 B.W dienen aangemerkt te worden als schriftelijk bewijs van de door G. P. aangegane verbintenissen.

Niet alleen ontkent G. P. haar handtekening onder de beide wissels maar bovendien beantwoorden deze wissels die slechts een betaalinstrument zijn, niet aan de vereisten van art. 1326 B.W. om een volwaardig bewijs te vormen van het bestaan van de lening. Zij zijn niet van de hand van G. P. en er is ook geen vermelding met de hand van een « goed voor» of een «goedgekeurd voor» waarbij de som of de hoeveelheid van de zaak voluit in letters is geschreven.

In de mate dat deze wissels aanzien kunnen worden als een begin van bewijs door geschrift volstaan zij op zich niet om het bestaan van de lening te bewijzen maar moeten zij om een volwaardig bewijsmiddel te worden, aangevuld worden met andere bewijsmiddelen.

W.G. blijft volledig in gebreke om het begin van bewijs door geschrift aan te vullen met andere bewijselementen zodat de wissels, in zoverrre zij zouden ondertekend zijn door G. P., geen volwaardig bewijs vormen om het bestaan van de lening te bewijzen.

Het is in die omstandigheden overbodig om een schriftonderzoek te bevelen vermits zelfs indien uit dit onderzoek zou blijken dat de wisselbrieven ondertekend zijn door G. P., zij op zich niet volstaan om de lening te bewijzen.

Vermits de vordering van W. G. ongegrond is, is het eveneens zonder belang na te gaan of zij binnen een redelijke termijn werd ingesteld.

[ ... ]
 

Noot: 

Bij de cambiaire vordering, de vordering op de grond van de wissel, zijn de verweermiddelen beperkt tot de gedigheid van de wissel. Om welke reden ook werd te dezen een vordering ingesteld op grond van de onderliggende verbintenis.

Blijkbaar werd hier door de eisende partij de leer van de abstracte verbintenissen vergeten, zijnde de leer dat bepaalde documenten zoals wissel of cheque een abstracte verbintenis inhouden tot betaling zonder dat de onderliggende overeenkomst dient onderzocht en waarbij enkel verweer kan gevoerd worden over de geldigheid van de wissel.

Erger de kwibus die bij een vordering als begunstigde van een wisselbrief zijn vordering tot betaling van de in de wisselbrief vermelde som steunt op de onderliggende verhouding, dient het bewijs van zijn schuldvordering tegenover de betrokkene niet-handelaar te leveren volgens de principes van het burgerlijk recht (artt. 1326 en 1341 B.W). Precies door de onderschrijving van de wissel is het goed mogelijk dat deze bewijsmiddelen niet bestaan.

Een wisselbrief is niets meer dan een betaalmiddel dat niet beantwoordt aan de vereisten van art. 1326 B.W In de mate dat de wisselbrief kan worden aanzien als een begin van bewijs door geschrift volstaat hij op zich niet om het bestaan van de lening te bewijzen, maar moet hij worden aangevuld met andere bewijsmiddelen

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 24/07/2016 - 16:56
Laatst aangepast op: zo, 09/07/2017 - 09:21

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.