-A +A

Aanvullende conclusietermijn op basis van het recht op eerlijk proces

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Brussel
Datum van de uitspraak: 
din, 27/06/2017
A.R.: 
2014/ AR/2151

Het verzoek tot het bepalen van bijkomende conclusietermijnen is niet alleen gesteund op artikel 748, § 2 Ger.W., maar ook op het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces. Dit principe kan inderdaad geschonden worden wanneer een partij een bijkomende conclusietermijn zou worden ontzegd.

Nadat de conclusietermijnen definitief zijn vastgelegd en alle partijen hebben geconcludeerd is het mogelijk dat een partij nog een nieuw stuk of feit ontdekt dat van aard is om een invloed te hebben op het geschil.

Een partij kan nieuwe elementen in een debat brengen die van aard zijn dat zij een wijziging kunnen meebrengen van de eerder ingenomen procedurele standpunten van de partijen. Het niet procedureel toelaten om hierover nieuwe conclusies neer te leggen zou kunnen leiden een procedureel imbroglio, van die aard dat geen eerlijk proces meer mogelijk zou kunnen zijn.

Er is geen grond om het conclusierecht van de partijen te beperken wanneer het recht op een eerlijk proces in het gedrang komt en een totale procedurele chaos (procedureel imboglio), hierdoor kan worden vermeden.…

Publicatie
tijdschrift: 
P&B
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2017/4
Pagina: 
157
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

( ... )

1. Overeenkomstig artikel 24 van de wet van 15 juni 193 5 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken wordt voor de rechtspleging de Nederlandse taal gebruikt.

2. Het geschil heeft betrekking op een gebouwencomplex te Antwerpen aan het Kievitplein, meer bepaald op de sprinklerinstallatie in de ondergrondse parking. De in het geding aanwezige partijen kunnen kort en in afwachting van de debatten ten gronde als volgt worden voorgesteld:

- URBAN DEVELOPMENT (voorheen ROBELCO) is de bouwheer, thans in vereffening;

- KANAM GRUND KIEVITPLEIN, KANAM GRUND KIEVITPLEIN PARKING en KANAM GRUND KIEVITPLEIN SHOPPING zijn de huidige eigenaars;

- KIEVITPLEIN PARKING EXPLOITATIE is de huurder van de ondergrondse parkeergarage;

- VULCASOL leverde en plaatste de sprinklerinstallatie in de ondergrondse parkeergarage;

- V. was de raadgevend ingenieur speciale technieken, waaronder de sprinklerinstallatie;

- PROMACO (PMC) coördineerde het project;

- COFELY SERVICES (voordien Axima Services) is sedert 1 januari 2009 belast met het onderhoud van de installatie (door de beheerder, Hugo Ceusters Beheer bvba);

- P.W.S. Industries is de leverancier van de buizen van de sprinklerinstallatie.

De ingebruikname van de sprinklerinstallatie vond plaats 1 september 2006.

Vanaf oktober 2008 zouden er lekken in de installatie zijn ontstaan en, ondanks herstellingen, zouden deze steeds opnieuw ontstaan.

Het gedinginleidend exploot werd betekend op 11 juni 2009. Op 13 november 2009 werd de heer William Buysse door de rechtbank van koophandel aangesteld als gerechtelijke deskundige voor advies over de problemen, en deze legde op 29 december 2010 zijn eindverslag neer. Hij besloot tot de onaanvaardbaarheid van de installatie en was van oordeel dat de problematiek diverse oorzaken had die technisch toerekenbaar waren aan verschillende betrokkenen (studiebureel, aannemer, coördinator en onderhoudsfirma).

De eerste rechter verklaarde op 4 juni 2014 (dit is vóór Potpourri I) VULCASOL en V. aansprakelijk voor de gebreken in kwestie voor respectievelijk 70 en 30 % , en veroordeelde VULCASOL tot het herstel in natura, onder verbeurte van een dwangsom van 750 euro per dag vertraging vanaf 1 januari 2015, met beschrijving hoe dit herstel moest worden uitgevoerd en met aanstelling van William Buysse 'als gerechtsdeskundige' met de opdracht 'toezicht te houden op de herstellingswerken'. Ook beschreef hij hoe dit 'toezicht' door de gerechtelijke deskundige moest gebeuren. De nieuwe opdracht bevatte ook het geven van nieuwe adviezen over de kostprijs van de herstelling en de eventuele schade geleden door de huurder. Aannemer VULCASOL werd veroordeeld tot het voorschieten van de expertisekosten en ook, samen met ingenieur V. tot de procedurekosten, inclusief de rechtsplegingsvergoeding van URBAN DEVELOPMENT en de expertisekosten, vereffend op 38.867,66 euro. 'Voor het overige' werd de zaak naar de rol verwezen.

3. Het principaal hoger beroep van de partij VULCASOL is van 19 september 2014 en het principaal hoger beroep van de partij V. van 22 september 2014.

Bij arrest van 22 december 2014 werden de zaken gevoegd (2014/ AR/2151 en 2014/ AR/2153) en werden de conclusietermijnen tussen de partijen bepaald.

De partijen legden conclusies neer als volgt:

- Bouwheer URBAN DEVELOPMENT & de eigenaars KIEVIT gezamenlijk: 16 februari 2015;

- Ingenieur V.: 7 april 2015;

- Coördinator PROMACO PMC (en PROMACO Luxernbourg): 22 mei 2015;

- Onderhoudsfirma COFELY: 12 juni 2015;

- Leverancier PWS: 25 juni 2015;

- Aannemer VULCASOL: 2 oktober 2015;

- Eigenaars KIEVIT: 9 november 2015;

- Ingenieur V.: 4 december 2015;

- Exploitant PARKING KIEVITPLEIN: 18 december 2015;

- Aannemer VULCASOL : 6 april 2016;

- Eigenaars KIEVIT: 17 mei 2016;

Vervolgens werden geen conclusies meer neergelegd. De zaak nam overeenkomstig de beslissing 747,§ 2 Ger.W. rang op de wachtlijst van het hof op 24 oktober 2016.

Op 25 januari 2017 meldde zich een nieuwe raadsman voor de eigenaars KIEVIT, niet voor exploitant PARKING KIEVITPLEIN, die dezelfde bleef. Al deze partijen hadden daarvoor dezelfde raadsman.

De appellanten VULCASOL en V. streven de hervorming na van het bestreden vonnis in zoverre zij aansprakelijk werden verklaard. Ondergeschikt stelt V. een vrijwaringsvordering in tegen aannemer VULCASOL en onderhoudsfirma COFELY.

De andere partijen stellen geen hoger beroep in, hoewel exploitant PARKING KIEVITPLEIN in hoger beroep vordert om aannemer VULCASOL en ingenieur V. te veroordelen tot het betalen van de door de deskundige vast te stellen schade "conform de aansprakelijkheidsverdeling opgenomen in zijn verslag". Aldus verwijst en steunt deze partij zich op elementen die deel uitmaken van de expertise bevolen door de eerste rechter in het bestreden vonnis.

4. Op 19 april 2017 legden de eigenaars KIEVIT een verzoekschrift neer met toepassing van artikel 748, § 2 van het Gerechtelijk Wetboek tot het bekomen van een bijkomende conclusietermijn. Volgens de eigenaars KIEVIT kwam de aangestelde deskundige in een aanvullend verslag, neergelegd op 24 november 2016, dit is na het verstrijken van de conclusietermijnen voor het hof, tot de bevinding dat het (bevolen) herstel van de installatie 'onmogelijk' is en dat moet worden overgegaan tot de volledige vervanging van de sprinklerinstallatie in kwestie. In zijn eindverslag van 8 maart 2017 zou hij dit advies niet meer wijzigen. Bovendien zou uit de jaarrekening van aannemer VULCASOL voor het boekjaar 2015, dat op 27 september 2016 publiek werd, blijken dat aannemer VULCASOL over geen activa meer beschikt en niet meer actief is of kan zijn, waardoor de door de eerste rechter genomen beslissing niet meer uitvoerbaar blijkt en het hof, in die omstandigheid, niet meer tot een 'redelijke oplossing van het geschil kan komen', indien hierover niet bijkomend mag worden geconcludeerd.

De eigenaars KIEVIT steunen hun verzoek tot bijkomende conclusies niet alleen op artikel 7 48, § 2 van het Gerechtelijk

Wetboek, maar ook op het algemeen rechtsbeginsel van het recht op een eerlijk proces, dat zou worden geschonden indien hen in de gegeven omstandigheden een bijkomende conclusietermijn zou worden ontzegd.

De griffier bracht het verzoekschrift ter kennis van de andere partijen op 20 en nogmaals op 25 april 2017.

De partijen COFELY, V. en PROMACO maakten geen wezenlijk bezwaar, behoudens dat PROMACO het eventuele recht op een bijkomende conclusietermijnen wenst beperkt te zien "tot de nieuwe elementen ingeroepen namens de [eigenaars KIEVITPLEIN]" (gerechtsdossier, stukken 32, 33/34 en 35). Het hof was niet overtuigd van het nut van een eventuele nieuwe conclusieronde omdat het hoger beroep gericht was tegen een vonnis waarin een deskundige was aangesteld (wat desgevallend tot de terugwijzing van de zaak naar de eerste rechter kan leiden - (art. 1068, tweede lid Ger.W.) en riep de partijen op om ter terechtzitting hun standpunt te komen toelichten.

Vervolgens liet de advocaat van VULCASOL weten dat er volgens hem geen reden was om nieuwe conclusietermijnen toe te staan. Hij onderbouwde dit standpunt evenwel niet behoorlijk (gerechtsdossier, stuk 38).

De advocaat van leverancier PWS liet weten dat de bevolen expertise hem niet aanbelangde en nam verder geen standpunt is (gerechtsdossier, stuk 39/40).

Op 19 juni werden de advocaten van de partijen gehoord.

5. De door de eigenaars KIEVIT aangebrachte elementen zijn in casu, gezien de bestreden beslissing en de eerder in hoger beroep neergelegde conclusies, van die aard dat zij een wijziging kunnen meebrengen van de eerder ingenomen procedurele standpunten van de partijen. Het niet procedureel toelaten om hierover nieuwe conclusies neer te leggen zou kunnen leiden een procedureel imbroglio, van die aard dat geen eerlijk proces meer mogelijk zou kunnen zijn. Er bestaat aanleiding voor nieuwe conclusietermijnen. Er is geen grond om het conclusierecht van de partijen te beperken.

6. Bij het bepalen van de nieuwe conclusietermijnen houdt het hof rekening met het meer beperkte belang dat sommige partijen bij de zaak lijken te hebben.

Bij het bepalen van de conclusietermijnen houdt het hof rekening met een schorsing in de periode van de kerstvakantie (1 week) en tussen 15 juli en 15 augustus (1 maand).

Het hof zal na het verstrijken van de conclusietermijnen de zaak geen plaats laten nemen op de wachtlijst, maar zal ze onmiddellijk vaststellen voor pleidooien.

( ... )
 

Noot: 

• Cass. 13 december 2013, RW 2014-15, 1305, noot B. Van den Bergh;

• Cass. 15 maart 2014, P&B 2015, 63.

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 24/06/2018 - 13:58
Laatst aangepast op: zo, 24/06/2018 - 18:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.