-A +A

Aansprakelijkheid voor zaken Verzinkbare paal in de grond die naar boven komt op ogenblik dat een voertuig erover rijdt

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Politierechtbank
Plaats van uitspraak: Brugge
Datum van de uitspraak: 
woe, 31/10/2012

De bewaarster van een gebrekkige zaak, hetzij een gebrekkige weg hetzij een gebrekkig functionerend paaltje, is aansprakelijk in de zin van art. 1384, derde lid BW.

De bewaarster van een gebrekkige zaak, hetzij een gebrekkige weg hetzij een gebrekkig functionerend paaltje, is aansprakelijk in de zin van art. 1384, derde lid BW.r een wegzinkpaaltje rijdt op het ogenblik dat dit voorwerp naar beneden is, maar het terugveert, waardoor er schade wordt geleden aan de wagen, is er sprake van een gebrek, want er is een abnormaal kenmerk (Pol. Brugge 5 maart 2009, VAV 2009, 283). Een paaltje dat plots naar boven komt op het moment dat een auto erover rijdt, vertoont een abnormaal kenmerk waardoor het ongeschikt wordt voor een normaal gebruik volgens zijn bestemming en is dus als gebrekkig te beschouwen. 

 

 

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
395
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

 

E.Z. t/ NV E.

A. Gegevens en voorwerp van de vordering

De vordering van eiser strekt ertoe verweerster te horen veroordelen tot betaling van een bedrag van 2.268,08 euro in hoofdsom, als schadevergoeding voor een verkeersongeval te Knokke-Heist op 27 juli 2009.

De vordering is gebaseerd op een fout van verweerster in de zin van art. 1382-1383 BW en art. 1384 BW, alsook op het rechtstreeks vorderingsrecht van de benadeelde tegen de verzekeraar (art. 86 Wet Landverzekeringsovereenkomst.

Verweerster betwist de aansprakelijkheid van haar verzekerde voor het ongeval en de eruit voortspruitende schade.

Een afschrift van het strafdossier, gekend onder notitienummer (...) van het parket van de procureur des Konings te Brugge, afdeling politiezaken, (geseponeerd), wordt voorgelegd.

B. Beoordeling

1. Het verkeersongeval deed zich voor in de Antoine Breartstraat te Knokke-Heist, omstreeks 18 u 01. F.L., echtgenoot van eiseres, bestuurde het voertuig Ford Fiesta in de Kustlaan. Hij had de bedoeling om links af te slaan in de Antoine Breartstraat. Tijdens het inrijden van de Antoine Breartstraat kwamen de verzinkbare palen, die aangebracht zijn in het midden van de rijbaan naar boven op het ogenblik dat F.L. met zijn voertuig voorbijreed.

De Antoine Breartstraat bestaat uit een rijbaan met eenrichtingsverkeer. Tijdens het zomerseizoen is de rijbaan ter hoogte van de Kustlaan afgesloten bij middel van verzinkbare palen, die elektronisch bediend kunnen worden met een badge door bestuurders die over een toelating beschikken om de Antoine Breartstraat in te rijden.

Na het ongeval controleerde de verbalisant de werking van de verzinkbare palen en hij stelde vast dat ze goed werkten. In zijn proces-verbaal gaf de verbalisant het vermoeden aan dat F.L. een bestuurder gevolgd was die over een elektronische badge beschikte. De palen zouden dan terug omhooggekomen zijn toen die bestuurder gepasseerd was.

2. De feiten staan vast. Toen F. links afsloeg, kwamen de verzonken paaltjes omhoog, waardoor het voertuig-Fiesta (eigendom van eiseres) rechts onderaan schade opliep.

Volgens eiseres is de schade aan haar voertuig te wijten aan de gebrekkige werking van de verzinkbare paaltjes. Zij acht de gemeente Knokke-Heist aansprakelijk op grond van art. 1384, eerste lid BW, als bewaarster van een gebrekkige zaak.

Een zaak is gebrekkig als zij een abnormaal kenmerk vertoont, dat van aard is in bepaalde omstandigheden aan derden schade te berokkenen (Cass. 21 oktober 1993, JLMB 1996, noot; Cass. 10 oktober 1996, RW 1997-98, 998; Cass. 12 maart 2009, Arr.Cass. 2009, 800). Art. 1384 BW vereist niet dat het gebrek de zaak ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe ze bestemd is. Het volstaat dat zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken (Cass. 12 september 2003, RGAR 13.683). Het is niet vereist dat het gebrek intrinsiek is aan de zaak (Cass. 2 maart 1995, RW 1996-97, 926) of er een blijvend element van uitmaakt dat inherent is aan de zaak (Cass. 13 mei 1993, RW 1994-95, 1329) en zich voordoet buiten ieder toedoen van een derde (Cass. 17 januari 2003, TAVW 2003, 245, RW 2005-06, 1174). Het is vereist dat de zaak in haar geheel een abnormaal kenmerk vertoont (T. Vansweevelt, “Het gebrek van de zaak in de zin van artikel 1384, eerste lid BW: enkel nog de in concreto beoordeling van het structureel gebrek?” (noot onder Cass. 28 januari 2005), RW 2005-06, 1540).

Knokke-Heist heeft in de Antoine Breartstraat een systeem aangebracht dat verhindert dat wagens tijdens de zomermaanden toegang kunnen nemen tot die straat. Alleen houders van een badge kunnen de opgerichte paaltjes in de grond doen verdwijnen, waarna ze opnieuw tevoorschijn komen nadat de toegelaten bestuurder de paaltjes is voorbijgereden. Het systeem is duidelijk niet waterdicht. Het ongeval dat F. overkwam, is daarvan een bewijs. Zelfs al zou het vermoeden van de verbalisant juist zijn, namelijk dat F. een badgehouder volgde die net ervoor de straat was ingereden (wat F. formeel betwist), dan nog mag een deugdelijk systeem van verzinkbare paaltjes het niet mogelijk maken dat een voertuig beschadigd wordt door het plots oprijzen van zo een paaltje.

De schade aan het voertuig van eiseres is te wijten aan de ondoelmatige werking van het systeem van verzinkbare paaltjes. De feiten, waarvan F. en eiseres het slachtoffer zijn, tonen aan dat het systeem in bepaalde specifieke omstandigheden slecht functioneert en schade kan veroorzaken.

Reeds eerder werd dit systeem aan het oordeel van de Politierechtbank te Brugge onderworpen. Zo werd al geoordeeld dat, wanneer een wagen over een wegzinkpaaltje rijdt op het ogenblik dat dit voorwerp naar beneden is, maar het terugveert, waardoor er schade wordt geleden aan de wagen, er sprake is van een gebrek, want er is een abnormaal kenmerk (Pol. Brugge 5 maart 2009, VAV 2009, 283). Een paaltje dat plots naar boven komt op het moment dat een auto erover rijdt, vertoont een abnormaal kenmerk waardoor het ongeschikt wordt voor een normaal gebruik volgens zijn bestemming en is dus als gebrekkig te beschouwen (Pol. Brugge 28 oktober 2005, AR 05A47, Schülter t/ Knokke-Heist, onuitg.).

Knokke-Heist, verzekerde van verweerster, moet worden beschouwd als de bewaarster van een gebrekkige zaak, hetzij een gebrekkige weg hetzij een gebrekkig functionerend paaltje, in de zin van art. 1384, derde lid BW.

3. Dit alles sluit niet uit dat ook de aansprakelijkheid van de benadeelde kan betrokken zijn, bv. als het gebrek zichtbaar was of als hij zelf een fout heeft begaan die in causaal verband staat met het ongeval en de schade (Luik 15 juni 1998, TBBR 1999, 340). Elke weggebruiker is immers de eerste bewaker van zijn eigen veiligheid en dient de nodige voorzorgen te nemen.

Om een eigen (samenlopende) fout van de weggebruiker in aanmerking te nemen, moet bewezen zijn dat het gebrek of de gevaarstoestand van op afstand zichtbaar was en dat de bestuurder bij het zien van het gevaar in staat is geweest dit te ontwijken zonder gevaar voor zichzelf of voor derden (D. Van Trimpont, “De aansprakelijkheid van de wegbeheerder anno 2001. Een praktijkgerichte stand van zaken”, TAVW 2001, 255).

Uit de gegevens van het dossier blijkt dat de aanwezigheid van dit systeem van verzinkbare paaltjes niet aangekondigd of gesignaleerd is. Het proces-verbaal maakt nergens melding van signalisatie, terwijl ook op de door eiseres neergelegde foto’s geen signalisatie te zien is. Er staat alleen rechts een onderbord M5 (toegelaten verkeer voor fietsers en bromfietsers klasse A) en daaronder een bord met de tekst “uitgezonderd laden en lossen van 22 u 00 tot 10 u 30 en uitgezonderd rijwielen”, maar dit bord is niet vergezeld van een reglementair verkeersbord zoals het verkeersbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) of C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder). De combinatie van deze borden alleen bevat geen rechtsgeldig of afdwingbaar toegangsverbod voor autovoertuigen, zodat dit niet verbiedt dat bestuurders de Antoine Breartstraat inrijden. Dit wordt hen evenwel in normale omstandigheden belet door de werking van de verzinkbare paaltjes, tenminste wanneer ze opgerezen staan. Door links af te slaan in de richting van de Antoine Breartstraat, op een ogenblik dat de paaltjes verzonken waren, heeft F. geen fout in de zin van art. 1382 BW begaan. In strijd met wat verweerster in conclusies beweert, heeft F. “het verkeersbord en de signalisatie rond de verzinkbare paal” (welke?) niet genegeerd. F. kon en moest er zich niet aan verwachten dat hem plots de toegang zou worden belet door het oprijzen van de verzonken paaltjes.

Daar alleen Knokke-Heist aansprakelijk is voor het ongeval en de schade van eiseres, moet zij, en bijgevolg verweerster die haar verzekeraar is, deze schade integraal vergoeden. Cijfermatig is er betreffende de vordering van eiseres geen betwisting.

 

Gerelateerd
Aangemaakt op: vr, 07/11/2014 - 19:42
Laatst aangepast op: vr, 07/11/2014 - 19:42

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.