-A +A

Aansprakelijkheid van de staat voor de fouten va de ambtshalve aangestelde advocaat

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van Cassatie
Datum van de uitspraak: 
din, 22/09/2015

Uit artikel 6, 3., c) EVRM volgt dat de handelingen en de beslissingen van een advocaat in beginsel de aansprakelijkheid van de overheid niet in het gedrang kunnen brengen. De wijze van verdediging is een zaak van de beklaagde en zijn raadsman. Evenwel heeft de overheid de verplichting tussen te komen in geval van manifeste tekortkomingen door de ambtshalve aangestelde advocaat of in uitzonderlijke gevallen door de zelf gekozen advocaat. In geval van dergelijke manifeste tekortkoming moet worden onderzocht of die de eerlijkheid van het proces in zijn geheel en onherstelbaar heeft aangetast.

 

Publicatie
tijdschrift: 
RABG
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2016/7
Pagina: 
531
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

(A.M.M.A., J.F.M.C.K. / R.D., H.D., W.D., G.F., A.F., J.V., J.V., R.F., C.F., L.C.M. - Rolnr.: P.14.0990.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
(…)

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(…)

Middel van de eiseres I
(…)

Eerste middel van de eiseres II
(…)

Tweede middel
(…)

Tweede onderdeel
22. Het onderdeel voert schending aan van artikel 6, 1. en 6, 3., c) EVRM, alsmede miskenning van de algemene rechtsbeginselen van het recht van verdediging en het recht op een eerlijk proces: het arrest oordeelt ten onrechte en op een met artikel 6, 1. en 6, 3., c) EVRM strijdige wijze dat het niet aan de onderzoeksrechter, de procureur des Konings of de procureur-generaal stond om het mandaat van de toenmalige raadsman van de eiser II in vraag te stellen of na te gaan of diens aanstelling met deontologie van de advocaat strookte en dat zij niet konden of behoorden te weten dat de advocaten mogelijks een manifest belangenconflict hadden; artikel 6, 3., c) EVRM, zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, vereist immers dat de gerechtelijke overheden tussenkomen wanneer de optredende advocaat manifest in gebreke blijft de vereiste bijstand te verlenen en dit ongeacht of de advocaat werd aangesteld door de overheid dan wel privaat werd gefinancierd.

23. Uit artikel 6, 3., a) EVRM (lees art. 6, 3., c) EVRM), zoals uitgelegd door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, volgt dat de handelingen en de beslissingen van een advocaat in beginsel de aansprakelijkheid van de overheid niet in het gedrang kunnen brengen en dat de wijze van verdediging een zaak is van de beklaagde en zijn raadsman en dit ongeacht of de advocaat door de beklaagde zelf dan wel door de overheid wordt betaald.

De overheid heeft wel de verplichting tussen te komen in geval van manifeste tekortkomingen door de ambtshalve aangestelde advocaat of in uitzonderlijke gevallen door de zelf gekozen en betaalde advocaat.

In geval van dergelijke manifeste tekortkoming moet worden onderzocht of die de eerlijkheid van het proces van de betrokkene in zijn geheel en onherstelbaar heeft aangetast.

24. Het arrest oordeelt dat:

de eiser II zich in deze zaak nooit in een kwetsbare positie bevond;
niet is aangetoond dat de eiser II en dr. P. of de andere artsen vermeld in het dossier noodzakelijk tegenstrijdige belangen hadden;
de eiser II zich aanvankelijk liet bijstaan door Mr. T. Balthazar, die nadat hij de balie had verlaten, werd opgevolgd door Mr. J.-M. De Smet;
uit niets blijkt dat Mr. De Smet tegen de zin van de eiser II werd aangesteld door zijn verzekeraar of dat zijn mandaat op enige wijze hierdoor beperkt was;
tijdens zijn verhoor door de onderzoeksrechter als inverdenkinggestelde de eiser II verklaarde dat Mr. J.-M. De Smet de door hem gekozen raadsman was;
uit het gegeven dat een advocaat in het gerechtelijk onderzoek inzake onopzettelijke doding als raadsman optreedt voor verschillende artsen niet noodzakelijk volgt dat deze advocaat niet onafhankelijk is, ook niet wanneer die artsen op een of andere manier het slachtoffer hebben behandeld;
de eiser II, indien hij meende dat zijn raadsman niet onafhankelijk optrad, tijdens het gerechtelijk onderzoek zich door een andere raadsman kon laten bijstaan, wat hij niet deed en wat hij ook niet aanvoerde voor de eerste rechter;
er niet geloofwaardig wordt gemaakt dat de eiser II, indien hij door een andere raadsman was bijgestaan, andere verklaringen zou hebben afgelegd dan de verklaringen die hij in het vooronderzoek heeft afgelegd;
artikel 6, 1. EVRM niet is geschonden en het recht van verdediging niet is miskend daar de eiser II werd bijgestaan door een raadsman die hij bewust en met kennis van zaken heeft gekozen, zoals dit ook voor het hof van beroep het geval is.
Met die redenen verantwoordt het arrest de beslissing dat de gerechtelijke overheid niet diende tussen te komen in de wijze waarop de eiser II zijn verdediging heeft gevoerd en dat zijn recht op een eerlijk proces en zijn recht van verdediging niet zijn miskend.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.

(…)

Dictum

Het Hof,

Verleent akte van de afstand aan de eiseres I zoals voormeld.

Verleent akte van de afstand van de eiser II in zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerders.

Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.

Veroordeelt de eisers tot de kosten van hun cassatieberoep.

Bepaalt de kosten in het geheel op 218,41 EUR, waarvan de eiseres I 109,20 EUR verschuldigd is en de eiser II 109,21 EUR verschuldigd is.

 

Noot: 

De Pauw, W., « Het recht op rechtsbijstand (art. 6, 3., c) EVRM) en de inefficiënte verdediging – Cassatie licht een tipje van de sluier op », R.A.B.G., 2016/7, p. 534-539

Gerelateerd
Aangemaakt op: di, 11/07/2017 - 18:21
Laatst aangepast op: di, 11/07/2017 - 18:21

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.