-A +A

Aansprakelijkheid school voor schade door ijsplek 1384 §4 BW

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Instantie: Hof van beroep
Plaats van uitspraak: Antwerpen
Datum van de uitspraak: 
woe, 11/02/2015
A.R.: 
2006/AR/2413

Een ijsplek voor een deur vraagt van de school extra aandacht m.b.t. het ijsvrij maken. Deze plaats wordt immers veelvuldig bewandeld, omdat het een doorgang betreft. Voorts is het normale gevolg van een ijsplek op een speelplaats dat kinderen hierop beginnen te glijden, wat te dezen een extra risico inhield, gelet op de plaatsgesteldheid, namelijk dat deze ijsplek zich bevond voor een glazen deur. De aansprakelijkheid van de school wordt weerhouden op grond v an art. 1382-1383 BW.

Publicatie
tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2016-2017
Pagina: 
828
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve

C.V.H. en H.G. t/ NV K.V.

Feiten

1. C.V.H. en H.G. voeren aan dat hun zoon, L.V.H. (o28 januari 1999) op 12 januari 2009 rond 8.35 uur op de speelplaats van de Vrije Basisschool (...) te (...) tijdens het glijden over een ijsstrook, die zou zijn ontstaan door het schuurwater dat na de reiniging van de turnzaal op de speelplaats was achtergelaten, tegen de glazen toegangsdeur van de turnzaal zou terechtgekomen zijn, met verwondingen aan zijn hand en pols tot gevolg.

K.V. is de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Vrije Basisschool.

De voorafgaande rechtspleging

2. Met de inleidende dagvaarding van 29 december 2011 voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout hebben C.V.H. en H.G., optredend als beheerders van de tussen hen bestaande huwgemeenschap en als ouders van hun minderjarige zoon L.V.H., geboren op 28 januari 1999, de NV K.V. aangesproken en betaling gevraagd aan hen als beheerders van de tussen hen bestaande huwgemeenschap van een provisioneel bedrag van 500 euro en als ouders van L. van 2.500 euro, vermeerderd met de interesten vanaf datum schadegeval. De vordering is gebaseerd op art. 1382, 1383 en 1384 BW.

...

3. Het bestreden vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 6 november 2012 heeft de vordering (...) ontvankelijk maar ongegrond verklaard.

4. Met het verzoekschrift, neergelegd op 14 december 2012 ter griffie van dit hof, hebben C.V.H. en H.G., optredend als beheerders van de tussen hen bestaande huwgemeenschap en als ouders van hun minderjarige zoon L., een naar vorm en termijn regelmatig hoger beroep ingesteld tegen dit vonnis.

...

Beoordeling

...

8. Appellanten, die de aansprakelijkheid van de school aanvoeren op basis van art. 1382 en 1383 BW, dragen de bewijslast van een fout/onvoorzichtigheid van de school, van de schade en van het oorzakelijk verband tussen deze fout en de schade (art. 1315, eerste lid BW en art. 870 Ger.W.). Zij dragen tevens de bewijslast van de feitelijke omstandigheden waaronder het ongeval is gebeurd.

Als fout voeren appellanten aan dat de school foutief/onvoorzichtig heeft gehandeld doordat er zich op de speelplaats een ijsbaan bevond in het verlengde van de glazen toegangsdeur tot de turnzaal en doordat de school heeft toegelaten aan de kinderen om hierop te spelen, wat een gevaarsituatie uitmaakte, omdat deze in de richting van de glazen deur lag. Zij voeren ook een gebrek aan toezicht door de leerkrachten aan.

...

9. Geïntimeerde van haar kant voert aan dat zij gehandeld heeft als een zorgvuldige en voorzichtige school, door de speelplaats ijs- en sneeuwvrij te maken door het strooien van zout op de dag van het ongeval en dat het feit dat het zout op één plaats niet voldoende impact had gehad, zodat er desondanks nog een ijsplek ontstond, niet anders doet besluiten.

10. Het hof oordeelt m.b.t. deze betwisting als volgt.

Te dezen is niet betwist dat de ijsplek zich bevond in het verlengde van de glazen deur van de turnzaal. De ijsplek bevond zich zodoende voor een deur. Deze plaats vraagt van de school extra aandacht m.b.t. het ijsvrij maken. Deze plaats wordt immers veelvuldig bewandeld, omdat het een doorgang betreft. Voorts is het normale gevolg van een ijsplek op een speelplaats dat kinderen hierop beginnen te glijden, wat te dezen een extra risico inhield, gelet op de plaatsgesteldheid, namelijk dat deze ijsplek zich bevond voor een glazen deur.

Het hof oordeelt dat de school extra aandacht diende te besteden aan deze plaats, gelet op de ligging ervan. Dit beantwoordt aan het handelen van een normaal voorzichtige en zorgvuldige school, geplaatst in soortgelijke omstandigheden. Het hof oordeelt dat dit inderdaad een toestand is waarop een normaal zorgvuldige school zou hebben ingegrepen. Deze toestand houdt immers een verhoogd risico voor spelende kinderen in, die onvermijdelijk hierop zullen glijden, met het risico dat zij terechtkomen tegen de glazen deur en zich verwonden.

De betwisting tussen partijen of het gaat over een “plekje ijs/sneeuw”, een “ijsplek”, een “ijsbaan” of een “strook ijs”, acht het hof niet relevant. Zoals reeds vermeld, is ook een plekje ijs op een speelplaats aanleiding voor de kinderen om hierop te gaan glijden, wat te dezen een extra risico inhield, gelet op de ligging van dit plekje ijs.

Ook de herkomst van deze ijsplek is daarbij niet relevant.

Evenmin is het relevant dat dit het enige plekje ijs zou zijn op heel de speelplaats. Het feit dat er gestrooid was door de school en dat slechts één plekje ijs was blijven bestaan, leidt te dezen niet tot een afwezigheid van aansprakelijkheid van de school, gelet op het feit dat deze ijsplek zich op een gevaarlijke plaats bevond en de school, zoals iedere normaal voorzichtige en zorgvuldige school zou hebben gedaan, hieraan bijzondere aandacht had moeten besteden, wat zij te dezen niet heeft gedaan. Anders dan de school aanvoert, was het niet onmogelijk om ook deze plek ijsvrij te maken dan wel maatregelen te nemen opdat dit gedeelte van de speelplaats niet door de kinderen betreden kon worden en wijst het hof haar verweer m.b.t. overmacht af. De school had bijzondere aandacht moeten besteden voor het ijsvrij of onbereikbaar maken van deze specifieke plaats.

Het hof besluit tot een aansprakelijkheid van de verzekerde van geïntimeerde (art. 1382-1383 BW).

...

11. Anders dan geïntimeerde aanvoert, is te dezen geen eigen fout van L., in oorzakelijk verband met het schadegeval, bewezen.

De fout ligt uitsluitend bij de school, die een ijsplek heeft laten liggen voor een glazen deur. Het feit dat L. op deze ijsplek, zelfs al lag deze voor een glazen deur, is gaan glijden, beoordeelt het hof niet als een fout. Zijn handelen was niet anders dan wat een normaal voorzichtig en zorgvuldig kind ook in die omstandigheden zou hebben gedaan.

Dit geldt a fortiori nu uit de eigen ongevalsaangifte van de school aan NV K.V. blijkt dat niet alleen L. maar ook andere kinderen aan het glijden waren op de ijsbaan en dit met medeweten van de school.

...

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 16/02/2017 - 15:52
Laatst aangepast op: ma, 04/09/2017 - 16:03

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.