-A +A

Zakenrechtelijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten. Gedwongen mede-eigendom, appartementseigendom

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Reeks Notariële praktijkstudies
Publicatie
Auteur: 
Timmermans R
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2011
ISBN nummer: 
9789046539118
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

 DEEL I. Gemeenrechtelijke aspecten van elke zakenrechtelijke vestigingsakte. 1
Hoofdstuk 1. Vestiging van zakelijke rechten .3
Hoofdstuk 2. Benaming vestigingsakte .5
Hoofdstuk 3. Publiciteit en overschrijving vestigingsakte in de openbare registers
van de hypotheekbewaring. 7
Hoofdstuk 4. Authentieke vorm van de vestigingsakte .9
Hoofdstuk 5. Grondvereisten voor een rechtsgeldige vestigingstitel .12
Hoofdstuk 6. Vormvoorschriften vestigingsakte.14
Hoofdstuk 7. Identificatie van het onroerend goed .16
Hoofdstuk 8. Bodeminformatie . 18
Hoofdstuk 9. Stedenbouwkundige informatie. 21
Afdeling 1. Algemeen .21
Afdeling 2. Verdeling van een onroerend goed .25
Onderafdeling 1. Verdeling zonder verkavelingsvergunning in geval van
verdelingen die geen verkavelingen zijn . 25
Onderafdeling 2. Verdelingen met een verkavelingsvergunning voor
verkavelingen .26
Hoofdstuk 10. Postinterventiedossier .32
Hoofdstuk 11. Keuze van de rechtshandeling en de rol van de notaris .33
Hoofdstuk 12. Erfdienstbaarheden .35
Hoofdstuk 13. Voorafgaandelijke mededeling van het ontwerp, toelichting en voorlezing
van de akte . 48
Hoofdstuk 14. Bijlagen . 50
Hoofdstuk 15. Formaliteiten voor en na de akte . 52
Afdeling 1. Voor het verlijden van de akte .52
Afdeling 2. Na het verlijden van de akte .52
DEEL II. Uitgifte in gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak . 53
Hoofdstuk 1. Algemeenheden .55
Afdeling 1. Wettelijk kader .55
Afdeling 2. Bibliografie .55
Afdeling 3. Historische ontwikkeling . 56
Afdeling 4. Wetgevende ontwikkeling .58
Afdeling 5. Wezenskenmerken .59
Afdeling 6. Ontstaan en vestigingswijzen . 60
Hoofdstuk 2. Opbouw splitsingsakte .63
Afdeling 1. Vormvoorschriften vestigingsakte . 63
Afdeling 2. Publiciteit vestigingsakte . 63
Afdeling 3. Tijdstip redactie vestigingsakte .64
Afdeling 4. Rechten en plichten .65
Afdeling 5. Object .66
Afdeling 6. Bestuursorganisatie .67
Onderafdeling 1. Bestemming en juridisch statuut van de kavels .68
Onderafdeling 2. Beslissingsstructuur . 68
Onderafdeling 3. Dagelijks bestuur .68
Afdeling 7. Enkele concrete casussen . 69
Afdeling 8. Enkele bijzondere uitgiftevormen . 71
Onderafdeling 1. Parkmanagement voor bedrijvenparken en industrieparken. 71
A. Begrip .71
B. Kwaliteitsmanagement.73
C. Juridische opbouw.74
Onderafdeling 2. Constructions groupe´es . 75
A. Begrip .75
B. Juridische opbouw .77
Onderafdeling 3. Weekendverblijfparken.77
A. Begrip .77
B. Juridische opbouw .79
Onderafdeling 4. Stadsontwikkelingsgebied .80
A. Begrip .80
B. Juridische opbouw .81
Hoofdstuk 3. Modelakten .83
DEEL III. Uitgifte in appartementseigendom .129
Inleiding .131
Hoofdstuk 1. Algemeenheden .132
Afdeling 1. Wettelijk kader.132
Afdeling 2. Bibliografie .132
Onderafdeling 1. M.b.t. de wetten van 8 juli 1924 en 30 juni 1994 . 132
INHOUD
Onderafdeling 2. M.b.t. de wet van 2 juni 2010 .160
Afdeling 3. Historische ontwikkeling.163
Afdeling 4. Wetgevende ontwikkeling .164
Afdeling 5. Wezenskenmerken .164
Afdeling 6. Ontstaan en vestigingswijzen . 164
Onderafdeling 1. Splitsing door testamentaire verdeling.165
Onderafdeling 2. Splitsing door wettelijke erfopvolging .166
Onderafdeling 3. Splitsing door ouderlijke boedelverdeling .169
Onderafdeling 4. Splitsing door verdeling van een vennootschapsgebouw 170
Onderafdeling 5. Splitsing door schenking. 170
Onderafdeling 6. Splitsing door wijziging van de materie¨ le toestand van een gebouw . 170
Onderafdeling 7. Splitsing door omzetting van huurkoop in volle eigendom. .171
Onderafdeling 8. Splitsing door verkoop na uitvoerend beslag op onroerendgoed .171
Onderafdeling 9. Splitsing door vermogensregeling bij echtscheiding door onderlinge toestemming .176
Onderafdeling 10. Splitsing door verkoop bij faillissement . 177
Onderafdeling 11. Splitsing door gedeeltelijke inbreng van een gebouw in een vennootschap .177
Onderafdeling 12. Splitsing ingevolge onteigening . 179
Onderafdeling 13. Splitsing door verjaring .179
Afdeling 7. Vormvoorschriften vestigingsakte . 180
Afdeling 8. Functie van de splitsingsakte.183
Afdeling 9. Publiciteit vestigingsakte .184
Afdeling 10. Tijdstip opstelling splitsingsakte . 184
Onderafdeling 1. Algemeenheden . 184
Onderafdeling 2. Overdracht door koop .184
A. Overdracht appartement onder het gemeen recht inzake koop–verkoop . 185
B. Overdracht appartement onder de Woningbouwwet . 213
Hoofdstuk 2. Opbouw splitsingsakte eenvoudig appartementsgebouw . 224
Inleiding . 224
Afdeling 1. Relevante voorschriften .224
Onderafdeling 1. Algemeenheden . 224
A. Benaming .224
B. Inhoud .225
Onderafdeling 2. Het voorstuk van de splitsingsakte .225
A. Vermelding van de partijen en hun wilsverklaring. 225
B. Beschikkingsbevoegdheid stichter appartementseigendom. 226
C. Rechten op de grond . 227
C1. Grond van de initiatiefnemer . 227
C2. Grond van een derde . 227
D. Nauwkeurige beschrijving van het grondperceel .236
E. Identificatie van de onroerende goederen . 236
F. Eigendomstitel.239
G. Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden . 239
G1. Bestaande erfdienstbaarheden .239
G2. Nieuwe erfdienstbaarheden .240
H. Openbare ruimte . 242
I. Bodeminformatie. 243
J. Stedenbouwkundige informatie .243
J1. Stedenbouwkundige vergunning .243
J2. Bouwplannen . 243
J3. Spontane informatie omtrent de stedenbouwkundige toestand . 244
J4. Wijziging aantal woongelegenheden of verdeling bestaand gebouw .245
J5. Nieuwbouw en vernieuwbouw: de Woningbouwwet.245
K. Postinterventiedossier .265
K1. Algemeen .265
K2. Structuur van het KB .265
K3. Inhoud van het PID.266
K4. Bijzondere voorschriften voor bouwwerken waarop de bepalingen van de gedwongen mede-eigendom van toepassing kunnen zijn.266
K5. Overhandigingsverplichting van het PID . 267
K6. Wijze van overhandiging . 267
K7. PID bij verkoop op plan . 268
L. Algemeen Reglement Elektrische Installaties . 268
M. Energieprestatiecertificaat .269
N. Voorbehoud herindeling gebouw . 269
N1. Oud recht .270
N2. Nieuw recht.271
N3. Wijziging rechtsbetrekkingen . 272
N4. Hypothecaire en beslagleggende schuldeisers . 272
N5. Besluit .273
O. Voorbehoud muurgemeenheid .273
P. Andere voorbehouden rechten .275
Q. Bindend derdenbeding .275
R. Bijlagen . 276
Onderafdeling 3. Het middenstuk van de splitsingsakte .277
Inleiding . 277
A. Basisakte. 277
A1. Beschrijving van het onroerend geheel .278
A2. Beschrijving van de privatieve delen en de gemeenschappelijke
delen .279
A3. Beschrijving van de privatieve delen . 279
A4. Beschrijving van de gemeenschappelijke gedeelten. 283
A5. Bijzondere toepassingen m.b.t. prive´ - en gemeenschappelijke gedeelten . 301
A6. Incorporatie gemeenschappelijke delen door natrekking .318
A7. Concrete beschrijving van de prive´ - en van gemeenschappelijke gedeelten . 319
A8. Identificatie van de prive´gedeelten. 320
A9. Beschrijving van de bestemming van de prive´gedeelten .320
A10. Beschrijving van de oppervlakte van de prive´gedeelten .321
A11. Beschrijving van de gemeenschappelijke gedeelten.324
A12. Bepaling van het aandeel in de gemeenschappelijke delen dat aan ieder prive´gedeelte is verbonden .325
B. Reglement van mede-eigendom .332
B1. Algemeenheden .332
B2. Uitwerking van het reglement van mede-eigendom .333
B3. Rechten en plichten van de mede-eigenaars m.b.t. de privatieve en gemeenschappelijke delen. 333
B4. Overige bedingen in het reglement van mede-eigendom .353
Onderafdeling 4. Het sluitstuk van de splitsingsakte .385
Onderafdeling 5. Bijzondere aspecten van een splitsingsakte .386
Inleiding . 386
A. Kosten van de splitsingsakte . 386
B. Overschrijving van de splitsingsakte in de openbare registers
van de hypotheekbewaring .386
C. Aanvraag ondernemingsnummer . 387
D. Fiscale formaliteiten . 387
Afdeling 2. Model .388
Hoofdstuk 3. Coo¨rdinatie oorspronkelijke splitsingsakte . 420
Inleiding .420
Afdeling 1. Relevante voorschriften .420
Onderafdeling 1. Coo¨ rdinatie onder de wet van 30 juni 1994 .420
A. Vereniging van mede-eigenaars .421
B. Basisakte. 421
C. Reglement van mede-eigendom .422
Onderafdeling 2. Coo¨ rdinatie onder de wet van 2 juni 2010.425
A. Inleiding . 425
B. Wettelijke verplichting tot aanpassing van de bestaande splitsingsakten en reglement van orde .426
C. Algemene achtergrond: uiteenlopende visie tussen Kamer en Senaat .427
D. Auteur van de aangepaste versie: de syndicus, niet de vereniging van mede-eigenaars .429
E. Niet de nieuwe wettekst als onzijdige bijsluiter toevoegen . 429
F. Wel de statuten uitvlooien en aanpassen . 429
G. Inschakeling van derden toegelaten .430
H. Door de wet geviseerde akten .430
I. De aandacht voornamelijk toespitsen op het reglement van mede-eigendom . 431
J. Geen integratie van jurisprudentie¨ le ontwikkelingen . 432
K. Gebruik van de onderhandse akte .432
L. Consultatie raad van mede-eigendom aanbevolen .433
M. Behandeling aangepaste versie op de algemene vergadering verplicht .434
N. Recht op amendering van het voorstel .434
O. Meerderheidsquorum. 434
P. Appel op de rechtbank .434
Q. Openbaarmaking aangepaste versie .435
R. Verlenging coo¨ rdinatietermijn tot en met 31 augustus 2013.436
S. Quid na afloop van de vervaltermijn van drie jaar?.436
T. Overschrijving gecoo¨ rdineerde versie bij notarie¨ le akte.436
Afdeling 2. Model .437
Hoofdstuk 4. Wijziging splitsingsakte.466
Afdeling 1. Relevante voorschriften .466
Onderafdeling 1. Inleiding .466
Onderafdeling 2. Verschillende omstandigheden die aanleiding geven tot wijziging van een splitsingsakte . 469
A. Wijzigingen bij verkoop op plan van appartementen onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een bouwvergunning. . 469
B. Wijzigingen in de bouwwerken eenzijdig doorgevoerd door de bouwpromotor .470
C. Wijzigingen in de conceptie van het gebouw door eenzijdig abandon . 471
D. Wijzigingen door onbewoonbaarverklaring van een of meer prive ´gedeelten .472
E. Wijzigingen door wederrechtelijke innamen: bezits- en eigendomsvorderingen .473
F. Wijzigingen ten gevolge van verkrijgende verjaring .474
F1. Onroerend goed buiten het appartementsgebouw . 475
F2. Prive´gedeelte binnen het appartementsgebouw .475
G. Wijzigingen door niet-levering van ruimten .478
H. Wijzigingen door de aankoop van nieuwe onroerende goederen bestemd om gemeenschappelijk te worden, of door verkoop van gemeenschappelijke delen. 478
I. Wijzigingen door onteigening. 479
J. Wijzigingen ingevolge ruil van prive´ - en/of gemeenschappelijke gedeelten . 479
K. Wijzigingen door verandering in de begrenzing van een prive´ - gedeelte of verhoging van een appartementsgebouw .480
L. Wijziging door het hoger optrekken van een appartementsgebouw .480
M. Wijzigingen bij modulaire appartementsgebouwen .480
Onderafdeling 3. Verbeterende, vervangende en wijzigende splitsingsakte 481
A. Verbeterende en nieuwe vervangende splitsingsakte op initiatie van de stichter van appartementseigendom.481
B. Wijzigende splitsingsakte op initiatief van de vereniging vanmede-eigenaars .482
C. Wijzigende splitsingsakte op initiatief van een mede-eigenaar . 483
D. Wijzigende splitsingsakte op initiatief van de rechtbank .484
Onderafdeling 4. Nietigverklaring splitsingsakte .486
Afdeling 2. Model .488
Hoofdstuk 5. Opbouw splitsingsakte van enkele speciale types appartementsgebouwen .492
Inleiding .492
Afdeling 1. Gebouw met parkeervoorzieningen .492
Onderafdeling 1. Relevante voorschriften . 492
A. Algemeenheden . 492
B. Parkeervakken voor exclusief prive´gebruik .493
C. Parkeervakken voor dubbel gebruik . 495
D. Parkeervakken met inwisselbaar gebruik . 496
E. Parkeergebouw sec .496
Onderafdeling 2. Model .500
Afdeling 2. Kantoorflatgebouw .531
Onderafdeling 1. Relevante voorschriften . 531
Onderafdeling 2. Model .532
Afdeling 3. Serviceflatgebouw, serviceresidentie en assistentiewoonflatgebouw. 558
Onderafdeling 1. Relevante voorschriften . 558
Onderafdeling 2. Model .565
Afdeling 4. Winkelcomplex.594
Onderafdeling 1. Relevante voorschriften . 594
Onderafdeling 2. Model .603
Afdeling 5. Loftcomplex . 631
Onderafdeling 1. Relevante voorschriften . 631
Onderafdeling 2. Model .633
Afdeling 6. Kasteel.661
Onderafdeling 1. Relevante voorschriften . 661
A. Algemeen .661
B. Privaatrechtelijke voorschriften .662
Onderafdeling 2. Model .670
Afdeling 7. Timesharing . 698
Onderafdeling 1. Relevante voorschriften . 698
A. Inleiding . 698
B. Dubbele rechtsverhouding .699
C. De verticale relatie tussen de verkoper en de koper.699
D. De horizontale relatie tussen de verschillende timesharegerechtigden.. 701
Onderafdeling 2. Model .703
Hoofdstuk 6. Opbouw splitsingsakte groep van gebouwen .735
Afdeling 1. Relevante voorschriften .735
Onderafdeling 1. Begrip .735
Onderafdeling 2. Behoefte aan gedifferentieerd bestuur .737
Onderafdeling 3. Het Cassatiearrest van 3 juni 2004 .740
Onderafdeling 4. Erkenning deelvereniging van mede-eigenaars door de wet van 2 juni 2010 . 742
Onderafdeling 5. Constitutieve vereisten voor deelverenigingen van mede-eigenaars met rechtspersoonlijkheid . 746
A. Materieel criterium: een verantwoorde substructuur . 746
B. Conventioneel criterium: een corresponderende regeling in de statuten waaruit blijkt dat aan de deelvereniging een zelfstandige plaats in het beheer wordt geboden . 748
Onderafdeling 6. Gevolgen van het vervuld zijn van de constitutieve voorwaarden .748
A. Rechtspersoonlijkheid per gebouw bij een groep van gebouwen of per onderdeel bij een gebouw onder dezelfde voorwaarden als de hoofdvereniging van mede-eigenaars .748
B. Lidmaatschap .749
Onderafdeling 7. Praktische uitwerking van de ondersplitsing: gebruik van een hoofd- en een ondersplitsingsakte .749
Onderafdeling 8. Hoofdsplitsingsakte . 750
Onderafdeling 9. Ondersplitsingsakte . 753
Onderafdeling 10. Bevoegdheidsconflicten .754
Onderafdeling 11. Creatie en ontstaan deelvereniging van mede-eigenaars .755
A. Nieuwe splitsingen .755
B. Bestaande splitsingen: doorstart of een volledig nieuw begin . 757
Onderafdeling 12. Betwistingen m.b.t. de invoering, de wijziging of de afschaffing van de deelvereniging van mede-eigenaars 759
Onderafdeling 13. Modellen .761
Afdeling 2. Groep van woningen . 862
Onderafdeling 1. Relevante voorschriften . 862
Onderafdeling 2. Model .863
Afdeling 3. Groep van KMO-units .886
Onderafdeling 1. Relevante voorschriften . 886
Onderafdeling 2. Model .887
Afdeling 4. Groep van juridisch zelfstandige gebouwen, op mekaar afgestemd door erfdienstbaarheden .920
Onderafdeling 1. Relevante voorschriften . 920
Onderafdeling 2. Model .921
Afdeling 5. Amfibische constructies .954
Onderafdeling 1. Relevante voorschriften . 954
A. Ontwikkeling van waterarchitectuur.954
B. Bouwtechnische uitdagingen bij waterarchitectuur .955
C. Privatieve gebruiksrechten op waterpercelen.956
D. Gedecentraliseerd karakter van de waterschapszorg .958
E. Eigen rechtspositie van het openbaar domein .959
F. Concessie, zakelijk recht of desaffectatie . 960
G. Roerend of onroerend? .963
H. Stedenbouwkundige vergunning.965
I. Hypotheek .966
J. Fiscaliteit .967
K. Splitsingsakte .967
L. Beheer .968
Onderafdeling 2. Model .969
DEEL IV. Uitsluiting Appartementswet . 993
Hoofdstuk 1. Relevante voorschriften .995
Afdeling 1. Wettelijke bepaling .995
Afdeling 2. Bibliografie .995
Afdeling 3. Toepasselijke beginselen .995
Afdeling 4. De formele vereniging van mede-eigenaars .996
Afdeling 5. De informele vereniging .996
Afdeling 6. Aantal kavels geen beslissend peilpunt voor de uitsluiting . 997
Afdeling 7. Aard van de goederen relevant voor de uitsluiting .998
Afdeling 8. Fiscale motieven voor uitsluiting . 999
Afdeling 9. Familiale of speciale motieven voor uitsluiting .1000
Afdeling 10. Gedeeltelijke uitsluiting .1001
Afdeling 11. Tijdelijke uitsluiting . 1002
Afdeling 12. Tijdelijke onderwerping, gevolgd door uitsluiting. 1004
Afdeling 13. Tijdstip beslissing tot uitsluiting . 1004
Afdeling 14. Wijze van uitsluiting . 1005
Afdeling 15. Gezag van gewijsde van de beslissing tot uitsluiting .1006
Afdeling 16. Werking van de informele vereniging. 1006
Afdeling 17. Slapende Vereniging van Mede-eigenaars .1007
Hoofdstuk 2. Model .1008
DEEL V. Uitgifte in erfpacht .1055
Hoofdstuk 1. Relevante voorschriften .1057
Afdeling 1. Wettelijk kader.1057
Afdeling 2. Bibliografie.1057
Afdeling 3. Historische ontwikkeling.1063
Afdeling 4. Wetgevende ontwikkeling .1064
Afdeling 5. Wezenskenmerken .1064
Afdeling 6. Vestiging . 1065
Afdeling 7. Rechten en plichten .1065
Afdeling 8. Toepassingen in de praktijk .1066
Afdeling 9. Horizontaal verdeelde erfpacht .1067
Onderafdeling 1. Nederland .1067
Onderafdeling 2. Belgie¨ .1069
Kluwer – Zakenrechtelijke modellen bouwprojecten XIII
INHOUD
Hoofdstuk 2. Modellen . 1072
DEEL VI. Uitgifte in opstal. 1117
Hoofdstuk 1. Relevante voorschriften .1119
Afdeling 1. Wettelijk kader .1119
Afdeling 2. Bibliografie.1119
Afdeling 3. Historische ontwikkeling . 1124
Afdeling 4. Wetgevende ontwikkeling .1125
Afdeling 5. Wezenskenmerken .1125
Afdeling 6. Verspreiding . 1126
Afdeling 7. Vestiging . 1126
Afdeling 8. Rechten en plichten .1126
Hoofdstuk 2. Modellen . 1128
DEEL VII. Uitgifte in verdiepingseigendom . 1137
Hoofdstuk 1. Relevante voorschriften .1139
Afdeling 1. Wettelijk kader.1139
Afdeling 2. Bibliografie.1139
Afdeling 3. Historische ontwikkeling . 1140
Afdeling 4. Exclusieve of niet-exclusieve werking van de Appartementswet? 1141
Afdeling 5. Opzet van het opstalrecht . 1142
Afdeling 6. Opstalrecht als alternatief voor Appartementsrecht .1142
Afdeling 7. Voorwaarden voor het gebruik van de opstalconstructie .1144
Afdeling 8. Vestiging . 1144
Afdeling 9. Nadeel van het opstalrecht bij vestiging van verdiepingseigendom:
de termijn .1146
Afdeling 10. Veilig stellen van een langere termijn . 1149
Onderafdeling 1. Opschorting natrekking . 1149
Onderafdeling 2. Vernieuwing van het opstalrecht .1150
Onderafdeling 3. Tijdige, bevoegde en ondubbelzinnige vernieuwing .1150
Onderafdeling 4. Conventionele bedingen .1151
A. Automatische, eenzijdige en wederkerige vernieuwingsclausule 1151
B. Voorkeurrecht opstalhouder . 1152
C. Contractbelofte opstalgever . 1154
Onderafdeling 5. Modelleren van conventionele vernieuwingsafspraken 1154
Onderafdeling 6. Stilzwijgende of bij mondelinge overeenkomst gevestigde
vernieuwing .1155
Onderafdeling 7. Omzeiling termijnbeperking via een accessoir opstalrecht
.1156
Afdeling 11. Toch uitwijken naar de splitsing in appartementseigendom?.1157
Hoofdstuk 2. Model .1159
XIV Zakenrechtelijke modellen bouwprojecten – Kluwer
INHOUD
DEEL VIII. Uitgifte in volume-eigendom .1163
Hoofdstuk 1. Relevante voorschriften .1165
Afdeling 1. Wettelijk kader.1165
Afdeling 2. Bibliografie.1165
Afdeling 3. Historische ontwikkeling . 1165
Afdeling 4. Bouwkundig wezenskenmerken .1168
Onderafdeling 1. Noodzakelijke bouwkundige steunpunten .1169
Onderafdeling 2. Meervoudig gebruik van e´e´n perceel . 1170
Onderafdeling 3. Eigen opgang.1170
Onderafdeling 4. Afwezigheid van gemeenschappelijke delen .1170
Afdeling 5. Juritectuur vestiging opstalrecht .1171
Afdeling 6. Handicap van de Belgische Opstalwet . 1173
Afdeling 7. Vestigingsakte .1174
Onderafdeling 1. Algemeen .1174
Onderafdeling 2. Inhoud.1175
A. Beschrijving van de grond .1175
B. Beschrijving van de ruimterechten .1175
C. Beschrijving van de rechten en plichten van de co-volumehouders.
. 1177
D. Beheer van gemeenschappelijke zaken .1179
E. Regels m.b.t. de bouwkundige scheidingslijnen en muren . 1180
Afdeling 8. Overschrijving van de splitsingsakte op het hypotheekkantoor. 1181
Afdeling 9. Kwalitatieve werking van de splitsingsakte .1182
Afdeling 10. Overdracht van en hypotheek op het volumeperceel.1182
Afdeling 11. Stedenbouwkundige vergunning . 1183
Hoofdstuk 2. Model .1184
Trefwoordenregister .1223
Bibliografie . 1235

 

Beschrijving van dit werk door de uitgever:

De bouwkunde van de eenentwintigste eeuw ontwikkelt zich in een snel veranderende omgeving, waar de nog resterende grond en open ruimten met grote snelheid verslonden worden.

Zowel voor projectontwikkelaars als voor architecten, stedenbouwkundigen, juristen en vastgoeddeskundigen in de brede zin van het woord is het een opgave met dit nieuwe fenomeen intelligent om te gaan. Een beperkte grondoppervlakte dwingt immers tot nieuwe bouwvormen waarbij de constructies geïncorporeerd worden via meervoudig grondgebruik en meervoudig ruimtegebruik. Cruciaal voor het welslagen van de creatieve benutting van ondergronds, gestapeld en geïntegreerd bouwen volgens dit concept is het voor handen zijn van een aangepaste juridische vormgeving of juritectuur.

In ‘Zakenrechtelijke modellen voor uitgifte van bouwprojecten’ worden op grondige wijze de diverse rechtsfiguren geanalyseerd, die het aangepaste maatpak voor de meest uiteenlopende bouwsels kunnen leveren, namelijk: gedwongen mede-eigendom, appartementseigendom, erfpacht, opstal, verdiepingseigendom en volume-eigendom.

Naast het dogmatisch verhaal, de aandachtspunten en de potentiële denkrichtingen, wordt specifieke aandacht besteed aan de opbouw van de vestigingsakte waarin het gekozen zakelijk recht wordt uitgegeven.

De tientallen modellen zijn derwijze geconcipieerd dat zij als uitgangspunt voor bijna ieder praktijkgeval gehanteerd kunnen worden.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 30/12/2011 - 23:09
Laatst aangepast op: vr, 30/12/2011 - 23:19

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.