-A +A

Witwassen en financiering van terrorisme

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Delrue Geert
Uitgever: 
Maklu
ISBN nummer: 
9789046606605
Samenvatting

Een belangrijk deel van dit werk is te lezen via deze link aangeboden door Google

Witwassen van gelden en kapitalen vormt een hardnekkig probleem en is een bedreiging voor het financieel-economisch gebeuren. Het doel is de illegaal verworven vermogensvoordelen terug in het legale circuit te brengen. Dit gebeurt via ingewikkelde (financiële) mechanismen, zonder een spoor na te laten van de illegale oorsprong.

Dit boek is een referentiewerk voor al wie betrokken is bij de bestrijding van het witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme. Het beschrijft uitvoerig de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de methoden om atypische transacties tijdig te kunnen herkennen.

De derde editie behandelt onder meer:
recente wijzigingen aan de anti-witwaswet;

aanpassingen aan de fiscale wetgeving en het Strafwetboek (“fiscale fraude, al dan niet georganiseerd”);

een analyse van meer dan 500 jaarlijkse rapporten van meer dan 50 Financial Intelligence Units betreffende verschillende typologieën en witwasmethoden;

de nieuwe 40 internationale normen van de Financial Action Task Force (FATF) met betrekking tot het witwassen van kapitalen, de financiering van terrorisme en de proliferatie van massavernietigingswapens;

de vierde Europese anti-witwasrichtlijn.

Inhoudstafel tekst: 

 

 

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

Inleiding

DEEL 1. JURIDISCHE OMSCHRIJVING

Hoofdstuk 1. Preventieve wetgeving

1.1. Nationale wetgeving

1.1.1. Wettelijke bepalingen

1.1.3. Verplichtingen

1.1.4. Beperking van de betalingen in contanten - cash-transacties

1.1.5. Gevolgen bij (niet-)naleving van de Witwaswet

1.1.6. Indicatoren - witwasknipperlichten

1.2. Europese wetgeving - vierde witwasrichtlijn

1.2.1. Algemeen

1.2.2. Vierde Europese anti-witwasrichtlijn

1.2.3. Internationale normen ter bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme en proliferatie van de FATF-FAG

Hoofdstuk 2. Repressieve wetgeving

2.1. Artikel 505 Sw.

2.1.1. Artikel 505, lid 1, 1 ° Sw.

2.1.2. Artikel 505, lid 1, 2° Sw., eerste witwasmisdrijf

2.1.3. Artikel 505, lid l, 3° Sw., tweede witwasmisdrijf

2.1.4. Artikel 505, lid 1, 4° Sw., derde witwasmisdrijf

2.1.5. Artikel 505, lid 2 Sw.

2.1.6. Artikel 505, lid 3 Sw.

2.1.7. Artikel 505, lid 8 Sw., poging

2.1.8. Artikel 505, lid 9 Sw.

2.2. Artikel 506 Sw. 2.3. Fiscale fraude

2.4. Inbeslagneming en verbeurdverklaring

2.4.1. Verbeurdverklaring

2.4.2. Inbeslagneming

2.4.3. Bevriezing

2.4.4. Neerlegging

2.4.5. Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring - COIV

DEEL 2. EMPIRISCHE OMSCHRIJVING

Hoofdstuk 1. De structuur van het witwassen

De injectie - placement

De opeenstapeling - layering

De integratie - integration

Witwassen 3de proef.indd 5

Hoofdstuk 2. Indicatoren - witwasknipperlichten

2.1. Algemeen

2.2. Financiële beroepen

2.3. Niet-financiële beroepen of DNFBP's

Hoofdstuk 3. Actoren

3.1. Nationaal

3.1.1. Cel voor Financiële Informatieverwerking- CFI

3.1.2. Procureur des Konings

3.1.3. Onderzoeksrechter

3.1.4. De federale en de lokale politie

3.1.5. Meldingsplichtigen en controle- en toezichthoudende overheden

3.1.6. Witwasser 194

3.1.7. Financial Services and Markets Authority - FSMA-Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 194

3.1.8. Nationale Bank van België 197

3.1.9. Douane en Accijnzen 199

3.1.10. Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie -ADCB 199

3.2. Internationaal 201

3.2.1. Internationale 'Financial Intelligence Units' - FIU 201

3.2.2. Internationale samenwerkingsverbanden 203

3.2.3. De niet meewerkende landen en territoria 214

3.2.4. Belastingparadijzen 215

Hoofdstuk 4. Typologieën

4.1. Typologie naar gelang de witwasfase

4.1.1. Inbrengfase

4.1.2. Circulatiefase

219 220 220 221

4.1.3. Investeringsfase 226

4.2. Typologie naar gelang de onderliggende misdrijven 228

4.2.1. Hormonenhandel 228

4.2.2. Terrorisme en zeeroverij 231

4.2.3. Ernstige fiscale fraude, al dan niet georganiseerd 237

4.2.4. Nigeriaanse oplichting 240

4.2.5. Handel in verdovende middelen - drugshandel 242

4.2.6. Financiële misdrijven 243

4.2.7. Sociale fraude 243

4.2.8. Koppelbazen 249

4.2.9. Het verlenen van beleggingsdiensten zonder vergunning- onwettig openbaar aantrekken van spaargelden 251

4.2.10. Namaak, piraterij en valsemunterij 255

4.2.11. Illegale handel in organen en menselijke weefsels 262

4.2.12. Corruptie 264

4.2.13. Proliferatie en wapenhandel 271

4.2.14. Oplichting en financiële oplichting 275

4.2.15. Handel in gestolen auto's en auto-onderdelen 277

4.2.16. Mensenhandel, prostitutie en kinderpornografie

4.2.17. Illegale handel in cultuurgoederen, antiquiteiten en
kunstwerken

4.2.18. Misdrijven i.v.m. de staat van faillissement en bedrieglijk
onvermogen

4.2.19. Misbruik van vennootschapsgoederen

4.2.20. Diefstal

4.2.21. Nightshops en telefoonwinkels

4.2.22. Cybercrime - Internetfraude - Identiteitsfraude

4.2.23. Handel in bloeddiamanten - conflictdiamanten

4.2.24. Kapitaal afkomstig uit manipulatie van aandelenkoersen - beursdelicten - misbruik van voorkennis

4.2.25. Fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeenschap

4.2.26. Milieumisdrijven en illegale handel in bedreigde diersoorten en plantensoorten

4.2.27. Internationaal georganiseerde misdrijven

4.2.28. Hypotheekfraude

4.2.29. Kredietkaartenfraude

4.2.30. Kasgeldvennootschappen

4.3. Typologie naar gelang de categorie van meldingsplichtige

4.3.1. Advocaten

4.3.2. Banken

4.3.3. Beursvennootschappen

4.3.4. Verzekeringsondernemingen

4.3.5. Wisselkantoren en Money remittance kantoren

4.3.6. Kredietkaartmaatschappijen

4.3.7. Vastgoedmakelaars

4.3.8. Notarissen

4.3.9. Gerechtsdeurwaarders

4.3.10. Accountants

4.3.11. Erkende boekhouders - fiscalisten

4.3.12. Casino's

4.3.13. Diamanthandelaren

4.3.14. Bedrijfsrevisoren

4.4. Typologie naar analyse van vonnissen en arresten

4.5. Typologie naar gelang de modus operandi

4.5.1. Gebruik van verrichtingen in contanten - smurfing - bulk cash smuggling

4.5.2. Gebruik van doorsluisrekeningen

4.5.3. Gebruik van stromannen

4.5.4. Gebruik van trusts en advocatenkantoren

4.5.5. Gebruik van verrichtingen met internationale transfers

4.5.6. Gebruik van verenigingen zonder winstoogmerk en NGO's

4.5.7. Gebruik van verrichtingen in verband met de verzekeringssector

4.5.8. Gebruik van verrichtingen betreffende investeringen in (buitenlandse) vennootschappen 374

4.5.9. Gebruik van investeringen in de vastgoedsector en hypotheekfraude 374

4.5.10. Gebruik van de tussenkomst van niet-financiële beroepen 380

4.5.11. Gebruik van investeringen in waardevolle goederen - asset conversion 383

4.5.12. Gebruik van ondergronds bankieren - Hawala-bankieren 384

4.5.13. Gebruik van tussenpersonen - money mules 390

4.5.14. Gebruik van de oprichting van (internationale) vennootschapsstructuren en opzetten van (internationale) juridische en financiële constructies. 394

4.5.15. Gebruik van activiteiten in verband met internationale handel 396

4.5.16. Gebruik van kapitaalverhogingen - omzetting van schuld op rekening-courant in aandelen - witwassen van geld in verband met het misbruik van vennootschapsgoederen 400

4.5.17. Gebruik van leningen op afbetaling of hypothecaire leningen en valse facturen 400

4.5.18. Gebruik van cash-generatoren - business recycling 402

4.5.19. Gebruik van frauduleuze vennootschapsconstructies met verdachte kapitaalsverhogingen 404

4.5.20. Gebruik van schermvennootschappen of 'front companies' 405

4.5.21. Gebruik van slapende vennootschappen of 'shelf companies' 410

4.5.22. Gebruik van money transfer of money remittance kantoren. 412

4.5.23. Gebruik van financiële instellingen 413

4.5.24. Gebruik van geldkoeriers - grensoverschrijdend vervoer van contanten 414

4.5.25. Gebruik van de effectensector 415

4.5.26. Gebruik van de vrijhandelszones en freeports 417

4.5.27. Gebruik van nieuwe betaalmiddelen 419

4.5.28. Gebruik van escrow-rekeningen 421

4.5.29. Gebruik van goudzuiveringsfabrieken 422

4.5.30. Gebruik van rekeningen bij weddingsschapskantoren - betting accounts 422

4.5.31. Gebruik van valse en vervalste identiteitsdocumenten en andere valse en vervalste documenten

4.5.32. Gebruik van off-shore kredietkaarten en debetkaarten

4.5.33. Gebruik van de back-to-back-constructie of loan-backconstructie

4.5.34. Gebruik van Internet, ICT of cyber-laundering

4.6. Typologie naar gelang de strategie

4.6.1. Verhullingsstrategie

4.6.2. Vermijdingsstrategie

Hoofdstuk 5. Beroepsverenigingen en toezichthoudende overheden van meldingsplichtigen 432

5.1. Financial Services and Markets Authority- FSMA 433

5.2. Belgische Federatie van de Financiële Sector - Febelfin 5.3. Assuralia

5.4. Beroepsinstituut voor Vastgoedmakelaars - BIV

5.5. Beroepsvereniging van bewakingsondernemingen vzw- BVBO 5.6. Nationale Kamer van Notarissen

5.7. Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders

5.8. Instituut voor Bedrijfsrevisoren - IBR

5.9. Instituut voor accountants en belastingconsulenten - IAB

5.10. Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten - BIBF 5.11. Hoge Raad voor de Economische Beroepen - HREB

5.12. Kansspelcommissie

5.13. Vlaamse beroepsvereniging van advocaten – OVB

5.14. Belgische leasingvereniging - BLV-ABL

5.15. Antwerp World Diamond Centre private stichting -AWDC - Belgische Vereniging van Handelaars in geslepen diamant – BVGD

5.16. Beroepsvereniging van het krediet - BVK

5.17. Koninklijke Confederatie der Landmeters-Experten - KCLE

3. POLITIONEEL ONDERZOEK

Hoofdstuk 1. Start van het onderzoek

1.1. Analyse van de aangifte van de CFI

1.1.1. Aangifte met bijgevoegde stavingsstukken

1.1.2. Aangifte met onvolledige stavingsstukken of ontbrekende stavingsstukken

1.2. Analyse van de beschikbare gegevens

1.2.1. Vermogensanalyse bij een bestaand onderzoek met achterliggend basismisdrijf

1.2.2. Vermogensanalyse zonder basismisdrijf

1.3. Onderzoeksschema

1.4. Praktisch

1.4.1. Indicatoren -witwasknipperlichten

1.4.2. Materiële en morele constitutieve elementen

1.5. Inbeslagneming en neerlegging van stavingsstukken 1.6. Ambtshalve vaststelling van feiten van witwassen

Hoofdstuk 2. Verder verloop van het onderzoek

2.1. Identificatie en juridische personalia van de protagonisten

2.1.1. Identificatie van de protagonisten

2.1.2. Juridische personalia van de protagonisten

2.2. Opvragen diverse gegevens betreffende het vermogen van de verdachte

2.2.1. Casino's

2.2.2. Gebruikte voertuigen

2.2.3. Nationale Bank van België

2.2.4. Gerechtsdeurwaarders

2.2.5. Verzekeringsmaatschappijen

 

2.2.6. Banken

2.2.7. Beursvennootschappen

2.2.8. Vennootschappen voor vermogensbeheer

2.2.9. Kredietkaartmaatschappijen

2.2.10. Wisselkantoren - agentschappen voor geldtransfer (money transfer of money remittance)

2.2.11. Verzekeringsmaatschappijen

2.2.12. Federale Overheidsdienst Financiën

2.2.13. Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - RSZ

2.3. Opvragen inlichtingen bij derden

2.4. Opvragen inlichtingen via het internet

2.5. Verhoor van de verdachte

2.6. Verhoor van getuigen

2.7. Confrontatie

2.8. Huiszoeking

2.9. Procedure inbeslagneming onroerende goederen

2.10. Herverhoor van de verdachte

2.11. Synthese van de ingewonnen informatie 2.12. Eindverhoor van de verdachte

BIJLAGEN

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4

Bijlage 5

Bijlage 6

Bijlage 7

Bijlage 8

Bijlage 9 :

Bijlage 10:

Bijlage 11:

Bijlage 12:

Bijlage 13:

Bijlage 14:

Bijlage 15:

Bijlage 16:

Bibliografie Trefwoordenlijst De auteur

Meldingsformulier Nuttige adressen Nuttige websites

Thesaurus: Engels/ Nederlands/ Frans Internationale regelgeving

Veertig gereviseerde en gecoördineerde FATF-normen Europese regelgeving

Witwaswet - Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (gecoördineerde tekst) Wetten - Koninklijke Besluiten - Ministeriële Besluiten Parlementaire Vragen en Antwoorden, Kamer en Senaat Arresten van het Europees Hof van Justitie

Arresten van het Grondwettelijk Hof

Arresten van het Hof van Cassatie

Adviezen van de Raad van State

Circulaires FSMA

Lijst van gebruikte afkortingen

 

 

Woord vooraf

De initiële bedoeling van de eerste uitgave van dit boek was om een praktisch instrument aan te bieden aan de justitiële en politionele partners bij de bestrijding
van financieel-economische misdrijven. Uiteindelijk is de derde uitgave uitgegroeid tot een referentiewerk voor al wie betrokken is bij de bestrijding van het witwassen van kapitalen en financiering van terrorisme.

Witwassen is een hardnekkig probleem en vormt een bedreiging voor het financieel economisch gebeuren.

Het is één van de meest karakteristieke activiteiten van de georganiseerde misdaad. Geld en kapitalen met criminele oorsprong worden
geïnjecteerd in het legale circuit.

De vraag door criminelen naar specialistische vaardigheden op het gebied van financiën, fiscaliteit, migratie wetgeving, boekhouding, informatie- en communicatietechnologie en zelfs forensische audit zal toenemen naar gelang financiële controles strenger worden. Witwassen is een complex gebeuren, wat met zich meebrengt dat ook de detectie zeer moeilijk is. In het licht hiervan zullen theoretische inzichten dan ook zeer uitgebreid worden behandeld, vooral met een praktische finaliteit.

Er dient rekening te worden gehouden met de diversiteit aan witwastypologieën in elke fase van het witwasproces.

Ook het internationale karakter van witwassen, waarbij witwassers, letterlijk en figuurlijk, grenzen proberen te plaatsen tussen de onderliggende criminaliteit en het injecteren van de illegaal verworven vermogensvoordelen in het legale circuit is een onmiskenbare factor.

De actoren van de preventieve aanpak bevinden zich als het ware in de frontlinie bij de inbreng en de integratie van de illegale vermogensvoordelen in het legale
circuit. Zij worden daarom ook “gate-keepers” of ook nog “deur-openers” genoemd.

Vandaar ook het belang dat deze actoren op de hoogte zijn van de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de methoden teneinde atypische
transacties tijdig te kunnen herkennen.

De actoren van de repressieve aanpak dienen evenzeer op de hoogte te zijn de werking van het systeem van witwassen, de typologieën en de gebruikte methoden.
Inzicht in het witwasproces zal hen toelaten deze methoden te vertalen naar onderzoekstechnieken en de vervolging voor de rechtbank.

De complementariteit van beide aanpakken komt duidelijk tot uiting in dit boek.

Dit werk is gegroeid uit mijn praktijkervaring en de informatie in dit werk bevat op geen enkele wijze juridisch advies of instructies die toelaten een juridische
procedure op te starten of te begeleiden.

De informatie kan hooguit dienen ter ondersteuning bij de detectie, het uitvoeren van opsporingsonderzoeken en gerechtelijke onderzoeken i.v.m. witwassen.
Vragen over bepaalde (juridische) probleemstellingen, die tot de aangehaalde materie behoren, dienen aan de bevoegde (juridische) instanties te worden gesteld.

Graag had ik ook nog iedereen willen bedanken, die op een of andere manier heeft bijgedragen tot de realisatie van dit boek.

Rest mij U alleen nog veel leesplezier toe te wensen.

Geert Delrue
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 21/05/2016 - 12:47
Laatst aangepast op: za, 21/05/2016 - 12:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.