-A +A

Wet & Duiding Welzijn op het werk - Publieke en private sector

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
diverse auteurs
Uitgever: 
Larcier
Jaargang: 
2011
ISBN nummer: 
9782804433437
Samenvatting

Wet & Duiding Welzijn op het werk biedt een multidisciplinaire en uitvoerig becommentarieerde verzameling van wet- en regelgeving met betrekking tot het welzijn, de preventie en de bescherming van werknemers en alle ermee verbonden relevante aspecten.

De wetgeving inzake welzijn op het werk is vervat in honderden wettelijke bepalingen die in deze uitgave werden samengebracht en waartoe verwezen kan worden naar de inhoudstafel hierna.

Inhoudstafel tekst: 

Verkorte inhoudstafel

TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN

HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers

HOOFDSTUK II: Strafbaarstellingen van inbreuken op de welzijnsreglementering

Afdeling 1: Algemene strafbaarstelling
Afdeling 2: Geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk
Afdeling 3: Overlegorganen
Afdeling 4: Overige strafbaarstellingen

HOOFDSTUK III: Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid

HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen

TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN

HOOFDSTUK I: De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

HOOFDSTUK II: De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk

HOOFDSTUK III: Externe diensten voor technische controles op de werkplaats

HOOFDSTUK IV: De comités voor preventie en bescherming op het werk

Afdeling 1: Comités voor preventie en bescherming op het werk in de private sector
Afdeling 2: Overlegcomités in de publieke sector

HOOFDSTUK V: Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk

HOOFDSTUK VI: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs
Afdeling 1: Algemene bepalingen inzake de opleiding van preventieadviseurs binnen de Interne Dienst
Afdeling 2: Algemene bepalingen inzake de opleiding van preventieadviseurs binnen de Externe Dienst
Afdeling 3: Preventieadviseur-arbeidsgeneesheer

HOOFDSTUK VII: Bescherming van preventieadviseurs

TITEL III: ARBEIDSPLAATSEN

HOOFDSTUK I: Basiseisen
Afdeling 1: Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk
Afdeling 2: Bescherming van werknemers tegen tabaksrook

HOOFDSTUK II: Nutsvoorzieningen

HOOFDSTUK III: Sociale Voorzieningen

HOOFDSTUK IV: Bijzondere arbeidsplaatsen
Afdeling 1: Bouw- en onderhoudswerken
Afdeling 2: Garages en herstellingsateliers voor auto's
Afdeling 3: Loodaccumulatoren
Afdeling 4: Elektrolysewerkplaatsen
Afdeling 5: Werken in persluchtcaissons
Afdeling 6: Verfspuitinrichtingen en dergelijke
Afdeling 7: Lood- en zinkertsen
Afdeling 8: Werkplaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen aanwezig zijn
Afdeling 9: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
Afdeling 10: Ruimten met risico's voor werknemers door een explosieve atmosfeer
Afdeling 11: Steenbakkerijen
Afdeling 12: Brood- en banketbakkerijen
Afdeling 13: Magazijnen en winkels
Afdeling 14: Haarsnijderijen

HOOFDSTUK V: Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen

HOOFDSTUK VI: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving

TITEL IV: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA

HOOFDSTUK I: Ventilatie van de werklokalen

HOOFDSTUK II: Thermische omgeving

HOOFDSTUK III: Geluidsomgeving

HOOFDSTUK IV: Trillingen

HOOFDSTUK V: Verlichting

HOOFDSTUK VI: Niet-ioniserende straling

HOOFDSTUK VII: Ioniserende straling

TITEL V: CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN BIOLOGISCHE AGENTIA

HOOFDSTUK I: Chemische agentia

HOOFDSTUK II: Kankerverwekkende en mutagene agentia

HOOFDSTUK III: Biologische agentia

HOOFDSTUK IV: Bijzondere bepalingen betreffende asbest

TITEL VI: ARBEIDSMIDDELEN

HOOFDSTUK I: Algemene bepalingen

HOOFDSTUK II: Specifieke bepalingen
Afdeling 1: Beeldschermen
Afdeling 2: Mobiele arbeidsmiddelen
Afdeling 3: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten
Afdeling 4: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen
Afdeling 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

TITEL VII: INDIVIDUELE UITRUSTING

HOOFDSTUK I: Werkkledij

HOOFDSTUK II: Persoonlijke beschermingsmiddelen

TITEL VIII: BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEËN EN SITUATIES

HOOFDSTUK I: Moederschapsbescherming

HOOFDSTUK II: Jongeren op het werk

HOOFDSTUK III: Stagiairs

HOOFDSTUK IV: Uitzendarbeid

HOOFDSTUK V: Werknemers belast met het manueel hanteren van lasten

HOOFDSTUK VI: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst

HOOFDSTUK VII: Oudere werknemers

HOOFDSTUK VIII: Telewerk

TITEL IX: GEZONDHEIDSTOEZICHT EN PSYCHOSOCIAAL WELZIJN

HOOFDSTUK I: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers

HOOFDSTUK II: Maatregelen in verband met psychosociale belasting veroorzaakt door het werk

TITEL X: TOEZICHT

HOOFDSTUK I: Arbeidsinspectie

HOOFDSTUK II: Algemene regels inzake strafsancties en administratieve geldboeten

Integrale inhoudstafel met overzicht wettelijke bepalingen

• Integrale inhoudstafel afdrukbaar (pdf)

• Inhoudsopgave in tekstvorm

TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers
Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 18 september 1996) . 1
HOOFDSTUK II: Strafbaarstellingen van inbreuken op de welzijnsreglementering
Afdeling 1: Algemene strafbaarstelling
Wet 6juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetwetboek (B.S., 1 juli 2010) . 82
Afdeling 2: Geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk
Wet 6juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetwetboek (B.S., 1 juli 2010) . 83
Afdeling 3: Overlegorganen
Wet 6juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetwetboek (B.S., 1 juli 2010) . 85
Afdeling 4: Overige strafbaarstellingen
Wet 6juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetwetboek (B.S., 1 juli 2010) . 88
HOOFDSTUK III: Algemene principes betreffende het welzijnsbeleid
K.B. 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk (B.S., 31 maart 1998) . 90
Omzendbrief 7 juni 2002 betreffende het welzijn op het werk in de overheidsdiensten onderworpen aan het vakbondsstatuut bepaald bij het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S., 15 juni 2002). 97
HOOFDSTUK IV: Maatregelen in verband met ernstige arbeidsongevallen
K.B. 28 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk XIbis van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de deskundigen betreft (B.S., 12 juni 2003) . 107
M.B. 31 mei 2006 tot vaststelling van het model van het verslag, met inbegrip van het lastenboek, en van de termijnen voor mededeling van het verslag van de deskundige in het kader van het onderzoek van ernstige arbeidsongevallen (B.S., 12 juni 2006). 108
TITEL II: ORGAN ISATORISCH E STRUCTUREN
HOOFDSTUK I: De interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
K.B. 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (B.S., 31 maart 1998, err., B.S., 11 juni 1998, err., B.S., 28 augustus 2002) 112
HOOFDSTUK II: De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
K.B. 27 maart 1998 betreffende de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (B.S., 31 maart 1998) . 133
R.B. 11 februari 1946 houdende goedkeuring van de titels I en II van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (B.S., 3 april 1946) . 145
HOOFDSTUK III: Externe diensten voor tech nische controles op de werkplaats
K.B. 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S., 2 september 1999, err., B.S., 31 maart 2000) .150
HOOFDSTUK IV: De comités voor preventie en bescherming op het werk
Afdeling 1: Comités voor preventie en bescherming op het werk in de private sector
K.B. 3 mei 1999 betreffende de opdrachten en de werking van de Comités voor preventie en bescherming op het werk (B.S., 10 juli 1999). 157
Wet 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (B.S., 7 december 2007). 163
CAO nr.6 NAR 30juni 1971 betreffende de faciliteiten welke moeten verleend worden aan de leden die de werknemers vertegenwoordigen in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing der werkplaatsen geregistreerd op 14juli 1971 (B.S., 17 augustus 1971).164
Afdeling 2: Overlegcomités in de publieke sector
Wet 19 december 1974 tot regeling van de betrekkin- gen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S., 24 december 1974) . 165
K.B. 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel (B.S., 20 oktober 1984, err., B.S., 4 december 1984).177
Omzendbrief BA 97/10, 21 mei 1997 betreffende het toepassingsgebied van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van die wet (B.S., 31 januari 1998). 204
HOOFDSTU K V: Hoge Raad voor preventie en bescherming op het werk
K.B. 27 oktober 2006 betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk (B.S., 21 november 2006, err., B.S., 20 december 2006) . 209
HOOFDSTUK VI: Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs
Afdeling 1: Algemene bepalingen inzake de opleiding van preventieadviseurs binnen de Interne Dienst
K.B. 17 mei 2007 betreffende de vorming en de bijscholing van de preventieadviseurs van de interne en ex- terne diensten voor preventie en bescherming op het
werk (B.S., 11 juli 2007) . 222 Afdeling 2: Algemene bepalingen inzake de opleiding van preventieadviseurs binnen de Externe Dienst
K.B. 5 december 2003 betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de Externe Diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk (B.S., 22 december 2003) . 231
Afdeling 3: Preventieadviseur- arbeidsgeneesheer
K.B. 12januari 1968 tot vaststelling van de lijst der diploma's van aanvullende onderwijs in de arbeidsgeneeskunde die aanmerking worden genomen voor de aanwijzing van arbeidsgeneesheren (B.S., 26 januari 1968) . 236
K.B. 5 maart 1970 tot vaststelling van de normen waaraan moeten beantwoorden de diploma's van aanvullende onderwijs in de arbeidsgeneeskunde, die aanmerking worden genomen voor de aanwijzing van arbeidsgeneesheren (B.S., 27 maart 1970) . 237
M.B. 5 september 2006 tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor artsen, houders van een bijzondere beroepstitel van geneesheer-specialist in de arbeidsgeneeskunde, evenals voor stagemeesters en stagediensten in de arbeidsgeneeskunde (B.S., 25 september 2006) . 238
HOOFDSTUK VI I: Bescherming van preventieadviseurs
Wet 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S., 20 januari 2003) . 240
TITEL III: ARBEIDSPLAATSEN HOOFDSTUK I: Basiseisen
Afdeling 1: Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk
K.B. 17juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk (B.S., 19 september 1997) 257
Afdeling 2: Bescherming van werknemers tegen tabaksrook
Wet 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (B.S., 29 december 2009, err., B.S., 4 januari 2010, err., B.S., 18 januari 2010) . 269
HOOFDSTUK II: Nutsvoorzieningen
K.B. 2juni 2008 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van bepaalde oude elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S., 19 juni 2008). 281
HOOFDSTUK IV: Bijzondere arbeidsplaatsen
Afdeling 1: Bouw- en onderhoudswerken
R.B. 11 februari 1946 –Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947
(B.S., 3 april 1946) . 288
Afdeling 2: Garages en herstellingsateliers voor auto's
R.B. 11 februari 1946 –Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947
(B.S., 3 april 1946) . 300
Afdeling 3: Loodaccumulatoren
R.B. 11 februari 1946 –Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947
(B.S., 3 april 1946) . 302
Afdeling 4: Elektrolysewerkplaatsen
R.B. 11 februari 1946 –Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947
(B.S., 3 april 1946) . 304
Afdeling 5: Werken in persluchtcaissons Afdeling 6: Verfspuitinrichtingen en dergelijke
R.B. 11 februari 1946 –Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947
(B.S., 3 april 1946) . 307
Afdeling 7: Lood- en zinkertsen
R.B. 11 februari 1946 –Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947
(B.S., 3 april 1946) . 309 Afdeling 8: Werkplaatsen waar gevaarlijke gassen kunnen aanwezig zijn
R.B. 11 februari 1946 – Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947
(B.S., 3 april 1946) . 311
Afdeling 9: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen
K.B. 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S., 15 mei 1998). 313
Afdeling 10: Ruimten met risico's voor werknemers door een explosieve atmosfeer
K.B. 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werk- nemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (B.S., 5 mei 2003) . 319
Afdeling 11: Steenbakkerijen
R.B. 11 februari 1946 – Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947
(B.S., 3 april 1946) . 323
Afdeling 12: Brood- en banketbakkerijen
R.B. 11 februari 1946 – Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947
(B.S., 3 april 1946) . 324
Afdeling 14: Haarsnijderijen
R.B. 11 februari 1946 – Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming, goedgekeurd bij de besluiten van de Regent van 11 februari 1946 en 27 september 1947
(B.S., 3 april 1946) . 326
HOOFDSTUK V: Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
K.B. 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S., 7 februari 2001) . 327
HOOFDSTUK VI: Werkzaamheden in een hyperbare omgeving
K.B. 23 december 2003 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamhe- den in een hyperbare omgeving (B.S., 26 januari 2004, err., B.S., 8 maart 2004) . 377
TITEL IV: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA
HOOFDSTUK I: Ventilatie van de werklokalen
HOOFDSTUK II: Thermische omgeving HOOFDSTUK III: Geluidsomgeving
K.B. 16januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van lawaai op het werk (B.S., 15 februari 2006). 389
HOOFDSTUK IV: Trillingen
K.B. 7juli 2005 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van mechanische trillingen op het werk (B.S., 14 juli 2005) . 398
HOOFDSTUK V: Verlichting HOOFDSTUK VI: Niet-ioniserende straling
K.B. 22 april 2010 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van kunstmatige optische straling op het werk (B.S., 6 mei 2010) . 408
HOOFDSTUK VII: Ioniserende straling
K.B. 25 april 1997 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's voortkomende uit ioniserende straling (B.S., 12 juli 1997, err., B.S., 20 september
1997) . 417
TITEL V: CH EMISCH E, KANKERVERWEKKENDE, MUTAG ENE EN BIOLOGISCHE AGENTIA
HOOFDSTUK I: Chemische agentia
K.B. 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk (B.S., 14
maart 2002, err., B.S., 26 juni 2002) . 439
HOOFDSTUK II: Kankerverwekkende en mutagene agentia
K.B. 2 december 1993 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk (B.S., 29 december 1993, err., B.S., 1 maart 1994) .485
HOOFDSTUK III: Biologische agentia
K.B. 4 augustus 1996 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's bij blootstelling aan biologische agentia op het werk (B.S., 1 oktober 1996) 489
HOOFDSTUK IV: Bijzondere bepalingen betreffende asbest
K.B. 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest (B.S., 23 maart 2006) . 508
TITEL VI: ARBEIDSMIDDELEN
HOOFDSTUK I: Algemene bepalingen
K.B. 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S., 28 september 1993). 523
HOOFDSTUK II: Specifieke bepalingen Afdeling 1: Beeldschermen
K.B. 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur (B.S., 7 september 1993) . 530
Afdeling 2: Mobiele arbeidsmiddelen
K.B. 4 mei 1999 betreffende het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen (B.S., 4 juni 1999) . 535
Afdeling 3: Arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten
K.B. 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeids middelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S., 4 juni1999) . 537
Afdeling 4: Werkzitplaatsen en rustzitplaatsen
K.B. 27 april 2004 betreffende de werkzitplaatsen en rustzitplaatsen (B.S., 24 juni 2004). 539
Afdeling 5: Arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
K.B. 31 augustus 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte (B.S., 15 september 2005, err., B.S., 8 november 2005, err., B.S., 22 augustus 2006) . 540
TITEL VII: INDIVIDUELE UITRUSTING
HOOFDSTUK III: Stagiairs
K.B. 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S., 4 oktober 2004, err., B.S., 3 januari 2005) . 604
M.O. 22 december 2005 betreffende de organisatie van het gezondheidstoezicht op stagiairs zoals bedoeld in artikel 2, 1°, van het koninklijk besluit van 21 september 2004 betreffende de bescherming van stagiairs (B.S., 3 januari 2006) . 606
HOOFDSTUK IV: Uitzendarbeid
HOOFDSTUK I: Werkkledij
K.B. 6juli 2004 betreffende de werkkledij (B.S., 3 augustus2004) . 547
HOOFDSTUK II: Persoonlijke beschermingsmiddelen
K.B. 13juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S., 14 juli 2005) . 549
TITEL VIII: BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEËN EN S ITUATI ES
HOOFDSTUK I: Moederschapsbescherming
K.B. 2 mei 1995 inzake moederschapsbescherming
(B.S., 18 mei 1995, err., B.S., 12 oktober 1995). 571
Wet 16 maart 1971 Arbeidswet (B.S., 30 maart 1971, err., B.S., 12 oktober 1971) . 572
Wet 6juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetwetboek (B.S., 1 juli 2010) . 581
Wet 14 december 2000 tot vaststelling van sommige as pecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector (B.S., 5 januari 2001, err., B.S., 31 januari 2001) . 582
Wet 28 april 2010 houdende diverse bepalingen (B.S.,10 mei 2010). 582
HOOFDSTUK II: Jongeren op het werk
K.B. 3 mei 1999 betreffende de bescherming van de jongeren op het werk (B.S., 3 juni 1999, err., B.S., 5 november 1999) . 588
Wet 16 maart 1971 Arbeidswet (B.S., 30 maart 1971, err., B.S., 12 oktober 1971) . 592
K.B. 11 maart 1993 betreffende de kinderarbeid (B.S., 9 april1993) . 598
Wet 6juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetwetboek (B.S., 1 juli 2010) . 601 Wet 24juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uit- zendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers (B.S., 20 augustus 1987) . 608
Wet 6juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetwetboek (B.S., 1 juli 2010) . 609
K.B. 19 februari 1997 tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachten (B.S., 18 december 1997) .610
K.B. 4 december 1997 tot oprichting van een centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid
(B.S., 18 december 1997) . 615
HOOFDSTU K V: Werknemers belast met het manueel hanteren van lasten
K.B. 12 augustus 1993 betreffende het manueel hanteren van lasten (B.S., 29 september 1993) . 618
HOOFDSTUK VI: Nachtarbeiders en werknemers in ploegendienst
K.B. 16juli 2004 betreffende bepaalde aspecten van nacht- en ploegenarbeid die verband houden met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 9 augustus 2004, err., B.S., 24 augustus 2004) 621
Wet 16 maart 1971 Arbeidswet (B.S., 30 maart 1971,
err., B.S., 12 oktober 1971) . 622
Wet 6juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetwetboek (B.S., 1 juli 2010) . 624
Wet 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector (B.S., 5 januari 2001, err., B.S., 31 januari 2001) . 625
HOOFDSTU K VI I: Oudere werknemers
Wet 5 september 2001 tot de verbetering van de werk- gelegenheidsgraad van de werknemers (B.S., 15 september 2001, err., B.S., 9 oktober 2001). 628
K.B. 1 juli 2006 tot bevordering van de arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds (B.S., 1 augustus 2006,
err., B.S., 5 oktober 2006) . 633
Inhoudsopgave
HOOFDSTUK VIII: Telewerk
CAO nr. 85 NAR 9 november 2005 betreffende het telewerk (B.S., 5 september 2006) . 645
K.B. 22 november 2006 betreffende het telewerk in het federaal administratief openbaar ambt (B.S., 1 december 2006) . 651
TITEL IX: GEZONDHEIDSTOEZICHT EN PSYCHOSOCIAAL WELZIJN
HOOFDSTUK II: Maatregelen in verband met psychosociale belasting veroorzaakt door het werk
K.B. 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waar- onder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedragop het werk (B.S., 6 juni 2007) . 710
CAO nr. 72 NAR 30 maart 1999 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk (B.S., 9 juli 1999) .715
TITEL X: TOEZICHT
HOOFDSTUK I: Maatregelen in verband met het gezondheidstoezicht op de werknemers
K.B. 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemers (B.S., 16 juni 2003) . 655
Wet 28januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (B.S., 9 april 2003).677
K.B. 3juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3juni 1970 (B.S., 27 augustus 1970, err., B.S., 18 september 1970). 682
Wet 6juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetwetboek (B.S., 1 juli 2010) . 703
K.B. 1 juli 2006 betreffende het voorstel tot stopzetting van de arbeid gericht tot personen die door een beroepsziekte aangetast of bedreigd zijn (B.S., 13 juli 2006) . 704
R.B. 11 februari 1946 houdende goedkeuring van de titels I en II van het algemeen reglement voor de ar-
beidsbescherming (B.S., 3 april 1946) . 707
HOOFDSTUK I: Arbeidsinspectie
Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetwetboek (B.S., 1 juli 2010) . 718
CAO nr. 72 NAR 30 maart 1999 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het beleid ter voorkoming van stress door het werk (B.S., 9 juli 1999) . 727
K.B. 13 augustus 1975 tot vaststelling van de regelen voor het beroep, ingesteld tegen de maatregelen voorgeschreven ter uitvoering van artikel 3 van de wet van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie (B.S., 4 november 1975) . 730
K.B. 28 augustus 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de uitvoeringsbesluiten ervan (B.S., 18 september 2002) . 730
HOOFDSTUK II: Algemene regels inzake strafsancties en administratieve geldboeten
Wet 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetwetboek (B.S., 1 juli 2010) . 732

 

Bespreking door de uitgever:

Het belang van de reglementering inzake het welzijn op het werk neemt steeds toe. Naast de klassieke domeinen zoals arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid van de werknemer, wordt ook gefocust op de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, de ergonomie, de bescherming van de werknemers tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk,…

Volledig en actueel overzicht van de regeling in de private én in de publieke sector:
Dit wetboek bevat de wet- en regelgeving in verband met het welzijn op het werk in de private én publieke sector: zowel de Belgische reglementering (incl. de relevante interprofessionele CAO’s) als de Europese reglementering. Ook de bijlagen bij de verschillende KB’s en technische formulieren, die van het grootste belang zijn voor de practici, zijn opgenomen.
Voor de vlotte ontsluiting wordt hierbij de structuur van de Codex Welzijn op het werk gevolgd. Door het handige formaat en de overzichtelijke bladspiegel is het een uiterst gebruiksvriendelijk werkinstrument.
De akten zijn bijgewerkt tot B.S. 1 juli 2011

Reglementering toegelicht vanuit praktisch oogpunt, ook door en voor niet-juristen:
Dit wetboek becommentarieert zowel de “technische” als de “juridische” aspecten van de belangrijkste reglementering inzake welzijn op het werk.
Het wil zo een alomvattend werk inzake welzijn op het werk bieden. De commentaren werden dan ook niet enkel door en voor juristen opgesteld, maar ook door en voor artsen, ingenieurs, preventieadviseurs,… elk vanuit hun eigen perspectief en beroepservaring.

Grondig becommentarieerd, op basis van rechtspraak en rechtsleer:
De commentaren geven niet alleen verwijzingen naar andere regelgeving, maar ook naar rechtspraak en rechtsleer. Ze vormen zo een handleiding bij de toepassing in de praktijk én het vertrekpunt voor verdere opzoekingen.
 

Gerelateerd
Aangemaakt op: zo, 21/10/2012 - 14:50
Laatst aangepast op: zo, 21/10/2012 - 14:51

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.