-A +A

Voorwaarden lasten en vergunningen

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Lenaerts Julie
Uitgever: 
U Gent
Jaargang: 
2012-2013
Samenvatting

Sinds jaar en dag kan de vergunningverlenende overheid aan de afgifte van een vergunning voorwaarden en lasten verbinden. Deze voorwaarden en lasten zijn zeer uiteenlopend. Zo kan er gedacht worden aan het opleggen van een voorwaarde die de aanleg van een groenscherm inhoudt, maar ook het opleggen van een kosteloze grondafstand ten voordele van de gemeente is via het opleggen van een last mogelijk.

Het staat de vergunningverlenende overheid evenwel niet volledig vrij om zomaar om het even welke voorwaarde of last op te leggen. In deze masterproef wordt dan ook de nodige aandacht besteed aan de voorwaarden die de vergunningverlenende overheid in acht moet nemen zowel met betrekking tot het opleggen van voorwaarden, als met betrekking tot het opleggen van lasten.

Het onderwerp van deze masterproef wordt in principe beperkt tot de regeling uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dit betekent beperkt tot de voorwaarden en lasten opgelegd door de vergunningverlenende overheden in het Vlaamse Gewest. Omwille van rechtsvergelijkende doeleinden zal in dit verband evenwel af en toe een zijsprong naar de praktijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gemaakt. Verder wordt ook bij wijze van inleiding kort ingegaan op de wetsartikelen die aan de basis liggen van deze mogelijkheid tot het opleggen van voorwaarden en lasten en op de voorgeschiedenis ervan.

Ook de procedurele aspecten met betrekking tot het opleggen van voorwaarden en lasten, de rechtsbescherming voor de burger en de gevolgen van het niet-uitvoeren van een voorwaarde en/of last komen in deze masterproef aan bod.

Het is vanzelfsprekend ook van belang om niet voorbij te gaan aan de begrippen voorwaarden en lasten an sich om zo een mogelijk onderscheid tussen beide begrippen bloot te leggen. In bepaalde gevallen dienen voorwaarden en lasten te worden verbonden aan de afgifte van de vergunning op grond van de wet of het decreet zelf. In dat geval is er sprake van voorwaarden en lasten „van rechtswege‟.

In het tweede deel van deze masterproef wordt dan ook ingegaan op de belangrijkste voorbeelden van een dergelijke voorwaarde of last van rechtswege.

Tot slot wordt in het laatste onderdeel van deze masterproef onderzocht of het mogelijk is om tot een aantal algemene conclusies te komen m.b.t. voorwaarden en lasten en om eventuele problemen aan het licht te brengen.

Lees via deze link de integrale masterproef

Inhoudstafel tekst: 

Hoofdstuk 1: Voorwaarden. 6
1. Inleiding . 6
1.1 Wettelijke basis: artikel 4.2.19 VCRO. 6
1.2 Voorgeschiedenis. 8
1.2.2 Voorwaarden in de Stedenbouwwet . 8
1.2.2 Voorwaarden in het Decreet houdende Organisatie van de Ruimtelijke Ordening . 9
1.3 Algemene doelstelling m.b.t. het opleggen van voorwaarden. 9
2. Voorwaarden m.b.t. het opleggen van voorwaarden . 11
2.1 De voorwaarde moet voldoende precies zijn . 11
2.2 De realisatie van de voorwaarde mag niet afhangen van het verkrijgen van een andere vergunning 15
2.3 De voorwaarde moet evenredig zijn. 19
2.4 De vergunning moet door de enkele wil van de eigenaar ten uitvoer kunnen worden gelegd, zonder afhankelijk te zijn van de medewerking van derden . 21
2.5 De voorwaarde mag enkel betrekking hebben op bijkomende of bijkomstige gegevens. 23
2.6 De voorwaarde mag geen aanleiding geven tot een beoordeling in de uitvoering van de vergunning30
2.7 De voorwaarde mag er niet toe strekken dat de bepaling van essentiële delen van de vergunning wordt overgelaten aan andere overheden dan die welke op grond van de wetgeving op de ruimtelijke ordening bevoegd zijn voor de vergunningsaanvraag . 31
2.8 De voorwaarde mag niet dienen om lacunes in de wet of de aanvraag op te vullen . 32
3. Soorten voorwaarden. 33
3.1 Verbieden van niet vergunningsplichtige handelingen en werken . 33
3.2 Uitvoeren van bijkomende werken . 35
3.3 Aanpassing van de plannen. 37
4. Procedure voor het opleggen van voorwaarden. 38
5. Rechtsbescherming bij het opleggen van voorwaarden. 40
5.1 Administratief beroep . 40
5.2 Jurisdictioneel beroep . 41
5.3 Exceptie van onwettigheid . 42
6. Gevolgen van het niet naleven van een opgelegde voorwaarde . 43
6.1 Strafsancties. 44
6.2 Herstelmaatregelen. 44
Hoofdstuk 2: Lasten. 45
1. Inleiding . 45
1.1 Wettelijke basis: artikel 4.2.20 VCRO. 45
1.2 Voorgeschiedenis. 46
1.2.1 Lasten in de Stedenbouwwet . 46
1.2.2 Lasten in het DORO . 48
1.3 Lasten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . 48
2. Voorwaarden m.b.t. het opleggen van lasten. 50
2.1 De opgelegde last moet evenredig zijn . 50
2.2 De opgelegde last moet kunnen worden verwezenlijkt door enig toedoen van de aanvrager . 53
2.3 Niet-expliciet opgenomen voorwaarden . 54
3. Soorten lasten . 55
3.1 Niet-limitatieve lijst . 55
3.1.1 Het voorzien van de nodige financiële waarborgen. 56
3.1.2 De verwezenlijking of de renovatie van wegen, groene ruimten, ruimten voor openbaar nut, openbare gebouwen, nutsvoorzieningen of woningen. 57
3.1.3 De bewerkstelliging van een vermenging van kavels die tegemoetkomen aan de behoeften van diverse maatschappelijke groepen . 59
3.2 Limitatief: kosteloze grondafstand ten voordele van de overheid. 60
4. Gefaseerde uitvoering van lasten. 64
5.Procedure voor het opleggen van lasten . 66
6. Rechtsbescherming tegen het opleggen van lasten. 66
6.1 Administratief beroep . 66
6.2 Jurisdictioneel beroep en exceptie van onwettigheid . 67
7. Gevolgen van het niet uitvoeren van een opgelegde last. 68
Hoofdstuk 3: Het onderscheid tussen voorwaarden en lasten. 70
3.1 De voorwaarde als een soort last. 70
3.2 Het onderscheid ligt in de finaliteit. 71
3.2.1 De finaliteit van voorwaarden. 71
3.2.2 De finaliteit van lasten . 73
3.3 Besluit . 73
DEEL II: Voorwaarden en Lasten: toepassing van rechtswege. 76
Hoofdstuk 1: Artikel 90bis van het Bosdecreet . 76
1.Inleiding . 76
2. Het bosbegrip . 78
3. Ontbossing. 80
4.Compensatie als voorwaarde van rechtswege . 81
Hoofdstuk 2: Artikel 16 van het Natuurdecreet . 85
1. Inleiding . 85
2. Toepassingsgebied. 86
3. Vermijdbare schade. 87
Hoofdstuk 3: Lasten in het Decreet Grond- en Pandenbeleid. 89
1. Oorsprong. 89
2. Sociaal woonaanbod. 90
2.1 Begripsomschrijving . 90
2.2 Wettelijke basis: artikel 4.1.16 Decreet Grond- en Pandenbeleid. 91
2.3 Toepassingsgebied . 92
2.4 De sociale lasten en het bindend sociaal objectief . 94
2.5 Uitvoering sociale lasten. 95
3. Bescheiden woonaanbod . 97
3.1 Begripsomschrijving . 97
3.2 Wettelijke basis: art 4.2.5 Grond- en Pandendecreet . 98
3.3 Toepassingsgebied . 98
3.4 Lasten en het bindend sociaal objectief. 99
3.5 Uitvoering van de lasten . 100
4. Bijkomende opmerkingen . 101

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 14/09/2017 - 08:56
Laatst aangepast op: do, 14/09/2017 - 08:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.