-A +A

Verlengde minderjarigheid, de rechtspositie van de mentaal gehandicapte

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Krisitaan Rotthier
Uitgever: 
die keure
Jaargang: 
2010
ISBN nummer: 
979 90 4860 547 7
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Toelichting door de uitgever: Ouders of familieleden van een mentaal gehandicapt kind hebben geen eenvoudige opdracht. Niet alleen wordt van hen verwacht in moeilijke omstandigheden in te blijven staan voor de materiële opvang, de opvoeding en later de begeleiding van hun mentaal gehandicapt 'kind'.

Maar zij worden ook voortdurend geconfronteerd met een regelgeving die allesbehalve toegankelijk en overzichtelijk is.
De regels worden ook constant aangepast door de verschillende bevoegde overheidsinstanties.

Het blijkt dan ook dat over het statuut van de verlengd minderjarige nog heel wat onduidelijkheid en verwarring bestaat.

Deze handleiding is bedoeld als kompas bij de verkenning van de toepasselijke wetgeving. Het behandelt in hoofdzaak de juridische aspecten van de toestand van de mentaal gehandicapte persoon die verlengd minderjarig werd verklaard, of daarvoor in aanmerking komt.

Het boek richt zich nochtans niet uitsluitend tot juristen, maar eveneens tot de ouders en familieleden van verlengd minderjarigen, evenals tot de zorgverstrekkers die met deze problematiek worden geconfronteerd in hun beroepsleven. Immers ook voor hen kan enig inzicht in het statuut van de verlengd minderjarige een meerwaarde betekenen

In het boek wordt eerst nagegaan wie in aanmerking komt voor het statuut van verlengde minderjarigheid. Nadien wordt de positie van de ouder(s) en de voogd onderzocht en de juridische gevolgen voor de verlengd minderjarige onder ouderlijk gezag of onder het stelsel van de voogdij.

Tevens wordt er bijzondere aandacht besteed aan de problematiek van de erfopvolging (hoe regel ik het best de nalatenschap van de verlengd minderjarige), en de steunmaatregelen van de overheid onder meer in het kader van de sociale zekerheid.

Het boek bevat naast een uitgebreide bibliografie, nog een aantal praktische bijlagen, zoals de gecoördineerde wetteksten, en enkele modellen.

Inhoudstafel

Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied ratione personae
1. De Medische benadering
2. De juridische criteria

Hoofdstuk 2: De procedureregels

1. Algemeen
2. Bevoegde rechtbank
3. Wie kan de procedure inleiden?
4. De formele procedureregels

Hoofdstuk 3: De organisatie van het statuut van de verlengde minderjarigheid

1. Algemeen: drie mogelijke regimes
2. De uitoefening van het ouderlijk gezag door de ouder(s)

Hoofdstuk 4: De verlengd minderjarige onder ouderlijk gezag

1. Algemeen
2. Wat omvat het ouderlijk gezag?
3. Wie oefent het ouderlijk gezag uit: exclusief of gezamenlijk ouderlijk gezag
4. De plichten van de titularis van het ouderlijk gezag
5. De attributen van het ouderlijk gezag
6. De beperkingen van en de civielrechtelijke controle op het ouderlijk gezag

Hoofdstuk 5: De bijzondere voogdij in toepassing van artikel 487quater B.W.

Hoofdstuk 6: De verlengd minderjarige onder voogdij naar gemeen recht

1. Algemeen
2. Het voogdijforum
3. De wijze waarop de vrederechter kennis krijgt van het openvallen van de voogdij
4. De door de vrederechter te treffen maatregelen
5. De opdracht van de voogd
6. De opdracht van de toeziende voogd
7. Controle op de voogd en diens verplichting tot verantwoording
8. Het einde van de voogdij

Hoofdstuk 7: De machtiging door de vrederechter

1. Algemeen
2. Verschilpunten tussen ouderlijk gezag en voogdij
3. De rechtshandelingen die de ouders of de voogd slechts
kunnen stellen mits machtiging van de vrederechter
4. De gevolgen van het niet-naleven van de verplichting tot machtiging

Hoofdstuk 8: Het statuut van de verlengd minderjarige

1. Algemeen
2. De persoonlijkheids- en grondrechten en vrijheden en de verlengde minderjarigheid
3. Beschikt de verlengd minderjarige nog over een beperkte handelingsbekwaamheid?
4. Toepassingen in het burgerlijk recht
5. Toepassingen in het publiek recht
6. Toepassingen in het gerechtelijk recht
7. Vergelijking met andere statuten van onbekwaamheid

Hoofdstuk 9: De verlengd minderjarige en het erfrecht

1. Algemeen
2. Het huwelijksvermogensstelsel
3. Het legaat de residuo
4. De restschenking (fideï-commis de residuo)
5. De overeenkomst tot onderhoud
6. Het legaat of schenking met last
7. De schenking-verdeling en het procedé van de dubbele akte
8. De testamentaire boedelverdeling
9. Schenking met behoud van vruchtgebruik
10. Het oprichten van een vzw of trust
11. Het levensverzekeringscontract
12. Het duolegaat
13. De invloed van het vermogen op de tegemoetkoming

Hoofdstuk 10: De verlengd minderjarige en de sociale zekerheid

1. Algemeen
2. De tegemoetkomingen op federaal niveau
3. De gehandicaptenzorg van de Vlaamse Overheid
4. Diverse maatregelen
Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 05/08/2010 - 15:37
Laatst aangepast op: wo, 09/02/2011 - 13:10

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.