-A +A

Strafrecht Addendum Potpourri II

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Filiep Deruyck
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2015-2016
Pagina: 
1563
ISBN nummer: 
9789048625802
Samenvatting

Dit addendum bij de editie 2015 van het geannoteerd wetboek Strafrecht bevat de volledig geactualiseerde integrale teksten, weliswaar zonder annotaties rechtspraak, bibliografie en commentaar, van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en een selectie van de in het wetboek opgenomen bijzondere wetgeving zoals laatst, rechtstreeks of onrechtstreeks, gewijzigd bij de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie (BS 19 februari 2016, ed. 4), de zgn. Potpourri II-wet.

Abonnees op Strafrecht geannoteerd krijgen dit addendum rechtstreeks toegestuurd aan 39 euro in het kader van hun abonnement.

Eigenlijk is het voor anderen minder interessant behoudens voor zij die enkel beschikken over papieren wetboeken. Het boek omvat gewoon wetsartikels

Inhoudstafel tekst: 

STRAFWETBOEK

WETBOEK VAN STRAFVORDERING

BIJZONDERE WETTEN (selectie)
Wet van 4 oktober 1867 - verzachtende omstandigheden
Wet van 24 februari 1921 – giftstoffen
Wet van 9 april 1930 - bescherming van de maatschappij
KB nr. 236 van 20 januari 1936 - vereenvoudiging strafvordering gedetineerden

Wet van 29 juni 1964 - opschorting, uitstel en probatie
Wet van 20 juli 1990 - voorlopige hechtenis
Wet van 5 augustus 1992 - politieambt
Wet van 19 december 2003 - Europees aanhoudingsbevel
Wet van 17 mei 2006 - externe rechtspositie van de veroordeelden

Zeer summier 
Wijzigingen van strafrecht en strafvordering door Potpourri 2

• Waarom: minder en efficiëntere procedures om sneller recht te spreken en de werklast te verminderen

• Doelstelling: efficiënte en kwaliteitsvolle justitie

– Deze wet bevat meer dan 200 artikelen met verschillende maatregelen die bijdragen aan een efficiënte justitie.

 
1. Hof van Assisen

• Assisen wordt behouden, maar aanzienlijk ontlast

• Hoe? Alle misdaden correctionaliseerbaar, behalve politieke en persmisdrijven
• Minder procedures voor het assisenhof, kostenbesparend
– vb. proces Hells Angels: kost 1,1 miljoen euro
• KI behoudt de autonomie om te beslissen of iets naarAssisen gaat of niet 
• Voor gecorrectionaliseerde misdaden  beroep mogelijk
• Bij assisen nemen de rechters deel aan debat over schuld

2. Meer “mini-onderzoek

• Mini-onderzoek wordt ook mogelijk voor huiszoeking

• Ontlasting van gerechten
• Machtiging onderzoeksrechter blijft nodig, evocatierecht blijft overeind en OR kan steeds gerechtelijk onderzoek vorderen

3. “Guilty Plea”

• Guilty plea = voorafgaande bekentenis van de verdachte voor de rechtbank
• Geen lange debatten en procedures meer
• Hoe werkt het?
– OM stelt een straf voor aan de dader
– Geen debatten meer voeren over schuld of over de strafmaat voor de rechter
– Rechter oordeelt over gegrondheid “guilty plea”

4. Minder procedures

 
• 1. Inperken misbruik verstekprocedures
– Geen verzet meer mogelijk bij verstek zonder geldige reden afwezigheid inleidingszitting
• 2. Voorlopig hechtenis
– Tweemaandelijkse beslissing raadkamer, ipv. maandelijks (behalve eerste twee keer)
• 3. Hof van Cassatie
– Aanhoudingsmandaat kan slechts éénmaal voor cassatie worden betwist
• 4. Hoger beroep in strafzaken zal steeds gemotiveerd moeten worden

 

Edoch Partiele vernietiging door  het Grondwettelijk hof 
arrest van
 21/12/2016  

A.R.: 

  148/2017
 

Tegen de wet van 5 februari 2016 (potpourriwet 2) werden meerdere beroepen tot vernietiging ingesteld. Bij arrest van 21 december 2017 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over 11 aspecten van bovenvermelde wet die door de verzoekers in strijd werden geacht met de Grondwet.

Vernietigde bepalingen
De artikelen die (gedeeltelijk) vernietigd werden:
- artikelen 6 en 121 tot 123, alsmede de artikelen 15, 17, 1° en 2°, 18, 1° en 2°, 19, 2°, 36, 151, 155 en 170, 2°; 
- artikel 63, 1°;
- artikelen 127 en 137;
- artikel 132, 1°, in zoverre het de raadkamer, uitspraak doende in het stadium van de regeling van de rechtspleging, niet toelaat aan de inverdenkinggestelde die tijdens de voorlopige hechtenis in een strafinrichting verblijft, het voordeel van de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht toe te kennen;
de artikelen 148, 153 en 163;
 
Handhaving van de gevolgen van de vernietiging
- Artikelen 6, 15, 17, 1° en 2°, 18, 1° en 2°, 19, 2°, 36, 121 tot 123, 151, 155 en 170, 2° ten aanzien van de beslissingen die op grond van die bepalingen zijn genomen vóór de datum van bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad;
- Artikel 63, 1°, ten aanzien van de huiszoekingen die zijn uitgevoerd vóór de datum van bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad;
- Artikelen 127 en 137 tot de datum van bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad;
 
Verwerping van de beroepen tot vernietiging
Onder voorbehoud van de in B.39.2 en in B.39.3 vermelde interpretatie van artikel 187, § 6, van het Wetboek van strafvordering, zoals vervangen bij artikel 83 van de wet van 5 februari 2016;
 
Rekening houdend met hetgeen in B.44.4 en in B.45 is vermeld inzake artikel 204 van het Wetboek van strafvordering, zoals vervangen bij artikel 89 van de wet van 5 februari 2016.

Vernietigingsarrest Grondwettelijk Hof 21/12/2017
, AR 148/2017, juridat. Voor het volledige arrest klik hier.

Dispositief:
"Het Hof

1. vernietigt in de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie :
- de artikelen 6 en 121 tot 123, alsmede de artikelen 15, 17, 1° en 2°, 18, 1° en 2°, 19, 2°, 36, 151, 155 en 170, 2°;
- artikel 63, 1°;
- de artikelen 127 en 137;
- artikel 132, 1°, in zoverre het de raadkamer, uitspraak doende in het stadium van de regeling van de rechtspleging, niet toelaat aan de inverdenkinggestelde die tijdens de voorlopige hechtenis in een strafinrichting verblijft, het voordeel van de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht toe te kennen;
- de artikelen 148, 153 en 163;

2. handhaaft de gevolgen van :
- de artikelen 6, 15, 17, 1° en 2°, 18, 1° en 2°, 19, 2°, 36, 121 tot 123, 151, 155 en 170, 2°, van de wet van 5 februari 2016 ten aanzien van de beslissingen die op grond van die bepalingen zijn genomen vóór de datum van bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad;
- artikel 63, 1°, van de wet van 5 februari 2016 ten aanzien van de huiszoekingen die zijn uitgevoerd vóór de datum van bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad;
- de artikelen 127 en 137 van de wet van 5 februari 2016 tot de datum van bekendmaking van dit arrest in het Belgisch Staatsblad;

3. verwerpt de beroepen voor het overige,
- onder voorbehoud van de in B.39.2 en in B.39.3 vermelde interpretatie van artikel 187, § 6, van het Wetboek van strafvordering, zoals vervangen bij artikel 83 van de wet van 5 februari 2016;
- rekening houdend met hetgeen in B.44.4 en in B.45 is vermeld inzake artikel 204 van het Wetboek van strafvordering, zoals vervangen bij artikel 89 van de wet van 5 februari 2016."

OMZENDBRIEF NR. 02/2018 VAN HET COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL BIJ DE HOVEN VAN BEROEP
 
"Mijnheer de Procureur-generaal, Mijnheer de Federale Procureur, Mevrouw/Mijnheer de Procureur des Konings, Mevrouw/Mijnheer de Arbeidsauditeur,
BETREFT:"Flashrichtlijn" - Arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017 van het Grondwettelijk Hof n° 02/2018


Brussel, 18 januari 2018


De procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, Voorzitter van het College van Procureurs-generaal,
Patrick VANDENBRUWAENE
De procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik,
Christian DE VALKENEER
De procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent,
Erwin DERNICOURT
De procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel,
Johan DELMULLE
De procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen,
lgnacio de la SERNA
 
I INLEIDING
 
Tegen de wet van 5 februari 2016 (potpourriwet II) werden meerdere beroepen tot vernietiging ingesteld. Bij arrest van 21 december 2017 heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over 11 aspecten van bovenvermelde wet die door de verzoekers in strijd werden geacht met de Grondwet.
 
Het arrest werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatblad van 12 januari 2018 en heeft uitwerking vanaf die datum. In deze omzendbrief wordt stilgestaan bij de vernietigde bepalingen, de gevolgen daarvan vanaf de publicatie van het arrest in het Belgisch Staatsblad, en enkele interpretaties van het Grondwettelijk Hof.
 
De vernietiging van sommige bepalingen is gepaard gegaan met de vernietiging van daarmee onlosmakelijk samenhangende bepalingen waardoor het effect van het arrest veel ingrijpender is geworden. Ook dat aspect wordt belicht.
 
Il SAMENVATTING RICHTLIJNEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - FLASHRICHTLIJN
 
1. Vernietiging van de veralgemeende correctionaliseerbaarheid van misdaden
 
De vernietiging van de artikelen 6, 121, 122, 123 van de wet van 5 februari 2016 heeft tot gevolg dat artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden wordt hersteld in zijn vorige toestand, namelijk deze zoals vervangen bij de wet van 21 december 2009 en gewijzigd bij de wetten van 27 december 2012 en 14 januari 2013.
 
Vanaf de publicatie van het bovenvermeld arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad dient bijgevolg opnieuw toepassing te worden gemaakt van de lijst correctionaliseerbare misdaden geldend voor de inwerkingtreding van de wet van 5 februari 2016. Er wordt verwezen naar de omzendbrief COL 6/2010 herwerkte versie 28 november 2013 waarin deze lijst grondig wordt geanalyseerd bij de bespreking van de bevoegdheid van het hof van assisen. Deze omzendbrief herwint wat dit aspect betreft zijn volledige kracht vanaf 12 januari 2018, datum van publicatie van het bovenvermeld arrest van het Grondwettelijk Hof.
 
Gelet op de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof op 12 januari 2018 kan geen verwuzmq of rechtstreekse dagvaarding met aanneming van verzachtende omstandigheden meer gevorderd of beslist worden met betrekking tot misdaden die krachtens voornoemde lijst tot de exclusieve bevoegdheid van het hof van assisen behoren.
 
2. De strafmaat en de handhaving van de gevolgen van de vernietigde wetsbepalingen
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de volgende straffen welke bij artikel 6 van de wet van 5 februari 2016 in artikel 25 SW werden ingevoegd:
 
"Hij is ten hoogste achtentwintig jaar voor een met opsluiting van twintig jaar tot dertig jaar strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is.
Hij is ten hoogste achtendertig jaar voor een met opsluiting van dertig tot veertig jaar strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is.
Hij is ten hoogste veertig jaar voor een met levenslange opsluiting strafbare misdaad die gecorrectionaliseerd is".
 
Ten aanzien van feiten gepleegd vanaf 12 januari 2018 - datum van de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof - is de hoogste correctionele vrijheidsbenemende straf bijgevolg 20 jaar gevangenisstraf.
 
Voor de periode tussen de inwerkingtreding van de wet van 5 februari 2016
[Artikel 143 van de wet van 5 februari 2016 bepaalde dat art. 121 van toepassing is op de zaken die nog niet in beraad zijn genomen inzake de regeling van de rechtspleging door de kamer van inbeschuldigingstelling op de datum van de inwerkingtreding van artikel 143, zijnde op 29 februari 2016 (tiende dag na publicatie van de wet van 5 februari 2016 in het B.S.) ]
en vóór 12 januari 2018 geldt hetgeen volgt: de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling of de beschikkingen van de Raadkamer waarbij misdaden die vroeger niet correctionaliseerbaar waren bij toepassing van de vernietigde wetsbepalingen gecorrectionaliseerd en verwezen werden naar de correctionele rechtbank, evenals de dagvaarding van het openbaar ministerie met mededeling van verzachtende omstandigheden, behouden "als beslissing" hun gevolg zowel wat betreft de vatting van de correctionele rechtbank, als de toepasbare straf.
 
Het Grondwettelijk Hof handhaaft immers de gevolgen van de artikelen 6, 15. 17, 1 ° en 2°, 18, 1° en 2°, 19, 2°, 36, 121 tot 123, 151, 155 en 170, 2° van de wet van 5 februari 2016 ten aanzien van de beslissingen die op grond van die bepalingen zijn genomen vóór de datum van bekendmaking van het arrest in het Staatsblad, namelijk vóór 12 januari 2018.
 
Het Grondwettelijk Hof stelde bovendien met betrekking tot de vernietiging (B.15.2): "Aangezien de artikelen 15. 17, 1° en 2°, 18, 1° en 2°, 19, 2°, 36, 122, 151, 155 en 170, 2° van de wet van 5 februari 2016 onlosmakelijk verbonden zijn met de artikelen 6 en 121 van dezelfde wet, dienen zij eveneens te worden vernietigd". De handhaving van de gevolgen van de vernietigde wetsbepalingen ten aanzien van de beslissingen die erop gegrond zijn, kan niet anders begrepen worden dan als de handhaving van het onlosmakelijk geheel van wetsbepalingen waarop deze beslissingen gegrond zijn met inbegrip van de mogelijkheid hogere correctionele straffen uit spreken voor feiten die vóór de inwerkingtreding van de wet van 5 februari 2016 tot de bevoegdheid van het hof van assisen behoorden, en sinds de bekendmaking van het arrest van 21 december 2017 opnieuw tot de bevoegdheid van dit hof behoren.
 
Er wordt verwezen naar de meer omstandige redengeving opgenomen in deze omzendbrief. Het behoud van de mogelijkheid verhoogde correctionele straffen uit te spreken jegens de bovenvermelde gecorrectionaliseerde misdaden moet evenwel getemperd worden in het licht van het Grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en artikel 2 Sw.
 
Het is niet aanvaardbaar dat de correctionele rechtbank een vrijheidsbenemende straf van langere duur zou kunnen uitspreken ten aanzien van misdaden die vóór de inwerkingtreding van de wet van 5 februari 2016 tot de bevoegdheid van het hof van assisen behoorden dan deze die het hof van assisen zelf na aanneming van verzachtende omstandigheden zou kunnen uitspreken, te weten 20 jaar voor misdaden bestraft met 20 tot 30 jaar opsluiting, en 30 jaar voor misdaden bestraft met levenslange opsluiting.
 
Tegen een vonnis of een arrest dat een ander standpunt inneemt zal hoger beroep of voorziening in Cassatie ingesteld worden.
 
3. Handhaving van de gevolgen van de vernietigde wetsbepalingen versus de procedure van intrekking
 
Het Grondwettelijk Hof handhaaft bij algemene beschikking en zonder tijdsbeperking de gevolgen de vernietigde wetsbepalingen ten aanzien van de beslissingen genomen vóór de bekendmaking van het arrest. De procedure tot intrekking van in kracht gewijsde gegane 5 beslissingen van strafgerechten voorzien bij de artikelen 10 en volgende de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof kan daardoor niet aangewend worden.
 
Deze procedure beoogt immers bij toepassing van artikel 13, § 1 van de bovenvermelde bijzondere wet precies de veroordeling of opschorting van de veroordeling - of de gevolgen van de in kracht van gewijsde beslissing gegrond op de vernietigde wetsbepalingen - ongedaan te maken
[Zie eveneens artikel 14 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof: hetzelfde geldt voor de internering]
, wat strijdig is met het dictum van het arrest van het grondwettelijk Hof dat een absoluut gezag van gewijsde geniet.
 
Tegen een vonnis of een arrest dat een ander standpunt inneemt zal hoger beroep of voorziening in Cassatie ingesteld worden.
 
4. De huiszoeking kan niet meer gevraagd worden in het raam van een minionderzoek
 
Gelet op de vernietiging van artikel 63, 1 ° van de wet van 5 februari 2016 en het behoud van de gevolgen ervan voor de huiszoekingen die werden uitgevoerd vóór de bekendmaking van het arrest van het Grondwettelijk Hof in het Belgisch Staatsblad - namelijk vóór 12 januari 2018 - kan vanaf die datum geen huiszoeking meer gevraagd worden bij mini-onderzoek.

Het is aangewezen indien praktisch haalbaar een gerechtelijk onderzoek te vorderen met het oog op het afleveren van een nieuw huiszoekingsbevel."
 
Gerelateerd
Aangemaakt op: wo, 08/06/2016 - 17:46
Laatst aangepast op: za, 03/02/2018 - 13:06

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.