-A +A

Sanctionering van het Europees milieurecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Meeus R
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2014
ISBN nummer: 
9789400004931
Samenvatting

Bespreking door de uitgever

Dit boek biedt een grondige beschrijving en analyse van de verplichtingen van de lidstaten van de Europese Unie als handhavers van het Europees milieurecht. De blik is gericht op publiekrechtelijke handhaving jegens personen als normadressaten, in het bijzonder op de sanctioneringsfase.
Het is het eerste werk dat de Europese sanctieverplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de Europese milieuvoorschriften zo alomvattend in kaart brengt. De twee grote sporen waarlangs de Europese Unie de sanctionering door de lidstaten van Europeesrechtelijke milieu-inbreuken tracht te beïnvloeden, worden uitgebreid geanalyseerd.

Enerzijds gaat het om de jurisprudentiële of algemene sanctieverplichtingen, ontwikkeld door het Hof van Justitie, op basis waarvan de lidstaten gelijkwaardige, evenredige, afschrikkende en doeltreffende sancties moeten implementeren voor Europeesrechtelijke inbreuken.

Anderzijds worden de legislatieve of specifieke sanctieverplichtingen besproken die door de Europese milieuwetgever worden vastgesteld in Europese milieuwetgeving. Het geheel wordt verankerd door een blik te werpen op de milieuvoorschriften die door de lidstaten moeten worden gehandhaafd aan de hand van de Europese sanctieverplichtingen.

 

Inhoudstafel tekst: 

Voorwoord. v
Dankwoord . ix
Lijst van tabellen xvii
Lijst van afkortingen . xix
Algemene inleiding .
Aanleiding tot het onderzoek .
Afbakening van het onderzoeksveld en selectie van de onderzoeksdoelstellingen . 8
Methode van onderzoek 17
Plan van behandeling 21
DEEL 1. BASISBEGRIPPEN EN ALGEMEEN KADER
Inleidend .25
Hoofdstuk 1.
Het EU-sanctiebegrip en andere relevante begrippen 27
Hoofdstuk 2.
Europese, gemengde of nationale handhaving .43
2.1. Europese handhavingsmethode/sancties 43
2.2. Gemengde handhavingsmethode/sancties 48
2.3. Nationale handhavingsmethode/sancties 48
Hoofdstuk 3.
Een nalevings- en handhavingstekort met betrekking tot milieurichtlijnen en -verordeningen? 51
DEEL 2. DE ALGEMENE SANCTIEVERPLICHTINGEN
Inleidend 67
Hoofdstuk 1.
Een gevestigde rechtspraak.69
Hoofdstuk 2.
De rechtsgrondslag.73
Hoofdstuk 3.
Algemene overwegingen . 79
3.1. Toepassingsgebied 79
3.1.1. Algemeen toepassingsgebied 79
3.1.2. De verhouding tussen de algemene en de specifieke sanctieverplichtingen 87
3.1.3. Wederzijdse erkenning van sanctievoorschriften 89
3.2. Internrechtelijke implementatie 90
3.2.1. Vaststelling van sanctievoorschriften 90
3.2.2. Keuze van de sancties 93
3.2.3. Aanwijzing van de sanctie- 97
3.2.4. Aanwijzing van de bevoegde handhavers en vaststelling van sanctieprocedurevoorschriften.103
3.2.5. Toepassing van de sanctievoorschriften 105
Hoofdstuk 4.
Gelijkwaardigheid.109
Hoofdstuk 5.
Evenredigheid .119
Hoofdstuk 6.
Afschrikkendheid 141
Hoofdstuk 7.
Doeltreffendheid. 155
Hoofdstuk 8.
Algemene evaluatie en besluiten .165
DEEL 3. DE SPECIFIEKE SANCTIEVERPLICHTINGEN
Inleidend .177
Hoofdstuk 1.
Bevoegdheid van de Europese Unie 179
1.1. Penale specifieke sanctieverplichtingen: een uitdrukkelijke verdragsrechtsgrond in artikel 83 VWEU .180
1.2. Niet-penale specifieke sanctieverplichtingen: een impliciete of afgeleide bevoegdheid gevestigd in de rechtspraak van het Hof van Justitie .194
1.3. De bevoegdheid van de Commissie tot het vaststellen van specifieke sanctieverplichtingen in niet-wetgevingshandelingen 200
Hoofdstuk 2.
Europese grenswachters 213
2.1. Nationale identiteit en diversiteit 214
2.2. Loyale samenwerking 224
2.3. Subsidiariteit 225
2.4. Evenredigheid en zorgvuldigheid 249
2.5. Rechtszekerheid, legaliteit en 'lex certa' 270
2.6. Motiveringsplicht 278
2.7. Op weg naar een Europees strafrechtbeleid 283
2.7.1. Geen afbreuk aan de principiële handhavingsautonomie van de lidstaten . 285
2.7.2. Gewettigd doel 286
2.7.3. Uiterste middel ('ultima ratio') 290
2.7.4. Legaliteit 294
2.7.5. Schuld 298
2.7.6. Zorgvuldigheid 301
2.7.7. Samenhang 303
2.7.8. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon 305
2.7.9. Sancties 309
2.7.10. Algemene evaluatie en besluiten 318
2.8. Geen overkoepelend Europees beleid inzake bestuurlijke milieusanctionering .322
2.9. Algemene evaluatie en besluiten 324
Hoofdstuk 3.
Internrechtelijke implementatie 331
3.1. Vaststelling van sanctievoorschriften 331
3.2. Aanwijzing van de sanctie-adressaten 338
3.3. Aanwijzing van de bevoegde handhavers en vaststelling van sanctieprocedurevoorschriften 341
3.4. Toepassing van de sanctievoorschriften 342
Hoofdstuk 4.
Specifieke sanctieverplichtingen in milieurichtlijnen en -verordeningen . 347
4.1. Sectorale specifieke sanctieverplichtingen 347
4.1.1. Algemene overwegingen 347
4.1.2. Situationele specifieke sanctieverplichtingen 352
4.1.3. Rechtsontnemende specifieke sanctieverplichtingen 366
4.1.4. Specifieke sanctieverplichtingen die zowel situationeel als rechtsontnemend opgevat kunnen worden. 383
4.1.5. Monetaire specifieke sanctieverplichtingen 393
4.1.6. De specifieke 'naming and shaming'-verplichting onder de Richtlijn Emissiehandel 2003/87/EG 407
4.1.7. Algemene evaluatie en besluiten 409
4.2. Penale specifieke sanctieverplichtingen 423
4.2.1. Gewettigd doel. 424
4.2.2. Uiterste middel ('ultima ratio') en zorgvuldigheid 425
4.2.3. Legaliteit 439
4.2.4. Schuld 443
4.2.5. Samenhang 444
4.2.6. Algemene evaluatie en besluiten 450
4.3. Algemene evaluatie en besluiten 452
DEEL 4. OVER DE NOOD EN DE PLICHT TOT HANDHAVING
Inleidend 457
Hoofdstuk 1.
Het ene resultaat is het andere niet: afbakening van de handhavingsplicht 459
1.1. Bepalingen met een veeleer gesloten textuur: nauwkeurig bepaalde, concrete resultaten . 462
1.2. Bepalingen met een veeleer open textuur: algemeen geformuleerde en niet-kwantificeerbare doeleinden 468
1.3. Mogelijke rechtvaardigingsgronden? 472
1.4. Mogelijkheden tot sanctionering in geval van een ontbrekende of incorrecte implementatie van de Europeesrechtelijke milieuvoorschriften . 480
Hoofdstuk 2.
Te handhaven bepalingen in milieurichtlijnen en -verordeningen 489
2.1. Algemene overwegingen 489
2.2. Overzicht te handhaven milieuvoorschriften 492
2.2.1. Aanvaardings- en terugnameplichten 493
2.2.2. Bedrijfsnormen 493
2.2.3. Commercialisatienormen 493
2.2.4. Documentatieplichten 494
2.2.5. Emissiebelastingen 494
2.2.6. Emissie- en immissienormen 496
2.2. 7. Erkenningsplichten 496
2.2.8. Gebruiksnormen 497
2.2.9. In- en uitvoernormen 497
2.2.10. Inplantingsnormen 497
2.2.11. Kennisgevingsplichten 498
2.2.12. Keurings- en nazichtsplichten 498
2.2.13. Machtigende meldingsplichten 499
2.2.14. Normen betreffende de samenstelling of constructie en andere technische kenmerken van producten 500
2.2.15. Normen betreffende de samenstelling of constructie en andere technische kenmerken van verpakkingen . 500
2.2.16. Ontwerp- en constructienormen 501
2.2.17. Productbelastingen 501
2.2.18. Productgoedkeuringsplichten 501
2.2.19. Studieplichten 502
2.2.20. Toezichtsplichten 502
2.2.21. Veiligheids- en noodplichten 503
2.2.22. Vergunningsplichten 503
2.2.23. Verkoop- en leveringsnormen 505
2.2.24. Vervoernormen 506
2.2.25. Vervuilingsverboden 506
2.2.26. Verwijderings- en saneringsplichten 506
2.2.27. Waarborgplichten 506
2.2.28. Zorgplichten 506
2.3. Algemene evaluatie en besluiten 507
Algemene besluiten en aanbevelingen 515
Bijlage 1.
Gescreende milieurichtlijnen en -verordeningen onder Deel 3 547
Bijlage 2.
Gescreende milieurichtlijnen en -verordeningen onder Deel 4 559
Bijlage 3.
Tabellen met te handhaven milieuvoorschriften in de Europese milieuhygiënewetgeving .563
Jurisprudentieregister 615
Register met geraadpleegde beleidsdocumenten 623
Bibliografie 627
Index 643
xvi
Intersentia

Gerelateerd
Aangemaakt op: do, 13/11/2014 - 16:33
Laatst aangepast op: do, 13/11/2014 - 16:40

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.