-A +A

Rechtshersteldecreet beoogt (opnieuw) integratiespoor-RUP’s te redden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Goossens
Auteur: 
Vandenhende
Tijdschrift: 
Rechtskundig Weekblad
Uitgever: 
intersentia
Jaargang: 
2014-2015
Pagina: 
1203
Samenvatting

Het Integratiespoorbesluit van de Vlaamse regering van 18 april 2008 integreert de procedure van de milieueffectrapportage en het opstellen van het voorontwerp van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

In de zaak-Peleman e.a. bestempelde de Raad van State dit besluit als onwettig, waarna een lange parlementaire lijdensweg begon, om opnieuw rechtszekerheid te verschaffen.

Eerst voerde het Vlaams Parlement een legislatieve validatie door in art. 7.4.1/2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Vervolgens vernietigde het Grondwettelijk Hof deze validatie op 31 juli 2013.

Dit arrest leidde opnieuw tot rechtsonzekerheid voor een zeventigtal ruimtelijke uitvoeringsplannen waarbij het integratiespoor werd gevolgd voor de milieueffectrapportage en voor alle vergunningen die daaruit voortvloeien.

Om die reden werd het Rechtshersteldecreet Integratiespoor-RUP’s 3 van 25 april 2014 goedgekeurd. Dit decreet voorziet in een afwijkende procedure die een effectieve inspraakmogelijkheid waarborgt inzake de inhoudsafbakening van een plan-MER die heeft plaatsgevonden volgens het Integratiespoorbesluit.

Er wordt een gedifferentieerd rechtsherstel beoogd, waarbij onder meer een nieuwe, tijdelijke decretale validatie wordt ingevoerd voor definitief vastgestelde RUP’s. Deze validatie geldt slechts tot 23 mei 2016, zodat de tijd dringt voor de planinitiërende overheden om de herstelprocedure te doorlopen.

Inhoudstafel tekst: 

Inleiding

I. Situering van de integratiespoorproblematiek
A. Wetgevend kader
1° Algemeen
2° Publieke raadpleging over inhoudsafbakening plan-MER
B. Arrest Raad van State (Peleman e.a.) en legislatieve validatie in art. 7.4.1/2 VCRO
C. Vernietiging decretale validatie door Grondwettelijk Hof
1° Decretale validatie als uiterste redmiddel
2° Much ado about nothing?
3° Nieuwe uitspraakbevoegdheden
II. Voorstel voor rechtsherstel van de oppositie
III. Rechtshersteldecreet Integratiespoor-RUP’s van 25 april 2014: gedifferentieerd rechtsherstel
A. Nog geen goedkeuring plan-MER
B. Goedgekeurd plan-MER, maar niet definitief vastgesteld RUP
C. Goedgekeurd plan-MER en definitief vastgesteld RUP
a) Geen opmerkingen
b) Wel opmerkingen
2° Goedkeuring gewijzigd of aangevuld plan-MER
3° Afkeuring plan-MER
D. Tijdelijke legislatieve validatie voor definitief vastgesteld RUP’s
E. Reeds vernietigde RUP’s
1° Vernietiging op grond van de integratiespoorproblematiek
2° Vernietiging op grond van een ander middel
a) Gezag van gewijsde strekt zich uit tot voorlopige vaststelling RUP
b) Gezag van gewijsde strekt zich niet uit tot de voorlopige vaststelling van het RUP
F. To be continued?
IV. Toekomst van de rechtsbescherming van de burger tegen de overheid: op zoek naar een nieuwe modus vivendi

Bronvermeldingen:

• H. Schoukens, «London Calling: Britse Supreme Court kan legislatieve validatie wél smaken!», TOO 2014, 433-436.
• K. Hectors en M. Schoups, «Een kort arrest met grote gevolgen: het Grondwettelijk Hof vernietigt de decretale validatiebepaling van RUP’s opgemaakt volgens het MER-integratiespoor», MER 2014, (61) 64.
• Zie: J. Goossens, «Rechtshersteldecreet moet Integratiespoor-RUP’s redden», Juristenkrant 28 mei 2014, p. 6.
• Verslag hoorzitting, Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 2271/6.
• I. Larmuseau, P. De Smedt en B. Roelandts, Vlaams Omgevingsrecht, Groningen, Europa Law Publishing, 2010, 31.
• Zie hierover o.a.: K. De Cock, «Enkele bedenkingen bij Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s», MER 2001, 206-221;
• J. De Mulder, «De nieuwe richtlijn inzake de milieu-effectbeoordeling van bepaalde plannen en programma’s», TROS 2001, 186-198.
• J. Bouckaert, B. Schelstraete en J. Dubrulle, «Milieueffectbeoordeling in Vlaanderen (deel 1 plan-MER)», T.Gem. 2014, 75.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 27/03/2015 - 15:56
Laatst aangepast op: vr, 27/03/2015 - 15:56

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.