-A +A

Recente ontwikkelingen in het arbeids-, economisch, straf- en familierecht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Publicatie
Auteur: 
Van Goethem Jos
Uitgever: 
Intersentia
Jaargang: 
2009
ISBN nummer: 
9789050959759
Samenvatting
Inhoudstafel tekst: 

Lijst van auteurs .xiii
Lijst van afkortingen. xv
Woord vooraf. 1
Michael Faure & Wilfried Rauws
1. Inleiding . 1
2. De auteurs 2
3. Focus . 3
4. Structuur.3
5. Arbeidsrecht.4
6. Economisch recht 4
7. Strafrecht 6
8. Familierecht . 7
9. Dankwoord… 8
Deel I: Arbeidsrecht
Hoofdstuk 1
Het gevaar van de exegese in het arbeidsrecht: het voorbeeld van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 . 11
Wilfried Rauws
1. Inleiding: de strekking van de wet 11
2. De ontstaansgeschiedenis van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet . 12
3. Het willekeurig ontslag is een rechtsbegrip.16
4. Het gedrag en de geschiktheid van de werkman: de subregels in de rechtspraak van het Hof van Cassatie.18
5. Heeft het Hof van Cassatie de leer van de legitieme reden verworpen? 23
6. Besluit . 27
Lijst van geraadpleegde werken. 29

Hoofdstuk 2
Formule Claeys: geïnstitutionaliseerde rechtsweigering? . 33
Herman Buyssens
1. Inleiding . 33
2. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. 33
3. De formule Claeys 36
4. Kritiek. 37
5. Remedies 39
6. Conclusie 42
Lijst van geraadpleegde werken. 43
Hoofdstuk 3
Arbeidsgerechten en de gerechtelijke hervorming . 45
Lieven Lenaerts
1. Inleiding . 45
2. De voorstellen van het Openbaar Ministerie. 46
3. Het tussentijds rapport van de Hoge Raad voor de Justitie . 47
4. Kanttekeningen/tussenconclusie.50
5. De minister aan zet. 52
6. Het gerechtelijk landschap – Naar een nieuwe architectuur voor
Justitie. 52
6.1. De rechtbank . 53
6.2. Het Openbaar Ministerie. 55
6.3. Hoven en Arbeidshoven . 56
6.4. Hof van Cassatie en Federaal parket. 56
6.5. Enkele speciale gevallen: Brussel en Eupen. 56
6.6. Vertegenwoordiging van de magistratuur.57
6.7. Beheer . 57
7. Besluit . 58
Lijst van geraadpleegde werken. 60
Deel II: Economisch recht
Hoofdstuk 4
Van de Generale naar Fortis 63
Walter Van Gerven
1. Vennootschappelijk belang. 64
2. Het openbaar aanbod van De Benedetti op de Generale.65
3. De Fortis saga 70
4. Bezinning over de rol van aandeelhoudersvergaderingen gewenst. 74
Lijst van geraadpleegde werken. 76
Inhoud
Hoofdstuk 5
De wettelijke regeling van volkomen rechtspersonen is onvolkomen 79
Herman Braeckmans
1. Inleiding . 79
2. De volkomen en de onvolkomen rechtspersoon. 79
3. De kapitaalplicht en het optreden van de notaris bij oprichting, statutenwijziging en vrijwillige ontbinding.80
4. De onvolkomen regeling en voorstellen van verbetering van de wetgeving.81
5. Slotbeschouwing. 85
Lijst van geraadpleegde werken. 86
Hoofdstuk 6
Maximum harmonisatie van consumentencontractenrecht: een stap te ver?.89
Michael Faure
1. Inleiding . 89
2. Einde van de minimum harmonisatie.91
3. Argumenten van de Commissie voor maximum harmonisatie. 92
3.1. Te weinig interstatelijke handel . 93
3.2. Bevordering interne markt 93
4. Harmonisatie vanuit rechtseconomisch perspectief. 94
4.1. Uitgangspunt: decentralisatie.94
4.2. Argumenten pro centralisatie. 95
4.2.1. Grensoverschrijdende problemen . 96
4.2.2. Destructieve concurrentie? . 96
4.2.3. Ongelijke marktvoorwaarden.97
4.2.4. Kostenreductie.98
4.2.5. Bescherming van de consument?.98
4.3. Weinig argumenten voor harmonisatie 100
5. Toegepast op het consumentenrecht. 101
5.1. Voordelen van decentralisatie 101
5.2. Nadelen van harmonisatie 103
6. Rechtseconomische kritiek van het richtlijnvoorstel 103
6.1. Noodzaak maximum harmonisatie voor bevordering interne markt?. 104
6.1.1. Interne markt mogelijk zonder harmonisatie privaatrecht . 104
6.1.2. Andere barrières veel belangrijker.105
6.2. Kostenverlaging?.107
6.3. Consumentenbescherming? . 108
7. Bevoegdheid van de EU?.110
8. Slotbedenkingen . 112
Lijst van geraadpleegde werken. 115
Hoofdstuk 7
Het wettelijk erfrecht en artikel 124 van de Wet op de
Landverzekeringsovereenkomst.121
Jozef Van den Heuvel & Johan Du Mongh
1. Inleiding . 121
2. Algemeen . 121
3. Herkwalificatie van de levensverzekering in de rechtspraak. 123
3.1. Verzekeringstechnische benadering . 123
3.2. Gemeenrechtelijke benadering. 127
4. Voorlopig besluit: Arrest Grondwettelijk Hof 26 juni 2008.129
Lijst van geraadpleegde werken. 132
Deel III: Strafrecht
Hoofdstuk 8
Enkele bedenkingen bij de objectivering van de beoordeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid in het ondernemingsstrafrecht.139
Patrick Waeterinckx & Kristel De Schepper
1. Inleiding . 139
2. Het begrip strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de toerekening
van misdrijven in het ondernemingsstrafrecht . 141
2.1. Toerekening in het Belgisch strafrecht aan de natuurlijke persoon.141
2.1.1. De materiële toerekening.141
2.1.2. De wettelijke en conventionele toerekening 142
2.1.3. De rechterlijke toerekening. 144
2.2. Toerekening in het Belgisch strafrecht aan de rechtspersoon.144
2.2.1. Schema van de strafbare rechtspersonen . 144
2.2.2. De toerekening in vogelvlucht . 146
2.3. Samenloop van daderschap 147
3. De objectivering van de morele toerekening bij zowel de natuurlijke als de rechtspersoon. 148
3.1. Algemeen . 148
3.2. Tendens tot objectivering 149
3.3. Objectivering via de deelneming. 152
3.4. Objectivering t.a.v. de rechtspersoon? 155
3.5. Blanco strafnormen en slordige toepassing van het strafrechtelijke causaliteitsbegrip, ‘versterkers van het probleem’ bij misdrijven die geen opzet vereisen 156
3.5.1. Het lex certa-beginsel 156
3.5.2. De causaliteit in strafzaken. 158
4. Bedenking bij wijze van besluit 160
Lijst van geraadpleegde werken. 162
Hoofdstuk 9
Onrechtmatig bewijs … of wat ervan overblijft? De invloed van
de Antigoonrechtspraak op het onrechtmatig verkregen bewijs
in burgerlijke zaken.169
Katrien Crauwels
1. Rol van het bewijs in het recht . 169
2. Het bewijs in het strafrecht versus het burgerlijk recht. 169
3. Het ongeoorloofd bewijs . 172
4. De sanctionering van het onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht versus het burgerlijk recht.174
4.1. De evolutie van de leer van het onrechtmatig bewijs in het strafrecht. 174
4.2. De evolutie van de leer van het onrechtmatig bewijs in het burgerlijk recht.178
4.3. Besluit . 185
Lijst van geraadpleegde werken. 186
Hoofdstuk 10
Over de niet te miskennen rol van de advocaat tijdens de bestraffingsfase. 189
Joëlle Rozie
1. Inleiding . 189
2. Probleemstelling en afbakening. 190
3. Aandacht voor de consensuele straffen/ bestraffingsmodaliteiten.192
4. Aandacht voor rechtsfiguren met (mogelijk) strafverminderende uitwerking . 195
5. Anticiperen op een toekomstige uitspraak, maar met een gedeelde verantwoordelijkheid.198
Lijst van geraadpleegde werken. 201
Hoofdstuk 11
Parketbeleidsplan van het parket van de Procureur des Konings van Mechelen voor de periode 2009-2012.203
Anne-Marie Gepts
1. Voorwoord door advocaat-generaal Patrick Vandenbruwaene.203
2. Methodologische toelichting.206
3. Inhoudstafel van het parketbeleidsplan. 208
3.1. Inleiding . 208
3.2. Hoofdstuk 1: missie, visie en waarden . 209
3.2.1. Missie 209
3.2.2. Waarden. 210
3.2.3. Visie.210
3.2.3.1. De visie van het O.M. als korps in zijn geheel. 210
3.2.3.2. Arrondissementele accenten voor het parket van de Procureur des Konings te Mechelen 210
3.3. Hoofdstuk 2: referentiekader voor de keuze van de in dit beleidsplan weerhouden beleidsthema's . 211
3.4. Hoofdstuk 3: de weerhouden beleidsthema's en de geformuleerde doelstellingen.211
3.4.1. Beleidsthema 1: de beheersing van de doorlooptijden van de strafdossiers. 212
3.4.1.1. De verantwoording van de keuze van het beleidsthema 212
3.4.1.2. De gegevensverzameling.212
3.4.1.3. De analyse van de gegevens. 213
3.4.1.4. De bepaling van de strategische doelstelling.213
3.4.1.5. De bepaling van de tactische doelstellingen 214
3.4.2. Beleidsthema 2: de kwaliteitsbewaking van de opsporing en de strafvervolging 215
3.4.2.1. De verantwoording van de keuze van het beleidsthema 215
3.4.2.2. De gegevensverzameling.216
3.4.2.3. De analyse van de gegevens. 216
3.4.2.4. De bepaling van de strategische doelstelling.217
3.4.2.5. De bepaling van de tactische en operationele doelstellingen . 217
3.4.3. Beleidsthema 3: de geïntegreerde aanpak van de problematiek van de veelplegers en de risicojongeren optimaliseren. 219
3.4.3.1. De verantwoording van de keuze van het beleidsthema 219
3.4.3.2. De gegevensverzameling.220
3.4.3.3. De analyse van de gegevens. 221
3.4.3.4. De bepaling van de strategische doelstelling.221
3.4.3.5. De bepaling van de tactische en operationele doelstellingen . 221
3.4.4. Beleidsthema 4: focus op de voordeelsontneming als bijkomende straf . 222
3.4.4.1. De verantwoording van de keuze van het beleidsthema 222
3.4.4.2. De gegevensverzameling.223
3.4.4.3. De analyse van de gegevens. 223
3.4.4.4. De bepaling van de strategische doelstelling.224
3.4.4.5. De bepaling van de tactische doelstellingen 224
3.4.5. Beleidsthema 5: deelnemen aan een geïntegreerde en integrale werking met de partners van de preventie- en strafrechtsketen 225
3.4.5.1. De verantwoording van de keuze van het beleidsthema 225
3.4.5.2. De gegevensverzameling.225
3.4.5.3. De analyse van de gegevens. 226
3.4.5.4. De bepaling van de strategische doelstelling.226
3.4.5.5. De bepaling van de tactische doelstellingen 227
3.4.6. Beleidsthema 6: alternatieven voor correctioneel dagvaarden stimuleren.228
3.4.6.1. De verantwoording van de keuze van het beleidsthema 228
3.4.6.2. De gegevensverzameling.228
3.4.6.3. De analyse van de gegevens. 228
3.4.6.4. De bepaling van de operationele doelstellingen. 229
3.4.7. Beleidsthema 7: het kennisbeheer binnen de organisatie veiligstellen 230
3.4.7.1. De verantwoording van de keuze van het beleidsthema 230
3.4.7.2. De gegevensverzameling.230
3.4.7.3. De analyse van de gegevens. 231
3.4.7.4. De bepaling van de strategische doelstelling.232
3.4.7.5. De bepaling van de tactische en operationele doelstellingen . 232
3.4.8. Beleidsthema 8: het IKZ-project rond verbetering van de interne communicatie voortzetten.233
3.4.8.1. De verantwoording van de keuze van het beleidsthema 233
3.4.8.2. De gegevensverzameling.235
3.4.8.3. De analyse van de gegevens. 235
3.4.8.4. De bepaling van de strategische doelstelling.235
3.4.8.5. De bepaling van de tactische doelstelling.235
3.4.9. Beleidsthema 9: de slachtofferbejegening en de dienstverlening door het parket verbeteren. 236
3.4.9.1. De verantwoording van de keuze van het beleidsthema 236
3.4.9.2. De gegevensverzameling.236
3.4.9.3. De analyse van de gegevens. 237
3.4.9.4. De bepaling van de strategische doelstelling.237
3.4.9.5. De bepaling van de tactische doelstellingen 237
3.5. Hoofdstuk 4: een onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de geformuleerde doelstellingen en het bepalen van hun prioriteitsgraad . 238
3.6. Hoofdstuk 5: het communicatieplan en de verantwoording voor de afwezigheid van sommige prioriteiten uit het Nationaal Veiligheidsplan. 241
3.6.1. De communicatie rond het parketbeleidsplan.241
3.6.2. Verantwoording voor het niet weerhouden van bepaalde prioriteiten uit het Nationaal Veiligheidsplan 241
Overzicht van de bijlagen 243
Lijst van geraadpleegde werken. 245
Hoofdstuk 12
Hoe het gelijkheidsbeginsel zijn hoogste vlucht nam in de anti-discriminatiewet van 2003, maar in het warnet van de instellingen verstrikt raakte. 247
Eddy Boutmans
1 Inleiding . 247
2. Het gelijkheidsbeginsel en de anti-discriminatiewet . 247
3. Staatsrechtelijk voorstel tot precisering van de bevoegdheden in het federale België. 258
Lijst van geraadpleegde werken. 260
Deel IV: Familierecht
Hoofdstuk 13
Proeve van begrotingsmodel voor de uitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting . 265
Steven Brouwers
1. Vóór de Echtscheidingswet van 27 april 2007: de uitkering na echtscheiding op bepaalde gronden (artikel 301 (oud) BW). 265
1.1. Inleiding . 265
1.2. Het model Roodhooft.267
1.3. De gemeenrechtelijke criteria . 271
1.3.1. De referentiestandaard 271
1.3.1.1. Wat is een referentiestandaard?. 271
1.3.1.2. Het bepalen van de referentiestandaard op basis van concrete gegevens. 273
1.3.1.3. Het bepalen van de referentiestandaard op basis van inkomstengegevens 274
1.3.1.4. Netto-inkomsten na/vóór belasting . 275
1.3.1.5. Uitgaven. 275
1.3.1.6. Besparingen . 276
1.3.1.7. Herwaardering 277
1.3.2. Draagkracht van de uitkeringsgerechtigde . 277
1.3.2.1. Algemeen . 277
1.3.2.2. Inkomsten.278
1.3.2.3. Mogelijkheden. 279
1.3.2.4. Kapitaal en goederen . 281
1.3.2.5. Lasten 281
1.3.2.6. Tijdstip 283
1.3.3. Draagkracht van de uitkeringsplichtige. 285
1.3.3.1. Algemeen . 285
1.3.3.2. Inkomsten en mogelijkheden . 285
1.3.3.3. Kapitaal en goederen . 288
1.3.3.4. Lasten 288
1.3.4. Fiscale impact 290
1.3.5. 1/3-grens 291
2. Na de Echtscheidingswet van 27 april 2007: de uitkering na echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting (nieuw artikel 301 BW).294
2.1. Grenzen 294
2.2. Criteria 302
2.3. Proeve van begrotingsmodel 302
Lijst van geraadpleegde werken. 306
 

bespreking van dit werk door de uitgever:

Het vriendenboek voor de gewezen stafhouder van de Antwerpse balie, mr. Jos Van Goethem, is samengesteld uit artikels van vooraanstaande auteurs die op één of andere manier met hem hebben samengewerkt. De bijdragen zijn gegroepeerd in vier blokken: arbeidsrecht, economisch recht, strafrecht en familierecht.

De auteurs vergenoegen zich niet met een descriptie van hun onderwerp, maar bouwen een stelling uit. Alzo komen aan bod: het willekeurig ontslag, de formule ‘Claeys’, de hervorming van de arbeidsgerechten, de Fortis-saga, de regeling van de volkomen rechtspersonen, de Europese harmonisatie van het consumentencontractenrecht, het erfrecht in relatie tot de levensverzekering, de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ondernemers, het onrechtmatig verkregen bewijs, de penale straftoemeting, het beleid van het parket te Mechelen, de anti-discriminatiewet in het federale België en de begroting van de uitkering na echtscheiding.

Het is dan ook een waardevol boek geworden voor juristen die, net zoals mr. Jos Van Goethem zelf, steeds op zoek zijn naar een grondig inzicht en een gedegen kennis van het recht.

 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: do, 05/08/2010 - 15:12
Laatst aangepast op: do, 12/08/2010 - 18:20

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.