-A +A

Persoonlijkheidsrechten na overlijden

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
Er is leven na de dood
Publicatie
Auteur: 
Swennen F.
Tijdschrift: 
Tijdschrift voor privaat recht
Uitgever: 
Kluwer
Jaargang: 
2013-3
Pagina: 
1489
Samenvatting

Overledenen worden in toenemende mate beschouwd als dragers van rechten, met name van persoonlijkheidsrechten. Een recht veronderstelt echter een levend subject, een bevoegdheid en een belang. Om die drievuldige vereiste te omzeilen, zijn diverse theorieën aangereikt om persoonlijkheidsrechten bij overledenen aan te knopen. Een grondige ontleding van de voornoemde drie voorwaarden toont aan dat die theorieën niet sluitend zijn. Daarom wordt in deze bijdrage de gewone vererving van persoonlijkheidsrechten beargumenteerd.

De bijdrage is tevens de tekst van de oratie naar aanleiding van de benoeming tot gasthoogleraar aan de Universiteit Utrecht in de Wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht 2012-2013.

Inhoudstafel tekst: 

I. Inleiding (1-3)
II. Rechtsvraag ( 4-10)
III. Bestaande antwoorden (11-61)
A. Inleiding ( 11)
B. Einde rechtspersoonlijkheid (12-16)
1.Techniek (12)
2.Toepassingen ( 13-16)
C. Voortbestaan van de rechtspersoonlijkheid (17-24)
1. Technieken (18-22)
a. Voltooide persoonlijkheidsrechten ( 18)
b. Post-mortem vaststelling van de rechtstoestand (19)
c. Post-persoonlijkheid (20-22)
2.Toepassingen (23-24)
D. Overgang persoonlijkheidsrechten door overlijden (25-33)
1. Technieken (25-29)
a. Bijzondere vorm van erfopvolging (27)
b. Gewone vorm van erfopvolging (28-29)
2.Toepassingen (30-33)
E. Toekenning van rechten aan derden (34-56)
1.Technieken (35-36)
a. Verwantenvoorrecht (35)
b. Familiale persoonlijkheidsrechten (36)
2.De component bevoegdheid (37-44)
a. Regels (3 7-42)
b. Toepassingen (43-44)
3. De component belang (45-56)
a. Regels ( 45-49)
b. Toepassingen (50-56)
F. Objectierechtelijke bescherming (57-61)
1. Subjectiefrechtelijke benadering (58)
2. Objectiefrechtelijke benadering ( 5 9-61)
IV Eigen standpunt (62-78)
A. Inleiding (62)
B. Objectiefrechtelijke bescherming (63)
C. Subjectiefrechtelijke bescherming (64- 78)
1. Inleiding ( 64)
2. Subject (65-68)
3. Bevoegdheid (69- 73)
4. Belang (74- 78)
V.Besluit (79-83)
 

Overige rechtsleer en rechtspraak inzake persoonlijkheidsrechten

• Rb. Mechelen 15 januari 2013, NJW 2013, 80.

• S. Gutwirth, Waarheidsaanspraken in recht en wetenschap, Antwerpen, Maklu, 1993, 647 e.v.;

• F. Rigaux, La protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité, Brussel, Bruylant, 1990, 734;

• F. Rigaux, La vie privée, une liberté parmi les autres, Brussel, Larcier, 1992, 134.

• E. Langenaken, «L’indemnisation des atteintes aux droits de la personnalité et son implication quant à la nature de ces droits», TBBR 2011, (422) 424;

• P. Senaeve, Compendium van het personen- en familierecht, Leuven, Acco, 2011, 118; W. Van Gerven, Beginselen van het Belgisch privaatrecht, I, Algemeen Deel, Brussel, Story-Scientia, 1987, nr. 3.

• E. Guldix, De persoonlijkheidsrechten, de persoonlijke levenssfeer en het privéleven in hun onderling verband, doctoraatsproefschrift, Brussel, VUB, 1986, nrs. 195-200;

• E. Guldix en A. Wylleman, «De positie en de handhaving van persoonlijkheidsrechten in het Belgisch privaatrecht», TPR 1999, (1589) 1594.

• Guldix, P. De Hert, A. Wylleman et al., «Overzicht van rechtspraak personenrecht (2001-2008)», TPR 2009, (769) 836-837;

• G. Baeteman, A. Wylleman, J. Gerlo et al., «Overzicht van rechtspraak. Personen- en familierecht 1995-2000», TPR 2001, (1551) 1605.

• Rb. Brussel 20 september 2001, AM 2002, 77.

•.Rb. Gent 24 juni 2002, AM 2003, 143;

• Rb. Brussel 19 mei 2000, AM 2000, 338;

• Rb. Brussel 16 december 1997, AM 1998, 260, Journ. proc. 1998, afl. 341, 24, noot F. Jongen, JLMB 1998, 204.

• Cass.fr. 16 juli 1998, D. 1999, 541, noot J.-C. Saint-Pau.

• Cass. fr. (1e civ.) 5 novembre 1996, Bull.civ., I, no 378, D. 1997, 403, noot S. Laumon, D. 1997, 289, noot P. Jourdain, JCP 1997, I, 4025, noot G. Viney, en II, p. 22805, noot J. Ravanas, RTDC 1997, 632, noot J. Hauser.

• P. Jourdain, «La seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation» (Cass.fr. (1e civ.) 5 novembre 1996), D. 1997, 289;

• J. Ravanas, noot onder Cass. fr. (1e civ.) 5 novembre 1996, JCP 1997, II, 22805; G. Viney, «Responsabilité civile», JCP 1997, I, 4025.

• J.-C. Saint-Pau, «L’article 9 du code civil: matrice des droits de la personnalité» (noot onder Cass.fr. 16 juli 1998), D. 1999, 541;

• A. Lepage, «L’article 9 du Code civil peut-il constituer durablement la matrice des droits de la personnalité?», Gaz.Pal. 18-19 mei 2007, 43.

• J.-P. Ancel, «La protection des droits de la personnalité dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation» in Rapport annuel 2000,

• C. Cauffman en B. Weyts, «Privaatrecht en rechtshandhaving» in Preadviezen 2009 voor de Vereniging van de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, 2009, (303) 334;

• L. Cornelis, Beginselen van het Belgische buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 1989, 150-151;

• B. Dubuisson, V. Callewaert, D. De Coninck et al., La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Vol. I. Le fait générateur et le lien causal, Brussel, Larcier, 2009, 963;

• T. Vansweevelt en B. Weyts, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 144;

• B. Weyts, «Punitieve elementen in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht» in J. Rozie, A. Van Oevelen en S. Rutten (eds.), Toetsing van sancties door de rechter, Antwerpen, Intersentia, 2011, (173) 179.

• T. Léonard, Conflits entre droits subjectifs, libertés civiles et intérêts légitimes, Brussel, Larcier, 2005, 436.

• P. Leclercq, conclusie voor Cass. 4 juli 1929, Pas. 1929, I, 26;

•. Leclercq, noot onder Cass. 23 juni 1932, Pas. 1932, I, 200.

• Cass. 4 juli 1929, Pas. 1929, I, 259;

• Cass. 27 september 1934, Pas. 1934, I, 388;

• Cass. 17 maart 1939, Pas. 1938, I, 92.

• Cass. 22 augustus 1940, Pas. 1940, I, 205.

• R. Dalcq, Traité de responsabilité civile, I, Brussel, Larcier, 1967, 159-160;

• H. Mazeaud en A. Tunc, Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, délictuelle et contractuelle, I, Parijs, Montchrétien, 1965, nr. 385;

• J. Limpens, «La faute et l’acte illicite en droit comparé» in Mélanges J. Dabin, II, Brussel, Bruylant, 1963, 735.

• S. Stijns, Verbintenissenrecht. Leerboek 1bis, Brugge, die Keure, 2013, 40;

• H. Vandenberghe, «Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (2000-2008)», TPR 2010, (1749) 1752.

• H. Bocken en I. Boone, Inleiding tot het schadevergoedingsrecht: buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsstelsels, Brugge, die Keure, 2011, 99

• J. Dabin en A. Lagasse, «Examen de jurisprudence. La responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle (1939 à 1948), RCJB 1949, 57;

• Cass. 8 november 2002, Pas. 2002, 2136, RABG 2003, 851, noot S. Lust;

• Cass. 3 oktober 1994, Arr.Cass. 1994, 807, JT 1995, 26, RW 1996-97, 1227, noot;

• H. De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Brussel, Bruylant, 1964, 937;

• H. Vandenberghe, M. Van Quickenborne et al., «Overzicht van rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1994-1999)», TPR 2000, (1551) 1583 e.v.

• Rb. Brussel 9 maart 2005, Ing.Cons. 2006, 136;

• Rb. Hasselt (kort geding), 30 januari 1997, Limb.Rechtsl. 1997, 100;

• Brussel 12 januari 1994, RW 1994-95, 229.

• H. Bocken, «Nog iets over inbreuk op recht» in Liber Amicorum Walter Van Gerven, Deurne, Kluwer, 2000, (183) 183-202;

• A.S. Hartkamp en C.H. Sieburgh, Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 6. Verbintenissenrecht. Deel IV. De verbintenis uit de wet, Deventer, Kluwer, 2011, nr. 46.2.

• Gent 12 juni 2001, TBBR 2003, 305, noot S. Sottiaux; Brussel 14 september 1999, AM 2000, 92.

• Rb. Namen 29 juli 2011, JLMB 2012, 792; Rb. Brussel 28 september 2010, AM 2011, 334.

• M. Isgour, Le droit à l’image, Brussel, Larcier, 1998, 88-106.

• Gent 21 februari 2008, AM 2008, 318, RABG 2008, 1271, noot F. Petillion.

• Antwerpen 8 februari 1999, AM 1999, 241, noot D. Voorhoof, RW 2001-02, 452;

• Rb. Hasselt 14 augustus 2009, NJW 2009, 777.

• Cass. 27 april 2007, Arr.Cass. 2007, 903, AM 2007, 377, NJW 2007, 897, noot E. Brewaeys, Pas. 2007, 793, RTDF 2008, 779, RW 2009-10, 321.

• Rb. Gent 19 november 2003, AM 2004, 384.

• Brussel 12 januari 1994, RW 1994-95, 229.

• EHRM 9 november 2006, nr. 64772/01, Leempoel en S.A. éd. Ciné Revue t/ België.

• S. Hoebeke en B. Mouffe, Le droit de la presse, Limal, Anthemis, 2012, 678;

• E. Montero en H. Jacquemin, «Livre 26bis. La responsabilité civile des médias. Volume 2. Les devoirs et responsabilités des acteurs des médias: aperçu de la jurisprudence belge» in J. Fagnart (ed.), Responsabilités. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer, 2003, 5.

• M. Isgour, «La presse, sa liberté et ses responsabilités» in Média et Droit, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2008, (73) 100;

• H. Vandenberghe, «Over civielrechtelijke persaansprakelijkheid. Een stand van zaken» in M. Debaene en P. Soens (eds.), Actuele tendensen aansprakelijkheidsrecht, Brussel, Larcier, 2005, (109) 140.

• K. Lemmens, «La nécessité d’une ingérence dans la liberté d’expression n’est jamais évidente. L’obligation de réparation d’une faute civile non plus?» (noot onder Cass. 23 mei 2011), RCJB 2012, (434) 441 e.v.

• Rb. Veurne 18 februari 2000, AM 2000, 341, noot D. Voorhoof, RW 2000-01, 1463.

• EHRM 24 februari 1997, nr. 19983/92, De Haes en Gijsels t/ België.

• Cass. 9 november 2012, nr. D.12.0013.N;

• Cass. 12 januari 2012, AM 2012, 358, noot D. Voorhoof, Pas. 2012, 92;

• Cass. 27 april 2007, Arr.Cass. 2007, 903, AM 2007, 377, NJW 2007, 897, noot E. Brewaeys, Pas. 2007, 793, RTDF 2008, 779, RW 2009-10, 321.

• Rb. Antwerpen 9 mei 2003, AM 2006, 201.

• Antwerpen 11 oktober 2005, AM 2003.

• Cass. 27 april 2007, Arr.Cass. 2007, 903, AM 2007, 377, NJW 2007, 897, noot E. Brewaeys, Pas. 2007, 793, RTDF 2008, 779, RW 2009-10, 321.

• Cass. 12 januari 2012, AM 2012, 358, noot D. Voorhoof, Pas. 2012, 92.

• K. Lemmens, «Wie is Demol? Bedenkingen bij een boek en een arrest», AM 2006 2006, (147) 150;

• EHRM 9 november 2006, nr. 64772/01, Leempoel en S.A. éd. Ciné Revue t/ België.

• EHRM 24 juni 2004, nr. 59320/00, Von Hannover t/ Duitsland.

• Rb. Brussel 11 september 2007, AM 2007, 505.

• D. Voorhoof en P. Valcke, Handboek mediarecht, Brussel, Larcier, 2011, 189-194.

• Antwerpen 20 februari 2012, AM 2012, 370; Rb. Brussel 19 maart 2002, AM 2002, 532, noot F.J.

• EHRM 8 juli 1986, nr. 9815/82, Lingens t/ Oostenrijk.

• Rb. Brussel 19 maart 2002, AM 2002, 532.

• Rb. Brussel 11 december 2007, AM 2008, 323.

• EHRM 1 juli 1997, nr. 20834/92, Oberschlick t/ Oostenrijk.

• Rb. Brussel 27 januari 2012, AM 2012, 609.

• Rb. Antwerpen 9 mei 2003, AM 2003, 401.

• Luik 13 mei 2002, AM 2002, 530.

• Rb. Brussel 13 december 2011, AM 2012, 597.

• Rb. Brussel 13 december 2011, AM 2012, 597.

• Rb. Brugge 30 april 2012, AM 2012, 592

• Brussel 26 februari 2003, RGAR 2004, nr. 13.867; Rb. Luik 14 januari 2004, AM 2005, 91, noot.

• Rb. Brussel 28 oktober 1999, AM 2000, 113, RGAR 2001, nr. 13.340.

• EHRM 8 juli 1986, nr. 9815/82, Lingens t/ Oostenrijk

• EHRM 24 februari 1997, nr. 19983/92, De Haes en Gijsels t/ België.

• EHRM 24 februari 1997, nr. 19983/92, De Haes en Gijsels t/ België.

• M. Isgour, «La satire: réflexions sur le droit à l’humour», AM 2000, 59-68;

• D. Voorhoof, «Fotomontage in Humo beschermd door persvrijheid of manifeste schending van de privacy?» (noot onder Voorz. Rb. Brussel 4 november 2008 en Voorz. Rb. Brussel 4 november 2008), AM 2008, (502) 504.

• Rb. Leuven 10 oktober 2006, AM 2007, 13.

• Rb. Nijvel 12 maart 2002, AM 2003, 77, noot.

• Brussel 19 mei 2005, AM 2006, 80, noot, NJW 2006, 124, noot E. Brewaeys.

• Rb. Brussel 11 september 2007, AM 2007, 505;

• Rb. Mechelen 15 januari 2013, NJW 2013, 80, noot E. Brewaeys.

• E. Brewaeys, noot onder Rb. Mechelen 15 januari 2013, NJW 2013, 83;

• D. Voorhoof, «Hoofdredacteur veroordeeld wegens foute opinie», Juristenkrant 2013, afl. 262, (12) 12.

• Rb. Brussel 25 april 2008, AM 2008, 226, noot, Juristenkrant 2008, afl. 171, 3, weergave D. Voorhoof.

• Brussel 11 december 2012, Juristenkrant 2013, afl. 261, 1, weergave D. Voorhoof.

• E. Dirix, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1984, 13.

• J. Ronse, Schade en schadeloosstelling, Gent, Story-Scientia, 1984, 2.

• Rb. Brussel 14 maart 2002, Journ.proc. 2002, afl. 448, 27, noot.

• Brussel 8 november 1989, RGAR 1992, nr. 11.906.

• Rb. Brugge 31 januari 1990, RW 1991-92, 234.

• D. De Callataÿ en N. Estienne, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007. Vol. II. Le dommage, Brussel, Larcier, 2009, 483.

• Rb. Gent 19 november 2003, AM 2004, 384.

• Rb. Hasselt 19 december 2003, AM 2004, 388. 110 Gent 21 februari 2008, AM 2008, 318, RABG 2008, 1271, noot F. Petillion.

• Antwerpen 5 mei 2003, NJW 2003, 1193.

• Rb. Antwerpen 24 juni 1984, RW 1985-86, 2645, noot G. Ballon

• Rb. Brugge 27 juni 1994, RW 1994-95, 473.

• H. De Page en J. Masson, Traité élémentaire de droit civil belge, II, Les personnes, Brussel, Bruylant, 1990, 955.

• Gent 20 september 2006, AM 2007, 386;

• Antwerpen 11 oktober 2005, AM 2006, 202: «Nu de fout vaststaat, kan aan de zekerheid van morele schade in hoofde van appellant sub 1 niet worden getwijfeld: aantasting van een moreel rechtsgoed»;

• Rb. Antwerpen 12 juni 2008, RABG 2008, 1.267.

• Rb. Luik 12 december 1997, JLMB 1998, 819.

• E. Langenaken, o.c., TBBR 2011, 434.

• Rb. Luik 12 december 1997, JLMB 1998, 819. Zie ook: E. Langenaken, ibid.

• Rb. Brussel 17 april 2004, AM 2005, 81;

• Antwerpen 5 mei 2003, NJW 2003, 1193.

• Rb. Kortrijk 17 november 1989, TGR 1990, 116, noot D. Voorhoof.

• Rb. Brussel 20 februari 1996, AM 1998, 259.

• Cass. 16 november 2007, AM 2008, 72, JLMB 2008, 77, Pas. 2007, 2047, RW 2009-10, 1599.

• Brussel 18 december 2002, NJW 2003, 1194 (verlies van een kans op vergoeding voor de prestaties als fotomodel).

• Rb. Brussel 20 februari 2007, AM 2007, 393.

• Rb. Kortrijk 27 oktober 2009, AM 2010, 216, noot D. Voorhoof.

• M. Isgour, o.c., in Média et Droit, 109; E. Montero en H. Jacquemin, o.c., in Responsabilités. Traité théorique et pratique, nr. 160.

• D. Simoens, Buitencontractuele aansprakelijkheid, II, Schade en Schadeloosstelling, Antwerpen, Kluwer, 1989, 22.

• Cass. 20 februari 2009, Arr.Cass. 2009, 606, Pas. 2009, 553, RGAR 2010, nr. 14665, RW 2010-11, 1474.

• P. Van Ommeslaghe, Droit des obligations, II, Brussel, Bruylant, 2010, 1597; T. Vansweevelt en B. Weyts, o.c., 665 e.v.

• Cass. 10 oktober 1972, Pas. 1973, I, 147;

• Brussel 27 april 2007, JLMB 2008, 785.

• E. Montero en H. Jacquemin, o.c., in Responsabilités. Traité théorique et pratique, nr. 152.

• Rb. Brussel 21 maart 2012, AM 2012, 602).

• Cass. 12 januari 2012, AM 2012, 358, noot D. Voorhoof, Pas. 2012, 92;

• Cass. 27 april 2007, Arr.Cass. 2007, 903, AM 2007, 377, NJW 2007, 897, noot E. Brewaeys, Pas. 2007, 793, RTDF 2008, 779, RW 2009-10, 321. Zie nr. 11.

• EHRM 15 februari 2005, nr. 68416/01, Steel en Morris t/ United Kingdom.

• Brussel 3 april 2003, AM 2003, 303, RGAR 2004, 13.909: «Que statuant sur la base de l’article 1382 du Code civil, il n’appartient pas aux cours et tribunaux de prononcer des condamnations dissuasives de poursuivre dans la voie de pratiques journalistiques répréhensibles; que ce faisant ils octroieraient aux victimes la réparation d’un dommage qu’ils n’ont pas subi».

• Rb. Mechelen 15 januari 2013, NJW 2013, 80 (Y. De Smet/ PG Antwerpen)

• Rb. Brugge 17 december 2007, AM 2008, 151 (J.M. Dedecker één euro schadevergoeding betalen beweringen over doping)

• B. Weyts, «Lucratieve fouten in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. The winner takes it all», RW 2005-06, (1641) 1645.

• Gent 12 juni 2001, TBBR 2003, 305, noot S. Sottiaux.

• Rb. Luik 15 december 1999, AM 2000, 160.

• K. Lemmens, «Toch maar morele schadevergoeding, tegen beter weten in?» in W. Debeuckelaere, S. Guthwirth, M. Lambrechts et al. (eds.), Ontmoetingen met Koen Raes, Brugge, die Keure, 2012, (230) 234. Zie ook: M. Isgour, o.c., in Média et Droit, 112.

• C. Cauffman, «Naar een punitief Europees verbintenissenrecht? Een rechtsvergelijkende studie naar de draagwijdte, de grondwettigheid en de wenselijkheid van het bestraffend karakter van het verbintenissenrecht », TPR 2007, (799) 810;
• E. van der Heijden, «Punitive damages en de calculerende schadeveroorzaker», NJB 2001, (1749) 1749-1750.

• Rb. Gent 19 november 2003, AM 2004, 384.

•B. Delbecke en K. Lemmens, «Honderdvijftig jaar perszaken voor de burgerlijke rechter», Juristenkrant 2013, afl. 262, 13.

• Rb. Brussel 16 december 1997, AM 1998, 260, JLMB 1998, 204, Journ.proc. 1998, afl. 341, 24, noot F. Jongen.

• Brussel 5 februari 1999, AM 1999, 274, noot F. Ringelheim, Journ.proc. 1999, afl. 367, 26, noot F. Jongen.

• Brussel 16 februari 2001, AM 2002, 282, RGAR 2002, nr. 13.590; Rb. Brussel 28 oktober 1999, AM 2000, 113, RGAR 2001, nr. 13.340, noot.

• Rb Brussel 27 april 2007, JLMB 2008, 785 (6.000 euro);

• Rb. Brussel 16 december 2003, JLMB 2004, 793 (4.000 euro);

• Rb. Brussel 16 november 1999, AM 2000, 117 (990.000 fr. respectievelijk 297.000 fr.).

• Rb. Brussel 19 mei 2000, AM 2000, 339.

• Rb. Brussel 16 november 1999, AM 2000, 117, noot S. De Coster. .

• Rb. Brussel 15 oktober 2009, AM 2010, 202.

•: S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, Parijs, LGDJ, 1995, nr. 29.

• Rb. Brussel, 16 november 1999, AM 2000, 132. C

• J. Herbots, «De punitieve vergoeding in het Engelse en het Amerikaanse recht van de onrechtmatige daad en van de contracten» in K. Bernauw, P. Colle et al. (eds.), Liber amicorum Yvette Merchiers, Brugge, die Keure, 2001, (141) 142.

• M. Isgour, o.c., in Média et Droit, 112-113; H.O. Kerkmeester, «Punitive damages ter compensatie van lage veroordelingskans», NJB 1998, (1807) 1807-1813;
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: vr, 16/05/2014 - 08:29
Laatst aangepast op: vr, 16/05/2014 - 15:47

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.