-A +A

Overdracht van aandelen - Controleparticipatie - NV - Letter of intent - Due diligence Overeenkomst tot overdracht

Printervriendelijke versiePrintervriendelijke versieVerstuur naar een vriendVerstuur naar een vriend
Titel van het boek: 
in X., Bijvoorbeeld. Modellen voor het bedrijfsleven , VIII.83.-1 - VIII.83.-140 (140 p.)
Publicatie
Auteur: 
Bollen M
Uitgever: 
Kluwer
Samenvatting

De overdracht/overname van een controleparticipatie behelst meer dan het verwerven van aandelen, maar ook en vooral het verwerven van de controle over de betreffende vennootschap. Ingevolge de overdrcht zal de verkoper immers niet meer de controlerende aandeelhouder van de betreffende naamloze vennootschap meer zijn, maar zal de koper deze controlerende positie verwerven.at.

Een dergelijke overeenkomst wordt in de regel vooraggegaan door een letter of intent die het onderhandelingskader schept voorafgaandelijk de eigenlijke contractsluiting.

In een tweede fase wordt in de regel een principe- of beginselakkoord afgesloten. Dit soort akkoorden worden ook (“heads of agreement”, “memorandum of understanding”, “protocole d’accord” geheten, hetgeen allemaal het zelfde betekent, zijnde het vastleggen van de basiselementen en krachtlijnen waarover zij reeds overeenstemming bereikten, dan wel op basis waarvan zij bereid zijn verdere te onderhandelen..

Eén en ander kan dan nog eens doorkruist worden met contractsbeloftes, optiecontracten, voorkooprechten, contracten van exclusie onderhandeling of bemiddelening dan wel voorkeurscontracten afsluiten, waarin in meerdere of mindere mate voorafgaand aan de eigenlmijke overeenkomst op eerder aftastende wijze de rechten van partijen worden uitgebreid of juist beperkt en die het eigenlijke bindende hoofdcontract aldus voorbereiden. 

Gelet op het belang van de overeenkomst en de noodzaak op correcte en volledige informatie  wordt in de regel ook eendue diligence of zorgvuldigheidsonderzoek gevoerd, waartoe een due diligence contract wordt ogesteld, waarbij de toegang tot informatie wordt mogelijk gelmaakt en de vertrouwelijkheid van de informatie wordt gewaarborgd.

Het due diligence onderzoek verschaft de koper van  de controle participatie een beter zicht op de werkelijke (lees objectieve of zo objectief mogelijke) waarde van de vennootschap. Zij verschaft ook informatie over het juridische en feitelijke organigram van de onderneming, de productieprocessen, de sterke en zwakke punten, de naleving van alle wettelijke vereisten, de omvang, waarde en staat van passiva, de activa en de goodwill, over de lopende geschillen en (sluiende dan wel latente of effectief hangende geschillen) eventuele risico’s en hun afdekking en misschien zelfs de op stapel staande nieuwe projecten en uitdagingen.

Het due diligenceonderzoek zal niet alleen koop bepalend maar vooral ook prijsbepalend en kan er tevens toe leiden dat deze of gene aanvullende garanties worden geëist door de koper.

Een alternatief voor het verwerven van een controleparticipatie is jhet verwerven van een optierecht tot aankoop van aandelen aan een vooraf bepaalde of bepaalbare prijs waarij door uitoefening van het optierecht de controle daadwerkelijk wordt door de meerderheidsparticipatie die aldus wordt verworven. Evenwel kan het optierecht ook in portefeuille worden gehouden, waarbij het behoud va dit rechjt op zich reeds voor de nodige controlepositie in de vennootschap zorgt.

Meer info over conrole over vennootsnnootschappen via opties zie: 

Wetgeving

- Art. 1108 e.v. B.W. (algemene beginselen en bepalingen van het contractenrecht)
- Art. 1582-1701 B.W. (Titel VI. Koop)
- Boek VIII, Titel III van het Wetboek van Vennootschappen, doch voornamelijk de artikelen 504-516
- Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen
- CAO nr. 9 van 9 maart 1972 met betrekking tot de werking, opdrachten en samenstelling van de ondernemingsraden en artikel 195 van het Sociaal Strafwetboek
- Artikel 25 van het Koninklijk Besluit van 27 november 1973 houdende reglementering van de economische en financiële verplichtingen
- Wet van 15 september 2006 tot bescherming van de economische mededinging
- Artikel 101 en 102 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (oud art. 81 en 82 van het EG-Verdrag)

Beschikbaar werkdossier op ons kantoor onder quote D3

Inhoudstafel tekst: 

Overdracht van aandelen – Controleparticipatie – NV

Wetgeving

Modellen

1. Letter of intent (N/F/E/D)
2. Overeenkomst tot overdracht van aandelen (N/F/E/D)

Algemene toelichting

Bijzondere toelichting

I. LETTER OF INTENT
.
II. OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN

Literatuur

Circulaires en mededelingen inzake o.m. transactiemeldingen, transacties bedrijfsleiders en openbare overnamebiedingen zijn te vinden op de website van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA): www.fsma.be
Bellen, B., “Niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten - Europese houvast voor de Belgische praktijk/efficiënte sanctionering”, TRV 2011, 319-326.
Coibion, A., “Quelques réflexions sur les garanties conventionnelles en matière de cession d’actions et sur l’influence de la pratique anglaise”, TBH 2003, 864-879.
Dirix, E., “Gentlemen’s agreements en andere afspraken met onzekere rechtsgevolgen”, RW 1985-1986, 2119-2146.
Guyot, C., “Les clauses de non-concurrence et de confidentialité dans les cessions d’actifs et d’actions”, DAOR 2001, afl. 57, 4-19.
Jan Ronse Instituut (ed.), Openbaar bod en transparantie 2007, Kalmthout, Biblo 2008, 322 p.
Tas, R. en Wauters, M., “De overdracht van aandelen: een contract over aandelen met garanties inzake de vennootschap”, in X, Vennootschaps- en financieel recht 2002, die Keure, Brugge, 2002, 27-48.
Ulburghs, N., “Het niet-concurrentiebeding in overname-overeenkomsten”, V&F 1998, 99-108.
Ververken, S., “De begunstigde van contractuele garantieclausules bij de overdracht van aandelen”, DAOR 2010, afl. 96, 365-394.
Wauters, M., “Garanties bij de overdracht van aandelen”, DAOR 1997, afl. 44, 17-55.

Casus

Model 1. LETTER OF INTENT (krachtlijnen van het beschikbare model)

• Technische gegevens

• Checklist

• ONDERHANDELINGSVOORWAARDEN

In de modelbrief worden de voorwaarden beschreven waaronder de kandidaat koper meedeelt onder welke voorwaarden en met welk oogmerk en verwachtingen hij bereid is de onderhandelingen tot overname aan te vatten met verzoek de brief voor akkoord te willen terugsturen.

Er wordt in een brief in de regel gesteld dat de brief niet als een bindend aanbod of als definitieve overeenkomst worden beschouwd en er aldus geen akkoord bestaat over iets, zolang er geen akkoord is over alles.

Evenwel kunnen partijen overeenkomen dat hiervan kan worden afgeweken, waarbij er reeds bindende tussentijdse akkoorden tot stand kunnen komen in afwachting van het definitieve volledige akkoord, al dan niet door gebruik te maken van de technieken van opschortende en ontbindende voorwaarden

Principieel wordt gesteld dat de confidentialiteitsclausule of geheimhoudingsclausule onmiddellijke uitwerking heeft, al dan net gekoppeld aan finaliteitsvoorwaarden of andere clausules.

Er kan in de letter of intent zelfs reeds een prijs onder het meest uitdrukkelijke voorbehoud worden vermeld of er kan een formule of criteria worden vastgelegd aan de hand waarvan de verdere onderhandelingen zullen gevoerd worden.

• DUE DILIGENCE

In deze clausules wordt een procedure uitgewerkt waardoor een volledig doorlichting van de financiële, juridische, administratieve, commerciële, sociale, milieurechtelijke, fiscale en boekhoudkundige toestand kan worden bereikt.

• EXCLUSIVITEIT

Clausules die de exclusieve onderhandelingen tussen de onderhandelaars bedingen en waarbij partijen er zich toe kunnen verbinden ondertussen geen besprekingen of onderhandelingen met derden aan te gaan voor het zelfde voorwerp als de onderhandelingen te dezen.

• VERTROUWELIJKHEID

Clausules inzake vertrouwelijkheid en geheimhouding

• LETTER OF INTENT
Franse modelteksten

LETTER OF INTENT
Engelse modelteksten...

LETTER OF INTENT
Duitse modelteksten

Model 2. Overeenkomst tot overdracht van aandelen

• Technische gegevens

• Checklist

TEKST VAN HET MODEL VAN OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN

BIJLAGEN

Bijlage 1: De jaarrekening van de Vennootschap per ..., waarvan de juistheid en volledigheid door de Verkoper wordt gewaarborgd.

Bijlage 2: Een juiste en volledige opgave van de overeenkomsten waarvan de Vennootschap partij is en die een jaarlijkse verbintenis of voordeel in hoofde van de Vennootschap van meer dan 2.500 EUR (of enig ander bedrag) inhouden of die een duurtijd hebben van meer dan 2 jaar (of enig andere duurtijd).

CONTRAT DE CESSION D’ACTIONS
Franse modelteksten:

CONTRACT FOR THE TRANSFER OF SHARES
Engelse modelteksten

VERTRAG ZUR ÜBERTRAGUNG VON AKTIEN
Duitse modelteksten

 

Dossier op kantoor beschikbaar onder quote D3.
 

Gerelateerd
Bibliotheek
In bibliotheek?: 
Dit item is beschikbaar in de bibliotheek van advocatenkantoor Elfri De Neve
Aangemaakt op: za, 21/04/2018 - 08:31
Laatst aangepast op: do, 10/05/2018 - 23:35

Hebt u nog een vraag?

Hebt u nog een vraag in dit verband, klik dan hier om uw vraag aan ons te stellen, of meteen een afspraak te maken voor een consultatie.

Aanvulling

Heeft u een suggestie, aanvulling of voorstel tot correctie met betrekking tot deze pagina? Gebruik dit adres om het te melden.